haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学数学小学数学

新课标人教版数学一年级上册复习认识图形和钟表课件

发布时间:2013-10-25 11:52:23  

总复习

认识图形和钟表

长方体

正方体

圆柱体

球体

长方形

正方形

圆形

三角形

长方体

长方形

正方体

正方形

圆柱体

圆形

用哪个物体可以画出左边的图形?请在它上面打钩 。

( 4 ) 个

( 4) 个

( 4 )个 ( 2 )个

( 6 )个

( 2 )个

一共有(6 )个物体。 把右边的两个物体圈起来。

从左边起,第( 1 )个是 ,第( 2)个 和第( 5)个是 ,第(4 )个是 。 的左边有(3 )个,右边有( 2)

3个 2个 4个

比 比

多 ( ( ) 4 )> 2 ) (
( < (少) 2 ) (3 )

2个

时针

分针

11 10

12

1 2

9
8 7 4 5

3

6时

6

11 10 9

12

1 2 3 4

8 7
6

8时

5

11 10

12

1 2

9
8 4

3 7 5

12 时

6

11 10

12

1 2

9
8 7 6 5 4

3

4时

12
11 10 9 8 7 6 5 1 2 3

4

分针指着12, 时针指着几,就是几时。

11 10

12

1 2

9
8 7 6 5 4

3

7 时半

11 10

12

1 2 3

8 时半

9

8
7 6 5

4

11 10 9 8 7

12

1 2 3 4

6

5

分针指着6, 时针走过几,就是几时半。

11 10 9 8 7

12

1 2 3 4

6

5

分针指着12, 时针指着几,就是几时。

11

12

1 2 3 4

分针指着6, 时针走过几,就是几时半。
8 7

10 9

6

5

11 10 9 8

12

1 2 4 3 10 9 8

11

12

1

6时
7
6

6时
3 4 7

2

5

6

5

7时不到一点

7时刚过一点

接近7时,可以说大约7时。

说一说钟面上大约是几时?

大约8时

大约9时

大约5时

11 10 9 8 7

12

1 2 3 4 10 9 8

11

12

1 2 3 4 10 9 8

11

12

1 2 3 4 10 9 8

11

12

1 2 3 4 10 9 8

11

12

1 2 3 4

6

5

7

6

5

7

6

5

7

6

5

7

6

5

1时

9 时半

3时

11 时半 5 时半

二、画一画

3时

6时

8时

课外延伸

1小时前是几时?

4时 1小时前 3 时

3时 2时

1 2时 1 1时

说一说

11

12

1

10 9
8

我再睡一会儿吧!

7 6

5

2 3 4

快起床吧!

说一说

11

12

1 2 3

10 9
8 7 6 5

4

再玩一会 儿吧!

我们一起 去上学吧!

说一说 11 10 9

12

1 2 3 4

8

7

6

5

再玩一会 儿吧!

我们一起去 做作业吧!

说一说 11 10 9 8 7 6 5 12 1 2 3

时间到了,我 要去睡觉了!

4

哎呀,我还 没写完作业 呢。


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com