haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学数学小学数学

口算训练

发布时间:2014-05-22 12:00:26  

8 5+8 4 = 5 9×3 2 = 11 8÷8= 4 1+3 1 = 0.56÷0.7= 0.125×4=

3.28×0.1= 3.9÷0.13= 32÷23= 31 ×27= 26×2 1 = 7 6 ×2= 3 2÷3 2= 4 1 ÷3 1 = 13 2×2= 26 5×13= 5 4×3= 5 4- 10 7= 4 1 ×8= 4 1 +3= 7.2+12.8= 46.7-3.8= 12.8÷4= 5.2

÷13= 3.6-13 5 = 2 3×52= 7 4÷3 2 = 1.5÷0.05= 5 3×2 1= 7 1÷2 1 = 24÷3 2= 83×5 4 = 12÷12 = 1÷7+7 6= 712 ÷74 = 1-1×3 1 =

2.5×0.4= 8 3÷3= 36×2 1= 2 1 ÷5 2 = 0.35×0.6= 3.08×0.01= 4.95×

1000= 5÷6= 65 ÷5= 95×18= 7 6÷5 6= 5 3×2 1 = 7 1÷21 = 24÷3 2= 83×5 4 = 18×700= 400÷80= 64÷4= 360÷20= 415 ×1 4 = 4 3÷4 3= 7 1×10 3= 1.8×6 1= 0.35×0.6= 3.08×0.01=

4.95×1000= 6.9×0.1= 45 14× 21 15= 2 1+2 1 = 4×4 3= 12÷3 2= 46.7-3.8= 12.8÷4= 5.2÷13= 12.5÷5= 0.25×3.97×4= (1.2+8.8)×0.4= 40×20%=

0.21×100= 0.7×4= 0.05×4= 4×0.3= 1÷7 5= 9 8÷4= 3-1.95= 8 7-4 3= 5×400= 5 3×2 1 = 7 1÷2 1 = 24÷3 2= 10 7 ×7 5= 3 2×3 2= 7 6 +6= 4 3 ×8= 0.56÷28= 0.36÷0.4= 0.4×0.5= 6×7 1= 22 3 ×11= 10÷7 5 = 7 6 ×3 2= 5×11 2 = 5-512 = 5 144 ×12= 3.7+5= 300×0.3%= 430-250= 0.17+0.06= 1.02-0.09= 7200÷800= 0÷10%= 6.8×80%= 5 4-(5 4-2 1 )= 40×20%= 25×4= 0.125×8= 4.8÷0.3= 0.96÷2=

21×7 4 = 2 1 ÷2= 7 5×3 2 = 2 1÷3 2 = 8÷47 = 2.75÷

12 = 3.2-109= 21+51 = 5-512 = 5144 ×12= 3.7+5= 300×0.3%= 28÷45 = 1÷25 ×415 = 1÷54= 43×98 = 0.3× 56 = 35 ÷ 910 = 38 ×47 = 32×0.4= 0.02×0.5= 3.6÷0.3= 6.3÷7=

5.6÷100= 5 3×3 2 = 4 5× 5 12= 0×6 5 = 5-4 3= 1.5×7=

1.32×8= 0.7×8= 10.3×2= 430-250= 0.17+0.06= 1.02-0.09= 7200÷800=

2.4÷0.8= 10.8÷9= 9.6÷0.8= 0.108÷2= 47 ×18 = 56 ×0÷35 = 1÷ 78 = 3 4 ×16= 2 1×4 1-8 1= 2 1×4 1×8 1= 5 4-(5 4-2 1 )=

670+250= 10.2+0.2= 25×100= 3.2-0.32= 2+2.8= 380-290= 21÷78=

5.8×9+5.8= 83+8 5-8 5+8 3 =

3+41÷(32-23×31) 12÷(1+31-65) 52×4÷52 ×4 43-43÷3+53

31÷21-45×52 53+4 1 ÷ 52×(43+51)÷1019 136÷[117×(1-7

3 )] 85×43+41×85 (125+167)×48 3-127-12 5 43×52+43×0.6 257×118+257÷311 257×101-25 7 28×

(41+71-14 3 ) 503×51 90×491 254 3×4 (39

×7 2+7 2×4)÷7 2 12 7-(4 1-12 5) 8.37-3.25-(1.37+1.75) 15314 +

4.25―53 4

3χ+4 1=2 1 χ-5 4χ=12 χ+10%χ=110 5X-3×10 7=5 7 5 4 +2 1 X= 10 9 31 χ+60%χ=28 1.6∶χ=0.125∶0.5 34 x-58 =5 6 ×

30% 1.75x-0.5x=6.25 6:x=37 :1 3 112 X-1 2 =1 2 78 χ= 1116 34 χ-23 = 724 χ-35χ=65 x-52 x=14 5 3+4 1x=20 17 7-3 2 =2x 3 1X+5=2 1X 5 3X +5 2= 5 x -8 5x=3 1 ×45 X+37 X=18 38 - 16 X=4 1 X2 =0.751.25 5∶8 = 20∶X 4 3:X = 9 1 :2 17-1.2X=5 x-5 2x=14 5 3+4 1x= 20 17 7-3 2 =2x 31 X+5=2 1 X 53 X +5 2 = 5 x -85 x=31 ×45 4X-3×15 4=5 1 3 X-2 1=2 1 X÷ 7 16×16=28 X-5 2 X=30 3 1X÷4 3=12 4 1X+12 =36

求下面各比的比值 0.15︰0.3= 0.8︰2 1 = 0.125︰8 5 = 0.6︰0.16= 0.75︰4 3= 12 7︰8 3 = 化简下面各比 32︰16= 0.15︰0.3= 4 3︰0.25=

150cm︰2m=0.5小时︰45分= 1250g︰8 1kg= 单位换算 3日=( )小时 48个月=( )年 35天=( )星期 4时20分=( )分 五月份=( )天 5年=( )月

3平方米=( )平方分米 138秒=( )分( )秒 32平方分米=( )平方厘米 3厘米=( )分米 300公顷=( )平方千米 80000平方米=( )公顷 1元2分=( )元 6厘米=( )米 13平方千米=( )公顷 1990是( )年,2月有()天。 9分米=( )米 6.02米=( )米( )分米( )厘米 3.7平方分米=( )平方毫米

5.80元=( 元( )角 ( )分米=1.5米 ( )吨( )千克=4.08吨 510米=( )千米 5米16厘米=( )米 5千克700克=( )千克 0.95米=( )厘米 4700米=( )千米 3650克=( )千克 40.06吨=( )千克 1.4平方米=( )分米 360平方米=( )公顷 7.05米=( )米( )厘米

45千克=( )千克( )克 3千米50米=( )千米 ( )时=30分 3千克500克=( )千克 ( )时=2时45分 2.78吨=( )吨( )千克 0.25时=( )分 504厘米=( )米 4.2米=( )米( )厘米 10米7分米=( )米 0.06平方千米=( )公顷 9千克750克=( )千克 8.04吨=()吨( )千克 6.24平方米=( )平方分米 4千克=( )克 6000克=( )千克 ( )克=5千克 10千克=( )克 7千克=( )克 2000克=( )千克 1千克=( )克 9000克=( )千克 1吨=( )千克 ( )吨=3000千克

8000千克=( )吨 40吨=( )千克 3千克=( )克 50000克=( )千克 4吨=( )千克 5000克=( )千克 ( )t=3000kg 5000g=( )kg 9000kg=( )t 16t=( )kg 3000千克-2000千克=( )吨 1吨-300千克=( )千克 3米=( )厘米 7000克=( )千克 3时=( )分 6分15秒=( )秒 5400千克=( )吨( )千克 5米6分米=()分米 240分=( )时 6时35分=( )分 75分=( )时( )分 180秒=( )分 1时=( )分 1时40分=( )分

4米7厘米=( )厘米 1米-54厘米=( )厘米 830克+170克=( )克=( )千克 78分=( )小时( )分 0.15千克=( )克 3.001吨=( )吨( )千克 3.7平方分米=( )平方毫米 5.80元=()元( )角 ( 15)分米=1.5米 4吨80千克=( ) 吨 510米=( )千米 5米16厘米=( )米 5千克700克=( )千克 0.95米=( )厘米 4700米=( )千米 3650克=( )千克 40.06吨=( )千克 1.4平方米=( )平方分米 360平方米=( )公顷 7.05米=( )米( )厘米 5.45千克=( )千克( )克 3千米50米=( )千米 ( )时=30分 3千克500克=( )千克 ( )时=2时45分

2.78吨=( )吨( )千克 0.25时=( )分 504厘米=( )米 4.2米=( )米( )厘米 10米7分米=( )米 6.06平方千米=( )公顷 9千克750克=( )千克 8.04吨=()吨()千克 6.24平方米=( )平方分米 7吨90千克=( )吨 5米=( )分米 50000米=( )千米 6元8角=( )元 50厘米=( )米 5厘米=( )米 280克=( )千克 28克=( )千克 7吨900千克=( )吨 400厘米=( )米 6000千克=( )吨 3吨500千克=( )千克 3600千米=( )千米( )米 1吨-320千克=( )千克 7008千克=( )吨( )千克 480毫米+520毫米=( )毫米=( )米

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com