haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 初中作文初中作文

西河劳动号子词

发布时间:2013-12-16 13:32:05  

I西河放木号子

说起身来就起身勒,我拿个木耙舍,往前咯行哟;

合:嗨咗,嗨呀咗,嗨咗,嗨呀咗,嗨咗,嗨呀咗,嗨咗,嗨呀咗。 一把扇儿两面光,合:嗨呀咗

两面绣的是鸳鸯,合:嗨呀咗

骄阳似火河边走,合:嗨呀咗

鸟爱那青山舍,好呀么好歇凉,合:嗨呀咗,嗨呀咗 嘿,耙过激流要过滩呢,呢呢呢呢

嘿,嗨呀咗喝呢 合:嗨呀咗喝

嗨呀那个咗喝 合:嗨呀咗喝

这个拿的木耙 合:嗨呀咗喝

往前的行咯 合:嗨呀咗喝

伙计们咯 合:嗨呀咗喝

绳拉紧咯 合:嗨呀咗喝

斗激流哟 合:嗨呀咗喝

过险滩咯 合:嗨呀咗喝

说起??嘿 绕了一山又一山,又一山,又一山

过了一滩又一滩,又一滩,又一滩

两岸的风光无限好哟, 合:嗨呀咗,嗨呀咗

木耙已过哟万重山咯喝喝 合:嗨咗,嗨呀咗??(8个,渐弱

一根扁担

一根扁担 合:哟喝喝 弯又弯那嘛 合:哟喝喝 姑娘们挑土,弯溜登儿,弯溜登儿闪闪腰 合:哟喝喝 弯又弯那嘛 合:哟喝喝嘿

精壮小伙子,跟到后头撵,弯溜登儿,弯溜登儿,闪闪腰 合:哟喝嘿,弯又弯那嘛,哟喝喝嘿

一根扁担 合:哟喝喝 弯又玩弯那嘛 合:哟喝喝 姑娘们挑土,弯溜登儿,弯溜登儿闪闪腰 合:哟喝喝 弯又弯那嘛 合:哟喝喝嘿

精壮小伙子,跟到后头撵,弯溜登儿,弯溜登儿,闪闪腰 合:哟喝嘿,弯又弯那嘛:哟喝喝嘿

才才七咚才

溜达溜达七咚才 合:才才一咚才呀

送粮的队伍排成行 合:才才一咚才呀

溜达溜达七咚才 合: 才才一咚才呀,才才一咚才呀 合:“溜达溜达七咚才, 才才一咚才呀,送粮的队伍排成行 才才一咚才呀,溜达溜达七咚才 才才一咚才呀,才才一咚才呀,才才一咚才呀!”。

太阳出来照山坡

太阳出来嘛, 合:哟一哟 照山坡那嘛,合:哟一哟 土地垭口唱嘛, 合:哟号号 笑声多那嘛 合:哟一哟

开口先唱嘛 合:哟一哟 香柱山那嘛 合:哟一哟 随后又唱嘛 合:哟号号 菜子河那嘛 合:哟一哟

我那个幺妹嘛 合:哟一哟 到垭口那嘛 合:哟一哟 挑起扁担嘛 合:哟号号 修堰塘那嘛 合:哟一哟

我那个表哥儿吗 合:哟一哟 到娅口那嘛 合:哟一哟 打夯抬石嘛 合:哟号号 变粮田那嘛 合:哟一哟

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com