haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 少儿英语少儿英语

幼儿园学前班期中试卷

发布时间:2014-08-02 22:45:23  
幼儿园学前班期中试卷(拼音) 一 选择正确的读音 (20) 去 (qǜ qù) 皮 (pí qí ) 下(xiàxà ) 牙(yáiá ) 足 (zhúzú ) 多(tuō duō ) 日 (rí rì ) 左(zuǒ zǒ) 石(shí sí ) 土(tǔ tù) 二 给下列字母分类 (18) q n üi ri wu z o yi yu e u y r ci a w shi 单韵 母:_______________________ 声 母: _______________________________ 整体认读 _______________________________ 三 下列拼音从一声到四声顺序是否正确,对的打√ 错的打×并改正。(12) ( è é ē ě )改 正_________________ ( mì mí mǐ mī )改正_________________ ( pū pú pǔ pù )改正 _________________ ( dā dá dà dǎ)改正_________________ 四 写一写,数一数。(18) 马 共有----笔 皮 共有----笔 车 共有----笔 来 共有----笔 向 共有---笔 竹 共有----笔 门 共有----笔 尺 共有----笔 走 共有----笔 五 给字注音或给音写字。(20) ( ) mǎ ( ) zú ( ) 去 ()立米 六 写出反义词(12) 来-----( ) 关门-----( ) 入-----( ) 坐-----( ) 左-----( ) 后-----( ) 一、填空.(40 分) 1. b( ) m ( ) d ( ) n l ɡ ( )k( )j( )( )z( )s ( )ch( )r( ) ( ) 2. b---à ---( ) j---( )--jú zh--( )---zhàl---ǚ---( ) s---ù ---( ) q---ū---( ) 3. 树杈树杈声母( ) 竖弯加点( ) 二、把下列单韵母按顺序排列.(10 分) i a üe o u ________________________________________ 三、把下列字母变成整体认读音节.(12 分) ()皮 ( )尺 Chū ( ) shé( ) ( ) ( ) 入

z--(

) ch—( ) r---( ) i---(

) u—(

) ü ---( )

sh—(

) s---(

)

四、请在下列音节中的声母下面划横线。(10 分)

qí zhì yí hè shì zi shā fā bǎ kà
五、写出六个单韵母(12 分)

六、我会找出音节中的韵母(12 分)

dū ( )

chē( )

nǚ( ) xù ( ) di ( ) kǎ( )

七、我会连(14 分) tǔ mù niǎo mǎ jūn měi hé 木 土 军 美 鸟 米 禾

八、我会拼(9 分) 例: q---í→ ( qí ) d---u→( ) b---ō→( n---ǚ→( ) ) p---ō→( l —( ) q---( )→qú x---ǘ→( ( )

)→lǚ

( )---á→má

)---ú→zú

九、按顺序填写声母,再读一读(13 分)

十、我会写笔顺(16 分) d( x( ) ) q( ü( ) ) m( e( ) ) k( f( ) )

十一、读一读,再将它们按要求分类。(24 分) ɡua yin ei luo zi ye ou ri zuo ie jia ao

整体认读音节: 韵母: 三拼音节:

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com