haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学数学小学数学

人教新课标五年级数学上册第三单元练习题

发布时间:2013-10-02 09:57:23  

人教新课标五年级数学上册第三单元练习

班级______姓名______成绩______

一、口算 3.5×0.4= 0.3=

7.1×0.4= 0.7=

12.4÷4= 0.8=

0.25×1.3×4= 1.1=

4.79+15.81=

0.56÷0.28= 0.5=

4.2÷0.21= 4=

5.32-5.3=

4.3-2.7+5.7= 0.5=

5.6÷0.4= 0.2=

3.56×0.2=

6÷0.12= -1.8=

1

2.5×0.4= 4.5÷0.15= 2.5+1.5= 20÷0.01= 0.3÷0.03= 3.6+6.4= 1.2×0.3=

4.3×0= 1.25×3.4×8= 3.6+2.4= 7.2-5.6=

8.5÷5= 3.4+1.5+4.6= 6.12+3.48= 7.6÷4=

2.3×0.2= 1-0.07= 5.9×0.2= 9÷0.01= 0.2×6.7-5.6= 0.15÷0.5= 9.6÷1.8÷0.9= 5.6×0.5= 3.4×3.4×0.5= 2.1÷

0.42÷

0.48÷

5.5÷

0.1=

7.25÷

3.5×

3.2=

8.2×

9.8÷

0.04=

5.2-3.2

6-3.8=

2.5=

3.5+6.5=

2.5=

7.5÷0.5= 7.5÷3= 3.5+5.4= 3×7-6.23= 8÷0.4= 0.25×0.89-0.48= 3.5×0.8=

二、知识迷宫我来闯。

1.把一个正方形的魔方放在桌子上,从正面、上面、左面看到的都是( )。

2.一个足球放在桌子上从左面看到的是( )。

3.一个圆柱体放在桌子上,从上面看到的是( ),从正面看到的是( )。

4.数一数,下面的物体是由几个正方体摆成的?

( )个 ( )个 ( )个 ( )个

2

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com