haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 少儿英语少儿英语

幼儿园升大班考试题

发布时间:2014-02-23 12:09:53  

六一幼儿园升大班考试题(七)

姓名:___ 时间:_____ 做对了_____题(共60题)

10+8= 10+2= 13+2= 8+2+3= 8+10= 18-8= 18-10= 310+1= 101+10= 11-1= 1411-10= 6+10= 16-6= 16-10= 10+3= 133+10= 13-3= 1613-10=

-7= 19+8= +10= +2= +10=-4= -8= 6+10= 13+9= +10= -3= +10= -10= 11-10=-3= 9 3+11= 7-4= 7-4= 7 19-5= 6-3= 8+4= -3= 7 14-1= 10+2= -3= 3+15= 19-8= 15+5= +1+4= +3+5= +4+6= +8+3= +4+7= +2+5= 5+4+6= +2+3= +4+10= 11-1-5= -7-3= -9+1= -5-7= -3-4= 17 10 16 19 10 15 18 10 10 3 8 13 17 5 18 5 13

六一幼儿园升大班考试题(八)

姓名:_______ 时间:_____ 做对了_____题(共60题)

9+1= 8+7= 8+4= 9+7= 9+7= 8+2= 7+9= 8+5= 6+6= 6+5= 8+3= 7

2+9=

19-9=

9+3= 7

8+4=

5+9=

8+6= 9

4+9= 7

5+9= 9

6+9= 9

+5= 9+6= 4+9= 2+8= +6= 6+8= 6+5= 7+7= 8+8= 7+9= 5+8= 8+8= +4= 8+10= 5+7= 4+8= +5= 7+4= 8+7= 8+6= +7= 5+7= 4+8= 7+6= +2= 8+6= 3+9 6+5= +8= 7+10= 5+9= 1+9= +8= 2+8= 3+8= 7+3= +2= 6+4= 6+7= 10-9=

8 8 7

六一幼儿园升大班考试题(九)

姓名:_______ 时间:_____ 做对了_____题(共60题)

7+9= 8+3= 7+2= 5+6= 2+10= 8+9= 6+7= 9+8= 6+9= 8-5= 9+0= 8

5+8= 6

8+9= 6

9+9= 9

9+3= 8

3+8= 9

5+10=

10+8=

3+10=

11-1=

+4= 6+3= 6+8= 10-7= +7= 10+4= 5+10= 1+9= +8= 13-3= 2+9= 10-5= +4= 9+5= 9+3= 3+8= +2= 6+7= 7+4= 5+9= +5= 9+3= 8+3= 5-4= 18-10= 20-20= 17-10-7= 9- 10-10= 12+4= 14-10+5=+9= 8-8= 16-10+3= 10-5= 10+0= 20-10-7= ( )=5 8+( )=13 ( )+6=12 )-7=10 10 (

六一幼儿园升大班考试题(十)

姓名:______ 时间:__ 做对了_____题(共60题)

8+9= 9+8= 7+6= 7+5= 6+2+7= 10+8= 9+6= 6+9= 8+5= 4+5+2= 5+5= 7+8= 9+5= 9+8= 3+5+7= 4+6= 6

9+4= 8+4= 9

7+4= 6

8+4= 6

10-2=

2+9= 9

7+5= 8

18-2=

+7= 5+5= 8+6= 6= 8+5+7= 5+8= 8+2=+9= 7+7= 4+4+6= +4= 9+7= 4+3+2= +6= 7+8= 4+6+5= +8= 9+6= 7+2+4= = 8+3= 2+6+5= +8= 7+4= 7+1+7= +4= 9+9= 6+3+4= +8= 8+4= 6+1+5= 7+7 9 4

六一幼儿园升大班考试题(十一)

姓名:___ 时间:_____ 做对了_____题(共60题)

10+5= 5+7= 9-4= 7+6= 5+2+4= 9+6= 9+5= 7+6= 9+4= 3+5+9= 8+4= 7+9= 6+7= 6+8= 6+4+1= 9+4= 8

8+7= 6

9+2= 8

7+5= 19

7+9= 7

8+5= 2

10+5=

8+2+4=

7+3+2=

+10= 7+5= 7+9= 3+6+5= +10= 5+7= 9+8= 7+2+6= +6= 4+7= 9+3= 4+4+9= -7= 7+4= 8+4= 9+1+9= +3= 9+3= 8+3= 8+2+2= +8= 6+6= 9+6= 7+3+1= -10= 4+6= 18-10-4= 16-6= -2+6= 3+6+9= 4+5+8= ( )+6=12 +4-2= 2+6+5= 2+3+4= ( )+3=9 13 8 4

六一幼儿园升大班考试题(十二)

姓名:___ 时间:_____ 做对了_____题(共60题)

2+18= 8-6= 16-1= 2+15= 2+12= 5+11= 17-7= 9+5= 5+1= 10-1= 12+5= 17-7= 11-2= 15+1= 19-11= 15-5= 10+9= 16-7= 2+15= 6+13= 16-15= 15+3= 9-4= 3+5= 20-1= 11-10= 6+8= 2+18= 2+5= 2+6= 10+1= 15-9= 17-16= 13+4= 20-1= 4+12= 1+2= 20-3= 2+7= 14+2= 19-6= 15-12= 9+1= 8+12= 14-1= 5+2= 13+7= 19-12= 8+2+6=

7+3+4=

9+1+8=

+2+7= 7+3+7= 9+4+7= 8+2-5= 6-2+7= 3-2+8= 2+3+8= +3+2= +2+4= 6 6 5

上一篇:英语妙语15
下一篇:英语英标学习
网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com