haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中作文初中作文

《黄生借书说》理解检测

发布时间:2013-12-10 14:27:06  

《黄生借书说》内容理解检测

班级 姓名 学号 成绩

①黄生允修借书。随园主人授以书而告之曰:

②书非借不能读也。子不闻藏书者乎?七略四库,天子之书,然天子读书者有几?汗牛塞屋,富贵家之书,然富贵人读书者有几?其他祖父积、子孙弃者无论焉。非独书为然,天下物皆然。非夫人之物而强假焉,必虑人逼取,而惴惴焉摩玩之不已,曰:‘今日存明日去,吾不得而见之矣。’若业为吾所有,必高束焉,庋藏焉,曰:‘姑俟异日观’云尔。 ③余幼好书,家贫难致。有张氏藏书甚富。往借,不与,归而形诸梦。其切如是。故有所览辄省记。通籍后,俸去书来,落落大满,素蟫灰丝时蒙卷轴。然后叹借者之用心专,而少时之岁月为可惜也!

④今黄生贫类予,其借书亦类予;惟予之公书与张氏之吝书若不相类。然则予固不幸而遇张乎,生固幸而遇予乎?知幸与不幸,则其读书也必专,而其归书也必速。 ⑤为一说,使与书俱。

一.文本内容理解:

1.《黄生借书说》选自《 》,作者是 朝的著名学者 ,其号为 ,另著有诗歌评论集《 》等著作。

2.

第一部分阐明了“ ”的观点。

第二部分向黄生提出了“ ”、“ ”的希望,将“ ”与“ ”,“ ”与“ ” 作对比,很有说服力。

3.全文就黄生允修向作者借书一事发表议论,提出“ ”的观点,勉励青年人 ,发奋学习。

4. 为了证明“ ”的观点,作者列举了三个藏书者不读书的事实:①“ ”;

②“ ”;

③“其他祖父积、子孙弃者无论焉”。

并进而推论其他事物:“ ”。

1 / 3

二、试题举例:

【2010金山一模】

9.选文作者是 朝的 (人名)。(2分)

10.用现代汉语翻译文中画线的句子。(3分)

往借,不与,归而形诸梦。

11.作者写

【2011虹口一模】

10.用现代汉语翻译文中画线句。(3分)

然后叹借者之用心专,而少时之岁月为可惜也!

11.下面说法有误的一项是( )(3分)

A.“书非借不能读”是

B.“今日存明日去,吾不得而见之矣”表明了借书者想把书据为己有的心理。

C.全文主要运用举例论证的论证方法,如作者少年借书的经历等就是事例。

D.选文主要的写作意图是告诫黄生要懂得珍惜机遇、读书要专心致志。

【2011青浦一模】

10.用现代汉语翻译下面的句子,注意加点词的含义。(3分)

非夫人之物而强假焉 .

11.下列理解不正确的一项是 (3分)

A.第②段中,连用三个反问,为的是加强语气,使论述更有力。

B.第②段中,通过“惴惴焉摩玩之不已”写出了 “虑人逼取”的心理。

C.第②段主要是为了论证“书非借不能读也”的观点。

D.第③段以“少时”和“通籍后”的经历对比,勉励黄生珍惜年少时光,勤奋学习。

2 / 3

【2011徐汇一模】

9.以上选文由 朝著名学者 写给其学生,用以勉励。(2分)

10.用现代汉语翻译文中画线句子。(2分)

书非借不能读也

11.判断下列理解是否正确。正确的打“√”,错误的打“×”。(4分)

(1)文中天子、富贵人、其他人及作者本人的事例都证明了“书非借不能读也”。( )

(2)作者写这篇文章有两个主要目的:劝勉黄生专心读书;督促黄生尽快还书。( )

【2004上海中考】

9.用现代汉语解释文中画线的句子。(4分)

(1)余幼好书,家贫难致。

译文:

(2)惟予之公书与张氏之吝书若不相类。

译文:

10.第③段作者以自己的亲身经历论证了 的观点。(2分)

11.

3 / 3

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com