haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 少儿英语少儿英语

百家姓注音版(儿童版)幻灯片

发布时间:2013-12-05 15:01:05  

百家姓

前三十二名
Zhào Qián Sūn Lǐ Zhōu Wú Zhèng Wáng

赵 钱孙 李 周 吴郑 王
Féng Chén Chǔ Wèi Jiǎng Shěn Hán Yáng

冯 陈褚卫
Zhū Qin Yoú Xǔ

蒋 沈 韩 杨
Hé Lǚ Shi Zhāng

朱 秦尤许
Kǒng Cáo Yán Huà

何 吕 施 张
Jīn Wèi Táo Jiāng

孔 曹严华

金 魏 陶 姜Xiè ZōuBǎi(Bó) Shuǐ

Dòu Zhāng

戚 谢 邹 喻
Yún Sū Pān Gě
水 窦 章
Fàn Péng Láng

云 苏潘 葛
Lǔ Wéi Chāng Mǎ


Miáo


Fèng

彭 郎
Huā Fāng

鲁韦 昌 马
Yú Rén Yuán Liǔ


Fēng

凤 花
Bào Shǐ


Táng

俞任 袁 柳鲍 史Fèi(Bì) Lián Cén Xuē

Léi Hè Ní Tāng


Téng

廉 岑 薛
Yīn Luó Bì

雷贺倪 汤
Hǎo Wū ān Cháng

殷罗 毕
于时傅
Yú Yuán Bǔ

郝邬安 常
Pí Biàn Qí Kāng

Lè(Yuè) Yú Shí Fù

皮 卞齐 康
Gù Mèng Píng Huáng

伍 余 元 卜

顾 孟 平 黄

Hé Mù Xiāo Yǐn

Yáo Shào Zhàn Wāng

和穆 萧尹
Qí Máo Yǔ Dí

姚 邵 湛 汪
Mǐ Bèi Míng Zāng

祁毛 禹狄
Jì Fú Chéng Dài

米 贝 明 臧
Tán Sòng Máo Páng

计伏成 戴
Xióng Jǐ Shū Qū

谈 宋 茅 庞
Xiàng Zhù Dǒng Liáng

熊纪舒 屈

项 祝 董 梁Ruǎn Lán Mǐn

Má Qiáng

杜阮蓝闵
Jiǎ Lù Lóu Wēi

席季麻强
Jiāng Tóng Yán Guō

贾路娄危
Méi Shèng Lín Diāo

江童颜郭
Zhōng Xú Qiū Luò

梅盛林刁
Gāo Xià Cài Tián

钟徐邱骆
Fán Hú Líng Huò

高夏蔡田

樊胡凌霍

Yú Wàn ZhīZǎn Guǎn Lú Mò

虞万支柯
Jīng Fáng Qiú Miào

昝管卢莫
Gān Xiè Yīng Zōng

经房裘缪
Dīng Xuān Féi Dèng

干解应宗
Yù Shàn Háng Hóng

丁宣贲邓
Bāo Zhū Zuǒ Shí

郁单杭洪
Cuī Jí Niǔ Gōng

包诸左石

崔吉钮龚

Chéng Jī

Xíng Huá

Péi

Lù Róng Wēng

程嵇邢滑
Xún Yáng Yū Huì

裴陆荣翁
Zhēn Qū Jiā Fēng

荀羊於惠
Ruì Yì Chǔ Jìn

甄曲家封
Jí Bǐng Mí Sōng

芮羿储靳
Jǐng Duàn Fù Wū

汲邴糜松
Wū Jiāo Bā Gōng

井段富巫

乌焦巴弓

Mù Kuí(Wěi) Shān Gǔ

Chē Hóu Fú

Péng

牧隗山谷
Quán Xī Bān Yǎng

车侯宓蓬
Qiū Zhòng Yī Gōng

全郗班仰
Nìng Qiú Luán Bào

秋仲伊宫
Gān Tǒu Lì Róng

宁仇栾暴
Zǔ Wǔ Fú Liú

甘钭厉戎
Jǐng Zhān Shù Lóng

祖武符刘

景詹束龙

Yè XìngSháo

Gào叶幸司韶
Yì n Sù Bái Huái

郜黎蓟薄
Pú Tái Cóng è

印宿白怀
Suǒ Xián Jí Lài

蒲邰从鄂
Zhuó Lìn Tù Méng

索咸籍赖
Chí Qiáo Yīn Yù

卓蔺屠蒙
Xū Nài Cāng Shuāng

池乔阴鬱

胥能苍双

Wén Shēn Dǎng Zhái

Tán Gòng Láo Páng

闻莘党翟
Jī Shēn Fú Dǔ

谭贡劳逄
Rǎn Zǎi Lì Yōng

姬申扶堵
Xì Qú Sāng Guì

冉宰郦雍
Pú Niú Shòu Tōng

卻璩桑桂
Biān Hù Yān Jì

濮牛寿通
Jiá Pǔ Shàng Nóng

边扈燕冀

郏浦尚农

Wēn Bié Zhuāng Yàn

Chái Qú Yán Chōng

温别庄晏
Mù L

ián Rú Xí

柴瞿阎充
Huàn ài Yú Róng

慕连茹习
Xiàng Gǔ Yì Shèn

宦艾鱼容
Gē Liào Yǔ Zhōng

向古易慎
Jì Jū Héng Bù

戈廖庾终
Dū Gěng Mǎn Hóng

暨居衡步

都耿满弘

Kuāng Guó Wén Kòu

Guǎng Lù

Quē Dōng


ōu

国 文 寇
Shū Wò Lì

广


禄 阙 东
Yuè Kuí Lóng

欧 殳 沃 利
Shī Gǒng Shè Niè


Cháo

越 夔 隆
Gōu áo Róng

师 巩 厍 聂
Lěng Zī Xīn Kàn

晁 勾(句) 敖 融
Nā(Nuó) Jiǎn Ráo Kōng

冷 訾 辛 阚简 饶 空

Zēng Wú

Shā Niè

Yǎng Jū

Xū Féng

曾毋沙乜
Cháo Guān Kuǎi Xiāng

养鞠须丰
Zhā Hòu Jīng Hóng

巢关蒯相
Yóu Zhú Quán Lù

查后荆红
Gě(Gài) Yì Huán Gōng

游竺权逯
Mò qí Sī mǎ Shàng guān

盖益桓公
ōu yáng Xià hóu Zhū gě

万俟 司马 上官

欧阳 夏侯 诸葛

Wén rén Dōng fāng Hè lián

Huáng fǔ Yù chí

Gōng yáng

闻人 东方 赫连
Tán tái Tài shū Shēn tú Gōng sūn

皇甫 尉迟 公羊
Chán yú Zhòng sūn Xuān yuán Líng hú

Gōng yě Zōng zhèng Pú yáng Chún yú

澹台 公冶 宗政 濮阳 淳于 单于
太叔 申屠 公孙
Zhōng lí Yǔ wén Zhǎng sūn

仲孙 轩辕 令狐
Mù róng Xiān yú Lǘ qiū

钟离 宇文 长孙

慕容 鲜于 闾丘

Sī tú

Sī kōng Qí guān

Sī kòu Zhǎng Dū Wū mǎ Gōng xī Jā gǔ

司徒 司空 丌官 司寇 仉 督
Zǐchē Zhuān sūn Duān mù

子车 颛孙
Zǎi fǔ

端木 巫马 公西

Qīdiāo Yuèzhèng Rǎng sì Gōng liáng Tuò bá Gǔ liáng Jìn Chǔ Yán Fǎ

漆雕 乐正 壤驷 公良 拓跋 夹谷 宰父 谷梁 晋 楚 闫 法

Rú YānQīn

Duàn gān

Bǎi lǐ

汝鄢涂钦
Dōng guō Nán mén Hū yán

段干 百里
Guī Hǎi Yáng shé Wēi shēng

东郭 南门 呼延
Yuè Shuài Gōu Kòng

归 海 羊舌 微生
Kuàng Hòu Yǒu(Yòu) Qín

岳帅缑亢
Liáng qiū Zuǒ qiū

况郈 有 琴
Dōng mén Xī mén

梁丘

左丘

东门 西门

Shāng Móu Shé Nài(Mǐ) Bó Shǎng Nán gōng

商 牟 佘 佴 伯 赏 南宫
Mò Hǎ Qiáo Dá Nián ài Yáng Tóng

墨哈谯笪年爱阳佟


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com