haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 少儿英语少儿英语

剑桥少儿英语预备级1-4单元测试题

发布时间:2013-12-04 13:02:20  

剑桥少儿英语预备级1-4单元测试题 Name________ Score_________

一、将所缺的字母补充完整

a b d____f h

二、听一听,给图片排序。(

10

分)

( )

(

)

(

)

三、连线

(

)

(

)

panda

cat

monkey

dog

hen

四、写出下列对应的大小写字母

1.H_________ 2.I_________

6.D_________ 7.e_________

五、 默写Aa---Kk(22分) 3.j_________ 4.K_________ 5.b________ 8.F_________ 9.G_________ 10.C________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

六.看图补全每个单词的第一个字母。

___amboo ___ake

___lephant ___uck

___rog

___iraffe

___ouse __ce cream

五.判断。正确的写( YES ),错误的写( NO )

1. This is a fish. ( )

2. This is a house. ( )

3. This is a giraffe.

4. This is a jacket.

5. This is a kite.

6. This is the letter B.

7. This is the letter G.

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) D C

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com