haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 少儿英语少儿英语

行苇·生民之什·大雅·诗经(注音版)

发布时间:2013-10-03 16:00:36  

生民之什 行苇
诗经 大雅

原文+注音
? ? tuán bǐ háng wěi,niú yánɡ wù jiàn lǚ. 敦 彼 行 苇 ,牛 羊 勿 践 履. fānɡ bāo fānɡ tǐ, wéi yè níní . 方 苞 方 体, 维 叶 泥 泥. qī qī xiōnɡ di,mò yuǎn jù ěr. 戚 戚 兄 弟,莫 远 具 尔. ? huò sì zhī yán,huò shòu zhī jǐ. 或 肆 之筵,或 授 之 几. sì yán shè xí ,shòu jǐ yǒu jī yù. 肆 筵 设 席,授 几有 缉 御.

?

huò xiàn huò zuò,xǐ jué diàn jiǎ. 或 献 或 酢 ,洗 爵 奠 斝 . tǎn hǎi yǐ jiàn,huò fán huò zhì . 醓 醢 以 荐 ,或 燔 或 炙.

原文+注音
? jiā yáo pí jué,huò ɡē huò è . 嘉 肴 脾 臄 ,或 歌 或 咢. dūn ɡōnɡ jì jiān,sì hóu jì jūn, 敦 弓 既 坚 ,四 鍭 既 钧 , ?

shě shǐ jì jūn, xù bīn yǐ xián. 舍 矢 既均,序宾 以 贤 .
dūn ɡōnɡ jì ɡòu,jì jiā sì hóu. 敦 弓 既 句 ,既 挟 四 鍭 .

?

sì hóu rú shù,xù bīn yǐ bù wǔ. 四 鍭 如 树 ,序 宾 以 不 侮.
zēnɡ sūn wéi zhǔ,jiǔ lǐ wéi lí nɡ, 曾 孙 维 主 ,酒 醴 维 醽 ,

原文+注音
? zhuó yǐ dà dòu,yǐ qí huánɡ ɡǒu. 酌 以 大 斗 ,以 祈 黄 耇.
huánɡ ɡǒu tái bèi, yǐ yǐn yǐ yì. 黄 耇 台 背 , 以 引 以 翼. shòu kǎo wéi qí yǐ jiè jǐnɡ fú. , 寿 考 维 祺, 以 介 景 福. 题解:周族统治者宴请族人宾客,并举行射箭比赛。

注释
? 1、敦(团tuán):聚貌。行(形xí ng):道路。《毛传》:“行(航 háng):道也。” 2、体:成形;生长。《通释》:“苇之初生,如竹笋之含苞,故曰方苞。 体,当读如‘无以下体'之体,谓成茎也。” 3、泥泥:柔嫩貌。 4、戚戚:亲密貌。 5、具:《集传》:“具,俱也。尔与迩同。” 6、缉(其qí ):轮换不断。御:侍奉。《郑笺》:“缉,绦 病S 桃病P 值苤 险撸 任 柚叵 诩福 钟邢嘈 陶摺!? 7、献、酢:《集传》:“进酒于客曰献,客答之曰酢。” 8、斝(假jiǎ):《毛传》:“斝,爵也。夏曰盏,殷曰斝,周曰爵。” 9、醓醢(坦海tǎn hǎi):带汤的肉酱。《传疏》:“以肉作酱谓之醢,肉 酱有汁谓之醓醢。” 10、臄(剧jù):舌头。《集传》:“臄,口上肉也。” 吴闿(凯kǎi)生 《诗义会通》:“脾,析牛百叶也。”

注释
? 咢.” 12、敦:《集传》:“敦、雕通,画也。” 13、鍭(喉hóu):箭。《集传》:“鍭,金鍭翦羽矢也。钧,参亭也。 谓参分之,一在前,二在后,三订之而平者,前有铁重也。均,皆中也。” 14、句(够gòu):拉满弓。《集传》:“句,彀(够gòu),渭引满也。 ” 15、不侮:恭敬严肃。 16、醽(如rú):酒味醇厚。《传疏》:“小麴(区qū)多米曰醴……” 《说文》:

“醽,厚酒也。” 17、黄耇(苟gǒu):高寿。《毛传》:“祈,求也。黄耇,老人之称。 ” 18、台背:长寿老人。《郑笺》:“台之言鲐(抬tái)也,大老则背有鲐 文。既告老人,及其来也,以礼引之,以礼翼之。在前曰引,在旁曰翼。” 19、祺:吉祥。 20、介:佑;助。景:大。 11、咢(恶è):击鼓不唱歌。《毛传》:“歌者,比于琴瑟也。徒击鼓曰

参考译文
? 芦苇成堆聚路旁,牛羊千万别踩伤。 苇草发芽初成长,叶儿柔嫩生机旺。
戚戚相关好兄弟,彼此亲近莫远离。 有人负责铺筵席,有人负责摆案几。 铺筵设席又摆几,侍者相继忙不已。 主人敬酒客还礼,洗杯置盏轮番递。

肉汁肉酱端上来,有的烧来有的烤。 牛肚牛舌是佳肴,唱歌击鼓兴致高。

参考译文
? 雕弓已经很坚韧,四支箭头也调整。 放手射出中靶心,宾位排列看本领。
雕弓拉开如月满,四个箭头搭上弦。 箭箭射出立靶上,排列宾位不轻慢。 曾孙是个好主人,米酒味厚香又清。 斟来美酒一大斗,祈求黄发老寿星。 黄发驼背老年人,前头牵引两旁扶。 高寿百岁真吉利,老天赐你大幸福。


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com