haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学数学小学数学

人教版三年级数学上册 计算题专练

发布时间:2014-01-27 14:54:33  

人教版三年级数学上册计算题专项训练

一、口算

300×5= 2400÷3= 15×3= 804÷4= 9×500= 40×8= 20×7= 20÷5= 90÷3= 64÷2=

二、列竖式计算。(第(1)、(2)、(4)、(5)小题要求验算)

(1)782÷5= (2)906÷3= (3)104×5=

(4)745÷5= (5)497÷7= (6)250×4=

(7)612÷3= (8)436÷4= (9)312×2=

三、脱式计算。

(1)198÷2÷9 (2)9×(25 + 55) (3)72÷8×6 (4)6×19×5

(5)949—260×3 (6)127+834÷6 (7)(31+77)×9 (8)58×6+42

(9)80-75÷5 (10)90+84÷4 (11)(206+103)÷3 (12)2080-106×4

(13)15×2×5 (14)75×(56÷7) (15)204÷4+498 (16)28÷4×8

1

四、计算下列各题。

(1) 1 1 (2)3 4 (3) 2 1 2 (4) 1 2 2 × 3 × 4 × 2 × 5

(5) 3 7 (6) 2 3 0 (7)2 0 6 (8) 2 1 6

× 4 × 4 × 3 × 6

(9)214 (10)2204

(13)595 (14)8816

一、口算。

63÷9= 64÷8= 38+16=

43+32= 35-8= 56÷7=

12÷6= 40÷2= 21-7=

80-9= 90÷3= 42÷2=

4×11= 93÷3= 67÷2=

二、竖式计算,加“★”号的要验算。

34÷5= 50÷7 =

658×3 = 580×6=

640×8= 806×4=

11)5915 (12)3630(15)484 (16)4960 45÷5= 44÷9= 8×2= 7+56= 17÷3= 88÷8= 68÷2= 36÷3= 41÷2= 31×3= ★56÷9= ★89÷6= ★78÷3= 2 72+16= 56÷7= 32÷4= 60×2= 72-65= (

63÷5= 62÷3= ★87÷8=

三、估计下面各题的商是多少,将结果写在横线上并计算。 64÷5 85÷3 95÷4 91÷2

一、口算。

50×2= 400×

460-80= 23×

8000×5= 500÷

240×2= 0÷

108×5= 28÷

900÷3= 25×

15×4= 50×

6= 22×4= 57×5= 240÷90= 130×4= 04= 56÷4= 310× 3= 57÷0= 41×8= 2304= 300÷+8= 3×2= 24×7= 98÷9= 60×7= 3= 860÷2= -40= 800×2= 3= 2000×4= 0= 105×4= 5= 105×4 = 7= 120×3= 3

一、口算

320×2 2×21 60÷3 31+42 75-33 25+38 69÷3 0×97 15×5 1200-700 42-15 68÷2 13×3 52×2 500×4 77+7 80-26 35+58 53-17 86+12

二、用竖式计算并验算。

84÷4 84÷3

三、用竖式计算。

234×5 204×5

234×6 65÷5

一、口算。

2×31= 48÷4=

23×3= 1200-200=

7000+200= 0×200=

二、用竖式计算。

524×6= 76÷4=

84÷7 240×5 62÷3 6×800= 42÷7= 11×7= 680×6= 84÷8 6×308 806×7 12×4= 800+700= 7×600= 83÷4= 4 95÷9 570×7 93÷4 90÷3= 50×3= 85-78= 9×485=

405×7= 79÷5= 750×9=

326×5= 84÷8=

308×6= 265×7= 387×8= 312×5= 250×5=

79÷6= 83÷8=

一、口算

70×5= 40÷2=

19×3= 72×3=

7×26= 60÷5=

44÷4= 0÷8=

二、竖式计算。

18×5=

126×8=

420×5=

84÷4=

68÷4= 270÷3= 150×4= 45×0= 6×33= 31×6= 154×3= 105×6= 98÷7= 91÷8= 60÷5= 33×3= 84÷4= 214×4= 36÷4= 639÷3= 28+9= 47×3= 423×2= 321×4= 225×4= 125×8= 847÷7= 5

705÷5= 612÷3=

252÷2= 918÷9= 验算:

一、口算

120×3= 90÷2= 60÷3= 700×6= 402×6= 150×4= 504×2= 2400÷8= 140×5= 44÷4= 0÷8= 6×56=

二、竖式计算。

42×3= 75×6=

522÷4= 960÷6= 验算:66×2= 420÷7=35×4= 630÷9=360÷3= 28+9= 102×3= 700×2=203×8= 6

362×4=

305×8=

81÷3=

482÷6=

724÷7= 361×3= 480×5= 98÷2= 824÷4= 1000÷8= 验算: 7 250×4= 84÷6= 624÷6= 756÷7= 580÷9= 验算:

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com