haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 少儿英语少儿英语

中华绝文

发布时间:2014-07-02 10:09:49  

中华绝文:用字4000无一字相重

“只学一篇韵文便识天下汉字”这句话说的似乎大了,但事实的确如此郑州大学郭保华教授用三年多的时间将4000汉字著成一篇韵文《中华字经》全文共一千句,用字4000无一字相重,涵盖了百科又韵语成章,高难度的写作换来了识字教材的全方位突破,小学6年的识字量,二个半月就可完成。

1

《中华字经》是教育部语言文字应用研究所的“快速识字,提前阅读”课题的最新科研成果。该成果被立项为全国教育科学规划“十五”研究课题,题目是“传统文化教育的现代价值研究与创新实践” 。《中华字经》及配套教材均为该成果的具体转化并被教育部语用所语言教学研究室作为“快速识字、提前阅读特种教材”向全国及海外推广,是中国侨联指定的海外华人学习的汉语教材。

《中华字经》是一种超级识字教材,以四字一句、分门别类、字不重用、韵语连篇的方法编撰而成。全文收录汉字 4000 个,涵盖了国家教育部、国家语委联合颁布的常用汉字和 HSK 考试大纲规定的四级汉字。集识字、组词、习韵、正音、学知于一体,可使普通儿童学习4-6个月掌握一生常用的全部汉字,并经教育部语言文字研究所实验基地、多家幼儿园所验证,经公证处公证,5 岁儿童 4 个月学完《中华字经》,巩固率为74.6% ,即 2984 个字,提高现有识字速度的15-20倍。

Zhōng huá zì j?ng

中 华 字 经

dì y? bù fyn

第 一 部分

2

qián kūn yǒu xù yǔ zh?u wú jiüng x?ng ch?n mì bù dǒu bǐng zhǐ háng

乾 坤 有 序, 宇 宙 无 疆, 星 辰 密 布, 斗 柄指 航。

zh?u bái ya hyi rì míng yua liàng fyng chí xut wǔ diàn shǎn l?i xiǎng

昼 白 夜 黑,日 明 月亮,风 驰雪舞,电 闪 雷 响 。

yún t?ng zhì yǔ lù ji? ch?n shuüng h?ng ní xiá hu? wù ch?n báo jiàng

云腾 致雨,露结 晨 霜,虹 霓霞 辉,雾沉雹 降。 chūn shyng xià zhǎng qiū shōu dōng cáng shí lìng y?ng h?u hán lái shǔ wǎng

春生 夏长,秋 收 冬藏,时 令应候,寒 来暑 往。 yuǎn gǔ h?ng huüng hǎi tián cüng süng lù dì piüo yí bǎn kuài pang zhuàng

远古 洪荒,海田 沧 桑,陆地漂 移 , 板块 碰 撞 。 shün yua wyi ? hú pō dàng yàng zhí bai kuàng yt dǎo sü wüng yáng

山 岳 巍 峨,湖 泊 荡 漾,植 被 旷 野,岛 撒 汪洋。

b?ng chuün d?ng tǔ shü m? w? rǎng mù fyng shù s 3

yn yán duō tün guǎng

冰川冻 土,沙 漠 沃壤,木丰树 森 , 岩多 滩 广。 niǎo fyi sh?u zǒu lín qián yǔ xiáng jìng tài h? xi? wù zhǒng ün xiáng

鸟飞兽走,鳞 潜 羽 翔,境 态 和 谐,物 种安 详。 xíng fyn shàng xià dào h? y?n yáng yōu míng yǎo miǎo tiün tǐ zhù zhüng

形 分 上 下 , 道合阴阳,幽冥 杳渺,天 体著彰。 níng qì w?i j?ng jù n?ng yǐ chǎng suō n?ng ?r zhì j? wyi xiǎn liàng

凝 气 为 精 ,聚能以 场,缩浓 而 质,积微 显 量。 huà jù huàn xū huǎng hū ch?ng xiàng qiáng gù líng ru? r?u yì zhì güng

化 巨 幻 虚 , 恍 惚 成象 , 强 固 凌 弱 , 柔 亦 制 刚 。

zhōng jí bì fǎn cún x?ng qū wáng sa kōng lún huí d?ng jìng h?ng cháng

终 极 必 反 , 存 兴 趋 亡 , 色 空 轮 回 ,动 静 恒 常 。

w?i shí zh?ng míng y? lǐ wàn füng fù mǔ diy niáng m?i chǐ nán wàng

唯 实 众 名 , 一 理 万 方 , 父 母 爹 娘 , 没 4

齿 难 忘 。

xiōng dì jit mai wyi kùn zhù büng gū yí shū jiù q?n qi hù fǎng

兄 弟 姐 妹 , 危 困 助 帮 , 姑 姨 叔 舅 , 亲 戚 互访 。

zhí nán gu? shǎo bǔ yù zhu? zhuàng fū q? xiüng jìng mang yì züo küng

侄 男 闺 少 , 哺 育 茁 壮 , 夫 妻 相 敬 , 梦 忆 糟 糠 。

g? wū lín sht yù shì qiün liàng b? gōng yù p? cí xiào shàn yǎng

隔 屋 邻 舍 , 遇 事 谦 谅 , 伯 公 妪 婆 , 慈 孝 赡 养 。

zūn p?ng lǐ yǒu r?n yì jūn láng yán huáng ar dì yáo shùn shàn ràng

尊 朋 礼 友 , 仁 义 君 郎 , 炎 黄 二 帝 , 尧 舜 禅 让 。

yǔ qǐ shì xí mia ji? shüng tüng zhōu wǔ fá zh?u h?u lia ga büng

禹 启 世 袭 , 灭 桀 商 汤 , 周 武 伐 纣 , 侯 列 各 邦 。

qín huáng jí quán hàn liú chǔ xiàng dǐng lì gy 5

jù luàn jìn bü wáng

秦 皇 集 权 , 汉 刘 楚 项 , 鼎 立 割 据 , 乱 晋 八 王 。

nán bti duì zhì fǔ xiǔ suí yáng zhyn guün zhang yào wǔ dài xù táng

南 北 对 峙 , 腐 朽 隋 炀 , 贞 观 政 要 , 五 代 续 唐 。

ch?n qiáo b?ng biàn chǐ rǔ jìng küng yy lǜ wán yán yuán jiàn s?ng jiüng

陈 桥 兵 变 , 耻 辱 靖 康 , 耶 律 完 颜 , 元 建 宋 僵 。

zhōng lí tài zǔ ch?ng zhyn diào sàng q?ng jūn rù guün dà ch?n zhù cáng

钟 离 太 祖 , 崇 祯 吊 丧 , 清 军 入 关 , 大 臣 驻 藏 。

ftn suì pàn zhu? lí yù sha jiüng tái wün fù gu? shǒu wai biün fáng

粉 碎 叛 卓 , 犁 域 设 将 , 台 湾 复 归 , 守 卫 边 防 。

yü piàn zhàn zhyng y?ng zhàn xiüng gǎng wù xū w?i x?n sha huì gǎi liáng

鸦 片 战 争 , 英 占 香 港 , 戊 戌 维 新 , 社 6

会 改 良 。

x?n hài g? mìng sūn w?n s? xiǎng lián m?ng kàng wō gu? g?ng liǎng dǎng

辛 亥 革 命 , 孙 文 思 想 , 联 盟 抗 倭 , 国 共 两 党 。

dìng dū j?ng sh? r?n mín jit fàng zhū zǐ bǎi jiü kǒng mang lǎo zhuüng

定 都 京 师 , 人 民 解 放 , 诸 子 百 家 , 孔 孟 老 庄 。

biǎn qua líng y? lǔ bün qiǎo jiàng lu? pán xiüo yào zhyn jiǔ liáo shüng

扁 鹊 灵 医 , 鲁 班 巧 匠 , 罗 盘 硝 药 , 针 灸 疗 伤 。

cài lún bì shyng jiàn zhyn xuán zàng yì j?ng lùn yǔ shǐ jì dá chàng

蔡 伦 毕 升 , 鉴 真 玄 奘 , 易 经 论 语 , 史 记 达 畅 。

h? tú lu? shū suàn shù jiǔ zhüng x? sün h?ng shuǐ liáo rú píng xiüng

河 图 洛 书 , 算 术 九 章 , 西 三 红 水 , 聊 儒 瓶 厢 。

sh? cí qǔ fù xì jù shuō chàng pí pá qín sa lu? 7

chǎ kyng qiüng

诗 词 曲 赋 , 戏 剧 说 唱 , 琵 琶 琴 瑟 , 锣 镲 铿 锵 。

shyng xiüo wū ya w? dí yōu yáng zhyng y?n byn fan suǒ nà güo kàng

笙 箫 呜 咽 , 卧 笛 悠 扬 , 筝 音 奔 奋 , 唢 呐 高 亢 。

j?ng hào kuüng lú dǒng yuán xiüo xiüng mǐ fú xit yì byi h?ng jùn áng

荆 浩 匡 庐 , 董 源 潇 湘 , 米 芾 写 意 , 悲 鸿 骏 昂 。

bǐ m? zhǐ yàn biǎn m?i yíng bǎng kǎi lì zhuàn ka byi tiy cǎo kuáng

笔 墨 纸 砚 , 匾 楣 楹 榜 , 楷 隶 篆 刻 , 碑 帖 草 狂 。

dūn huáng shí kū cháng ch?ng wti qiáng q?ng t?ng jiǎ gǔ lǚ y? shü shüng

敦 煌 石 窟 , 长 城 伟 墙 , 青 铜 甲 骨 , 缕 衣 纱 裳 。

hǔ fú yua jiàn táo mǎ yǒng zàng cǎi cí bǎo wang s? ch?u tü xiüng

虎 符 越 剑 , 陶 马 俑 葬 , 彩 瓷 宝 瓮 , 丝 8

绸 他 乡 。

fán tr sài gōng j?n zì tǎ zhuàng tài j? líng mù bǐ d? jiào táng

凡 尔 赛 宫 , 金 字 塔 状 , 泰 姬 陵 墓 , 彼 得 教 堂 。

zì y?u nǚ sh?n x? là sù xiàng zuì h?u wǎn cün chuàng zào yà düng

自 由 女 神 , 希 腊 塑 像 , 最 后 晚 餐 , 创 造 亚 当 。

tíng xia l?u g? sì miào diàn láng p?ng m?n bì hù zhàng shì lǜ chuüng

亭 榭 楼 阁 , 寺 庙 殿 廊 , 蓬 门 荜 户 , 丈 室 绿 窗 。

fǔ dì bi? shù huà d?ng diüo liáng tíng yuàn tà bù yǐng píng mù zhàng

府 弟 别 墅 , 画 栋 雕 梁 , 庭 院 踏 步 , 影 屏 幕 障 。

ch?ng ch?n zǎo jǐng lí ba zhù zhuüng xián du? fú kào píng lán tiào wàng

承 尘 藻 井 , 篱 笆 柱 桩 , 舷 舵 扶 靠 , 凭 栏 眺 望 。

xuán yá qiào bì fyng luán di? zhàng quán pyn l 9

án zhào tuün jí bào dàng

悬 崖 峭 壁 , 峰 峦 叠 嶂 , 泉 喷 岚 罩 , 湍 急 瀑 宕 。

xiá gōu tán yuün x? jiàn liú tǎng chí qú yàn bà zhǎo z? ní táng

峡 沟 潭 渊 , 溪 涧 流 淌 , 池 渠 堰 坝 , 沼 泽 泥 塘 。

xuán wō dài bō jiüo yǔ lián jiüng xiōng yǒng p?ng pài j?ng tüo hài làng

漩 涡 带 波 , 礁 屿 连 江 , 汹 涌 澎 湃 , 惊 涛 骇 浪 。

züi lào yì xia xùn cháo fú zhǎng cüng sōng sh?u bǎi chuí liǔ máo yáng

灾 涝 溢 泻 , 汛 潮 浮 涨 , 苍 松 寿 柏 , 垂 柳 毛 杨 。

bü jiüo pú shàn bün zhú mia kuüng huái chūn yú huá shün guì r?ng zhüng

芭 蕉 蒲 扇 , 斑 竹 篾 筐 , 槐 椿 榆 桦 , 杉 桂 榕 樟 ,

zhüi fyi jǐn bì shün yuàn b?n páng píng pǔ lái y?n fyi ku? wù füng

斋 扉 紧 闭 , 栅 苑 濒 旁 , 坪 埔 莱 茵 , 菲 10

窥 坞 坊 。

qiáng wyi piün xiün pú h? wai máng yùn dì jiá x?n bai lti lín láng

蔷 薇 翩 跹 , 莆 菏 蔚 茫 , 蕴 蒂 荚 芯 , 蓓 蕾 琳 琅 。

qí huü yì huì yàn lì r?ng yüng lán h? jú m?i sì jì fyn füng

奇 花 异 卉 , 艳 丽 荣 秧 , 兰 荷 菊 梅 , 四 季 芬 芳 。

dù juün qì xua fú r?ng jí xiáng m? lì fù yù m?i gu? cì máng

杜 鹃 泣 血 , 芙 蓉 吉 祥 , 茉 莉 馥 郁 , 玫 瑰 刺 芒 。

guü guǒ shū cài cōng suàn jiǔ jiüng huí jiüo qín kuí pí jia là jiàng

瓜 果 蔬 菜 , 葱 蒜 韭 姜 , 茴 椒 芹 葵 , 皮 芥 辣 酱 。

yún tái yù sǔn hú lu piáo ráng fün qi? m? gu rǔ dàn chún niàng

芸 苔 芋 笋 , 葫 芦 瓢 瓤 , 番 茄 蘑 菇 , 乳 蛋 醇 酿 。

diǎn yán shí cù cuì bo tián táng zhyn xiū zhǐ g 11

ün yáo zhuàn güo liáng

碘 盐 食 醋 , 脆 卜 甜 糖 , 珍 馐 旨 甘 , 肴 馔 膏 粱 。

pú táo mti jiǔ yù ya qi?ng jiüng kü fyi yì zhì míng chá shùn cháng

葡 萄 美 酒 , 玉 液 琼 浆 , 咖 啡 益 智 , 茗 茶 顺 肠 。

táo lǐ xìng shì zh? xiün wai shuǎng yy y?u ch?ng jú kt yǐn pǐn cháng

桃 李 杏 柿 , 汁 鲜 味 爽 , 椰 柚 橙 桔 , 渴 饮 品 尝 。

bō lu? gün jú gǎn lǎn b?ng láng lí zǎo píng zhü lì lì liú táng

菠 萝 柑 橘 , 橄 榄 槟 榔 , 梨 枣 苹 楂 , 荔 栗 榴 棠 。

ky dǒu bǎi wti há má gǔ náng diào tr qiū yǐn rú ch?ng mǎ huáng

蝌 蚪 摆 尾 , 蛤 蟆 鼓 囊 , 钓 饵 蚯 蚓 , 蠕 虫 蚂 蟥 。

y?ng wǔ xu? sh? mì fyng chuün máng biün fú q? d?ng wú t?ng yǐn huáng

鹦 鹉 学 舌 , 蜜 蜂 穿 忙 , 蝙 蝠 栖 洞 , 梧 12

桐 引 凰 。

zh? zhū qiün bǔ míng líng zhù liáng q?ng tíng zhan chì jiū p?ng zhüng bǎng

蜘 蛛 牵 补 , 螟 蛉 蛀 粮 , 蜻 蜓 振 翅 , 鸠 鹏 张 膀 。

ōu y?ng yàn qua hú di? yuün yüng lǐ jì nián j?ng wü bàng lu? páng

鸥 莺 燕 雀 , 蝴 蝶 鸳 鸯 , 鲤 鲫 鲇 鲸 , 蛙 蚌 螺 螃 。

yá ? chán yǒng gu? luǎn yì huáng w?n yíng shǔ yǐ sh? xiy shàn mǎng

蚜 蛾 蝉 蛹 , 龟 卵 翼 蝗 , 蚊 蝇 鼠 蚁 , 蛇 蝎 鳝 蟒 。

wú gōng dú xiàn x? shuài dyng chuǎng lù bai hú li xi?ng bào chái láng

蜈 蚣 毒 腺 , 蟋 蟀 蹬 闯 , 鹿 狈 狐 狸 , 熊 豹 豺 狼 。

yuán tí h?u z? tu? fū tǎ tǎng chú x?ng pün shüo cí mǔ nì güng

猿 啼 猴 吱 , 鸵 孵 獭 躺 , 雏 猩 攀 梢 , 雌 牡 匿 冈 。

shü zhōu lu? tu? xùn ji? líng yáng

13

砂 舟 骆 驼 , 迅 捷 羚 羊 。

dì ar bù fyn

第 二 部 分

zhōng huá chū fán shuì sh? jiàn xǐng jiǔ jiǔ jì m? qiün nián shǐ líng

中 华 初 繁 , 睡 狮 渐 醒 , 玖 久 纪 末 , 千 年 始 零 。

h?ng ya chüng shang miào ca dì yíng zuǒ y?u jiün gù zǒng lǎn tǒng lǐng

宏 业 昌 盛 , 妙 策 递 迎 , 左 右 兼 顾 , 总 揽 统 领 。

nai qǔ wtn jìn wài jiüo zhì t?ng jiy t? gu? dù qia jì htn mtng

内 取 稳 进 , 外 交 志 同 , 阶 梯 过 度 , 切 忌 狠 猛 。

liù z?i q? hài jiün shì shtn t?ng jia tün xū xiào jiàn yuy yí xíng

六 贼 七 害 , 监 视 审 听 , 戒 贪 须 效 , 践 约 宜 行 。

biǎn a büo jì shǎng quàn fá ch?ng cüo ran zhí fǔ süi juün jiù yíng

贬 恶 褒 绩 , 赏 劝 罚 惩 , 操 刃 执 斧 , 塞 14

涓 救 荧 。

shì rú tū qǐ chōu x?n x? píng tú f?ng xiǎn zhào xiüo yá yú m?ng

势 如 突 起 , 抽 薪 熄 平 , 途 逢 险 兆 , 消 芽 于 萌 。

tiáo x? zhǐ fyn guì zài y?ng h?ng y? fǎ m?u zhì guün lì jiy zhang

调 息 止 纷 , 贵 在 用 衡 , 依 法 谋 治 , 官 吏 皆 正 。

tu? xián jiàn cái dǔ mào biàn r?ng chún pǔ kuün h?u xiá lia jìn zhōng

推 贤 荐 材 , 睹 貌 辨 容 , 纯 朴 宽 厚 , 侠 烈 尽 忠 。

gtng zhí sù yí j?n huái tǎn ch?ng chán mai jiǎo huá j? mǐn huì yǐng

耿 直 肃 仪 , 襟 怀 袒 诚 , 谄 媚 狡 猾 , 机 敏 慧 颖 。

xia dài lǎn du? zhuō ban lù yōng yú mai hú tu piün cái zhìcōng

懈 怠 懒 惰 , 拙 笨 碌 庸 , 愚 昧 糊 涂 , 偏 才 至 聪 。

xiū sa jū shù ji? jiàn hàn xi?ng gōng jǐn wai j 15

ù jiün m? chí zh?ng

羞 涩 拘 束 , 杰 健 悍 雄 , 恭 谨 畏 惧 , 缄 默 持 重 。

jiüo shy ào màn qia nu? huáng kǒng chüo yì dú jū tián dàn yún níng

骄 奢 傲 慢 , 怯 懦 惶 恐 , 超 逸 独 居 , 恬 淡 匀 宁 。

cüi yí guǐ mì wyi yán yì yǒng bì b? qián chüo rǎng du? qí zōng

猜 疑 诡 秘 , 威 严 毅 勇 , 币 帛 钱 钞 , 攘 夺 其 宗 。

qǐ cái pàn lì jià zhí jūn dtng wù gōng küi chǎng zyng fù jiǎn qi?ng

企 财 盼 利 , 价 值 均 等 , 务 工 开 厂 , 增 富 减 穷 。

z? chǎn lti jì shuì lǜ jiü ch?ng yín háng dài kuǎn chǔ xù bai chǒng

资 产 累 计 , 税 率 加 乘 , 银 行 贷 款 , 储 蓄 倍 宠 。

dǐ yü chüi jia xún lì bù tíng gōng jǐ xū qiú shì hu? chōng yíng

抵 押 拆 借 , 循 例 不 停 , 供 给 需 求 , 市 16

货 充 盈 。

xiüo sh?u mǎi mài ku? chà yú shang zhài quàn gǔ piào b? dǔ shū yíng

销 售 买 卖 , 亏 差 余 剩 , 债 券 股 票 , 博 赌 输 赢 。

w?n zhuàn su? xǐ diy p?i diün fyng xiū xián tuì yōu huàn lǜ sh?u xiüo

闻 赚 虽 喜 , 跌 赔 癫 疯 , 休 闲 退 优 , 涣 虑 受 逍 。

jù b?n shū ka yōu xia huün zhüo bǎ zhǎn jiǎng qù yǐ chuáng dú xiǎo

拒 宾 疏 客 , 忧 谢 欢 招 , 把 盏 讲 趣 , 倚 床 读 晓 。

y?u jǐng fá dù jì ju? xuün xiüo mào guàn bì zh? mǎng yuán chū tiáo

游 景 筏 渡 , 迹 绝 喧 嚣 , 茂 冠 蔽 枝 , 莽 园 出 条 。

bì lǐng d? cuì lu? ya piüo yáo x?n ch?ng cha t?u yǎ yua qù zào

碧 岭 滴 翠 , 落 叶 飘 摇 , 心 澄 彻 透 , 雅 悦 去 燥 。

hu? háo yì jiù jiü jù shū le q? zhū xiüng m?u 17

xiù m?i xi? wün

挥 毫 绎 就 , 佳 句 抒 了 , 漆 珠 镶 眸 , 秀 眉 斜 弯 。

y?ng kǒu hán xiào zh? ya yǐn xiàn áo bí dün qiào zhuì tr shuüng huán

樱 口 含 笑 , 脂 靥 隐 现 , 敖 鼻 单 翘 , 坠 耳 双 环 。

shū ? tán süi l?ng j?ng fang yǎn qiàn shǒu ǒu bì ruǎn jǐng xuy jiün

舒 额 弹 腮 , 龙 睛 凤 眼 , 纤 手 藕 臂 , 软 颈 削 肩 。

wū fà bǐ tún sū xiōng yüo jiün xiū tuǐ fù qū gōng jiǎo tíng zhàn

乌 发 比 臀 , 酥 胸 腰 间 , 修 腿 负 躯 , 弓 脚 婷 站 。

mù yù ji? shyn shū zhuüng qiáo bàn báo dài q?ng sh? jìng yào jiǎo lián

沐 浴 洁 身 , 梳 妆 乔 扮 , 薄 黛 轻 施 , 靓 耀 矫 莲 。

fú jǐn shì pai b?n líng xiù duàn zàn tàn chyng s?ng wǎn ru? ? xiün

服 锦 饰 佩 , 缤 绫 绣 缎 , 赞 叹 称 颂 , 宛 18

若 娥 仙 。

y mí tu? f? ju? wù r?ng yuán syng ní jì m? pú sà xiàng shàn

阿 弥 陀 佛 , 觉 悟 融 圆 , 僧 尼 寂 寞 , 菩 萨 向 善 。

qíng t?u xì y?n yù jìng jiàn yuán zhuǎn shí mí xìng kǔ la nǎo fán

情 投 系 姻 , 欲 净 见 缘 , 转 识 迷 性 , 苦 乐 恼 烦 。

shang dàn j? dū yuán zuì shú huán mù dì biàn zhang cái pàn xi? duün

圣 诞 基 督 , 原 罪 赎 还 , 目 的 辩 证 , 裁 判 邪 端 。

cháo jìn guì bài xiün zh? zhù chuán wǒ zhǔ bǎo y?u hǎo wá ü dün

朝 觐 跪 拜 , 先 知 注 传 , 我 主 保 佑 , 好 娃 阿 丹 。

g? lín t?ng huà y? suǒ yù yán shü wyng tuō shì fú m? tàn àn

格 林 童 话 , 伊 索 寓 言 , 莎 翁 托 氏 , 福 摩 探 案 。

dàn d?ng gy d? jiü qiū shí tán p?i gyn niú dùn 19

ài y?n s? tǎn

但 丁 哥 德 , 伽 丘 十 谈 , 培 根 牛 顿 , 爱 因 斯 坦 。

shì guǎn y?ng ?r ka l?ng yí chuán xì büo sù ltng tuō yǎng h? suün

试 管 婴 儿 , 克 隆 遗 传 , 细 胞 速 冷 , 脱 氧 核 酸 。

mài chōng shù mǎ jǐ h? gu? fàn wǎng lu? tōng xùn ch?ng k?ng yáo gǎn

脉 冲 数 码 , 几 何 规 范 , 网 络 通 讯 , 程 控 遥 感 。

qū zhú jiàn tǐng zhōu jì dǎo dàn j? guüng fú sha kǔn bǎng huǒ jiàn

驱 逐 舰 艇 , 洲 际 导 弹 , 激 光 辐 射 , 捆 绑 火 箭 。

shyng nà ca jù pín y?u wū rǎn diǎn xiàn miàn duàn qiú hú ca xián

声 纳 测 距 , 贫 铀 污 染 , 点 线 面 段 , 球 弧 侧 弦 。

líng zhu? l?ng jiǎo tū üo dǐng jiün shù pit nà zh? dǒu gǒng tuǒ quün

菱 锥 棱 角 , 凸 凹 顶 尖 , 竖 撇 捺 折 , 陡 20

拱 椭 圈 。

ào yùn jìng jì táo tài shüi xuǎn kuà yua duǎn pǎo bang tiào chyng gün

奥 运 竞 技 , 淘 汰 筛 选 , 跨 跃 短 跑 , 蹦 跳 撑 竿 。

tit bǐng biüo qiüng lti zú pái lán qì chy lü lì jià shün shǐ fün

铁 饼 标 枪 , 垒 足 排 篮 , 汽 车 拉 力 , 驾 舢 驶 帆 。

düo chuí gùn bàng gōu zhǎo zhàng biün suǒ liàn gàng líng shuüi jiüo j? quán

刀 锤 棍 棒 , 钩 爪 杖 鞭 , 锁 链 杠 铃 , 摔 跤 击 拳 。

shtng qū shǔ jiüo cūn zhan tún diàn gyng yún l?u pá bō pǎng jiǎo bàn

省 区 署 郊 , 村 镇 屯 店 , 耕 耘 耧 耙 , 播 耪 搅 拌 。

n?ng ktn guàn gài yú lia b? chuán chái p?ng chu? ra mù chù fan yün

农 垦 灌 溉 , 渔 猎 驳 船 , 柴 棚 炊 热 , 牧 畜 粪 烟 。

m? yü jiào sh? f?i gōng lín dàn xu? jiüo niào sh 21

yn hu? mái shǐ qiǎn

膜 压 窖 湿 , 肥 攻 磷 氮 , 穴 浇 尿 深 , 灰 埋 屎 浅 。

dào mài gǔ d?u bì má shǔ mián sù büo zh? fū shú jiy jià gǎn

稻 麦 谷 豆 , 蓖 麻 薯 棉 , 粟 苞 芝 麸 , 秫 秸 稼 秆 。

mí shǔ bí qí suō bài zha wün gtng d? lǒng qí qiáo bǐ ky hàn

糜 黍 荸 荠 , 蓑 稗 蔗 豌 , 埂 堤 垄 畦 , 荞 秕 稞 旱 。

h? miáo y?ng suì màn fù t?ng chán zōng lǚ níng m?ng fyng ky zǐ tán

禾 苗 缨 穗 , 蔓 附 藤 缠 , 棕 榈 柠 檬 , 枫 棵 紫 檀 。

jiǎn yü dǎ chà jià jiy chü qiün ky lì zǐ h? zhū ruǐ j?ng gǎn

剪 丫 打 杈 , 嫁 接 插 扦 , 颗 粒 籽 核 , 株 蕊 茎 杆 。

j? yü bào qún zhū zǎi mǎn quün lǘ lu? ktn pō quǎn gǒu hù àn

鸡 鸭 抱 群 , 猪 仔 满 圈 , 驴 骡 啃 坡 , 犬 22

狗 护 岸 。

jiù jū hǎn zōng xùn dú zhà huàn yú biy xiü xia müo tù ? cán

厩 驹 罕 鬃 , 驯 犊 乍 唤 , 鱼 鳖 虾 蟹 , 猫 兔 鹅 蚕 。

xuán rào y?ng gy üi gū ha yàn sù yíng zhü zhài zhtn gy dài dàn

旋 绕 鹰 鸽 , 哀 孤 鹤 雁 , 宿 营 扎 寨 , 枕 戈 待 旦 。

shào gǎng r?ng jia kuà ruì p? jiün shuài qí tǐng bá xùn shì yua yǎn

哨 岗 戎 诫 , 挎 锐 披 坚 , 帅 旗 挺 拔 , 训 士 阅 演 。

pán jù jiào jìn qíng zhì hū hǎn wti zhuüng gyn zōng xìn hào zhy yǎn

磐 踞 较 劲 , 擎 帜 呼 喊 , 伪 装 跟 踪 , 信 号 遮 掩 。

shüo z?ng jí shì jìng hū shùn zàn yù yú chtng wù bǎ hōng zhōu xiàn

稍 纵 即 逝 , 竟 忽 瞬 暂 , 驭 舆 骋 骛 , 靶 轰 州 县 。

chan qua süo rǎo g?u zhù háo qiàn di? bào pín sh 23

an yù dǎng zǔ lán

趁 却 骚 扰 , 构 筑 壕 堑 , 谍 报 频 渗 , 御 挡 阻 拦 。

hào sǔn ch?u sì mài lì wti jiün g?u xia f?n zhǐ ku? shuǎi jìn yàn

耗 损 酬 饲 , 迈 历 委 艰 , 垢 卸 焚 址 , 盔 甩 烬 焰 。

qín dí p? zhan diào pài qiǎn fǎn w?i zhu? dǔ ji? fú jiǎo quán jiün

擒 敌 破 阵 , 调 派 遣 返 , 围 追 堵 截 , 伏 剿 全 歼 。

zhǎn lǚ lìng zhào tuì shuüi wù yàn diüo bǎo cu? huǐ yōng jǐ táo cuàn

崭 旅 另 召 , 蜕 衰 勿 厌 , 碉 堡 摧 毁 , 拥 挤 逃 窜 。

fú lǔ jiǎo xia shang bài qián yán wǎng yǔn ktn fǒu jǔ ju? kǎi yàn

俘 虏 缴 械 , 胜 败 前 沿 , 枉 允 肯 否 , 咀 嚼 凯 宴 。

cǎn züo x? shyng sù guǒ xí juàn f?n guün sh? nào hún p? qǐn mián

惨 遭 牺 牲 , 素 裹 席 卷 , 坟 棺 尸 闹 , 魂 24

魄 寝 眠 。

hu? zhe qí dǎo sǐ z? jì diàn lián fang xùn zhí jiǎng gōng bün xián

活 着 祈 祷 , 死 则 祭 奠 , 廉 奉 殉 职 , 奖 功 颁 衔 。

zǔ zh? ch?u bai fǔ xù shyn qiün bù shǔ liáo yuán tì lai shün rán

组 织 筹 备 , 抚 恤 申 签 , 部 属 僚 员 , 涕 泪 潸 然 。

biüo bǐng míng ca xuán shu? càn làn

彪 炳 铭 册 , 炫 烁 灿 烂 。

dì sün bù fyn

第 三 部 分

yù láo jìn zú s? diǎn xíng xiàn cí s?ng kū sù míng qū shyn yuün

狱 牢 禁 卒 , 司 典 刑 宪 , 辞 讼 哭 诉 , 鸣 屈 伸 冤 。

chǎng shì máo dùn pōu c?ng büo jiǎn diàn lǜ chüng zhu? zhüo huà jia xiàn

敞 释 矛 盾 , 剖 层 剥 茧 , 淀 滤 猖 浊 , 昭 划 界 限 。

fáng ài zhyn chá huì lù shì huàn zǔ zh?u xià hu 25

tiǎo xìn wū màn

妨 碍 侦 察 , 贿 赂 仕 宦 , 诅 咒 吓 唬 , 挑 衅 侮 谩 。

j? ftng fti bàng hún a cha yàn m?ng l?ng jì liǎng r?ng liú xì xián

讥 讽 诽 谤 , 浑 噩 撤 验 , 朦 胧 伎 俩 , 仍 留 隙 嫌 。

zhyn zhu? chün huǎng büo bì wǔ mán yǔn du? jí jǐng yüng jí cí juàn

斟 酌 掺 谎 , 包 庇 捂 瞒 , 陨 堕 棘 阱 , 殃 及 祠 眷 。

jiǎn jǔ chá fyng dài bǔ kui wán zu? jiün fàn ky j? ná xi? bàn

检 举 查 封 , 逮 捕 魁 顽 , 作 奸 犯 科 , 缉 拿 协 办 。

yüo m? guǐ guài xiōng shà kù yán dǎi tú huài lai zhyng níng zuǐ liǎn

妖 魔 鬼 怪 , 凶 煞 酷 阎 , 歹 徒 坏 类 , 狰 狞 嘴 脸 。

la b? háo ku? sōu guü byi jiàn guǎi jià hái tí kyng myng yùn cán

勒 逼 豪 阔 , 搜 刮 卑 贱 , 拐 架 孩 提 , 坑 26

蒙 孕 残 。

dào fti ji? qia qiüo zhà q? piàn suō shǐ sǒng yǒng h?ng zhyng bào liǎn

盗 匪 劫 窃 , 敲 诈 欺 骗 , 唆 使 怂 勇 , 横 征 暴 敛 。

shüo shü qiǎng l?a züi züng wū xiàn zǎi n?a yín bà pǐ lia diüo mán

烧 杀 抢 掠 , 栽 赃 诬 陷 , 宰 虐 淫 霸 , 痞 劣 刁 蛮 。

xiá nì chüng jì r?u lìn bìn huán wti xia fù guǎ tú lù bì zhǎn

狎 昵 娼 妓 , 蹂 躏 鬓 鬟 , 猥 亵 妇 寡 , 屠 戮 毙 斩 。

máng shyn y?u yǐn dào zhì hūn àn bì nú duǒ bì yuàn chì z? qiǎn

氓 绅 诱 瘾 , 倒 置 昏 暗 , 婢 奴 躲 避 , 怨 斥 责 谴 。

xù ōu z? hu? bì huì fàn làn tōu l?u jiǎ mào wàng fàn mù juün

酗 殴 滋 祸 , 弊 秽 泛 滥 , 偷 漏 假 冒 , 妄 贩 募 捐 。

tì qiú kǎo wan kuǐ lti fū yǎn jiǎo xìng ráo sh 27

ù q? gào sha miǎn

剃 囚 拷 问 , 傀 儡 敷 衍 , 侥 幸 饶 恕 , 期 告 赦 免 。

liào kào láng düng chàn huǐ yǐ hàn cōng huüng sh? cu? xú du? pǔ tuán

镣 铐 锒 铛 , 忏 悔 已 憾 , 匆 慌 失 措 , 徐 踱 圃 团 。

ch?u chú pái huái páng huáng bù tiün jiǒng jiüo ch?u xù lún tuí gǒu chuǎn

踌 躇 徘 徊 , 彷 徨 怖 添 , 窘 焦 愁 绪 , 沦 颓 苟 喘 。

sh? zǎo qū huí máo ca ch?u biàn jiǎ nà gài lǚ x?n güng x? qiün

虱 蚤 蛆 蛔 , 茅 厕 臭 便 , 钾 钠 钙 铝 , 锌 钢 锡 铅 。

nia t? zht wū ga bai b? fán p?ng gǒng gu? liú btn qíng mtng tàn

镍 锑 锗 钨 , 铬 钡 铂 钒 , 硼 汞 硅 硫 , 苯 氰 锰 碳 。

lǜ q?ng hài fú x? t?ng quy wán p? shyn x? x? fyn tài t?ng quán

氯 氢 氦 氟 , 烯 烃 炔 烷 , 砒 砷 硒 矽 , 酚 28

酞 酮 醛 。

qiüng táng züng fǔ pí shan suǐ dǎn chún sǎng h?u l?ng yí yì fù tiǎn

腔 膛 脏 腑 , 脾 肾 髓 胆 , 唇 嗓 喉 咙 , 颐 臆 腹 腆 。

güng kuà qí zhǐ x? lú kuàng jiǎn fáng biüo rǒng zhuì quán jiá hái qiàn

肛 胯 脐 趾 , 膝 颅 眶 睑 , 肪 膘 冗 赘 , 颧 颊 骸 嵌 。

hün shǎ ch? düi l?ng yǎ tün huàn gy da d?u zhtn n?ng chuüng tū xuǎn

憨 傻 痴 呆 , 聋 哑 瘫 痪 , 疙 瘩 痘 疹 , 脓 疮 秃 癣 。

m?i fū süo yǎng bü h?n yù quán yōng jū zhì lì lài jia b? wàn

霉 肤 搔 痒 , 疤 痕 愈 痊 , 痈 疽 痔 痢 , 癞 疥 脖 腕 。

zhàng bit bì qu? cuì n?a ya àn gy bo ya chí jìng zh? dǒu chàn

瘴 瘪 痹 瘸 , 瘁 疟 腋 胺 , 胳 膊 腋 弛 , 胫 肢 抖 颤 。

wai yí kuì yáng j?n j? jìng luán xi? lai t?ng t 29

?ng páng guüng jūn zhün

胃 胰 溃 疡 , 筋 肌 痉 挛 , 胁 肋 疼 痛 , 膀 胱 菌 沾 。

ài z? q?n l?a wyn yì ku? sàn zhǒng liú ái zhang láo bai pí juàn

艾 兹 侵 略 , 瘟 疫 扩 散 , 肿 瘤 癌 症 , 劳 惫 疲 倦 。

jǐng tì jí bìng zhtn yàng yù huàn shì mǔ gù yōng pú yì pìn huàn

警 惕 疾 病 , 诊 恙 预 患 , 侍 姆 雇 佣 , 仆 役 聘 换 。

dōng jiy cǎi g?u bàng chang r?u xiàn zhǎng sháo lú zào liào du? chú guǎn

东 街 采 购 , 磅 秤 肉 馅 , 掌 勺 炉 灶 , 料 堆 厨 馆 。

liū zhà xūn kǎo dùn zhǔ lǔ yün hōng bai lào kàng huì chǎo zhu? shuàn

溜 炸 熏 烤 , 炖 煮 卤 腌 , 烘 焙 烙 炕 , 烩 炒 灼 涮 。

myn bào liáo tàng pyng zhyng áo jiün fyng huàn pō lì yùn jiào zuì hün

焖 爆 燎 烫 , 烹 蒸 熬 煎 , 烽 焕 泼 沥 , 酝 30

酵 醉 酣 。

hūn x?ng fai pú huá nan dù gün l?ng tì güo zhǒu zhün rùn nu? wán

荤 腥 肺 脯 , 滑 嫩 肚 肝 , 笼 屉 羔 肘 , 粘 润 糯 丸 。

j?ng güo m? jiǎo x? zhōu ch?u fàn mí fai gyng jiǔ y?u jìn màn mán

粳 糕 馍 饺 , 稀 粥 稠 饭 , 糜 费 羹 灸 , 油 浸 漫 馒 。

a z? cū cüo bǎo t? nì xián yào shi niǔ k?u dōu dài w?i lián

饿 择 粗 糙 , 饱 剔 腻 咸 , 钥 匙 纽 扣 , 兜 袋 帷 帘 。

h? tào xiüng guì wǎ guàn yú tán zào güng yá jù byi di? kuài wǎn

盒 套 箱 柜 , 瓦 罐 盂 痰 , 皂 缸 牙 具 , 杯 碟 筷 碗 。

zhàng màn xuy mào zhtng qí guà shuün hú guō p?n tǒng qì mǐn xiá tán

帐 幔 靴 帽 , 整 齐 挂 拴 , 壶 锅 盆 桶 , 器 皿 匣 坛 。

tiáo zhou lü j? kuàng zh? jiǎn fán jiü düng ǎo 31

páo lǒu jiù dyng sǎn

笤 帚 垃 圾 , 矿 蛰 碱 矾 , 夹 裆 袄 袍 , 篓 臼 灯 伞 。

bō qiün jiǎo niǔ chü chú biǎo lián p?ng püng huàng t?ng jiüng sh?ng ky bàn

钵 钎 铰 钮 , 叉 橱 表 镰 , 乒 乓 晃 瞳 , 缰 绳 磕 绊 。

shün hú bai k? mǎ nǎo m?i tàn pào m? p?ng zhàng hüo wti sà miǎn

珊 瑚 贝 壳 , 玛 瑙 煤 炭 , 泡 沫 膨 胀 , 蒿 苇 飒 冕 。

diàn ch?u zū lìn bù wai cǐ bün gǔn niǎn wō w? zhá zhù miǎo pàn

佃 畴 租 赁 , 埠 位 此 般 , 辊 辗 蜗 斡 , 闸 贮 淼 畔 。

xiǎng ju? b?n b?n zh?u yì juün juàn zhì líng bìng b? y nu? n? màn

享 爵 彬 斌 , 胄 裔 娟 隽 , 雉 翎 并 勃 , 婀 娜 妮 曼 。

cüng fǔ xiù shí y?u m? mǎo hàn t?ng là yìn shuü zang jì y?u jiàn

舱 釜 锈 蚀 , 釉 磨 铆 焊 , 誊 蜡 印 刷 , 赠 32

寄 邮 件 。

suǒ xia zhàng bù huì cì di? hàn qí pái yì p?n yá xiàng chù huàn

琐 屑 账 簿 , 惠 赐 牒 翰 , 棋 牌 奕 拼 , 衙 巷 畜 豢 。

qǐ gài zhù tǎo diüo ch? j? chán kù cüng xún lu? áo yù fǔ kün

乞 丐 住 讨 , 叼 吃 饥 馋 , 库 仓 巡 逻 , 翱 峪 俯 瞰 。

ün qí zh?u dùn chà nà jìn yuán kǎn kt qí qū chà jìng wün yán

鞍 骑 骤 遁 , 刹 那 近 垣 , 坎 坷 崎 岖 , 岔 径 蜿 蜒 。

zūn yú guǐ zh? guàng áo jùn diün p? lì guàn xiüo yū chǔ nì yün

遵 逾 轨 辙 , 逛 遨 峻 颠 , 霹 雳 贯 霄 , 淤 础 溺 淹 。

shà zhuàng byng tü yáo ün tún tián yì ku? q?ng fù gū kuǎ suì hán

厦 幢 崩 塌 , 窑 庵 囤 填 , 邑 廓 倾 覆 , 箍 垮 隧 涵 。

huái xia zhì gū pǔ jiàn t?ng lán qiú yǒng sha t 33

üo b? ào xùn xián

淮 泄 滞 沽 , 浦 溅 汀 澜 , 泅 泳 涉 滔 , 渤 澳 浚 涎 。

b? bǎn huō quy w?i jiǎng wüi tün l?u cháo diüo cōng j? shū lia yán

舶 舨 豁 缺 , 桅 桨 歪 坍 , 陋 巢 凋 囱 , 畸 枢 裂 檐 。

yá h? ji? kū zhü zǐ süo shün yáo ju? xiáo hu? shì fyi qua duàn

涯 涸 竭 枯 , 渣 滓 臊 膻 , 谣 决 淆 惑 , 是 非 确 断 。

fün yì sh?u ka kǎo jiū zuün yán wù cu? dün gy y?u yù qǐ gǎn

翻 译 授 课 , 考 究 钻 研 , 误 错 耽 搁 , 犹 豫 岂 敢 。

ya piün huì gǎo biün jí jiào kün gù mí gtng gài zǎi bǎn dyng kün

页 篇 汇 稿 , 编 辑 校 勘 , 故 谜 梗 概 , 载 版 登 刊 。

zhuün tí shün ji? pǔ biàn liú lǎn jiü ǒu hūn pai hán liàn s? yǐ

专 题 删 节 , 普 遍 浏 览 , 嘉 偶 婚 配 , 函 34

恋 私 已 。

xù shù mián yán huǎn chí xún mì zu? m?i jia shào q?ng hu? jiüo xí

叙 述 绵 延 , 缓 迟 寻 觅 , 做 媒 介 绍 , 卿 获 娇 媳 。

chuí huáng náo b? yua chu? jiào qǔ pào zhan fáng zhái xuün fai n?ng lǐ

槌 簧 铙 钹 , 乐 吹 轿 娶 , 炮 震 房 宅 , 宣 沸 弄 里 。

lǎ ba zào shǎng mù cu? chuàn yì d?ng zhǔ q?n p?i bai fan ǎi d?

喇 叭 噪 晌 , 暮 催 串 艺 , 叮 嘱 钦 陪 , 辈 份 矮 低 。

shù nia jì sì kūn zh?ng shyng zǐ jiǎn tiy chtng s?ng zú lǎo shtn xù

庶 孽 继 嗣 , 昆 仲 甥 姊 , 柬 贴 逞 送 , 族 姥 婶 婿 。

gǎn fù yüo qǐng zhù ha qìng xǐ niǔ niy jú cù xiàn mù dù jí

赶 赴 邀 请 , 祝 贺 庆 禧 , 扭 捏 局 促 , 羡 慕 妒 嫉 。

gy sǎo z? xún huǒ bàn cün yì bà mü yn zhǔn y? n 35

ǎi píng p?

哥 嫂 咨 询 , 伙 伴 参 议 , 爸 妈 恩 准 , 爷 奶 评 批 。

wú nǐ ǎn tü zán m?n miǎn lì mú yàng jùn qiào xián shū líng lì

吾 你 俺 她 , 咱 们 勉 励 , 模 样 俊 俏 , 娴 淑 伶 俐 。

guün j?n qún shün hùn fǎng r?ng xù kuàng zhǎn qiàn zhào jìng shì yìng z?

纶 巾 裙 衫 , 混 纺 绒 絮 , 框 展 倩 照 , 镜 示 映 姿 。

k?u shǒu jū gōng suí sú qiün xǐ dài bì bǐng gu? ch?ng nu? hu? yǔ

叩 首 鞠 躬 , 随 俗 迁 徙 , 戴 璧 秉 圭 , 呈 诺 或 与 。

shì dú h?ng yuàn rán zhú qià yú ran shyn pyi tüi ǒu tù miǎn xi

誓 牍 弘 愿 , 燃 烛 洽 娱 , 妊 娠 胚 胎 , 呕 吐 娩 嬉 。

ta shū g?ng xiàn yǒng xiǎng xūn yù

特 殊 贡 献 , 永 享 勋 誉 。

dì sì bù fyn

36

第 四 部 分

y?u zhì zǎo qiào wán shuǎ liàn xí t?u nǎo ran niàn ju? qín jiǎn x?

幼 稚 早 窍 , 玩 耍 练 习 , 头 脑 认 念 , 诀 勤 简 析 。

y? ar m? fǎng sün sì yùn dǐ wǔ liù miáo huì q? bü pì yù

壹 贰 摹 仿 , 叁 肆 韵 底 , 伍 陆 描 绘 , 柒 捌 譬 喻 。

yín c?ng chàng ? yǒng kuü suǒ x? bai qiàn shú jiù s?ng sì pǔ lǚ

吟 从 倡 哦 , 咏 夸 所 悉 , 背 欠 熟 旧 , 诵 似 谱 吕 。

sháo nǔ xiüo mai zhūn huì zhüo x? z? zhì fú nti cuō tuō zhì yì

韶 努 宵 寐 , 谆 诲 朝 夕 , 孜 挚 弗 馁 , 磋 砣 窒 肄 。

pàng sh?u xiǎo nün xiù tiǎn shǔn x? y? yü ü nǎ wai hǒng guüi dí

胖 瘦 小 囡 , 嗅 舔 吮 吸 , 咿 呀 啊 哪 , 喂 哄 乖 嫡 。

zu? mō gǔn pá chì hàn lín lí suì bàn jua jiàng 37

chì jǐ luǒ pì

坐 摸 滚 爬 , 炽 汗 淋 漓 , 岁 半 倔 犟 , 赤 脊 裸 屁 。

sǎ sǎo t?ng chú cü mǒ zhuō yǐ dūn dǎo jǔ dang j?ng yíng bō lí

洒 扫 厅 除 , 擦 抹 桌 椅 , 墩 蹈 矩 凳 , 晶 莹 玻 璃 。

jù cu? záo páo dùn xiün fyng bì qiüo chú gǎo chǎn lu? w?n b? ji

锯 锉 凿 刨 , 钝 锨 锋 匕 , 锹 锄 镐 铲 , 箩 纹 簸 箕 。

xi? wà chan kù f?ng ran zhuì xǐ zhün diàn tǎn rù liàng shài gyng tì

鞋 袜 衬 裤 , 缝 纫 缀 洗 , 毡 垫 毯 褥 , 晾 晒 更 替 。

üng fú guà zì wǎn xiù zhu? dí pù gài p?ng lǚ fai p? diū qì

肮 袱 褂 渍 , 挽 袖 濯 涤 , 铺 盖 篷 履 , 废 粕 丢 弃 。

bang wai j? tǒng chù rì sǒng yì ztn me xìng zǎ fǔ zuǒ dá yì

泵 谓 唧 筒 , 矗 日 耸 屹 , 怎 么 姓 咋 , 辅 38

佐 答 翊 。

lì lín zhuàn dào qì jí nǎi bì shà quán ? qǐng cì kt jiào yì

莅 临 撰 到 , 砌 级 乃 陛 , 霎 诠 俄 顷 , 次 可 叫 翌 。

dǔ lù shan htn wtn z?u wú bǐ xiá c? duì diàn lìn sa chǎn x?

笃 录 甚 很 , 紊 奏 芜 鄙 , 暇 疵 兑 玷 , 吝 啬 阐 惜 。

wù wō nuǎn qín huì shu? wàng x? zh? hū zht yt y? xū x? yǐ

鹜 窝 暖 禽 , 晦 朔 旺 汐 , 之 乎 者 也 , 噫 嘘 兮 矣 。

qit y?u yün züi bü ma yù ne yüo wǔ yǒu sì yín mǎo chǒu yǐ

且 又 焉 哉 , 吧 吗 吁 呢 , 夭 午 酉 巳 , 寅 卯 丑 乙 。

bǐng gyng r?n guǐ gün zh? jin x? dūn jūn mǔ j?n shí bǎi qiün yì

丙 庚 壬 癸 , 干 支 今 昔 , 吨 钧 亩 斤 , 拾 佰 仟 亿 。

zh? mti miǎo ga chǐ cùn àng lí zh?u fú sōu bàn 39

m?i duǒ chá pǐ

只 每 秒 个 , 尺 寸 盎 厘 , 轴 幅 艘 瓣 , 枚 朵 茬 匹 。

zhōng xún liàng jia btn zu? shǐ jì duì dàng fù chǔ zhàng shì tàng yú

盅 旬 辆 届 , 本 座 矢 剂 , 队 档 副 处 , 仗 式 趟 隅 。

küng kǎi yú kuài xiá ài ch?u chàng fan nù zyng han biy man dū nang

慷 慨 愉 快 , 狭 隘 惆 怅 , 愤 怒 憎 恨 , 憋 闷 嘟 囔 。

wti mí qiáo cuì jiù qiàn yì yàng lián mǐn cán kuì chuüng ca q? liáng

萎 靡 憔 悴 , 疚 歉 抑 怏 , 怜 悯 惭 愧 , 怆 恻 凄 凉 。

tüo wü kōu ju? dün tái káng bün jiū qiü kǎ w? lún p? nǐng bün

掏 挖 抠 掘 , 担 抬 扛 搬 , 揪 掐 卡 握 , 抡 劈 拧 扳 。

cuō r?u küi shì fú liáo tuō dǎn tǒng jiü lǒu ku? tu? pū qiào xiün

搓 揉 揩 拭 , 拂 撩 拖 掸 , 捅 挟 搂 括 , 拓 40

扑 撬 掀 。

chüo lüo cuō ptng zhüi jiy zhuü jiǎn lai dǎo chuí zá püo ryng zhì guàn

抄 捞 撮 捧 , 摘 揭 抓 拣 , 擂 捣 捶 砸 , 抛 扔 掷 掼 。

püi chuüi lǒng cht bü bō náo jiǎn nu? dü üi ya zhang zhuài b? shuün

拍 揣 拢 扯 , 扒 拨 挠 捡 , 挪 搭 挨 掖 , 挣 拽 搏 栓 。

chün hüng niǎn zhá juy táng xi? niǎn niün yuán zhǔ sha zhtng cu? ào àn

搀 夯 碾 轧 , 撅 搪 携 捻 , 拈 援 拄 摄 , 拯 挫 拗 按 。

tün niǎn shüo zhǎo lu? gǎo diào hàn chá duō chù ju? z?u nǐ mǔ shàn

摊 撵 捎 找 , 摞 搞 掉 捍 , 搽 掇 搐 抉 , 揍 拟 拇 擅 。

pyng s? bìn a diün wō tà zǎn y? zhuō ju? lǔ sǒu cha büi hàn

抨 撕 摈 扼 , 掂 挝 挞 攒 , 揖 捉 攫 掳 , 擞 掣 掰 撼 。

dìng jiàn xǐ máo qián dìng dù duàn shün zhá ji 41

ǒng nia r?ng zhù yt liàn

钉 键 铣 锚 , 钳 锭 镀 锻 , 煽 铡 炯 镊 , 熔 铸 冶 炼 。

qiüo yǒng bǒ du? t? cǎi tà cuün pü dūn zào zhǒng cang tí bá tan

跷 踊 跛 跺 , 踢 踩 蹋 蹿 , 趴 蹲 躁 踵 , 蹭 蹄 跋 昙 。

m? ji? dǔn dang zhyng cǎi zhǎ zhün d?ng qiáo chǒu miáo máng gǔ xiü kàn

眯 睫 盹 瞪 , 睁 睬 眨 瞻 , 盯 瞧 瞅 瞄 , 盲 瞽 瞎 看 。

piy zhǔ yüng wai yūn shǔ jù xuàn shuí yà huì miù ya dìng ? yàn

瞥 瞩 央 未 , 晕 曙 炬 眩 , 谁 讶 讳 谬 , 谒 订 讹 谚 。

zhōu zhū yì chà güi hu? qì chán kün p? zhuün chá pyng zhyn cí kǎn

诌 诛 谊 诧 , 该 诙 讫 谗 , 堪 坯 砖 碴 , 砰 砧 磁 砍 。

ky cí píng yíng miǎo mia niün fün r?ng jia sháo zhàn zh?u fù jiǎo lǎn

苛 茨 萍 萤 , 藐 蔑 蔫 蕃 , 茸 藉 芍 蘸 , 绉 42

缚 绞 缆 。

güng zōng wti chuō juàn tüo byng zhàn xuàn jiū liáo dì pí cha jǔ màn

纲 综 纬 绰 , 绢 绦 绷 绽 , 绚 纠 缭 缔 , 毗 澈 沮 漫 。

zǎo sù ōu qìn r?ng nia shù huàn b?n yí nìng q? zhüng nào wü lián

澡 溯 沤 沁 , 溶 涅 漱 浣 , 滨 沂 泞 沏 , 漳 淖 洼 涟 。

liáo c?u lǐn lia zhyng pà dǒng wǎn qiüo dào ch?n jì yí shì qia dàn

潦 凑 凛 冽 , 怔 怕 懂 惋 , 悄 悼 忱 悸 , 怡 恃 惬 惮 。

x?ng a hu? wǔ w?i qià sha guàn rtn ktn rt wai d?ng ào fan diàn

惺 愕 恢 怃 , 惟 恰 慑 惯 , 忍 恳 惹 慰 , 恫 懊 忿 惦 。

jiü xí qiüo lǐn zhu? zhá suō chuán xiy büng l?ng zhà zhyn xiàng cáo zhàn

枷 檄 橇 檩 , 椎 札 梭 椽 , 楔 梆 楞 榨 , 榛 橡 槽 栈 。

zhüng ruì liú líng fá yáo lǚ yǎn wyi cháng tǎ 43

ng pì jǐn sì bàng jiǎn

璋 瑞 琉 玲 , 乏 瑶 屡 奄 , 偎 偿 倘 僻 , 仅 伺 傍 俭 。

gū yáng chǐ jù shí qiáo lǚ jiün güo b? cuàn cù g?u fyn nǎi ün

估 佯 侈 俱 , 什 侨 侣 笺 , 篙 箔 篡 簇 , 够 氛 氖 氨 。

üi shüng duǒ xū w?i huáng yìng lì nì suí xùn p? yū d?u bang qì

埃 墒 垛 墟 , 违 磺 硬 砾 , 逆 遂 逊 迫 , 迂 逗 迸 迄 。

tuì güi zha tíng tiáo a di? x? guì du? guǎ yǎo zu? pù qíng x?

褪 赅 这 廷 , 迢 遏 迭 犀 , 刽 剁 剐 舀 , 昨 曝 晴 晰 。

qí a tūn yy rú líng chǔn zhí tü shy nín yǔ zhyn kuì cuì jì

鳍 鳄 吞 噎 , 孺 龄 蠢 殖 , 它 赊 您 予 , 帧 聩 粹 既 。

liú fú lào shàn tu? wai xiy jū bǐng xíng xiá mào jiüo mǒu guà bì

馏 凫 酪 膳 , 驮 猬 歇 狙 , 禀 型 辖 贸 , 胶 44

某 卦 敝 。

lún bìn chà huǎng xiy m? ái zhǎi diàn tuǒ nài t?ng pō jùn chuō qì

仑 殡 衩 幌 , 些 陌 皑 窄 , 甸 妥 奈 彤 , 颇 竣 戳 契 。

zhōng biàn pà nài zhyn suì l?ng yì lǜ wù mù qí b?ng dài a bì

衷 辫 帕 耐 , 臻 祟 窿 诣 , 率 晤 睦 歧 , 甭 殆 厄 毖 。

fá qǔ ha qiào yün ya zh?u pì hy chì páo xiüo yüo he chǎo mà

阀 龋 褐 鞘 , 阉 曳 皱 辟 , 呵 叱 咆 哮 , 吆 喝 吵 骂 。

fyn fù dí gu j? li wü lü duō suō láo dao kyng chi q? chü

吩 咐 嘀 咕 , 叽 哩 哇 啦 , 哆 嗦 唠 叨 , 吭 哧 嘁 喳 。

shyn hǒu háo xiào wyng s? liáo huá nia shì di? yǎo dōng qiàng üi shá

呻 吼 嚎 啸 , 嗡 嘶 嘹 哗 , 啮 噬 喋 咬 , 咚 呛 唉 啥 。

tì tu? k? sou üi yō hyng hü x? rǎng hyi yàn py 45

i wtn cháo pü

嚏 唾 咳 嗽 , 哎 哟 哼 哈 , 嘻 嚷 嘿 唁 , 呸 吻 嘲 啪 。

n fai pí jin mi shì ch? ma xiōng zh? b? wǎn j?ng wai hán dün

嗯 吠 啤 噤 , 咪 嗜 嗤 嘛 , 匈 哲 亳 皖 , 兢 渭 邯 郸 。

yí dǎi lì d?ng f?n suí bà shàn j?n jì hù liáo zha mǐn yua shǎn

彝 傣 傈 侗 , 汾 绥 罢 汕 , 津 冀 沪 辽 , 浙 闽 粤 陕 。

hu? a diün yú lǒng shǔ gàn qián guō wú zhào wai nia lù kuàng yuán

徽 鄂 滇 渝 , 陇 蜀 赣 黔 , 郭 吴 赵 魏 , 聂 路 况 袁 。

zhū xǔ gǒng dang p?ng yáo lì hán cu? hú jiǎ zhang sū y?n k?u tán

朱 许 巩 邓 , 彭 姚 厉 韩 , 崔 胡 贾 郑 , 苏 殷 寇 谭 。

xiüo ran shàng fù qiú shtn páng pün gōu lǎng w?i fǔ c?ng hu? l?u yán

萧 任 尚 付 , 仇 沈 庞 潘 , 勾 朗 韦 甫 , 丛 46

霍 娄 闫 。

zōu pǔ yú lu? xuy wai háng wǎn f?ng chǔ lù yí dí lài j? jiǎn

邹 朴 俞 雒 , 薛 尉 杭 婉 , 冯 褚 禄 夷 , 狄 赖 稽 翦 。

bü wū y?u yú ōu fù xiüo fán gū lú hǎo pai y?n xíng m?u kàn

巴 巫 尤 虞 , 欧 傅 肖 樊 , 辜 卢 郝 沛 , 荫 邢 牟 阚 。

c?ng jiǎng cáo d?u qiū shào mì ruǎn gōng qí jìn bào mù ní m? biàn

曾 蒋 曹 窦 , 邱 邵 泌 阮 , 龚 祁 靳 鲍 , 穆 倪 莫 卞 。

chún p?i jì chú tái kuàng yǐn zhün zhyn wú xiüng güo fün rú ǎi lán

淳 裴 蓟 滁 , 邰 邝 尹 詹 , 甄 毋 襄 皋 , 藩 茹 蔼 蓝 。

ha rùn gü ran süi zhú gào xiǎn zhyn jiá yì quy c?n kuí qiú luán

赫 闰 嘎 韧 , 塞 竺 郜 冼 , 箴 郏 熠 阙 , 岑 奎 裘 栾 。

x?n rǔ jí shan dí jit ch?ng rǎn x?n fú jì zhào 47

ky wǔ zhàn yàn

忻 汝 汲 慎 , 翟 解 丞 冉 , 欣 苻 济 肇 , 柯 仵 湛 晏 。

j? shy t?ng miào lí gt xuün yuán

嵇 佘 仝 缪 , 黎 葛 轩 辕。

48

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com