haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学数学小学数学

信息窗1《千以内数的认识》PPT

发布时间:2014-06-14 10:01:06  

千以内数的认识

学习目标
1.认识千以内的数; 2.学会读、写千以内的数。

我们学校有一百九十八 名同学来到北京。

一百九十八有多大呢?
摆一摆

一百九十八里面有1个百、9个十、8个一。

一百九十八有多大呢?
拨一拨

写作: 1 9 8 读作: 一百九十八

拨一拨

写作:

1

9

9


写作:200


读作:二百拨一拨

写作: 2 0 1 读作:二百零一

1

一个一个地数,10 个一是( 10 )。

十个十个地数,10 个十是( 100 )。

9个百

1个百

9个百

1个百

10个一百是一千

一千有多大呢?
拨一拨

写作:

9

9

9

一千有多大呢?

拨一拨

千 写作:1

0

0

0

二百的前一个数是谁? 七百九十九的后面一个数是谁? 从九百八十五数到一千 从一百九十八数到二百零六

按要求数数:
800

三个三个地数 两个两个地数 十个十个地数 五个五个地数 一个一个地数 一百一百地数
802 801 810 804 799 805 802 798 795 798 806 1000 790 796 803 900 820 797 700 800 810 780 794 600 790

看图填空

( 米)
0 100 200 300 400 500 600 700

2

写作:

1 2 6

3 0 4
三百零四

5 8 0 五百八十

读作: 一百二十六

上面每个数各是由几个百、 几个十和几个一组成的?

1 2 6 写作: 读作: 一百二十六

3 0 4 三百零四

5 8 0 五百八十

写三位数的时候:先写百位,有几个百 就在百位写几,有几个十就在十位写几, 有几个一就在个位写几,如果这个数位 一个都没有要写0占位。

1. 读出下面各数,再说一说它们的组成。

广场上有330只鸽子。 天空中有580个气球。

读作: 三百三十

读作: 五百八十

2. 写出下面各数。

有八百六十八人跑马拉松。

868

2. 写出下面各数。

这片森林有九百五十棵树。

950

读出下面各数。
990
读作:九百九十 380 读作:三百八十 308 读作:三百零八 348 读作:三百四十八

909 读作:九百零九
919 读作:九百一十九

百位的 3 表示的数比 十位的 3 表示的数大。

330

李明家种果 树 580 棵。

小月家比李明家 种的少一些。

张华家比李明 家种的多得多。

小月、张华家各种多少棵?

把名字写在表格里。

580
李明

100

560 小月

600

850 张华

一共回收 326 节。

飞机每秒大约 飞行 250 米。 读作: 三百二十六 读作: 二百五十

( 630 ) 元

3、画珠子

6 00

530

1000

4、填空
(1)一千里面有( 10 )个百。
(2) 940 是由( 9 )个百和 ( 4 )个十组成的。 (3) 4个百和9个十组成的数 是( 490 )。


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com