haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 少儿英语少儿英语

26个英文字母复习课件

发布时间:2013-11-07 11:02:03  

英 语
26 个 字母 的 复习训练

字母表
Aa Ff Kk Pp Uu Xx Bb Gg Ll Qq Vv Yy Cc Dd Hh I i Mm Nn Rr Ss Ww Zz Ee J j Oo Tt

字母表
Aa Hh Jj Kk ?Ee Bb Cc Dd Gg Pp Tt Vv ?Ii Yy ?Oo ?Uu Qq Ww
? ? ? ? ?

Ff Ll Mm Nn Ss Xx Zz
Rr

字母所含的元音音素归类
? [ai](2个)_____

______ ? [ei](4个)_____ ______ _____ _____ ? [ i:](8个)_____ ______ _____ _____ _____ ______ _____ _____ ? [ ju:](3个)_____ ______ _____ ? [ e ] (7个)_____ ______ _____ _____ _____ ______ _____

字母所含的元音音素归类(答案)
? [ai](2个)

Ii ? [ei](4个) A a ? [ i:](8个) E e Gg ? [ ju:](3个) U u ? [ e ] (7个) F f Ss

Yy Hh Bb Pp Qq Ll Xx

Jj Kk Cc Dd Tt Vv Ww Mm Nn Zz

Today’s Homework:
复习26个字母及其音素归类; ? 结合听磁带,背诵《张思中材料》第2页、 第3页、第4页的对话,并且分别抄写3遍 在英语作业簿上。 (注:P.3 Please please) ? 结合听磁带,背诵《张思中材料》第8~9 页的30个单词,要求尽可能多地记忆它 们的汉语意思和音标。
?


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com