haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 少儿英语少儿英语

汉语拼音复习四_人教版

发布时间:2013-11-16 08:01:52  

拼音复习四

第 一 站

小画家

小画家

我能分得清

b —d f—t n —l c —ch

p —q m —n z —zh s—sh

第二站

动 物 园

dān dǐng hè
丹 顶 鹤

kǒng què
孔 雀

dà xió māo ng
大 熊 猫

cháng jǐng lù
长 颈 鹿

lǎo hǔ
老 虎

读一读

kǒng què dān dǐng hè dà xió māo ng cháng jǐng lù shī zi lǎo hǔ

kǒng què dān dǐng hè dà xió ng māo cháng jǐng lù shī zi lǎo hǔ

kǒng què dān dǐng hè dà xió ng māo cháng jǐng lù shī zi lǎo hǔ

táo zi xiāng jiāo pí ng guǒ
xī guā pú tao lí

táo zi xiāng jiāo pí ng guǒ
xī guā pú tao lí

野餐去咯!

miàn bāo

面 包

bǐng gān

饼 干

shuǐ guǒ

水 果

读读画画

秋游你想带什么?

shǒu juàn

yǔsǎn wàngyuǎnjì ng
雨 伞 望 远 镜

手 绢 草 帽

cǎo mào tiào qí miàn bāo
跳 棋 饼 干 面 包 水 果

shuǐhú bǐng gān shuǐ guǒ
水 壶

shǒu juàn cǎo mào shuǐ hú

yǔ sǎn
tiào

wànɡ yuǎn jìnɡ
miàn bāo shuǐ ɡuǒbǐnɡ ɡān

第三站

蓝 猫 村 庄

老师

大家

花朵

草地
小河

大桥

水田

风雨

回家咯!

hóng sè de hú dié 红 色 的 蝴 蝶 huáng sè de xiǎo niǎo 黄 色 的 小 鸟,

zài kōng zhōng fēi xiáng 在 空 中 飞 翔,

zài fēng 在 风

zhōng wǔ dǎo 中 舞 蹈.

bú shì hú dié ,bú shì xiǎo niǎo 不 是 蝴 蝶,不 是 小 鸟,

shì hóng yè wǔ ,huáng yè piāo 是 红 叶 舞, 黄 叶 飘,

xiàng qiū gū niang fā lái de diàn bào 像 秋 姑 娘 发 来 的 电 报,

gào sù wǒ men qiū tiān yǐ jīng lái dào 告 诉 我 们 秋 天 已 经 来 到。

( ( (

)色的( )色的( )色的(

) ) )

xiàng qiū gū niang fā lái de diàn bào 像 秋 姑 娘 发 来 的 电 报,
gào sù wǒ men qiū tiān yǐ jīng lái dào 告 诉 我 们 秋 天 已 经 来 到

1

2

拼音总动员

声母(23个) bpmf dtnl gkh jqx zh ch sh r z c s y w

我能分得清

b —d f—t n —l c —ch

p —q m —n z —zh s—sh

ɑ o e i u ü 复韵母ɑi ei ui ɑo ou iu ie üe
单韵母

韵母(24个)

特殊韵母
前鼻韵母

er

ɑn en in un ün 后鼻韵母ɑnɡ enɡ inɡ onɡ

我能分得清

ɑ—ɑn—ɑng i—in—ing iu—ui—in ie—ei—er

e—en—eng un—ün—üe ɑn—ɑo—ɑi

整体认读音节(16个)

zhi chi shi ri zi ci si yi wu yu ye yue yuɑn yin yun ying


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com