haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 少儿英语少儿英语

小学必读80首古诗(带拼音版)

发布时间:2014-02-20 16:08:11  

01 咏鹅 骆宾王

? ? ? 鹅 , 鹅 , 鹅 , qū xiàxià

ng ng tiān gē

曲 项 向 天 歌 。 bái máo fú lǜ shuǐ 白 毛 浮 绿 水 , hōng zhǎ

ng bō qīng bō

红 掌 拨 清 波 。 02 敕勒歌 北朝民歌 chì la chuān yīn shān xià 敕 勒 川 , 阴 山 下 。 tiā

n sì qi?ng lú lǒng gài sì 天 似 穹 庐 , 笼 盖 四 tiācā

n ng cāng yě máng máng 天 苍 苍 , 野 茫 茫 , fēchu

ng ī cǎo dī xià

n niú yáng

风 吹 草 低 见 牛 羊 。

03 春晓 孟浩然

chūn mián bù ju? xiǎo 春 眠 不 觉 晓 chù chù w?n tí niǎo 处 处 闻 啼 鸟

ya lái fēng yǔ shēng yě 野 。 , 。

夜 huā 花 来 lu? 落 风 zhī 知 雨 duō 多 声 shǎo 少 , 。

04 回乡偶书 贺知章

shào xiǎo lí

jiā lǎo huí dà 少 小 离 家 老 大

回 xiā

ng yīn wú

gǎi bìn máo

shuāi

乡 音

无 改 鬓 毛 衰 ?r t?ng

xiā

ng

jiàn bù xiā

ng shí 儿 童 相 见 不 相 识 xiào wan ka c?ng h? chù lái 笑 问 客

处 来 05 静夜思 李白

chuáng qián míng yua guāng 床 前 明 月 光 yí shì dì shàng shuāng 疑 是 地 上 霜 jǔ t?u wàng míng yua 举 头 望 明 月 dī t?u sī gù xiāng 低

故 乡

06 忆江南 白居易

ā

ng

nán hǎo fēng jǐng jiù c?

ng

江 南

好 , 风 景 旧 曾 rì chū jiāng huā h?ng sha

ng

huǒ

, 。 , 。

, 。 , 。

ān 谙 。ji

日 出 江 花 红 胜 火 , chūn lái jiāng shuǐ lǜ rú lán 春 来 江 水 绿 如 蓝 , n?ng bù yì jiā

ng nán

能 不 忆 江 南 ?

07 游子吟 孟郊

cí mǔ shǒu zhōng xiàn 慈 母 手 中 线 y?u zǐ shēn shàng yī 游 子 身 上 衣 lín xíng mì mì f?ng 临 行 密 密 缝 yì kǒng chí chí quī 意 恐 迟 迟 归 shuí yán cùn cǎo xīn 谁 言 寸 草 心 bào d? sān chūn huī 报 得 三 春 晖

08 古朗月行(节选)李白 xiǎo shí bù shí yua 小 时 不 识 月 hū zu? bái yù pán 呼 作 白 玉 盘 y?u yí yáo tái jìng 又 疑 瑶 台 境 fēi zài qīng yún duān

飞 在 青 云 端 , 。 , 。 , ? , 。 , 。

09 元日 王安石

bào zhú shēng zhōng yī suì chú 爆 竹 声 中 一 岁 除 chūn fēng s?ng nuǎn rù tú sū 春 风 送 暖 入 屠 苏 qiān m?n wàn hù t?ng t?ng rì 千 门 万 户 曈 曈 日 zǒng bǎ xīn táo huàn jiù fú 总 把 新 桃 换 旧 符

10 登鹳雀楼 王之涣

bái rì yī shān jìn 白 日 依 山 尽 huáng h? rù hǎi liú 黄 河 入 海 流 yù qi?ng qiān lǐ mù 欲 穷 千 里 目 gang shàng yī c?ng l?u 更 上 一 层 楼

11 望庐山瀑布 李白

rì zhào xiā

ng lú shē

ng zǐ yān

日 照 香 炉 生 紫 烟 yáo kàn pù bù guà qián chuā

n

遥 看 瀑 布 挂 前 川 fēi liú zhí xià sān qiān chǐ 飞 流 直 下 三 千 尺 yí shì yín h? lu? jiǔ tiān 疑 是 银 河 落 九 天 , 。 , 。 , 。 , 。 ,。,。

12 早发白帝城 李白 朝

qiān

liǎ

ng

qīng

huá

ng

qiān

liú

14

bái

juǎn

wàng

望 辞 白 帝 彩 云 间 , lǐ jiāng líng yī rì huán 里 江 陵 一 日 还 。 àn yuán shēng tí bù zhù 岸 猿 声 啼 不 住 , zhōu yǐ gu? wàn ch?ng shān 舟 已 过 万 重 山 。 13 江畔独步寻花 杜甫 sì niáng jiā huā mǎn xī 四 娘 家 花 满 蹊 , duǒ wàn duǎ yā zhī dī 朵 万 朵 压 枝 低 。 lián xì di? shí shí wǔ 连 戏 蝶 时 时 舞 , zài jiāo yīng qià qià tí 在 娇 莺 恰 恰 啼 。 六月二十七日望湖楼醉书 苏轼 云 翻 墨 未 遮 山 , yǔ tiào zhū luàn rù chuán 雨 跳 珠 乱 入 船 。 dì fēng lái hū chuī sàn 地 风 来 忽 吹 散 , hú l?u xià shuǐ rú tiān 湖 楼 下 水 如 天 。

15 小池 杨万里

quán yǎn wú shēng xī xì 泉 眼 无 声 惜 细 shù yīn zhào shuǐ ài qíng 树 荫 照 水 爱 晴 xiǎo h? cái lù jiān jiān 小 荷 才 露 尖 尖 cǎo yǒu qīng ting lì shàng 早 有 蜻 蜒 立 上

16 四时田园杂兴 范成大 zh?u chū yún tián ya jī má 昼 出 耘 田 夜 绩 麻 cūn zhuā

ng ?r nǚ ga dāng jiā村 庄 儿 女 各 当 家 t?ng sūn wai jiě g?ng gēng zhī童 孙 未 解 供 耕 织 yě bàng sāng yīn xu? zh?

ng guā

也 傍 桑 阴 学 种 瓜

17 悯农 李绅

chú H? rì dāng wǔ 锄 禾 日 当 午 hàn dī h? xià tǔ 汗 滴 禾 下 土 shuí zhī pán zhōng cān 谁 知 盘 中 餐 lì lì jiē xīn kǔ

粒 粒 皆 辛 苦 liú 流, r?u 柔。 jiǎo 角, t?u 头。 , 。 , 。 , 。 ,

18 咏柳 贺知章

zhuāch?

bì yù yī shù

ng ng

碧 玉 妆 成 一 树 wàn tiáo chuí xià lǜ sī 万 条 垂 下 绿 丝 bù zhī xì ya shuí cái 不 知 细 叶 谁 裁 ar yua chūn fēng sì jiǎn 二 月 春 风 似 剪

gāo 高

tāo 绦 chū 出 dāo 刀

, 。 , 。

19 晓出净慈寺送林子方 杨万里

bì 毕

jìng

xī 西 bù 不

hú 湖 yǔ 与 ya 叶 huā 花

liù 六 sì 四

yua 月

zhōng 中

, 。 , 。

竟 guā

fēng

ng

风 光

shí t?ng

jiē tiān lián 接 yìng 映

天 rì 日

莲 h? 荷

时 同 qi?wú bì

ng

无 穷 碧 bi? yàng h?ng 别 样 红

20 绝句 杜甫

chūn 春 ní 泥 shā 沙

日 fēng 风 r?ng 融 nuǎn 暖

江 huā 花 fēi 飞 shuì 睡

山 cǎo 草 yàn 燕 yuān 鸳

丽 xiāng 香 zǐ 子 yāng 鸯

, 。 , 。

21 送元二使安西 王维 ch?wai ng

渭 城

ka sha zhāo yù yì qīng ch?n 轻 sa 尘 xīn , 朝 雨 浥 qīng qīng liǔ

客 舍 青 青 柳 色 新 quàn jūn gēng jìn yī bēi jiǔ 劝 君 更 尽 一 杯 酒 xī chū yáng guān wú gù r?n 西 出 阳 关 无 故 人

22 赋得古原草送别 白居易 lí lí yuán shàng cǎo 离 离 原 上 草 yì suì yì kū r?ng

一 岁 一 枯 荣 yě huǒ shāo bù jìn 野 火 烧 不 尽 chūn fēng chuī y?u shēng 春 风 吹 又 生 yuǎn fāng qīn gǔ dào 远 芳 侵 古 道 qíng cuì jiē huāng ch?ng 晴 翠 接 荒 城 y?u s?ng wáng sūn qù 又 送 王 孙 去 qī qī mǎn bi? qíng 萋 萋 满 别 情

23 鹿柴 王维

kōng shān bù jiàn r?n

空 山 不 见 人 。 , 。 ,,。,。,,,。

dàn 但 fǎn 返 fù 复 w?n 闻 yǐng 景 zhào 照 r?n 人 rù 入 qīng 青 yǔ 语 shēn 深 tái 苔 xiǎng 响 lín 林 shàng 上 。 , 。

24 凉州词 王翰

pú táo 葡 萄 yú yǐn 欲 饮 zuì w? 醉 卧 gǔ lái 古

qiān lǐ 千 里 běi fēng 北 风 m? ch?u 莫 愁 tiān xià 天 下 měi jiǔ ya guāng 美 酒 夜 光 pí pā mǎ shàng 琵 琶 马 上 shā chǎng jūn m? 沙 场 君 莫 zhēng zhàn jǐ r?n 征

25 别董大 高适

huá

ng

yún

bái rì 黄 云 白

日 chuī yàn xuě fēn 吹 雁 雪 纷 qián lù wú zhī 前 路 无 知 shuí r?n bù shí 谁 人

běi 杯 , cuī 催 。 xiào 笑 , huí 回

xūn 曛 , fēn 纷 。 jǐ 己 , jūn 君

26 出塞 王昌龄 qín shí míng yua hàn shí 秦 时 明 月 汉 时 wàn lǐ cházhē

ng ng r?n wai 万 里 长 征 人 未 dàn shǐ l?ng ch?

ng fēi jià

ng

但 使 龙 城 飞 将 bù jiào hú mǎ dù yīn 不 教 胡 马 度 阴

27 望天门山 李白 tiān m?n zhōji

ng duàn chǔ ā

ng

天 门 中 断 楚 江 bì shuǐ dōng liú zhì cǐ 碧 水 东 流 至 此 liǎ

ng àn qīng shān xiā

ng duì

两 岸 青 山 相 对 gū fān yí piàn rì biān 孤 帆 一 片 日 边

28 山行 杜牧

Yuǎn shàng hán shān shí jìng 远 上 寒 山 石 径 斜, Bái yún shēng chù yǒu rén jiā 白 云 生 处 有 人 家。 Tíng chē zuò ài fēng lín wǎn 停 车 坐 爱 枫 林 晚,guān 关 , huán 还 。 zài 在 , shān 山 。 kāi 开 , huí 回 。 chū 出 , lái 来 。

shuāng yè hóng yú èr yuè huā

霜 叶 红 于 二 月 花。

29 长歌行 汉乐府

qīng qīng yuán zhōng kuí 青 青 园 中 葵 zhāo lù dài rì xī 朝 露 待 日 晞 yáng chūn bù d? z? 阳 春 布 德 泽 wàn wù shēng guāng huī 万 物 生 光 辉 cháng kǒng qiū ji? zhì 常 恐 秋 节 至 kūn huáng huā ya shuāi 焜 黄 华 叶 衰 bǎi chuān dōng dào hǎi 百 川 东 到 海 h? shí fù xī guī 何 时 复 西 归 shào zhuàng bù nǔ lì 少 壮 不 努 力 lǎo dà tú shāng bēi 老 大 徒 伤 悲

30 绝句 杜甫

两 个 黄 鹂 鸣 翠 yī háng bái lù shàng qīng

一 行 白 鹭 上 青 chuā

ng hán xī lǐng qiān qiū

窗 含 西 岭 千 秋 , 。 , 。 , 。 , ? , 。 柳 ,tiān 天 。xuě 雪 ,

m?n 门 b? 泊 dōng 东 wú 吴 wàn 万 lǐ 里 chuán 船 。

31 竹里馆 王维

dú zu? yōu huáng lǐ 独 tán 弹 shēn 深 míng 明

qiáng 墙 líng 凌 yáo 遥 wai 为

qiān 千 lia 烈 fěn 粉 yào 要

坐 qín 琴 lín 林 yua 月

32 jiǎo 角 hán 寒 zhí 知 yǒu 有

33 chuí wàn 锤 万 huǒ f?n 火 焚 shēn suì 身 碎 liú qīng 留

清 幽 篁 里 fù cháng xiào 复 长 啸 ?n bù zhī 人 不 知 ái xiāng zhào 来

梅花 王安石

ù zhī m?i 树 枝 梅 dú zì kāi 独 自 开 bù shì xuǎ 不 是 雪 àn xiāng lái 暗

石灰吟 于谦

jī chū shēn shān

击 出 深 山 shāo ru? děng xián 烧 若 等 闲 gǔ hún bù pà 骨 浑 不 怕 bái zài r?n jiān 白

在 人 间

, 。 , 。

, 。 , 。

rlsh,。,。

dú 独 měi 每 yáo 遥 biàn 遍

zhǔ 煮 lù 漉 qí 萁 d?u 豆 běn 本 xiāng 相

湖 tán 潭 yáo 遥 bái 白

34 九月九日忆山东兄弟 王维

Zài yì xiāng w?i yì

ka 在 异 乡 为 异 客 F?ng jiā ji? bai sī qīn 逢 佳 节 倍 思 亲 Zhī xiōng dì dēng gāo chù 知 兄 弟 登 高 处 Chā zhū yú shāo yì r?n 插 茱 萸 少

35 七步诗 曹植

d?u rán d?u qí 豆 燃 豆 萁 chǐ yǐ w?i zhī 豉 以 为 汁 zài fǔ xià rán 在 釜 下 燃 zài fù zhōng qì 在 釜 中 泣 shì t?ng gēn shēng 是 同 根 生 jiān h? tài jí 煎

36 望洞庭 刘禹锡

光 秋 月 两 相 和 miàn Wú fēng jìng wai m? 面 无 风 镜 未 磨 wàng D?ng tíng shān shuǐ cuì 望 洞 庭 山 水 翠 yín Pán lǐ yī qīng lu? 银

, 。 , 。

, 。 , 。

,。,。,。

37 惠崇《春江晓景》 苏轼

zhú wài Táo 竹 外 桃 chūn jiāng shuǐ huā

花 nuǎn sān 三 yā liǎng zhī 两 枝 xiān zhī

, 春 l?u 蒌 zhang 正 h?ng 横 yuǎn 远 bù 不 zhǐ 只

xiàng 向 qū 驱 xī 夕 zhǐ 只

江 水 暖 鸭 先 知 hāo mǎn dì lú yá duǎn 蒿 满 地 芦 芽 短 shì h? tún yù shàng shí 是 河

上 时

38 题西林壁 苏轼

kàn Ch?ng lǐng ca ch?ng fēng

看 成 岭 侧 成 峰 jìn Gāo dī ga bù t?ng 近 高 低 各 不 同 shí Lú shān zhēn miàn mù 识 庐 山 真 面 目 yuán Shēn zài cǐ shān zhōng 缘 身 在

此 山 中

39 乐游原 李商隐

wǎn yì bù shì 晚 意 不 适 chē dēng gǔ yuán 车 登 古 原 yáng wú xiàn hǎo 阳 无 限 好 shì jìn huāng hūn 是

。 , 。

, 。 , 。

,。,!

40 赠汪伦 李白

xiàng wǎn yì bù shì 向 晚 意 不 适 qū chē dēng gǔ yuán 驱 车 登 古 原 xī yáng wú xiàn hǎo 夕 阳 无 限 好 zhǐ shì jìn huāng hūn 只 是 近 黄 昏 41 黄鹤楼送孟浩然之广陵 李白gù R?n xī cí huáng ha l?u 故 人 西 辞 黄 鹤 楼 yān huā sān yua xià yáng zhōu 烟 花 三 月 下 扬 州 gū Fān yuǎn yǐng bì kōng jìn 孤 帆 远 影 碧 空 尽 w?i jiàn cháng jiāng tiān jì liú 惟 见 长 江 天 际 流

42 塞下曲 卢纶

jín àn cǎo jīng fēng 林 暗 草 惊 风 jiāng jūn ya yǐn gōng 将 军 夜 引 弓 píng míng xún bái yǔ 平 明 寻 白 羽 m? zài shí l?ng zhōng

没 在 石 棱 中 , 。 , ! , 。 , 。 , 。 , 。

43 浪淘沙 刘禹锡

jiǔ 九 làng 浪 rú 如 t?ng 同

xī 西 táo 桃 qīng 青 xi? 斜

qiān 千 wàn 万 gū 孤 dú 独

qū Huáng h? wàn

lǐ shā 曲 黄 河 万 里 沙 táo Fēng bǒ zì tiān yá 淘 风 簸 自 天 涯 jīn Zhí shàng yín h? qù 今 直 上 银 河 去 dào Qiān niú zhī nǚ jiā 到

牵 牛

44 渔歌子 张志和

sài Shān qián bái lù fēi 塞 山 前 白 鹭 飞 huā Liú shuǐ guì yú f?i 花 流 水 鳜 鱼 肥 ru? Lì lǜ suō yī 箬 笠 , 绿 蓑 衣 fēng Xì yǔ bù xū guī 风

45 江雪 柳宗元

Shān niǎo fēi ju? 山 鸟 飞 绝 jìng r?n zōng mia 径 人 踪 灭 zhōu suō lì wēng 舟 蓑 笠 翁 diào hán jiāng xuě 钓

, 。 , 。

, 。 , 。

,。,。

46 游园不值 叶绍翁 yīng lián Jī chǐ yìn cāng tái 应 怜 屐 齿 印 苍 苔 xiǎo k?u chái fēi jiǔ bù kāi 小 扣 柴 扉 久 不 开 chūn sa mǎn yuán guān bù zhù 春 色 满 园 关 不 住 yī zhī h?ng xìng chū qiá

ng lái

一 枝 红 杏 出 墙 来 47 逢雪宿芙蓉山主人 刘长卿rì m? cāng shān yuǎn 日 暮 苍 山 远 tiān hán bái wū pín 天 寒 白 屋 贫 chái m?n w?n quǎn fai 柴 门 闻 犬 吠 fēng xuě ya guī r?n 风 雪 夜 归 人

48 竹石 郑燮

yǎo dìng qīng shān bù fàng sōng 咬 定 青 山 不 放 松 lì gēn yuán zài p? yán zhō

ng

立 根 原 在 破 岩 中 qiān m? wàn jī hái jiān jìn 千 磨 万 击 还 坚 劲 ran ěr dōng xī nán běi fēng 任 尔 东 西 南 北 风 , 。 , 。 , 。 , 。 , 。 , 。

49 独坐敬亭山 李白

zh?ng 众 gū 孤 xiāng niǎo 鸟 yún 云 kàn gāo 高 dù 独 liǎng fēi 飞 qù 去 bù jìn 尽 xián 闲 yàn , 。 相 zhǐ 只

yua

月 āng 江 gū 姑 ya 夜 sōng

松 yán 言 zhǐ 只 yún 云

看 两 不 厌 yǒu jìng tíng shān 有

50 枫桥夜泊 张继

lu?

shuāng

mǎn

tiān

落 乌 啼 霜 满 天 fēng yú huǒ duì ch?u mián 枫 渔 火 对 愁 眠 sū ch?ng wài hán shān sì 苏 城 外 寒 山 寺 bàn zhōng shēng dào ka chuán 半 钟 声 到 客 船

51 寻隐者不遇 贾岛

xià wan t?ng zǐ 下 问 童 子 shī cǎi yào qù 师 采 药 去 zài cǐ shān zhōng 在 此 山 中 shēn bù zhī chù 深

, 。

, 。 , 。 , 。 , 。

ji

52 墨梅 王冕

wú 吾 ga 个 bù jiā xǐ yàn 家 洗 砚 ga huā kāi 个 花 开 yào r?n kuā chí t?u shù

池 头 树 dàn m? h?n 淡 墨 痕 hǎo yán sa

, 。 不 要 人 夸 好 颜 色 ,zhǐ liú qīng qì mǎn qián kūn 只

留 清 气

满 乾 坤

。53 悯农 李绅

chūn zh?ng yī lì sù 春 种 一 粒 粟 , qiū shōu wàn kē zǐ 秋 收 万 颗 子 。 sì hǎi wú xián tián 四 海 无 闲 田 , n?ng fū y?u a sǐ 农

夫 犹 饿 死 !

54 清明 杜牧

qīng míng shí ji?

yǔ fēn fēn 清 明 时 节 雨 纷 纷 lù shàng xíng r?n yù duàn hún 路 上 行 人 欲 断 魂 jia wan jiǔ jiā h? chù yǒu 借 问 酒 家 何 处 有 mù t?ng yáo zhǐ xìng huā cūn 牧 童 遥

, 。 , 。

55 寒食 韩翃

chūn ch?ng wú

春 城 无

hán shí dōng

寒 食 东

rì m? hàn chù bù 处 不 fēng yù 风 御 gōng chuán fēi 飞 liǔ 柳 là huā 花 xi? 斜 zhú , 。 日 暮 汉 宫 传 蜡 烛 qīng yān sàn rù wǔ h?u jiā 轻 烟 散 入 五 侯 家

56 春日 朱熹

sha

ng rì xún fāng sì shuǐ bīn 胜 日 寻 芳 泗 水 滨 wú biān guā

ng jǐng yī shí xīn

无 边 光 景 一 时 新 děng xián shí d? dōng fēng miàn 等 闲 识 得 东 风 面 wàn zǐ qiān h?ng zǒng shì chūn 万 紫 千 红 总 是 春

57 宿建德江 孟浩然

yí zhōu b? yān zhǔ 移 舟 泊 烟 渚 rì mù ka ch?u xīn 日 暮 客 愁 新 yě kuàng tiān dī shù 野 旷 天 低 树 jiāng qīng yua jìn r?n

江 清 月 近 人 , 。 , 。 , 。 ,。,。

58 饮湖上初晴后雨 苏轼

shuǐ guāng jiàn 水 光 潋 shān sa kōng yàn

滟 m?ng qíng 晴 yǔ fāng 方 yì hǎo 好 qí , 山 yì 欲 dàn 淡 qīng 青 gū 孤 huáng 黄 bù 不 黄 yī

一 qiā

ng 羌 chūn 春 色 空 濛 雨 亦 奇 bǎ xī hú bǐ xī zǐ 把 西

湖 比

西

子 zhuā

ng

n?ng

mǒ zǒng xiāng yí 妆 浓

59 从军行 王昌龄

hǎi cháng yún àn xuě

shān 海 长 云 暗 雪 山 ch?ng yáo wàng yù m?n guān 成 遥 望 玉 门 关 shā bǎi zhàn chuān jīn jiǎ 沙 百 战 穿 金 甲 p? lǒu lán zhōng bù huán 破 楼 兰 终

60 凉州词 王之涣

h? yuǎn bái yún jiān

河 远 上 白 云 间 , piàn

gū ch?ng wàn ran shān 片 孤 城 万

。 dí

h? xū yuàn yáng liǚ 笛 何 须 怨

杨 柳 , fēng bù dù yù m?n guān 风

门 关

。 , 。

, 。 , 。

61 秋浦歌 李白

bái fà 白 发 yuán ch?u 缘 愁 bù zhī 不 知 h? chù 何

62 ch?n qǐ 晨 起 ka xíng 客 行 jī shēng 鸡 声 r?n jì 人 迹 hú ya 槲 叶 zhǐ huā 枳 花 yīn sī 因 思 fú yàn 凫

sān qiān zhàng 三 千 丈 sì ga cháng 似 个 长 míng jìng lǐ 明 镜 里 d? qiū shuāng 得

温庭筠

d?ng zhēng du? 动 征 铎 bēi gù xiāng 悲 故 乡 máo diàn yua 茅 店 月 bǎn qiáo shuāng 板 桥 霜 lu? shān lù 落 山 路 míng yì qiáng 明 驿 墙 dù líng mang 杜 陵 梦 mǎn huí táng 满

, 。 , 。

, 。 , 。 , 。 , 。

商山早行

hán 寒 píng 平 lu? 洛 yí 一

qí 岐 cuī 崔 zhang 正 lu? 落 dú 独 shàng 上 chūn 春 yě 野 63 芙蓉楼送辛渐 王昌龄

yǔ lián jiāng ya

rù wú 雨 连 江 夜 入 吴 míng s?ng ka chǔ shān gū 明 送 客 楚 山 孤 yáng qīn yǒu rú xiāng wan 阳 亲 友 如 相 问 piàn bīng xīn zài yù hú 片

冰 心

64 江南逢李龟年 杜甫

wáng zhái lǐ xún

cháng jiàn 王 宅 里 寻 常 见 jiǔ táng qián jǐ dù w?n 九 堂 前 几 度 闻 shì jiāng nán hǎo fēng jǐng 是 江 南 好 风 景 huā shí ji? y?u f?ng jūn 花 时 节

逢 君

65 滁州西涧 韦应物

lián yōu cǎo

jiàn biān shēng 怜 幽 草 涧 边 生 yǎu huáng lí shēn shù míng 有 黄 鹂 深 树 鸣 cháo dài yǔ wǎn lái jí 潮 带 雨 晚 来 急 dù wú r?n zhōu zì h?ng 渡 无

自 横

, 。 , 。

, 。 , 。

, 。 , 。

66 乌衣巷 刘禹锡

zhū qua 朱 雀 wū yī 乌 衣 jiù shí 旧 时 fēi rù 飞

qiān lǐ 千 里 shuǐ cūn 水 村 nán cháo 南 朝 duō shǎo 多

yáng liǔ 杨 柳 w?n láng 闻 郎 dōng biān 东 边 dào shì 道

是 qiáo biān yě cǎo

桥 边 野 草 xiàng kǒu xī yáng 巷 口 夕 阳 wáng xia táng qián 王 谢 堂 前 xún cháng bǎi xìng 寻 常 百

67 江南春 杜牧

yīng tí lǜ yìng 莺 啼 绿 映 shān guō jiǔ qí 山 郭 酒 旗 sì bǎi bā shí 四 百 八 十 l?u tái yān yǔ 楼

雨 68 竹枝词 刘禹锡

qīng qīng jiāng shuǐ 青 青 江 水 jiāng shàng chàng gē 江 上 唱 歌 rì chū xī biān 日 出 西 边 wú qíng qua yǎu 无 晴 却 有 huā 花 xi? 斜 yàn 燕 jiā 家

h?ng 红 fēng 风 sì 寺 zhōng 中

píng 平 shēng 声 yǔ 雨 qíng 晴

, 。 , 。

, 。 , 。

, 。 , 。

69 秋夕 杜牧

yín

qīng

tiān zhú 烛 lu? 罗 jiē qiū guāng lěng 秋 光 冷 xiǎo shàn pū 小 扇 扑 ya sa liáng huà 画 liú 流 rú píng 屏 yíng 萤 shuǐ , 。 天 阶 夜 色 凉 如 水 zu? kàn qiān niú zhī nǔ xīng 坐 看 牵 牛 织 女 星

70 赠花卿 杜甫

jǐn ch?ng sī guǎn rì fēn fēn 锦 城 丝 管 日 纷 纷 bàn rù jiāng fēng bàn rù yún 半 入 江 风 半 入 云 cǐ qǔ zhǐ yīng tiān shàng yǒu 此 曲 只 应 天 上 有 r?n jiān n?ng d? jǐ huí w?n 人 间 能 得 几 回 闻

71 题临安邸 林升

shān wài Qīng shān l?u wài l?u 山 外 青 山 楼 外 楼 xī hú Gē wǔ jǐ shí xiū 西 湖 歌 舞 几 时 休 nuǎn fēng xūn d? y?u r?n zuì 暖 风 熏 得 游 人 醉 zhí bǎ háng zhōu zu? biàn zhōu 直 把 杭 州 作 汴 州 , 。 , 。 , 。 ,。,。

72 朝天子?咏喇叭 王磐 lǎ bā

喇 叭

qǔ ?r

曲 儿

guāchuá

n n

官 船

quázhà

n ng

全 仗

jūn tīng

军 听

mín tīng

民 听

nǎ lǐ

哪 里

yǎn jiàn

眼 见

chushā

ī ng

吹 伤

zhǐ chuī

只 吹

sǐ qù

死 去 suǒ nà , 唢 呐 , xiǎo qiāng ?r dà 小 , 腔 儿 大 。 wǎng lái luàn rú má 往 来 乱 如 麻 , nǐ tái shēn jià 你 抬 身 价 。 le jūn ch?u 了 军 愁 , le mín pà 了 民 怕 , qù biàn sh?n me zhēn g?ng jiǎ去 辨 什 么 真 共 假 de chuī fān le zha jiā 的 吹 翻 了 这 家 , le nà jiā 了 那 家 , de shuǐ jìn ? fēi bà 的 水 尽 鹅 飞 罢 ! 73 示儿 陆游 yuán zhī wàn shì kōng 元 知 万 事 空 , ?

dàn 但 wáng 王 jiā 家 bēi 悲 shī 师 jì 祭 bù 不 běi 北 wú 无 jiàn jiǔ zhōu 见 九 州 dìng zhōng yuán 定 中 原 wàng gào nǎi 忘 告 乃 t?ng

同 rì 日 wēng 翁 。 , 。

74 秋夜将晓出篱门迎凉有感 陆游

sān wàn lǐ h? dōng rù hǎi

三 万 里 河 东 入 海 wǔ qiān ran yua shàng m? tiān 五 千 仞 岳 上 摩 天 yí mín lai jìn hú ch?n lǐ 遗 民 泪 尽 胡 尘 里 nán wàng wáng shī y?u yī nián 南

又 一

75 菩萨蛮?书江西造口壁 辛弃疾

yù gū tái xià qīng

jiā

ng

shuǐ 郁 孤

下 清 江

水 ,zhōng jiān duō shǎo xíng r?n lai 中 间 多

少 行 人 泪 。xī

běi

wàng chá

ng

ān

西 北 望 长 安 ,

kě lián wú shù shān 可 怜 无 数 山 。 qīng shān zhē bù zhù 青 山 遮 不 住 , bì jìng dōng liú qù 毕 竟

东 流 去 。

, 。 , 。

jiāzha

wǎn ch?u ng ng 江 晚 正 愁 shān shēn w?n zha 山 深 闻 鹧

yú 余

gū 鸪

, 。

shēng 生 sǐ 死 zhì 至 bù 不

jīng 京 zhōng 钟 chūn 春 míng 明

76 夏日绝句 李清照

dāng zu? r?n ji? 当 作 人 杰 yì w?i guǐ xi?ng 亦 为 鬼 雄 jīn sī xiàng yǔ 今 思 项 羽 kěn gu? jiāng dōng 肯

77 泊船瓜州 王安石

kǒu guā

zhōu yī shuǐ jiān 口 瓜 洲 一 水 间 shān zhǐ g? shù ch?ng shān 山 只 隔 数 重 山 fēng y?u lǜ jiāng nán àn 风 又 绿 江 南 岸 yua h? shí zhào wǒ huán 月

时 照 我 还

, 。 , 。

,。,?

jiàn 剑 chū 初 qua 却 màn 漫 bái 白 qīng 青 jì 即 biàn 便

hǎo 好 dāng 当 suí 随 rùn 润 yě

78 闻官军收河南河北 杜甫

wài hū chuán shōu jì běi

外 忽 传 收 蓟 北 w?n tì lai mǎn yī shāng 闻 涕 泪 满 衣 裳 kàn qī zǐ ch?u h? zài 看 妻 子 愁 何 在 juǎn shī shū xǐ yù kuáng 卷 诗 书 喜 欲 狂 rì fàng gē xū z?ng jiǔ 日 放 歌 须 纵 酒 chūn zu? bàn hǎo huán xiāng 青 作 伴 好 还 乡 c?ng bā xiá chuán wū xiá 从 巴 峡 穿 巫 峡 xià xiāng yáng xiàng lu? yáng 下 襄 阳

向 洛 阳

79 春夜喜雨 杜甫

yǔ zhī shí ji? 雨 知 时 节 chūn nǎi fā shēng 春 乃 发 生 fēng qián rù ya 风 潜 入 夜 wù xì wú shēng 物 细 无 声 jìng

yún

hēi

, 。 , 。 , 。 , 。

,。,。

jiāng chuán huǒ dú míng 江 船 火 独 明 xiǎo kàn h?ng shī chù 晓 看 红 湿 处 huā zh?ng jǐn guān ch?ng 花 重 锦 官 城

80 己亥杂诗 龚自珍

jiǔ zhōu Shē

ng qì shì fēng l?i

九 州 生 气 恃 风 雷 wàn mǎ qí yīn jiū kě āi 万 马 齐 喑 究 可 哀 wǒ quàn tiān gōng ch?

ng dǒu sǒu

我 劝 天 公 重 抖 擞 bù jū yī g? jià

ng r?n cái

不 拘 一 格 降 人 才

。 , 。 ,。,。

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com