haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学数学小学数学

北师大片小学语文《学弈》

发布时间:2013-09-18 18:33:48  

读一读,找成语
? 老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。

? 富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此
之谓大丈夫。

? 穷则独善其身,达则兼善天下。
? 生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不 可兼得,舍生而取义者也。

——孟 子

读一读,找成语
? 老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。

? 富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此
之谓大丈夫。

? 穷则独善其身,达则兼善天下。
? 生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不 可兼得,舍生而取义者也。

——孟 子

(战国)孟子和 他的弟子《孟子》

专心致志

作者简介

(一)

作者简介
孟子重视环境和教 育对人的影响。被认为 儒家“孔子(至圣)” 学说的继承者,与孔子 合称“孔孟”,有“亚圣” 之称。著作有《孟子》。

(二)

学 弈: 学习下围棋。
下 棋
围棋

朗读课文,读准字音:

弈秋,通国之善弈者也。

弈(yì)

使弈秋诲(huì)二人弈,
其一人专心致志,惟(wéi)弈秋之为(wéi)听;
一人虽听之,一心以为有鸿(h?ng)鹄(hú) 将至,思援弓缴(zhu?) 而射之。

虽与之俱(jù)学,弗(fú)若之矣(yǐ)。 为(wèi)是其智弗若与(yú)? 曰(yuē):非然也。

朗读课文,读出停顿:
学 弈
弈秋,通国之善弈者也。 使弈秋诲二人弈, 其一人专心致志,惟弈秋之为听;

一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。
虽与之俱学,弗若之矣。

为是其智弗若与?
曰:非然也。

朗读课文,读出停顿:
学 弈
弈秋,通国之/善弈者也。 使/弈秋/诲/二人弈, 其一人/专心致志,惟/弈秋之为听;

一人/虽/听之,一心以为/有鸿鹄/将至,思/援弓缴/而射之。
虽/与之/俱学,弗若之矣。

为是/其智/弗若与?
曰:非/然也。

弈 秋 , 通 国 之 善 弈 者 也 。

弈 秋 , 全 国 的 善于 下围棋 的人 是 。

使 弈 秋 诲 二 人 弈 ,

让 弈 秋 教 两(个) 人 下棋 ,

其 一 人 专 心 致 志 ,

他们中的 一(个) 人 一心 一意, 集中 精神 ,

惟 弈 秋 之 为 听 ;

只 弈 秋 它(教导) (助词,无义) 听 ;

一 人 虽 听 之 ,

(另)一(个) 人 虽然 听着, 它(教导) ,

一 心 以 为 有 鸿 鹄 将 至 ,

一直 心里 以 为 (天上)有 天 鹅 快要 来到 ,

思 想着 援 拉开 弓弓 缴 箭, 而并 射 射下 之 它(天鹅) ,,

虽 与 之 俱 学 ,

虽然 和 他(前一人) 一起 学习 ,

弗 若 之 矣 。

不 如 他(前一人) 了 。

为 是 其 智 弗 若 与 ?

因为 这 他(后一人)的 智力 不 如 (欤)吗 ?

曰 : 非 然 也 。

(回答)说 : 不

这样 是 。

译文
弈秋是全国最会下棋的人。让 他教两个人下棋,其中一个人专心致志, 只听弈秋的教导;而另一个人虽然在听 着,可是他心里总以为有天鹅要飞过来, 想拿弓箭去射它。虽然他同前一个人一 起学习,却学得不如前一个。难道是因 为他的智力不如前一个人吗?说:不是 这样的。

其一人专心致 志,惟弈秋之 为听。

一人虽听之, 一心以为有鸿 鹄将至,思援 弓缴而射之。

全神贯注、聚精会神、 目不转睛、一心一意、 目不斜视、一丝不苟、 孜孜不倦、废寝忘食、 专心致志 、手不释卷…

三心二意、 一心二用、 心不在焉、 心猿意马、 东张西望、 左顾右盼、 魂不守舍 ……

思考讨论
1、两个人同时在最好的老师指导下 学棋,为什么会产生不同的结果?
答:学得差的那个人不是因为智力不如学得 好的人,而是因为没有专心去学。

2、通过学习,你从中得到了怎样的启示?
答:这说明只有专心致志,才能学 到真本领。

原文前还有一句。

不专心致志,则不得也。

名 师

高 徒

智力相等

态度不同

学困生
师傅领到门,修行在个人。

行业 成精 ( 于于 唐 思勤 ) 毁荒 韩 于于 愈 随嬉 。,

----

多朗读

看注释

明事理
懂句意

释全文
学好文言文的关键的什么?

知识巩固
一、解释词意。
弈: 下棋 善:善于,擅长 援: 引,拉

(一)

教导 诲:____

天鹅 鸿鹄: ____
一起 俱: ____

弗若: 不如

这样 然: ____

知识巩固
解释带红色字的含义:
? 弈秋,通国之善弈者也。
? 惟弈秋之为听。

(二)

? 其一人专心致志,
? 为是其智弗若与?

? 一人虽听之。
? 思援弓缴而射之。 ? 一心以为有鸿鹄将至,

? 虽与之俱学,
? 弗若之矣。

? 惟弈秋之为听。
? 为是其智弗若与?


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com