haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 少儿英语少儿英语

介母拼音练习

发布时间:2014-05-30 12:04:38  

i做介母 i ɑ o (腰 ) q i āo xi āo

注:直接拼成(t-腰)即可,不再拼成t-i- ɑo

i āo qi áo xi áo

i áo

i ǎo

i ào

qi ǎo xi ǎo

qi ào xi ào

ti āo
mi āo

ti áo
mi áo

ti ǎo
mi ǎo

ti ào
mi ào

i ɑ n (烟 )

i ān i án i ǎn i àn

bi ān bi án bi ǎn bi àn pi ān pi án pi ǎn pi àn di ān di án di ǎn di àn

i ɑng (央)

i āng
qi āng xi āng ji āng

i áng
qi áng xi áng ji áng

i ǎng

i àng
qi àng xi àng ji àng

qi ǎng xi ǎng ji ǎng

i ong (拥)

i ōng
qi ōng xi ōng

i óng
qi óng xi óng

i ǒng

i òng
qi òng xi òng

qi ǒng xi ǒng

u做介母

Uɑn(弯)

uān uán uǎn uàn

kuān kuán kuǎn kuàn guān guán guǎn guàn huān huán huǎn huàn

u做介母

Uɑng(汪) uāng uáng uǎng uàng kuāng guāng huāng kuáng guáng huáng kuǎng guǎng huǎng kuàng guàng huàng

ü做介母
üɑn(冤) üān üán üǎn üàn

juān juán juǎn juàn quān quán quǎn quàn xuān xuán xuǎn xuàn

小ü碰到jqx,去掉两点仍读“ü”


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com