haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 少儿英语少儿英语

生民·生民之什·大雅·诗经(注音版)

发布时间:2013-10-03 16:00:37  

云库网 专业PPT/商务演示设计制作

原文+注音
juéchūshēnɡmí n,shíwéijiānɡyuán. 厥 初 生 民 ,时 维 姜 嫄 . shēnɡmí nrúhé?kèyīnkèsì. 生 民 如何?克禋 克祀. yǐfúwúzǐ,lǚdìwǔmǐnxīn. 以弗无子,履帝武敏 歆 . yōujièyōuzhǐ,zǎizhènzǎisù. 攸 介 攸 止 ,载 震 载 夙. zǎishēnɡzǎiyù,shí wéihòujì . 载 生 载 育,时 维 后 稷. dànmí juéyuè,xiānshenɡrúdá. 诞 弥厥 月 ,先 生 如达. búchèbúfù,wúzīwúhài. 不坼 不副,无菑无害 . yǐhèjuélínɡ,shànɡdì nɡ. bùní 以赫厥 灵 ,上 帝不宁 . bùkānɡyīnsì,jūránshēnɡzǐ. 不康 禋 祀,居然 生 子.

原文+注音
? dànzhìzhīàixiànɡ,niúyánɡféizìzhī. 诞 寘 之 隘巷 ,牛 羊 腓 字之 . dànzhìzhīpínɡlí n,huì nɡlí fápí n. 诞 寘 之 平 林 ,会 伐平 林 . dànzhìzhīhánbīnɡ,niǎofùyìzhī. 诞 寘 之 寒 冰 ,鸟 覆翼之 . niǎonǎiqùyǐ,hòujì ɡuāyǐ. 鸟 乃 去矣,后 稷呱 矣. shí nshí qí xǔ,juéshēnɡzǎilù. 实 覃 实 訏,厥 声 载 路. dànshí púfú,kèqí . kèyí 诞 实 匍匐,克岐克嶷. yǐjiùkǒushí ,yìzhīrěnshū. 以就 口 食 ,蓺之 荏 菽 . rěnshūpèipèi,héyì suì suì . 荏 菽 旆 旆 ,禾役穟 穟 . mámàiměnɡměnɡ,ɡuādiéfěnɡfěnɡ. 麻麦 幪 幪 ,瓜 瓞 唪 唪 .

原文+注音

? dànhòujìzhīsè,yǒuxiānɡzhīdào. 诞 后 稷之 穑,有 相 之 道 . fújuéfēnɡcǎo,zhònɡzhīhuánɡmào. 茀厥 丰 草 ,种 之 黄 茂 . shífānɡshíbāo,shí zhǒnɡshí yòu. 实 方 实 苞 ,实 种 实 褎 . shífāshíxiù,shíjiānshíhǎo. 实 发实 秀 ,实 坚 实 好 . shí yǐnɡshí ,jí lì yǒutáijiāshì. 实 颖 实 栗,即有 邰 家 室 .

原文+注音
? dànjiànɡjiāzhǒnɡ,wéijùwéipī. 诞 降 嘉 种 ,维 秬维 秠. wéimí wéiqǐ,hénɡzhījùpī. 维 穈维 芑,恒 之 秬秠. shì huòshì mǔ,hénɡzhīmíqǐ. 是 获 是 亩,恒 之 穈芑. shì rènshì fù,yǐɡuīzhàosì. 是 任 是 负,以归 肇 祀. dànwǒsì rúhé?huòchōnɡhuòyú. 诞 我祀如何?或 舂 或 揄. huòbǒhuòróu,shìzhīsǒusǒu. 或 簸或 蹂 ,释 之 叟 叟 . zhēnɡzhīfúfú,zǎimóuzǎiwéi. 烝 之 浮浮,载 谋 载 惟 . qǔxiāojìzhī,qǔdīyǐbá, 取萧 祭脂 ,取羝以軷, zǎifánzǎiliè,yǐxì suì nɡsì . 载 燔 载 烈 ,以兴 嗣岁 .

原文+注音

?yǎnɡshènɡyúdòu,yúdòuyúdēnɡ. 卬 盛 于豆 ,于豆 于登 . qíxiānɡshǐshēnɡ,shànɡdìjūxīn. 其香 始 升 ,上 帝居歆 . húchòudànshí ,hòujì zhàosì . 胡臭 亶 时 ,后 稷肇 祀. shùwúzuì huǐ,yǐqìyújīn. 庶 无罪 悔 ,以迄于今 .

题解

?这是周人纪录关于他们的始祖后稷的传说 ,歌咏其功德和灵迹的诗。第一章写姜嫄 履迹感孕的神异。第二章写后稷诞生的

神 异。第三章写后稷被弃而不死的神异。第 四章写后稷在幼年所表现的对农艺的天赋 才能。第五、六章写后稷对农业的伟大贡 献。第七、八章写祭祀。

注释
? 1、民:人,指周人。 2、时:是。姜嫄(原yuán):传说中远古帝王高辛氏(帝喾)之妃,周始祖后稷之母。姜是 姓。“嫄”亦作“原”,是谥号,取本原之义。以上二句言姜嫄始生周人,就是指生后稷。喾(库 kù):亦作“俈”,古帝王名。《史记o三代世表》“帝俈,黄帝曾孙。起黄帝至俈四世。号高辛。 ” 3、禋(因yīn)祀:一种野祭。祭时用火烧牲,使烟气上升。这里似指祀天帝。一说指祀郊禖 (煤méi)。禖是求子之神,祭于郊外。 4、弗:“祓(扶fú)”的借字。祓是除不祥,祓无子就是除去无子的不祥,也就是求有子。 5、履:践,踩。帝:天帝。武:指足迹。敏:脚拇指,“武敏”就是足迹的脚拇指。歆:欣 喜。姜嫄践巨人脚印而感生后稷的故事是周民族的传说。(或疑履迹是祭祀仪式的一部分,即一种 象征的舞蹈。所谓帝就是代表上帝的神尸。神尸舞于前,姜嫄尾随其后,践神尸之迹而舞。) 6、介:读为“愒(弃qì )”,息。这句是说祭毕休息。 7、震:娠,就是怀身。夙:肃,言谨守胎教。 8、时维后稷:即是为后稷。后稷又名弃。 9、诞:发语词,有叹美的意思。弥:满。弥厥月:言满了怀孕应有的月数。 10、先生:犹言“首生”。如:读为“而”。达:滑利。这句是说头生子很顺利地出生。 11、坼(撤chè):裂。副(劈pì ):裂开,剖开。这句是说生得滑利不致破裂产门。 12、菑(灾zāi):“灾”的异体字。 13、赫:显。这句是说因上述的情况而显得灵异。 14、宁、康:都训“安”,言上帝莫非不安享我的禋祀吗?这是写姜嫄的惴惧。践大人迹而生 子是大怪异的事,姜嫄疑为不祥,所以下文又说“居然生子”。 15、居然:徒然。生子而不敢养育所以为徒然。这里三句辞义和下章紧相连接。

注释
? 16、寘(至zhì ):即“置”,搁。隘:狭。这句是说将婴儿弃置在狭巷 17、腓(肥féi):隐蔽。见《小雅o采薇》(Y-007)篇。字:乳育。 18、平林:平原上的树林。 19、会:适逢。这句是说适逢有人来伐木,不便弃置。 20、呱(孤gū):啼哭。 21、实:与“寔”同,作“是”解。覃(潭tán):长。訏(需xū):大

22、载:满。以上二句言婴儿哭声壮大。 23、匐:古音“必”。匍匐:伏地爬行。 24、岐:知意。嶷:古音“逆”,认识。克岐克嶷:是说能有所识别。 25、以:同“已”。就:求。以上三句是说后稷当才能匍匐的时候就很 聪颖

,能自求口食。 26、蓺(意yì ):种植。荏(忍rěn)菽:大豆。这句的“蓺之”两字贯 下“禾役”、“瓜瓞(叠dié)”等句。 27、旆旆(配pèi):即“芾芾(废fèi)”,茂盛。 28、役:《说文》引作“颖”,禾尖。穟穟(岁suì ):美好。 29、幪幪(猛měng):茂盛覆地。 30、唪唪(绷běng):《说文》引作“菶菶(绷běng)”,多果实貌。 以上五句是说后稷知道游戏时候就爱好种植,所种瓜谷无不良好。

注释
? 。 31、相:助。以上二句是说后稷的收获有助成之道,即指下文茀草等事

32、茀(扶fú): 拔除。 33、黄茂:指嘉谷。 34、方:整齐。苞:丰茂。 35、种:犹“肿”,肥盛。褎(又yòu):禾苗渐长貌。引申为出众。( 《汉书o董仲舒传》:“今子大夫褎然为举首。”后以“褎然举首”指人的才 能超出同辈。) 36、发:舒发。秀:初长穗。 37、坚好:言谷粒充实。 38、颖:垂穗。栗:犹“栗栗”,众。以上五句依禾生长成熟的次第描 写禾的美好,言外见出人工之善。 39、邰(台tái):地名,又作“斄”,音同。邰故城在今陕西省武功县 西南。这句是说后稷到邰地定居。相传后稷在虞舜时代佐禹有功,始封于邰 。 40、降:天赐。

原文+注音
? 41、秬(聚jù):黑黍。秠(披pī):一种黑黍。《尔雅o释草》:“秠,一稃二米。” 稃(扶fú):指米粒的 外壳。 42、穈(门mén):赤苗嘉谷(初生时叶纯色)。芑(起qǐ):白苗嘉谷(初生时色微白)。 43、恒(更gèng):遍;满。“恒之秬秠”言遍种秬秠. 44、是获是亩:收割而分亩计数。 45、任:犹“抱”。 46、肇:始。以上五句言遍种四种谷,成熟后收获抱负而归,始祭上帝。 47、揄(由yóu):《说文》引作“舀”,取出。 48、蹂(柔róu):通“揉”,揉搓。 49、释:淘米。叟叟:亦作“溲溲(搜sōu)”,释米之声。 50、烝:同“蒸”。浮浮:《说文》引作“烰烰(扶fú)”,热气上升貌。以上四句写准备用于祭祀的米和酒 。 51、惟:思。言思念于祭祀的事。 52、萧:香蒿。祭脂:即牛肠脂。祭祀用香蒿和牛肠脂合烧,取其香气。 53、羝(低dī):牡羊。軷(拔bá):祭道路之神。因为将要郊祀上帝,先祭道神,就是《说文》所说“将有 事于道,必先告其神。”这句是说取牡羊为牲以用軷祭。 54、燔(烦fán)、烈:烧烤。这句是说将萧与脂烧燎起来。 55、岁:古读如“雪”。嗣岁:来年。这句是说祭祀是为了兴旺来年,意思就是祈求来岁的丰年。 56、卬(昂áng):我。 57、豆:盛肉食器,木制。登:瓦豆。 58、居:安。歆:享。 59、胡:犹“何”。臭:气息。即

指上文“其香始升”的香。亶:诚。时:得其时。这句是说何以那馨香之气 这样地真正得其时呢,这是赞美的话。 60、迄:到。以上三句是说后稷始创周人的祭祀制度,直到于今,庶几乎没有获罪于天,遗恨于心的事了。

今译
? 是谁生下第一代周人,姜嫄就是那位母亲。 且说周人怎样降生?有一天姜嫄行禋祭,因为无儿求上帝。 她踩着上帝的脚拇指印,心里欢喜。就在那里停下来休息。 她怀孕了,不敢大意。后来生了孩子,那就是后稷。 姜嫄怀足了十月胎,头生子像只小羊滑下来。 不破也不裂,无灾又无害。这些事情显得多奇怪。 莫非上帝不愉快,我的祭祀他不爱。 教我有儿不敢养,白白生下来。 把他扔在胡同里,牛羊一起来喂乳; 把他扔在树林里,恰巧有人来砍树; 把他扔在寒冰里上,鸟儿展翅将他护。 鸟儿飞去了,后稷哇哇哭。 哭声又长又洪亮,大路上听得蛮清楚。

今译
? 后稷才会爬,就显出智慧,能把食物找到嘴。 他去种大豆,大豆棵棵肥。 满田谷穗个个美,麻和麦子盖田野。 大瓜小瓜都成堆。 后稷种庄稼,有他的好方法, 先把乱草除,后把好种下。 苗儿齐整又旺盛,长高又长大。 慢慢发育出穗子,结结实实谁不夸。 无数的谷穗沉沉挂,后稷到邰地成了家。 天降好种真出奇: 两种黑黍叫做秬和秠,又有赤苗的穈和白苗的芑。 黑黍遍地仗,收割按亩来算计; 抱起背起送家里;回家开始把神祭。

今译
?

要问祭神怎么祭? 有人忙舂米,有人忙舀米,有人舂二道,有人簸糠皮 ,

响叟叟是淘米,气腾腾是蒸米。 然后商量好主意,采些香蒿和油脂,公羊先把道神祭
。 烧起来,烤起来,祈求来年丰产如人意。 祭品盛在木碗里,木碗瓦罐都盛些。 香气开始升上天,上帝安然来受祭,这香气为何真正 合时宜? 自从后稷创祭礼,无灾又无难,直到今日里。


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com