haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中语文初中语文

初一上册语文生字词

发布时间:2014-01-06 12:38:16  

初一上册语文生字词

痴(chī) 想 隐(yǐn) 秘(mì) 凝(níng) 成(ch?ng) 诱(y?u) 惑(hu?) 喧(xuān) 腾(t?ng) 瞬(shùn) 间(jiān) 训(xùn) 诫(jia) 迂(yū) 回(huí) 凝(níng) 视(shì) 啜(chu?) 泣(qì) 纳(nà) 罕(han) 瘦(sh?u)骨(gǔ)嶙(lín)峋(xún) 头(t?u)晕(yūn)目(mù)眩(xuàn) 小(xiǎo)心(xīn)翼(yì)翼(yì) 零(líng) 落(lu?) 断(duàn) 续(xù) 收(shōu) 敛(liǎn) 宽(kuān) 恕(shù) 卑(bēi) 微(wēi) 一丝不苟(gǒu) 迸(beng) 溅(jiàn) 繁(fán) 密(mì) 伫(zhù) 立(lì) 伶(líng) 仃(dīng) 忍(rěn)俊(jùn)不(bù)禁(jīn) 饥(jī)寒(hán) 缀(zhuì)连(lián) 倔(ju?)强(jiàng) 洗(xǐ)濯(zhu?) 玷(diàn)污(wū) 扒(pá)窃(qia) 诅(zǔ)咒(zh?u) 碌(lù) 碌(lù)终(zhōng)生(shēng) 绝(ju?) 处(chǔ) 逢(f?ng) 生(shēng) 贪(tān) 婪(lán) 堕(du?) 落(lu?) 点(diǎn)缀(zhuì) 冉(rǎn)冉(rǎn) 苦(kǔ) 熬(áo) 雏(chú) 形(xíng) 丰(fēng) 硕(shu?) 累(l?i)累(l?i) 沉(ch?n)甸(diàn)甸(diàn) 繁(fán)弦(xián)急(jí)管(guǎn) 玲(líng)珑(l?ng)剔(tī)透(t?u) 多(duō)姿(zī)多(duō)彩(cǎi) 不(bù)可(kě)磨(m?) 灭(mia) 回味无穷(qi?ng) 金(jīn) 窖(jiào) 泯(mǐn) 灭(mia) 慧(huì) 心(xīn) 嬉(xī)戏(xì) 风(fēng)韵(yùn) 闲(xián) 适(shì) 禀(bǐng) 告(gào) 厄(a) 运(yùn) 行(xing) 乞(qǐ) 落(lu?) 难(nán) 无忧无虑(wúyōuwúlǜ) 心旷神怡(xīnkuàngsh?nyí) 阴晴圆缺(yīnqíngyuánquē) 心痛如割(xīnt?ngrúgē) 险象迭生(xiǎnxiàngdi?shēng) 得失之患(d?shīzhīhuàn) 多愁善感(duōch?ushàngǎn) 天灾人祸(tiānzāir?nhu?) 突如其来(tūrúqílái) 异国他乡(yìgu?tāxiāng) 执(zhí) 著(zh) 鞭(biān) 策(ca) 盛(shang) 名(míng) 报(bào) 酬(ch?u) 奢(shē) 望(wàng) 蹂(r?u)躏(lìn) 呵(hē)责(z?) 懊(ào) 恼(nǎo) 沉(ch?n) 醉(zuì) 迷(mí) 醉(zuì) 猝然长逝(cùránchángshì) 问心无愧(wanxīnwúkuì) 朗(lǎng) 润(rùn) 酝(yùn) 酿(niáng) 卖(mài) 弄(n?ng) 宛(wǎn) 转(zhuǎn) 嘹(liáo) 亮(liàng) 黄(huáng) 晕(yùn) 烘(hōng)托(tuō) 繁花嫩叶(fánhuānanya) 呼朋引伴(hūp?ngyǐnbàn) 抖擞精神(dǒusǒujīngsh?n) 花枝招展(huāzhīzhāozhǎn) 镶(xiāng)嵌(qiàn) 响(xiǎng) 晴(qíng) 肌(jī) 肤(fū) 绿(lǜ) 萍(píng) 水(shuǐ)澡(zǎo) 贮(zhù) 蓄(xù) 澄(ch?ng) 清(qīng) 空(kōng)灵(líng) 黛(dài) 色(sa) 贮(zhù) 满(mǎn) 匍(pú) 匐(fú) 磅(pàng) 礴(b?) 澹(dàn) 澹(dàn) 芊芊细草(qiānqiānxìcǎo) 轻飞曼舞(qīngfēimànwǔ) 春华秋实(chūnhuáqiūshí) 闲情逸致(xiánqíngyìzhì) 挑(tiāo) 着(zhe) 挑(tiāo) 斗(d?u) 丁(zhēng) 丁(zhēng) 幽(yōu) 谷(gǔ) 肥(f?i) 硕(shu?) 栖(qī) 息(xī) 归(guī) 泊(b?) 寥(liáo) 阔(ku?) 枯(kū) 涸(h?) 清(qīng) 洌(lia) 梦(mang) 寐(mai) 竦(sǒng) 峙(zhì) 骸(hái) 骨(gǔ) 潜(qián) 行(háng) 裹(guǒ) 藏(cáng) 葱(cōng) 茏(l?ng) 幽(yōu) 雅(yǎ) 海枯石烂(hǎikūshílàn) 日转星移(rìzhuǎnxīngyí) 峰(fēng) 峦(luán) 预(yù) 兆(zhào) 轻(qīng) 盈(yíng) 匀(yún) 称(chēn) 崩(bēng) 塌(tā) 弥(mí) 漫(màn) 征(zhēng) 兆(zhào) 一霎间(yíshàjiān) 姿态万千(zītàiwànqiān) 顷(qǐng) 刻(ka) 喑(yīn) 哑(yǎ) 静(jìng) 谧

(mì) 莴(wō) 苣(jù) 嗉(sù) 襄(xiāng) 红(h?ng) 喙(huì) 观(guān) 测(ca) 海(hǎi) 域(yù) 畅(chàng) 谈(tán) 昂首挺立(ángshǒutǐnglì) 一叶孤舟(yīyagūzhōu) 遥遥在望(yáoyáozàiwàng) 丫(yā) 杈(chā) 寂(jì) 寞(m?) 憔(qiáo) 悴(cuì) 肃(sù) 杀(shā) 诀(ju?) 别(bi?) 荡(dàng) 漾(yàng) 嫌(xián)恶(wù) 可(kě) 鄙(bǐ) 惊(jīng) 惶(huáng) 瑟(sa) 缩(suō) 虐(nua) 杀(shā) 恍然大悟(huǎngrándàwù) 苦心孤诣(kǔxīngūyì) 怦(pēng) 怦(pēng) 拆(chāi) 散(sàn) 水波粼粼(shuǐbōlínlín) 匿(nì) 笑(xiào) 菡(hàn) 萏(dàn) 敧(qī) 斜(xi?) 祷(dǎo) 告(gào) 并(bìng) 蒂(dì) 花(huā) 瑞(ruì) 慈(cí) 怜(lián) 荫(yīn) 蔽(bì) 滑(huá) 稽(jī) 御(yù) 骋(chěng) 赏(shǎng) 赐(cì) 爵(ju?)士(shì) 炫(xuàn) 耀(yào) 妥(tuǒ) 当(dāng) 呈(ch?ng)报(bào) 陛(bì) 下(xià) 精

(jīng) 致(zhì) 头(t?u) 衔(xián) 骇(hài) 人(r?n)听(tīng)闻(w?n) 随(suí) 声(shēng) 附(fù) 和(ha) 缥(piāo) 缈(miǎo) 笼(l?ng)罩(zhào) 女(nǚ) 娲(wā) 莽(mǎng)莽(mǎng)榛(zhēn)榛(zhēn) 澄(ch?ng) 澈(cha) 绵(mián)延(yán) 神(sh?n)通(tōng)广(guǎng)大(dà) 哞(mōu) 哞(mōu) 潺(chán) 潺(chán) 眨(zhǎ) 巴(bā) 孪(luán) 生(shēng) 痒(yǎng)酥(sū)酥(sū) 踉(liàng)踉跄(qiàng)跄

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com