haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中语文初中语文

《虽有嘉肴》ppt课件(17页)

发布时间:2014-01-10 09:01:52  

芝诺的圆
古希腊哲学家芝诺关于学习知识是这样 说的:“如果用小圆代表你们学到的知识, 用大圆代表我学到的知识,那么大圆的面 积是多一点,但两圆之外的空白都是我们 的无知面。圆越大其圆周接触的无知面就 越多。”

《礼记》

文学常识
《礼记》,又名《小戴礼记》,儒家 经典著作之一,秦汉以前各种礼仪论著 的选集,相传为西汉戴圣编撰(zhuà n)。

朗读课文品美韵
嘉肴( yáo )

读准字音

自强( qiǎng )

兑命( yuè) 学学半( xiào )

朗读课文品美韵

读准节奏

虽有/嘉肴,弗食,不知/其旨也; 虽有/至道,弗学,不知/其善也。 是故/学/然后知不足,教/然后知困。 知不足,然后/能自反也; 知困,然后/能自强也。 故曰:教学/相长也。 《兑命》曰:“学/学半。” 其/此之谓乎?

朗读课文品美韵
对偶

读出韵味

虽有佳肴,弗食,不知其旨也;
虽有至道,弗学,不知其善也。

是故学然后知不足,
教然后知困。 知不足,然后能自反也; 知困, 然后能自强也。
(句式整齐,两两相对,读来朗朗上口。)

疏通文意释美句
美味的菜
最好的道理

积累词句
甘美

虽有嘉肴,弗食,不知其旨也;虽有至 道,弗学,不知其善也。是故学然后知不足
所以

,教然后知困。知不足,然后能自反也;知
不通,理解不了 反省自己

困,然后能自强也。故曰:教学相长也。《
自我勉励

兑命》曰:“学学半。”其此之谓乎?


疏通文意释美句
?

参考译文

即使有美味的菜,不去品尝,就不知 道它的味道甘美;即使有最好的道理,不 去学习,就不知道它的好处。所以学习之 后才知道自己的不足,教人之后才知道自 己有不懂的地方。知道了自己的不足,然 后就能自我反省;知道了不懂的地方,然 后才能勉励自己。所以说:教和学互相促 进。《尚书· 兑命》说:“教人是学习的一 半。”大概说的就是这个道理吧。

疏通文意释美句

我会翻译

1、虽有至道,弗学,不知其善也。 2、知不足,然后能自反也; 3、知困,然后能自强也。 4、故曰:教学相长也。 5、《兑命》曰:“学学半。” 6、其此之谓乎?

疏通文意释美句
虽有至道(古义: 即使

古今异义
今义:虽然)

不知其旨也(古义: 甘美 今义: 意义 )
不通,理解今义: ) 教然后知困(古义: 困难 不了

教学相长也(古义: 促进 今义: 增长 )

疏通文意释美句
学学半 学 学学半 其
向别人学习 音xiào,教

一词多义

其此之谓乎
不知其旨也

表推测,大概 它的

梳理脉络悟美感

品味结构

文章论述了什么道理?怎样引出这 个话题的?学习有什么作用?作者

引用 了哪部著作来论证这个道理?(用原句 回答)
教 实践 学 相长

梳理脉络悟美感

我能背过

虽有 ,弗 ,不知 ; 虽有 ,弗 ,不知 。 是故学 ,教 。 知不足,然后 ;知困,然后 。故曰:“ ”。 《兑命》曰:“ ”。其 ?

比较阅读找美点

融会贯通

《虽有嘉肴》、《论语十二章》 两篇文章有哪些异同点?

重温图片解悬疑

芝诺的圆

古希腊哲学家芝诺关于学习知识是这样 说的:“如果用小圆代表你们学到的知识, 用大圆代表我学到的知识,那么大圆的面 积是多一点,但两圆之外的空白都是我们 的无知面。圆越大其圆周接触的无知面就 越多。”

作业布置
1、丰富文言知识积累卡,班级进行展 示、评比 2、课文诵读比赛,看看谁背诵得最有 节奏和韵味


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com