haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学数学小学数学

整十数加一位数的加法背景颜色

发布时间:2013-10-08 13:43:01  

整十数加一位数的加法 背景颜色

20+1=

1+30=

7+10= 80+8= 60+8= 6+20= 30+4= 1+40= 6+20= 30+5= 1+30= 2+70= 7+90= 2+30= 7+60= 4+30= 50+6= 80+5= 7+50= 6+90= 10+7= 4+20= 60+6= 8+70= 80+8= 1+50= 50+8= 30+3= 10+8= 80+4= 10+9= 20+4= 80+8= 10+1= 6+20= 5+90= 1+40= 7+10= 30+5= 4+10= 2+70= 6+30= 2+30= 4+80= 4+30= 3+30= 80+5= 20+2= 6+90= 9+70= 4+20= 80+7= 8+70= 6+10= 1+50= 8+40= 30+3= 90+6= 80+4= 9+60= 20+4= 8+10= 10+1= 30+2= 5+90= 10+5= 7+10= 4+30= 4+10= 90+4= 6+30= 90+7= 4+80= 90+1=

20+4= 8+10=

10+1= 30+2= 5+90= 10+5= 7+10= 4+30= 4+10= 90+4= 6+30= 90+7= 4+80= 90+1= 3+30= 60+7= 20+2= 90+1= 9+70= 8+50= 80+7= 70+8= 6+10= 8+20= 8+40= 7+80= 90+6= 1+40= 9+60= 9+10= 8+10= 5+10= 30+2= 10+6= 10+5= 6+80= 4+30= 5+90= 90+4= 4+80= 90+7= 90+2= 90+1= 50+7= 60+7= 20+9= 90+1= 10+7= 8+50= 60+5= 70+8= 60+8= 8+20= 60+9= 7+80= 20+4= 1+40= 60+7= 9+10= 5+90= 5+10= 7+10= 10+6= 60+8= 6+80= 30+4= 5+90= 6+20= 4+80= 1+30= 90+2= 7+90= 50+7=

7+60=

5+10=

10+6= 6+80= 5+90= 4+80= 90+2= 50+7= 20+9= 10+7= 60+5= 60+8= 60+9= 20+4= 60+7= 5+90= 7+10= 60+8= 30+4= 6+20= 1+30= 7+90= 7+60= 50+6= 7+50= 10+7= 60+6= 80+8= 50+8= 10+8= 10+9= 80+8= 6+20= 1+40= 30+5= 2+70= 2+30= 4+30=

3+30= 60+7=

20+2= 90+1= 9+70= 8+50= 80+7= 70+8= 6+10= 8+20= 8+40= 7+80= 90+6= 1+40= 9+60= 9+10= 8+10= 5+10= 30+2= 10+6= 10+5= 6+80= 4+30= 5+90= 90+4= 4+80= 90+7= 90+2= 90+1= 50+7= 60+7= 20+9= 90+1= 10+7= 8+50= 60+5= 70+8= 60+8= 8+20= 60+9= 7+80= 20+4= 1+40= 60+7= 9+10= 5+90= 5+10= 7+10= 10+6= 60+8= 6+80= 30+4= 5+90= 6+20= 4+80= 1+30= 90+2= 7+90= 50+7= 7+60= 20+9= 50+6= 10+7= 7+50= 60+5= 10+7= 60+8= 60+6= 60+9= 80+8= 20+4= 50+8= 60+7= 10+8= 5+90= 10+9= 7+10= 80+8= 60+8= 6+20= 30+4= 1+40= 20+9=

50+6=

10+7= 7+50= 60+5= 10+7= 60+8= 60+6= 60+9= 80+8= 20+4= 50+8= 60+7= 10+8= 5+90= 10+9= 7+10= 80+8= 60+8= 6+20= 30+4= 1+40= 6+20= 30+5= 1+30= 2+70= 7+90= 2+30= 7+60= 4+30= 50+6= 80+5= 7+50= 6+90= 10+7= 4+20= 60+6= 8+70= 80+8= 1+50= 50+8= 30+3= 10+8= 80+4= 10+9= 20+4= 80+8= 10+1= 6+20= 5+90= 1+40= 7+10= 30+5= 4+10= 2+70= 6+30= 2+30= 4+80= 4+30= 3+30= 80+5= 20+2= 6+90= 9+70= 4+20= 80+7= 8+70= 6+10= 1+50= 8+40= 30+3= 90+6= 80+4= 9+60= 20+4= 8+10= 10+1= 30+2= 5+90= 10+5= 7+10= 4+30= 80+5=

6+90= 4+20= 8+70= 1+50= 30+3= 80+4= 20+4= 10+1= 5+90= 7+10= 4+10= 6+30= 4+80= 3+30= 20+2= 9+70= 80+7= 6+10= 8+40= 90+6= 9+60= 8+10= 30+2= 10+5= 4+30= 90+4= 90+7= 90+1= 60+7= 90+1= 8+50= 70+8= 8+20= 7+80= 1+40= 9+10= 5+10= 10+6= 6+80= 5+90=

6+20= 30+5=

1+30= 2+70= 7+90= 2+30= 7+60= 4+30= 50+6= 80+5= 7+50= 6+90= 10+7= 4+20= 60+6= 8+70= 80+8= 1+50= 50+8= 30+3= 10+8= 80+4= 10+9= 20+4= 80+8= 10+1= 6+20= 5+90= 1+40= 7+10= 70+3= 8+60= 10+2= 20+4= 9+70= 30+8= 2+80= 50+1= 6+60= 60+7= 5+20= 8+50= 2+10=

90+3= 4+10=

90+4=

6+30= 90+7= 4+80= 90+1= 3+30= 60+7= 20+2= 90+1= 9+70= 8+50= 80+7= 70+8= 6+10= 8+20= 8+40= 7+80= 90+6= 1+40= 9+60= 9+10= 8+10= 5+10= 30+2= 10+6= 10+5= 6+80= 40+4= 80+1= 2+50= 50+9= 70+6= 9+50= 9+50= 10+9= 30+6= 80+6= 5+90= 3+30= 8+10= 30+6= 9+30= 8+80= 4+80=

90+2= 50+7= 20+9= 10+7= 60+5= 60+8= 60+9= 20+4= 60+7= 5+90= 7+10= 60+8= 30+4= 60+3= 1+40= 70+9= 70+7= 40+2= 70+1= 7+20=

7+60=

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com