haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学数学小学数学

五年级上计算练习题

发布时间:2014-01-28 13:49:06  

五年级计算训练(一) 姓名: 得分:

1、直接写出得数。

0.32×5= 1.8÷0.3= 3.2-0.1= 0.27÷0.03=

1.8×20= 0.01÷0.1= 6.5×10= 80×0.3= 18×0.01= 2.5-2.5÷5= 0÷4.61= 0.03×2.3=

1.25×0.8= 0.42÷0.7= 1.5÷5= 5.1÷0.3=

2.3×0.4= 5.6+5.4= 0.25×4= 6.36-2.6= 2、用竖式计算:

0.86×7= 3.5×16 = 12.5×42= 1.06

1.8×23= 0.37×0.4= 0.6×0.39= 27

保留一位小数:1.2×1.4 0.37×8.4 1.55

保留两位小数:0.86×1.2 2.34×0.15 0.37

3、递等式计算,能简便的用简便方法计算。

5.5×8.2+1.8×5.5 0.25×0.89×4 4.8

8.8×1.25 7.65÷0.85+1.1 23.4

1 ×25= ×0.43= ÷3.8 ×2.4 ×0.98 ÷5.2×3.2

五年级计算训练(二) 姓名: 得分:

1、直接写出得数。

0.4×5= 4.2÷0.2= 4.2-1.6= 21.7÷0.07=

1.6×7= 25.25÷5= 1.25×8= 60×0.9=

0.8×0.1= 0÷7.05= 0.4×2.5= 1.7+3.3×0.2=

2、用竖式计算:

56.5×0.24= 93.6÷0.052= 328÷16= 6.21÷0.03=

43.5÷2.9= 18.9÷27= 1.35÷15= 8.84÷1.7=

28.6÷11= 20.4÷24= 3.64÷52= 21÷1.4 =

保留一位小数:48÷2.3 1.55÷3.8 7.09÷0.52

保留两位小数:3.81÷7 246.4÷13 5.63÷6.1

3、递等式计算,能简便的用简便方法计算。

2.35×4.64+5.36×2.35 12.5×1.36×0.8 2.6×10.1

4.4×0.25 25.2÷12+2.9 43.5÷15-1.45

4.8×0.25 2.83×0.5×4 1.5×105 1.2×2.5+3.8×2.5 2

五年级计算训练(三) 姓名: 得分:

1、直接写出得数。

1.25×8= 3.6÷10= 6.3+0.37= 2.6÷0.02=

0.11×5= 4.8÷4= 0.25×4= 1.12×0.3=

0.8×0.5= 0÷7.05= 1.5×30= 3.5+6.5×20=

2、用竖式计算:

0.59×0.027= 6.72÷6.4= 19.76÷5.2= 10.8÷4.5=

5.94÷0.23= 1.89÷0.54 7.1÷2.5 0.51÷0.22

3、递等式计算,能简便的用简便方法计算。

0.75×18÷0.15 2.07÷0.23÷0.45 21.36÷0.8-12.9 7.28+3.2÷2.5

1.08×0.8÷0.27 2.05÷0.82+33.6 44.28÷0.9÷4.1 9.07-22.78÷3.4

1.87×3.05+8.13×3.05 1.25×0.45×0.8 9.8×3.7

0.44×2.5 2.25×0.4+0.6 31.04÷3.2-4.7

3

五年级计算训练(四) 姓名: 得分:

1、直接写出得数。

1.25×8= 3.6÷10= 6.3+0.37= 2.6÷0.02=

0.11×5= 4.8÷4= 0.25×4= 1.12×0.3=

0.8×0.5= 0÷7.05= 1.5×30= 3.5+6.5×20=

1.25×8= 2.8÷100= 6.3+0.37= 2.6÷0.02=

0.13×5= 9.6÷6= 0.25×4= 2.34×0.2=

0.6×1.5= 0÷7.05= 2.3×20= 4.3+5.7÷1.9=

2、用竖式计算:

1.24×0.15= 0.39÷7.8= 1.03×5.9= 3.8÷4.5

3、递等式计算,能简便的用简便方法计算。

3.26×10.1-0.1×3.26 0.125×9.8×8 102×4.8

2.4×2.5 12.6×99 90÷25÷4 1.39×6.1+3.9×1.39

0.25×1.6×0.4 10.1×1.9 2.4×1.25 0.48×20.2-4.2

4、解方程

5×6+4x=50 7x-4x=0.72 27-17x=10

x?4.6?19.8 6x?10.8 5.16?x?23.36

4

五年级计算训练(五) 姓名: 得分:

1、直接写出得数。

1.25×8= 1÷0.125= 6.13×0= 3.9÷0.65=

2.4×5= 10÷2.5= 0.37×0.4= 2.34×0.2=

2.5×4= 0÷21.35= 1.6×0.5= 4.3+5.7÷1.9=

1.5×4= 5.8+1.2= 45×0.2= 4.08÷8=

0.54÷0.6= 3.1-2.9= 0.12÷3= 0.4×0.7=

0.32×1000= 7÷100= 0.8+0.02= 0.84÷0.3= 2、用竖式计算: (得数保留两位小数) (得数保留一位小数)

0.86×1.2= 5.63÷6.1≈ 4.25×0.18

3、递等式计算,能简便的用简便方法计算。

1.2×2.5+0.8×2.5 2.33×0.25×4 102×0.45 8.8×1.25

6.35÷0.8÷1.25 2.5×3.2×1.25 63×10.1

4、解方程

9X÷4=135 3X-1.6=32.6 1.5×30-5X=10

2X+1.5X =42 (X-3)÷2=7.5 8(X-6.2)= 41.6

5.5+X=8 X-6=8.4 3X=2.7 11X=1.1

5

一、直接写出得数。

3.68÷0.01= 9+1.5= 0.4×0.5= 0.44+0.6=

2.5×0.4= 0.125×8= 3.6÷0.4= 3.92+7.2=

25×3= 24÷6= 0.16×5= 1.78×0.2=

2.5×3= 2.4÷6= 1.2×5= 0.7×0.01=

2.5×0.3= 2.4÷0.6= 75÷10= 0.7÷0.01=

2.5×0.03= 2.4÷0.06= 2.37+3.7= 3.54+6.46=

2.5×0.4= 125×0.8= 25×8= 9.6×0.6=

二、列竖式计算。※(验算) ☆(得数精确到百分位) ★(得数用循环小数表示) ※0.19×7.5= 227.8÷0.34= ☆7.525÷0.38= ★78.6÷11=

三、计算下列各题。(能简算的要简算,并写出主要过程)

5.65×1.8+4.35×1.8 2.5×1.25×3.2 9.9×10.1

102×0.45 8.27+7.52+1.73-3.52 0.79×99+0.79

0.15+ 0.75×18 72+8÷2.5-30.2 2.8×3.2+3.2×7.2

四、解方程。

1.8x=72 x÷5.4=1.2 x-32.5=94 4x-3×9=29

6

五年级计算训练(七) 姓名: 得分:

口算题

5.6×3= 2.82+3.18= 44÷11= 1.5+0.25=

0.31×3= 33÷10= 10.8÷1= 9.08×0+9=

0.1×0.1= 1.5+0.25= 6.08×1000= 0.5+1÷1+0.5=

6.4÷4= 1.5÷0.3= 4.2×3= 1.8×5=

2-1.75= 10.6-2.7= 1.6×0.25= 0.25×4×1.2=

二、用竖式计算。.

36×5.5 18×3.06 3.45×21 0.28×0.25

150×0.12 0.87×1.5 0.03÷0.12 52.78÷26

1.86×0.47 3.81÷7 5.87÷1.9 1.5×0.062

三、递等式计算,能简算的要简算。

4.05÷0.5+10.75 21.6÷0.8-1.2×5 6.8×2.7+2.7×3.2

8.4×6.9÷(6.44-4.14) 0.38×102 4.8÷2.5÷4

2.47×6.5+7.53×6.5 0.65×101 4.12-1.78-1.22

7

五年级计算训练(八) 姓名: 得分:

一、口算题

2.05+0.75= 8.4÷0.4= 2.3÷0.1= 4.2×15×0=

4.5÷0.5= 7.2÷0.8= 3-0.98= 8.95÷0.895=

3.8×0.01= 6×0.25= 0.01×10= 0.1+0.1×99=

4.2÷3= 2.5×1.2= 100-60.8= 10.4+7=

4.5×80= 19.6-1.8= 728÷7= 13.5÷5=

二、计算下面各题,怎样算简便就怎样算。

28.3×0.1×2.7 58.36×0.5+18.2 1.01

0.79×98+0.79 ×2 0.48×1.25 0.25

三、解方程。

3.6x-0.8x=26.6 1.2x÷2=120 5.4x+x=12.8

2(3+x)=9.2 0.85(x-6)=5.1 0.5x+0.8x=0.39

2X+2.8×2=10.4 2(X-2.6)=8 X

5X+3X=33.6 X-0.36X=16 5.4X

8 ×8.5 ×5.8×0.4 +2.4X = 5.1 +X=12.8

五年级计算训练(9) 姓名: 得分: 请用简便方法计算下列各题

0.25×0.28 0.125×3.2×2.5 35×40.2

0.25×4÷0.25×4 3.5×9.9 3.5×99+3.5

3.5×101-3.5 3.5

3.5×2.7-3.5×0.7 (32+5.6)

4.9÷3.5 7

7.35÷(7.35×0.25) 7.35

3.29+0.73+2.27 3.29-0.73-2.27 7.5+2.5-7.5+2.5

7.325-3.29-3.325 7.325-(5.325+1.7) 7.325-(5.325-1.7) ×9.9+3.5×0.1 3.5÷0.8 3.5÷0.25÷4 7÷(7.35÷0.25) 7.325-(5.325+1.7) 9 ×2.7+35×0.73 ÷0.6-0.5÷0.6 ÷0.125 ÷8

3.29+0.73-2.29+2.27 3.29×0.25×4 0.125×8.8

63.4÷2.5÷0.4 4.9÷1.4 3.9÷(1.3×5) 0.125×3.2×2.5 (7.7+1.54)÷0.7

0.35×1.25×2×0.8

28.6×101-28.6

14-7.32-2.68 2.64

(2.5-0.25)×0.4

7.6×0.8+0.2×7.6

2.5×2.4 2.7÷45 0.25×36 32.4×0.9+0.1×32.4 15÷0.25 0.86×15.7-0.86×14.7 2.4×102 +8.67+7.36+11.33 2.31×1.2×0.5 9.16×1.5-0.5×9.16 3.6-3.6×0.5 0.85×199 0.25×8.5×4 35×40.2 10

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com