haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学数学小学数学

分数混合运算

发布时间:2013-10-14 08:03:51  

西师大版六年级数学上册

重庆市云阳县盐渠小学

冉崇兵

整数混合运算顺序:
如果只有乘除法或只有加减法, 就从左到右依次计算; 如果既有乘除法又有加减法, 要先算乘除法再算加减法; 如果有小括号和中括号的,要先算 小括号里的,再算中括号里的,最后 算括号外面的。

小数混合运算的 运算顺序与整数混 合运算的运算顺序 相同。

分数混合运算的 运算顺序与整数混 合运算的运算顺序 也相同。

先算小括号里的,再算中括 号里的,最后算括号外面的。

先算乘法,再算减法。

6 8

3 1 ? 4 8 5 8

2 4 [ ? ] 3 3 2 8 ? 9 9 1 4

3 3 2 ?( ? ) 8 5 5 3 ?1 8 3 1 8

加法结合律

5 5 13 ? ? 57 ? 7 7 5 ? (13 ? 57 ) ? 7 5 ? 70 ? 7
乘法分配律

? 50

3 1 5 2? ? ? 4 2 8

3 1 5 2 ?( ? )? 4 2 8 1 5 ? 2? ? 4 8 5 ? 8? 8

先算减法, 再算除法, 最后算除法。

?5

3 1 5 2? ? ? 4 2 8

3 1 5 2 ? [( ? ) ? ] 4 2 8 1 5 ? 2 ?[ ? ] 4 8 5 ? 2? 32

先算减法, 再算乘法, 最后算除法。

64 ? 5

1 1 2 5? ? ? 6 6 5

1 1 2 5 ? ( ? )? 6 6 5 1 2 ? 5? ? 3 5 2 ? 5? 15 13 ?4 15

先算加法, 再算乘法, 最后算减法。

1 1 2 5? ? ? 6 6 5

1 1 2 [5 ? ( ? )] ? 6 6 5 1 2 ? [5 ? ] ? 3 5 14 2 ? ? 3 5 28 ? 15

先算加法, 再算减法, 最后算乘法。

1 5 3 9 ? ? ? 2 8 5 25

1 5 3 9 ? ?( ? ) 2 8 5 25 1 5 24 ? ? ? 2 8 25 4 24 ? ? 5 25 96 ? 125

先算加法, 再算除法, 最后算乘法。

1 5 3 9 ? ? ? 2 8 5 25

1 5 3 9 ? [ ? ( ? )] 2 8 5 25 1 5 24 ? ?[ ? ] 2 8 25 1 3 ? ? 2 5 5 ? 6

先算加法, 再算乘法, 最后算除法。

练习二十一

11 13 小强的爸爸: 55 ? ? 55 ? ? 65(kg) 13 11

小强:

1 65 ? ? 32.5(kg) 2

答:小强和他爸爸各重32.5kg,65kg。

3 1 4 ? ? 8 2 5 3 4 ? ? 2? 8 5 3 ? (k g) 5

3 答: 大约要 kg农药。 5

15的约数

3×5=15

1 1 2 1 1 ? ? ? ? 6 6 ? (1 ? 2) 6 ? (1 ? 2) 18 9 1 3 2 1 1 ? ? ? ? 6 6 ? (3 ? 2) 6 ? (3 ? 2) 2 3

15的约数

3×5=15

1 1 3 1 1 ? ? ? ? 9 9 ? (1 ? 3) 9 ? (1 ? 3) 36 12 1 9 1 1 1 ? ? ? ? 9 9 ? (9 ? 1) 9 ? (9 ? 1) 8 72

15的约数

3×5=15

1 1 4 1 1 ? ? ? ? 20 20 ? (1 ? 4) 20 ? (1 ? 4) 100 25 1 5 4 1 1 ? ? ? ? 20 20 ? (5 ? 4) 20 ? (5 ? 4) 4 5

重庆市云阳县盐渠小学

冉崇兵


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com