haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 少儿英语少儿英语

拼读练习一

发布时间:2014-02-27 09:10:10  

一年级拼音拼读练习

拼读练习一

拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名___________

bà bɑ mā mɑ dì di bó bo pó po pù bù yī fu wǒ de mù mǎ pá pō mǎ yǐ 爸爸 妈妈 弟弟 伯伯 婆婆 瀑布 衣服 我的 木马 爬坡 蚂蚁 dà mǐ ní tǔ dù pí nǔ lì fā nù mǎ lù luó bo bō luó luò tuo nà li hú li 大米 泥土 肚皮 努力 发怒 马路 萝卜 菠萝 骆 驼 那里 狐狸 dǎɡǔ tǔ dì duǒ yǔ wū yā dì yī ā yí mù wù wù tǐ yù mǐ dà yǔ yā lí 打鼓 土地 躲雨 乌鸦 第一 阿姨 木物 物体 玉米 大雨 鸭梨

拼读练习二

拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名___________

ɡē ɡe ɡēzi yíɡè ɡū mā dǎ ɡǔ ɡǔtou hè kǎ kě yǐ shangkè kè kǔ kǔ ɡuā kù zi 哥哥 鸽子 一个 姑妈 打鼓 骨头 贺卡 可以 上 课 刻苦 苦瓜 裤子 ɡuò hé huǒ ɡuō kuò dà hé huā huà huà huā duǒ dà huǒ dā jī mù

过河 火锅 扩 大 荷 花 画 画 花朵 大 火 搭积木

jī qì mǔ jī jú huā huà jiā jiā fǎ qī ɡè yì qǐ dǎ qì ɡē qǔ ɡuò qù 机器 母 鸡 菊花 画 家 加 法 七个 一起 打 气 歌曲 过去 xī ɡuā hú xū xǔ duō dà xiā xiá ɡǔ xià qù xǐ yī fu xià qí

西瓜 胡须 许 多 大虾 峡 谷 下去 洗衣服 下棋

拼读练习三

拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名___________

zá wù fǎ zé zǔ guó zuò xià zuò shì zì jǐ zī shì cí yǔ cí qì cā zhuō zi cè suǒ杂物 法 则 祖国 坐 下 做事 自己 姿势 词语 瓷器 擦桌子 厕所 cū xì cuò le dì yī cè sì gè sī jī lǜ sè suǒ yǐ bǐ zhí guǒ zhī né zha zhè li zhú zi 粗细 错 了 第一册 四个 司机 绿色 所以 笔直 果汁 哪吒 这里 竹子 zhī zhū là zhú zhuó mù niǎo chǐzi chī hē hē chá huǒ chē chū qù gù shì shī zi 蜘 蛛 蜡烛 啄 木 鸟 尺子 吃喝 喝茶 火 车 出去 故事 狮 子 rì chū

日 出

拼读练习四

拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名___________

bái cài pāishǒu mǎi mǐ dài zi tài tai nǎi nai lái qù kāi huì dà hǎi zhāi huā 白 菜 拍 手 买 米 袋 子 太太 奶奶 来去 开会 大海 摘花 qí guài kuài lè wài guó bēi zi mèi mei fēi jī lèi le gěi nǐ hēi sè duì cuò 奇怪 快 乐 外 国 杯子 妹 妹 飞 机 累了 给你 黑 色 对错 wū guī chuī qì shuǐ guǒ zuì dà cuì lǜ wǔ suì kuí huā zài jiā tuì bù

乌 龟 吹 气 水 果 最大 翠绿 五岁 葵 花 在 家 退步

1

拼读练习五

拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名___________

shū bāo pǎo bù máo bǐ xiǎo dāo táo zi rè nào lǎo shī ɡāo dà kǎo shì hǎo huài 书 包 跑 步 毛 笔 小 刀 桃 子 热闹 老师 高 大 考 试 好 坏 dà xiǎo guò qiáo zhāo shǒu duō shǎo zǎo cāo sǎo dì dòu zi tóu fà xiǎo gǒu kāi kǒu 大小 过桥 招 手 多 少 早 操 扫 地 豆子 头发 小 狗 开口 bái zhōu chǒuxiǎoyā xǐ shǒu zǒu lù méi yǒu liǔ shù jiǔ bēi qì qiú xiū xi 白 粥 丑小鸭 洗手 走 路 没 有 柳 树 酒 杯 气球 休 息 niú jiǎo hóu zi

牛角 猴子

拼读练习六

拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名___________

bié rén miè huǒ hú dié tiě guō liè gǒu jiě jie qié zi xiě zì yé ye

别 人 灭 火 蝴 蝶 铁 锅 猎 狗 姐 姐 茄子 写字 爷爷

ér zi ěr duo èr shí jué de xǐ què xué xí

儿子 耳朵 二十 觉得 喜鹊 学习

拼读练习七

拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名___________

bān jí pān yú màn man fān shū jī dàn tán qín nán hái lán qiú gǎnxiè kàn jiàn 班级 番禺 慢慢 翻书 鸡蛋 弹琴 男孩 篮球 感谢 看见 bǎo jiàn qián miàn xiān hòu zhàn shì gāo shān zǎo cān yǔ sǎn yuàn yì yuán quān 宝剑 前 面 先 后 战士 高 山 早 餐 雨伞 愿 意 圆 圈 wǒ men fěn bǐ shù gēn hěn dà zhēn zhū zǎo chén shēn tǐ zěn me sēn lín wèn tí bīn guǎn 我们 粉笔 树 根 很大 珍 珠 早晨 身体 怎么 森林 问题 宾馆 pīn yīn rén mín nín hǎo jīn tiān xīn lǐ qiū yǐn dūn xià hǎi tún chē lún gùn zi 拼音 人民 您好 今 天 心 里 蚯蚓 蹲下 海 豚 车 轮 棍子 kūn chóng jié hūn zhǔn bèi chūn tiān shùn lì zūn shǒu cūn zi sūn zi xì jūn qùn zi 昆 虫 结 婚 准 备 春 天 顺 利 遵 守 村 子 孙子 细 菌 裙 子 bái yún yùn dòng chū hàn běn zi liǎn pén xùnliàn

白云 运 动 出汗 本 子 脸 盆 训练

拼读练习八

拼读情况:熟练( )一般( )不熟( ) 家长签名___________

zhǐ zhānɡ zhǎnɡjià bǎo zhànɡ shānɡ xīn ɡuān shǎnɡ shànɡ xué zhuānɡ jiɑ zhuànɡ chē 纸张 涨 价 保 障 伤心 观 赏 上 学 庄 稼 撞 车 liánɡshuǎnɡ huánɡ sè shān yánɡ xuě bēnɡ ménɡlónɡ ɡènɡjiā hénɡ shù dēnɡshānɡ 凉 爽 黄 色 山 羊 雪 崩 朦 胧 更 加 横 竖 登 山

dènɡ zi běijīnɡ xīnɡ xinɡ xínɡzhuànɡ mínɡ tiān tīnɡ xiě qínɡtiān lǎo yīnɡ cōnɡ mánɡ 凳 子 北京 星 星 形 状 明 天 听 写 晴天 老 鹰 匆 忙 chōnɡfēnɡ chónɡ fù qiónɡ kǔ xiōnɡ měnɡ xiónɡ māo nào zhōnɡ zhǒngzi zhònɡ huā 冲 锋 重 复 穷 苦 凶 猛 熊 猫 闹 钟 种 子 种 花 bīnɡ shuānɡ děnɡdài tái dēng cónɡqián cǎi hónɡ

2

冰 霜 等 待 台 灯 从 前 彩虹

汉语拼音拼读练习题

shù yè quē shǎo rì yuè jué zé xuě bái xǐ què tiē huà nǚ ér 树 叶 缺 少 日 月 抉 择 雪 白 喜 鹊 贴 画 女 儿 xué xiào yuè dú cí tiě hú dié hēi yè xuě huā ér qiě 学 校 阅 读 磁 铁 蝴 蝶 黑 夜 雪 花 而 且

qié zi kē xué niè shǒu niè jiǎo xǐ yuè xuē zi ěr duō dì èr ɡè pí xié 茄 子 科 学 蹑 手 蹑 脚 喜悦 靴子 耳朵 第二个 皮鞋 yuè qǔ jué sè yuē huì ěr jī tiān ān mén zhěn tóu jī dàn quàn ɡào 乐 曲 角色 约 会 耳 机 天 安门 枕 头 鸡蛋 劝告 dān xīn wén jù hé lún chuán dà yàn chūn sǔn shān pō ɡuǒ yuán 担 心 文具盒 轮 船 大 雁 春 笋 山坡 果 园 dào tián bái yún zuǒ yòu chē lún zhēn jiǎ zhǐ nán zhēn 稻 田 白 云 左 右 车 轮 真 假 指 南 针 huī chén jiě fànɡ jūn chèn zhí huān kuài chèn rè dǎ tiě shēn tǐ 灰 尘 解 放 军 称 职 欢 快 趁 热 打 铁 身体 yuán quān zhēn zhū rén shēn qiān bǐ shēn q iǎn shén huà

圆 圈 珍 珠 人 参 铅 笔 深 浅 神 话

wài bīn bīn bīn yǒu lǐ xuān chuán shēn shǒu pīn yīn

外 宾 彬 彬 有 礼 宣 传 伸 手 拼 音

pǐn zhì rén mín jīn jīn yǒu wèi shǐ jìn zǎo chén fān ɡǔn 品 质 人 民 津 津 有 味 使 劲 早 晨 翻 滚

xì jūn chūn tiān qún zi shén mì xún zhǎo shī rùì

细菌 春 天 裙 子 神 秘 寻 找 湿 润

tūn tūn tǔ tǔ rén qún kuān kuò zūn shǒu pín fán

吞吞吐吐 人 群 宽 阔 遵 守 频 繁

zhuàn bǐ dāo zì diǎn yuán zhū bǐ pín kùn mǐn ɡǎn xiě zì běn 转 笔 刀 字 典 圆 珠 笔 贫 困 敏 感 写字本

ɡuān kàn cè shì juàn shuǐ ɡānɡ tái dēnɡ xiónɡ yīnɡ ɡāng qiánɡ 观 看 测试卷 水 缸 台 灯 雄 鹰 刚 强 hónɡ xīnɡ ɡōnɡ rén ɡān jìnɡ shēnɡ huó chí tánɡ xīn qínɡ

红 星 工 人 干 净 生 活 吃 糖 心 情

tài yánɡ yǎn jīnɡ děnɡ dài cǎi hónɡ tái fēnɡ cōnɡ minɡ

太 阳 眼 睛 等 待 彩 虹 台 风 聪 明

xiōnɡ měnɡ qián tánɡ jiānɡ pín qiónɡ nào zhōnɡ zhuānɡ jiɑ

凶 猛 钱 塘 江 贫 穷 闹 钟 庄 稼

zhuànɡ jī shānɡ xīn shànɡ shēnɡ ān jìnɡ xiànɡ cè běi jīnɡ

撞 击 伤 心 上 升 安 静 相 册 北 京

nénɡ ɡàn yánɡ ɡuānɡ mì fēng tīnɡ jiǎnɡ fēnɡ shōu zhènɡ què

能 干 阳 光 蜜 蜂 听 讲 丰 收 正 确 liànɡ jīnɡ jīnɡ zhěnɡ qí qiū ɡāo qì shuǎnɡ

亮 晶 晶 整 齐 秋 高 气 爽

3

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com