haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 少儿英语少儿英语

Unit3看音标写单词

发布时间:2013-11-01 08:35:39  

Unit3看音标写单词

姓名 班级 等级

1 ['pensl]_______ 21 [k?m'pju:t?(r)]______ 2 [b?k]______ 22[ɡeim]_______

3 [?'re?z?(r)]________ 23[kɑ:(r)d]______ 4[b?ks]______ 24 ['n

5['sku:lb?g]________ 25 [r

6 ['d?k??nri]_______ 26

7 [h?z]_____ 27

8 [main]______ 28

9[h?(r):z]_____ 29 [

10 [?k'skju:z]_______ 30[faind]_____ 11 [mi:]______ 31[s

12 [θ??k]_____ 32 ['kl

13 ['ti:t??(r)]_______ 33['i:meil]_______ 14 [?'ba?t]_______ 34 [

15 [j?:(r)z]_______ 35[k

16 [f?:(r)]_______ 36[lst]______ 17 [help]______ 37 [m

18 ['welk?m]_______ 38 [set] ______ 19 ['be?sb?:l]_______ 39

20 [w?t?]______ 40??tb?k]_______ ??]_____ [b?ɡ]_______ [?n]_______ ['laibr?ri]______ ɑ:sk]_____ ?m]______ ɑ:sru:m]________ ?t]______ ?:l]_______ ?st]______ 铅笔盒_______ ……怎么样_________

41为…而感谢你_______ 42劳驾;请原谅_________ 43别客气_________ 44学生卡;身份卡_______ 44请求;恳求_______ 46一套;一副;一组________

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com