haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 少儿英语少儿英语

英语字母与音标

发布时间:2014-01-04 11:01:14  

英语字母与音标

English Letters英语字母(26个)
元音字母 (5个) : Aa Ee Ii Oo Uu [ei] [ i:] [ai] [?u] [ju:] 辅音字母(21个): Bb Cc Dd Ff Gg Hh Jj [bi:] [si:] [di:] [ef] [d?i:] [ei?] [d?ei] Kk Ll Mm Nn Pp Qq Rr [kei] [el] [em] [en] [pi:] [kju:] [α:] Ss Tt Vv Ww Xx Yy Zz [es] [ti:] [vi:] [d ?blju:] [eks] [wai] [zi]

English Sounds英语国际音标(48个)
Vowel sounds 元音(20个)
1. 前元音(4个) :[ i:] [i] [e] [? ] 2. 中元音(3个): [?:] [?] [?] 3. 后元音(5个): [?:] [?] [u:] [u] [α:] 4. 双元音(8个) : [ei] [ai] [?i] [i?] [??] [u?] [?u] [au]

English Sounds(英语国际音标)
Consonants 辅音(28个) 1. 爆破辅音(6个) : [p] [b] [t] [d] [k] [g] 2. 摩擦辅音(10个) :[f] [v] [s] [z] [?] [e] [?] [?] [h] [r] 3. 破擦辅音(6个) : [tr] [dr] [?] [dz] [?] [d?] 4. 鼻音(3个) : [m] [n] [?] 5. 半元音(2个) : [w] [j] 6. 舌侧音(1个) : [l] (边音)


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com