haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 少儿英语少儿英语

音素音标

发布时间:2014-01-13 12:01:12  

°

声母表 b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y w

韵母表 a o e i u ü ai ei ui ao ou iu ie üe er an en in un ün ang eng ing ong

bāng zhù 帮助 qiáng bì 墙壁 nán guò 难过 lóng fēi fèng wǔ 龙飞凤舞 qiān fāng bǎi jì 千方百计 chà zǐ yān hóng 姹紫嫣红 jí jí kě wēi 岌岌可危

饕餮 tāo tiè adolescence /??d??lesns / /

清辅 音 辅 音

/p/ /t/ /f/ /k/ /s/ /θ/
/∫/ /t∫/ /ts/ /tr/

/h/
浊辅 音

/b/ /d/ /v/ /g/ /z/ /e /
/?/ /d?/ /dz/ /dr/ /m/ /n/ /?/ /l/ /r/ /w/ /j/

单 长元音 [i:] [a:] [?:] [u:] [?:] 元

元 音 短元音 [i] [Λ] [?] [u] [?] [? ] [e]
音 双 元 音 [ei] [ai] [?u] [au] [u?] [ε?]

[?i] [i?]

/i:/

we /wi:/ me /mi:/ she / ∫i:/ sheep /∫i:p/ three /θri:/ see /si:/

B /bi:/ C /si:/ E /i:/
T /ti:/ V /vi:/

G /d?i:/
P /pi:/

Z /zi:/

sleep /sli:p/ tease /ti:z/ please /pli:z/ key /ki:/ meet /mi:t/

need /ni:d/ eat /i:t/

/?/-/i/

happy /h? p?/

it /?t/ baby /b? b?/ is /?z/ six /s?ks/
pin /p?n/ ship /∫?p/ hill /h?l/

/a: /
car /k a: / park /p a: k/ guitar /gi′ta:/ star /st a:/

/ ? / cup /k?p/
flood /fl?d/ but /b?t/
duck /d?k/ love /l?v/

/?/-/?/

not /n?t/ what /w?t/ Bob /b?b/ socks /s?ks/ of /?v/ hot /h?t/ sorry /'s?ri / off /?f/

/?:/ short / ∫?:t /
tall /t?:l/ fork /f?:k/

morning /'m?:ni?/ four /f?:/

cool /ku:/ /u:/ soup /su:p/ zoo /zu:/ food /fu:d/ who /hu:/ blue /blu:/ to /tu:/

/u/ put

look foot wood book push

/put/ /luk/ /fut/ /wud/ /buk/ /pu∫/

/?:/-/?:/

bird work turn nurse her

/b?:d/ /w?:k/ /t?:n/ /n?:s/ /h?:/

/?/

teacher /'ti:t∫?/ doctor /'d?kt?/

/?/
apple cat hat black
/?pl/ /k?t/ /h?t/ /bl?k/

/e/

egg head pen leg well

/eg/ /hed/ /pen/ /leg/ /wel/

face rain cake wait name eight say

/fe?s/ /e?/-/ei/ /re?n/ /ke?k/ /we?t/ /ne?m/ /e?t/ /se?/

/a?/-/ai/ sky

/ska?/ kite /ka?t/ write /ra?t/ bicycle my /'ba?s?kl/ white /ma?/ five /wa?t/ nice /fa?v/

/??/-/?i/

boy boil noise coin

/b??/ /b??l/ /n??z/ /k??n/

/??/

coast throw boat toe

/k??st/ /θr??/ /b??t/ /t??/

/a?/

cow /ka?/ house /ha?s/ mouth /ma?θ/ Trousers /'tra?z?z/ how /ha?/

/??/-/i?/
ear zero beard here /??/ /'z??r??/ /b??d/ /h??/

/e?/-/ε?/
hair /he?/ bare /be?/ pear /pe?/ chair /t∫e?/

/? ? /
tour poor jury gourd /t??/ /p??/ /'d???ri/ /g??d/

/r/

rose /r??z/ lorry /'l?ri/ rice /rais/ rocket /'r?kit/ right /rait/ Grace /gre?s/

father /'fa:e ?/ breathe /bree / ?t/ that /e feather /'fee ?/ this /e ?s/ ??z/ those /e these /e i:z/

/e /

/? /
fish /fi?/ sugar /'?ug?/ shoe /?u:/ shop/??p/

/?/
garage /'g?ra:?/ pleasure /'ple ??/ measure /'me??/

/? /
cheek /? i:k/ chicken /'??k?n/ church /??:? / watch /w?:?/ China /'? a?n?/

/?/ jeep /?i:p/ jug /??g/ orange /'?ri n?/ bridge /bri?/

neck /nek/ night /na?t/ noise /n??z/ nine /na?n/ tin /t

in/ can /k? n/ phone /f??n/

/n/

/?/
ink /i?k/ ring /ri?/ sing /si?/ monkey /'m??ki/

/j/
yellow yacht yolk year yes
/'jel??/ /j? t/ /j??lk/ /je?/ /jes/

/ts/
students /'stjudnts/ /dz/ coats /k??ts/ heads /hedz/

cats /k?ts/ boats /b??ts/

reads /ri:dz/ beds /bedz/ hands /h?ndz/

/tr/
tree /tri:/

/dr/
dress /dres/
drink /dri?k/ drain /drein/ dream /dri:m/

truck /tr?k/
train /trein/

trace /treis/


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com