haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中作文初中作文

复习八

发布时间:2013-09-27 08:33:02  

复习八——五年级上册 词语盘点 班级 姓名

第一单元 读读写写

zhāo pái dān yōu jí qiè jù pà huán jìng zhī qù

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) guāng gù kǒng pà chōng zú lǐ yóu wū yán qí shí

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) zhī chēng gǔ lì huán rào yú lè gǎn tàn zhōuyóu

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) sī kǎo pǐn wèi piàn duàn hū lüè yì yì fāng shì

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) qīng pén dà yǔ háo bù yóu yù

( ) ( )

读读记记

tān lán tōnɡ shùn kě kào péi yǎnɡ qí mǎ bǐ yù

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) xīn fēi nà hǎn bǎo lǎn ɡuò yǐn bào chánɡ bó zá

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) kuì zènɡ cí shí duàn liàn jiè jiàn jī chánɡ lù lù

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) gǔn guā làn shú liú guāng yì cǎi jīn jīn yǒu wèi tiān cháng rì jiǔ

() () () () rú zuì rú chī fú xiǎng lián piān hú lún tūn zǎo bù qiú shèn jiě

() () () () bēi huān lí hé qiān cháng guà dù rú jī sì kě bù yán ér yù

() () () () qiān piān yí lǜ bié chū xīn cái yǔ zhòng bù tong dà xiǎn shēn shǒu ( ) ( ) () ( ) xīn ān lǐ dé niàn niàn bú wàng ǒu xīn lì xuè

( ) () ()

第二单元 读读写写

yōu fāng piāo bó wéi dú dùn shí cí xiáng xī han

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ) lí bié dà dǐ jīng shén pǐn gé ling hún gǔ qì

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) mín zú qì jié mó nàn qī líng jìng yù bì jìng

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) suǒ wèi shū lǐ shuāi lǎo zhēn cáng shǒu juàn huá qiáo

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) néng shū shàn huà fēng qī xuě yā dǐng tiān lì dì dī tóu zhé jié

( ) ( ) ( ) ( )

读读记记

diàn wū bǐnɡ xìng juàn liàn zī tài mí rén zhì shǎo

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) lín jū chénɡ shu wán zhěnɡ yóu qí tí qián chán chán

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

— - 1 - —

ē nuó wǔ zī lín lín bō wén ɡān hé diǎn zhuì

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) pánɡ xiè fú xiàn cháo shī liú tōnɡ shū fu yìn xiànɡ

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) liánɡ sōu sōu pō fù shènɡ mínɡ xiānɡ piāo shí lǐ shǒu wànɡ xiānɡ zhù

( ) ( ) ( ) ( )

第三单元 读读写写

mù qián shàn gè bǔ rǔ tuì huà chuí zhí jīng yàn ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) pàn duàn tāi shēng tè zhēng shòu mìng zhēn guì jí cù ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) jǐng bào dào qiè fàn zuì xián yí jīn shǔ yín hang ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) tú zhǐ jí shǐ guī ding chuāng lián bǎo chí zàoyīn ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) fèi shuǐ jí zhōng chǔ lǐ duì fù yán zhì qí jì

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) bó wù guǎn ān rán wú yang ǒu duàn sī lián

( ) ( ) ( )

读读记记

guāi qiǎo xùn liánɡ qīnɡ xiù jiǎo jiàn jī jǐnɡ duǒ cánɡ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) zhuī zhú qiánɡliè xī liú jǐnɡ jué chù dònɡ ruì lì ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) cuò zá tái xiǎn xiá zhǎi mián qiǎnɡ zhē bì rán ér ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) miàn lín kē lì lái yuán fēn liè piāo fú xuē ruò ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) róu hé xìnɡ nénɡ yī fù wěn dìnɡ zhāo huī dān diào ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) gǔ wǎnɡ jīn lái pánɡ rán dà wù qì xiànɡ wàn qiān

( ) ( ) ( )

第四单元 读读写写

fù jìn bǔ lāo yú ěr huī yìng jù liè shàng gōu ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) cāo zòng bǎi tuō yú sāi zhēng biàn jiǎo jié qǐ qiú ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) zuǐ chún jǔ sang lǚ tú yòu huò gào jiè shí jiàn ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) yán gé yǒng jiǔ qǐ shì shōu huò fēn fù zhà yóu ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) pián yi kě guì shí liu ài mù fēn biàn tǐ miàn ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) yín guāng shǎn shǎn xiǎo xīn yì yì bù róng zhēng biàn yī yī bù shě

( ) ( ) ( ) ( )

— - 2 - —

jué zé huán bào hé ǎi mènɡxiǎnɡ sù jìnɡ qiǎo miào

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

shǎn xiàn dìnɡ gòu yuē dìnɡ gào cí tiǎo bō rú qī ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

fán mào pénɡsōnɡ shānɡhài suǒ xìnɡ xì nì péi bàn

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

yán jiǎn zā zuǐ liú xiè xìn lài

( ) ( ) ( ) ( )

xīng luó qí bù dà xǐ guò wàng xīn ling shǒu qiǎo yuán yuán bú duàn

( ) ( ) ( ) ( )

luò yì bù jué shòu yòng bú jìn qīng sōng zì zài bú dòng shēng sè

( ) ( ) ( ) ( )

第六单元读读写写

dì zhèn hùn luàn ān dùn xī rì fèi xū jiān ding

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) wā jué jué wàng bào zhà tàn xī bēi tong chàn dǒu

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) yōng bào zāo gāo què shí zì háo téng xiě jìng yǎng

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) qí miào chū bǎn xì jù yán lì ling gǎn chuàng zuò

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) yuán quán ǎ wò jǐng gào tí xǐng qí tú jǐn shèn

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) jí duān duàn yán huān shēng xiào yǔ pò làn bù kān mǎn huái xìn xīn

() () () ()

读读记记

pí bèi mánɡlù mián tiǎn chù mō cán rěn xū ruò

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) zhǐ jiào gǔn tànɡ hòu huǐ jiān sè tuō tà mó liàn

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) mán yuàn lěnɡmò shī hún luò bó zhèn ěr yù lónɡ dà chī yì jīnɡ

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

dié dié bù xiū xuě shànɡ jiā shuānɡ lái rì fānɡchánɡ tǎn tè bù ān liáo shènɡ yú wú

( ) ( ) ( ) ( ) () 第七单元 读读写写

gū liáng sǔn shī diàn táng hóng wěi qīn rù xiāo huǐ

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) guī bǎo huī jìn jìn fàn zhuǎn yí yǎn hù rèn wu

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) qí qū shī tǐ zhuì luò báo zi chóu hèn tiàowàng

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) háo mài jǔ shì wén míng zhòng xīng gǒng yuè líng long tī tòu

() () () ()

ting tái lóu gé shī qíng huà yì tiān nán hǎi běi qí zhēn yì bǎo

() () () ()

— - 3 - —

mǎn qiāng nù huǒ zhǎn dīng jié tiě

() ()

tínɡbó gánɡkǒu zhēn zhì chónɡgāo jìnɡ yì

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) zhún xǔ lǐ tánɡ nónɡ hòu kòu wèn qí zhì

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) jǐ liɑnɡ chà nà xiāo yān ɡú suǐ shānɡ hén

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) lǐ pào zhā gēn xuán yá jué bì

( ) ( ) ( )

日积月累

tong chóu dí kài lín wēi bú jù yǒng wǎng zhí qián qián pū hòu jì

() () () ()

lì wǎn kuáng lán zhōng liú dǐ zhù dà yì lǐn rán háo qíng zhuàng zhì

() () () () bù qū bù náo pī jīng zhǎn jí fèn fā tú qiáng lì jīng tú zhì

() () () () zhòng zhì chéng chéng shě shēng qǔ yì rèn zhòng dào yuǎn zài jiē zài lì

() () () () 第八单元读读写写

yuǎn zhēng diǎn lǐ wěi yuán xié shāng wài bīn

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) àn zhào yù dìng pái liè bō làng bào fā

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) fèn dòu zhuāng yán xuān gào huān hū diàn niǔ

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) zhān yǎng sù jìng piāo fú xuǎn jǔ qí bīng

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) cì xù guāng míng gòng chǎn dǎng wàn shuǐ qiān shān

() () () () sì miàn bā fāng pái shān dǎo hǎi

() ()

pánɡbó nǐ dìnɡ dì yù xùn zhí bēn fù

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) chóu chú àn rán cāo láo yán sù shí niǎn

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) chénɡkěn bǒ qí wéi nán shènɡlì bǎo zhènɡ

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

jū shù hún shēn tiáo zhou jú miàn lè hē hē

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) yè yǐ jì rì duān duān zhèng zhèng

() ( ) — - 4 - — tǒnɡ zhì ( ) qí ɡān ( ) tònɡ kǔ ( ) huìjí ( ) dàn shēng ( ) sù lì ( ) gāo cháo ( ) zūn zhònɡ ( ) ɡān rǎo ( ) tè shū ( )

— 5 —

— 6 —

— 7 —

— 8 —

— 9 —

10

上一篇:说明文
下一篇:我的老师 第二课时
网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com