haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中作文初中作文

初三688

发布时间:2013-11-29 08:29:35  

2、业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随——韩愈
盐城市田家炳中学09/10学年度第一学期年级总表
┌───────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
│ │ 九1班│ 九2班│ 九3班│ 九4班│ 九5班│ 九6班│ 九7班│ 九8班│
├───┬───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ 一 │ 历史 │ 数学 │ 化学 │ 外语 │ 数学 │ 外语 │ 语文 │ 语文 │
│ ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ 二 │ 数学 │ 外语 │ 数学 │ 政治 │ 语文 │ 语文 │ 数学 │ 数学 │
│ ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ 三 │ 化学 │ 物理 │ 语文 │ 数学 │ 物理 │ 化学 │ 物理 │ 体育 │
│ ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ 四 │ 外语 │ 语文 │ 音乐 │ 物理 │ 化学 │ 物理 │ 外语 │ 化学 │
│ ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│星期一│ 五 │ 健康 │ 历史 │ 美术 │ 语文 │ 外语 │ 数学 │ 化学 │ 历史 │
│ ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ 六 │ 语文 │ 化学 │ 物理 │ 化学 │ 体育 │ 政治 │ 政治 │ 美术 │
│ ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ 七 │ │ │ │ 实践3│ 实践1│ │ │ 实践1│
│ ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ 八 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ 一 │ 外语 │ 外语 │ 化学 │ 历史 │ 外语 │ 化学 │ 化学 │ 外语 │
│ ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ 二 │ 数学 │ 政治 │ 外语 │ 外语 │ 历史 │ 外语 │ 外语 │ 化学 │
│ ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ 三 │ 物理 │ 数学 │ 政治 │ 数学 │ 政治 │ 历史 │ 数学 │ 数学 │
│ ├───┼───

┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ 四 │ 政治 │ 美术 │ 数学 │ 音乐 │ 数学 │ 数学 │ 健康 │ 物理 │
│ ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│星期二│ 五 │ 化学 │ 语文 │ 体育 │ 健康 │ 体育 │ 语文 │ 历史 │ 语文 │
│ ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ 六 │ 语文 │ 体育 │ 语文 │ 语文 │ 语文 │ 体育 │ 语文 │ 政治 │
│ ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ 七 │ 实践2│ 实践3│ 实践1│ │ 音乐 │ 实践2│ 体育 │ 音乐 │
│ ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ 八 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ 一 │ 物理 │ 语文 │ 物理 │ 语文 │ 化学 │ 语文 │ 数学 │ 数学 │
│ ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ 二 │ 历史 │ 化学 │ 数学 │ 化学 │ 语文 │ 数学 │ 语文 │ 物理 │
│ ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ 三 │ 数学 │ 历史 │ 历史 │ 数学 │ 物理 │ 物理 │ 美术 │ 政治 │
│ ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ 四 │ 语文 │ 物理 │ 语文 │ 物理 │ 数学 │ 音乐 │ 物理 │ 语文 │
│ ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│星期三│ 五 │ 美术 │ 音乐 │ 外语 │ 体育 │ 历史 │ 健康 │ 体育 │ 健康 │
│ ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ 六 │ 体育 │ 数学 │ 体育 │ 美术 │ 健康 │ 政治 │ 政治 │ 外语 │
│ ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ 七 │ 实践3│ 实践1│ 实践3│ 政治 │ │ 实践1│ 实践2│ 实践2│
│ ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ 八 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─

──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ 一 │ 化学 │ 语文 │ 化学 │ 化学 │ 物理 │ 外语 │ 化学 │ 化学 │
│ ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ 二 │ 外语 │ 物理 │ 语文 │ 物理 │ 化学 │ 历史 │ 历史 │ 外语 │
│ ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ 三 │ 政治 │ 化学 │ 外语 │ 外语 │ 外语 │ 物理 │ 语文 │ 语文 │
│ ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ 四 │ 语文 │ 外语 │ 历史 │ 语文 │ 政治 │ 化学 │ 外语 │ 体育 │
│ ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│星期四│ 五 │ 物理 │ 数学 │ 数学 │ 体育 │ 数学 │ 语文 │ 物理 │ 数学 │
│ ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ 六 │ 数学 │ 体育 │ 物理 │ 数学 │ 语文 │ 数学 │ 数学 │ 物理 │
│ ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ 七 │ 实践1│ 实践2│ 实践2│ 实践1│ 实践3│ 实践3│ 实践1│ │
│ ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ 八 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ 一 │ 化学 │ 数学 │ 化学 │ 物理 │ 数学 │ 外语 │ 物理 │ 语文 │
│ ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ 二 │ 数学 │ 语文 │ 物理 │ 数学 │ 物理 │ 物理 │ 数学 │ 化学 │
│ ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ 三 │ 语文 │ 物理 │ 数学 │ 语文 │ 美术 │ 数学 │ 音乐 │ 外语 │
│ ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ 四 │ 外语 │ 外语 │ 外语 │ 历史 │ 外语 │ 化学 │ 化学 │ 数学 │
│ ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│星期五│ 五 │ 音乐 │ 化学 │ 政治 │ 化学 │ 语文 │ 体育 │ 外语

│ 物理 │
│ ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ 六 │ 物理 │ 政治 │ 健康 │ 外语 │ 化学 │ 美术 │ 语文 │ 历史 │
│ ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ 七 │ 体育 │ 健康 │ 语文 │ 实践2│ 实践2│ 语文 │ 实践3│ 实践3│
│ ├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ 八 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘

2、业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随——韩愈

上一篇:三角形有关概念练习
下一篇:初三2056
网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com