haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 少儿英语少儿英语

拼音法

发布时间:2014-06-22 08:03:45  

一、 单韵母 6个单韵母

嘴巴张大 a a a ,嘴巴圆圆 o o o ,嘴巴扁扁 e e e ,牙齿对齐 i i i , 嘴巴突出 u u u ,小鱼吐泡 ü ü ü 。

二、声母

像个6字 b b b , 右上半圆p p p ,两个门洞m m m , 一根拐棍f f f , 左下半圆 d d d ,雨伞把子t t t,一个门洞n n n ,一根小棍 l l l , 9字加钩 g g g , 两只蝌蚪k k k,一把椅子h h h ,

i下加钩j j j,像个9字q q q , 一个叉字 x x x,

像个2字 z z z ,半个圆圈 c c c ,半个8字 s s s ,

z加椅子 zh zh zh,c加椅子 ch ch ch,

s加椅子sh sh sh,禾苗向日r r r 。

三、复韵母 9个

复韵母,真有趣,两个单韵在一起。

说前音,念后音,快速滑过变新音。

aiaiai a+i 阿姨和我比高矮。

eieiei e+i 白鹅穿衣天上飞。

uiuiui u+i 我穿大衣要喝水。

aoaoao a+o 阿姨爱穿花棉袄。

ououou o+u 大海上空飞海鸥。

iuiuiu i+u 邮筒前面把信邮。

ieieie i+e 野鹅早餐吃树叶。

üeüeüe ü+e 小鱼骑鹅去访月。

ererer e+r 野鹅有个小小耳。(注:独立自成音节,不和任何声母相拼。)

四、鼻韵母:不难学,前后鼻音分准确。

前鼻韵母有五个,后鼻韵母是四个。

前鼻韵母:5个

ananan a+n 阿姨登上天安门。

enenen e+n 白鹅门前把铃摁。

ininin i+n 穿衣出门笑吟吟。

ununun u+n 乌鸦门前修车轮。

ününün ü+n 小鱼撞门头发晕。

后鼻韵母:4个

angangang a+ng 阿姨走路头高昂。

engengeng e+ng 白鹅唱歌哼哼哼。

inginging i+ng 一件花衣送老鹰。

ongongong 0+ng 公鸡喔喔要捉虫。

六、整体认读音节 16个

zh ch sh r z c s,自成音节后加i 。

yi wu yu 一无雨,

ye yue yuan夜月圆,

yin yun ying 隐云影。

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com