haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学数学小学数学

10以内加减100道口算题

发布时间:2013-11-14 11:35:55  

100道口算题(100以内简单难度)

班级: 姓名: 得分: 用时: 4+5= 3+1= 4+1= 6-1= 9+1= 5+5= 7-2= 8-4= 6-2= 5+5= 2+8= 1+8= 6+4= 9-7= 5+4= 5-1=

8-5=

2+7=

8-2=

3+3=

2+5=

8-7=

1+3=

8+1=

8-6=

8-3=

5+1=

4-2=

9-4+2=

6-2+6=

8-3+4=

8-5+5=

9-1-1= 7-4= 9-4= 7-1= 5-2= 5+2= 9+1= 1+4= 7-3= 4-1= 2+6= 8+2= 4+3= 6+3= 7-5= 2-1= 9-6= 4+2= 1+7= 9-5= 3+7= 6-3= 3+2= 4+4= 1+9= 1+6= 2+1= 9-8= 7+1= 8-1= 9-3= 5+3= 4+5= 5+4= 7-6= 1+5= 2+2= 6+1= 9-2= 3+4= 4+4+1= 2+4-6= 3+1-2= 1+8-4= 7-2-4= 1+6-1= 1+7-2= 4+1+2= 4+2-2= 3-3+4= 5+2= 4+1= 5+3= 9-7= 2+8= 5+1= 6-1= 7-3= 7-6= 1+5= 5-1= 4-1= 2+1= 4+5-3= 8-5+7= 8-3-4= 9-3+2= 7-1-3=

100道口算题(100以内简单难度)

班级: 姓名: 得分: 用时: 8-7= 6-4= 4-3= 3+5= 8-5= 4+6= 1+1= 3+1= 4+1= 6-3= 5-3= 7+2= 9-1= 3+6= 1+7= 1+8=

6-1=

9+1=

6-2=

4-1=

7-5=

1+7=

6+2=

2+6=

1+9=

9-8=

9-4=

8-1=

2+3-4=

3+6-5=

2-2+3=

5+2-7=

9-1-7= 8-4= 9-7= 7-4= 5-1= 5+5= 8-5= 5-2= 7-2= 2+8= 1+4= 7-3= 8+2= 8-2= 4+3= 3+3= 2+5= 9-6= 4+2= 8-7= 2+3= 3+7= 2+4= 7+3= 1+2= 6-5= 3-1= 2+1= 3-2= 3+2= 4+4= 6-3= 8+1= 9-3= 7+1= 7-6= 4+5= 8-6= 6+1= 9-2= 6+3-6= 8+1+1= 2+1+3= 5+5-10= 3+1+1= 3+5+2= 8-2-2= 7-2+4= 4-1+7= 2+2+5= 4+2= 3+3= 5+4= 3+1= 1+6= 3+4= 5-2= 4+5= 5-3= 7-4= 7+1= 4-2= 3+2= 3+1-1= 2-1+5= 3+6-7= 4+5-2= 1+8+1=

100道口算题(100以内简单难度)

班级: 姓名: 得分: 用时: 4+4= 2+2= 4-2= 6-4= 2+5= 5+1= 3+4= 3+5= 3+1= 7-3= 4+6= 4-3= 7+2= 9-1= 2+1= 1+1=

9-7=

6+3=

5+2=

8+2=

1+3=

5-2=

9-6=

2+4=

3-1=

2+1=

5+4=

9-4=

6-1+2=

8-7+2=

6-3+2=

4+3-7=

1+7-6= 1+8= 5-3= 3+6= 7-4= 5-1= 5+5= 8-3= 7-1= 6+4= 2+7= 5+3= 2-1= 9-5= 5-4= 4-1= 1+5= 2+5= 3+3= 1+4= 7-2= 8-2= 3+7= 6+2= 7-5= 2+6= 1+2= 2+3= 7+3= 1+9= 6-5= 3-2= 2+8= 8-5= 9-8= 8-4= 9+1= 4+1= 4+2= 7-3= 6-6+4= 7-3-3= 2+5+1= 7-7+4= 6-3+3= 2+3+1= 7+3-10= 6+3-5= 2-1+8= 5+2-2= 6-4= 1+7= 3-1= 3+5= 9-5= 8-2= 6+2= 7-1= 2+7= 5-3= 9+1= 1+4= 5+1= 9-2-6= 3+1+6= 7-4+1= 1+5+3= 1+4+5=

100道口算题(100以内简单难度)

班级: 姓名: 得分: 用时: 6+3= 8-1= 6-1= 6+1= 2+4= 4-2= 1+6= 9-3= 8-6= 1+5= 4+3= 6-2= 4-3= 7+2= 3-2= 9-2= 1+1= 5+1= 1+8= 3+6= 9-7= 6-3= 7-4= 8+1= 8-7= 3+2= 8-3= 6+3= 3+1= 1+7= 5+5= 2+7= 6+4= 5+3= 7+1= 5+2= 6-4= 1+5= 8+2= 2-1= 9-5= 5-1= 1+4= 8-2= 7-1= 2+5= 7-2= 9-6= 7-5= 2+6= 3+7= 7-6= 4+4= 2+2= 7+3= 1+9= 5-2= 5-4= 2+1= 5-3= 9-1= 5+4= 4+5= 4+6= 3+3= 2+8= 8-4= 3+2+3= 8-6+7= 2+7-1= 4-3+4= 1+6+3= 4-1-1= 10-10+6= 5+2-7= 2-2+7= 1+1+6= 9-4-4= 3+2+5=

9-2+3= 4+3-3= 8-1-2= 2+5= 4-3= 8-5= 8-4= 5+2= 1+8= 8+1= 1+6= 4+2= 4-1= 6-1= 4+4= 5-1= 2+6-1= 9-2-1= 4+5-6= 2+2+5= 6-3+7=

100道口算题(100以内简单难度)

班级: 姓名: 得分: 用时: 7-4= 9-8= 1+2= 8-5= 1+7= 6+1= 4+1= 6-5= 7-3= 9+1= 8-6= 1+6= 4-1= 4+2= 1+9= 6-1=

9+1=

7-4=

8-3=

9-2=

3-2=

4-3=

3+6=

5-1=

9-6=

7+3=

2+1=

4+5=

6+3-4=

3-3+2=

6-2-4=

5-4+8=

5-2+6= 4+3= 6-2= 7+2= 1+8= 9-7= 6-3= 8+1= 8-7= 3+2= 2+3= 4-2= 8-1= 3-1= 1+1= 1+7= 3+5= 5+5= 2+4= 3+1= 8+2= 3+4= 6-4= 9-3= 7+1= 8-2= 7-5= 5+3= 7-6= 4+4= 2+2= 1+9= 5-2= 5-4= 5-3= 9-1= 5+4= 4+6= 3+3= 9-4= 7-7+6= 2+1+1= 2+3+4= 9-6-1= 9-5-3= 2+1-1= 3-3+10= 3-2+2= 5-4+9= 6-4+7= 6-5= 5+5= 2+2= 5-2= 2+1= 7+3= 5+3= 7-5= 1+8= 8-7= 3+2= 4+6= 3+6= 1+3-4= 3+5-3= 7-3-4= 9-6+2= 9-7+1=

100道口算题(100以内简单难度)

班级: 姓名: 得分: 用时: 6+3= 1+5= 7-2= 6+4= 8-1= 8-4= 2+5= 6+2= 1+2= 6+1= 6+3= 3+7= 1+3= 7-1= 2+6= 2-1=

7+2=

9+1=

3+2=

8-1=

4+2=

8-5=

4+1=

6-4=

3+6=

2+2=

7-3=

5+5=

6-4+3=

8-2-6=

3+1+6=

8-8+3=

6-4+1= 5+1= 4+3= 6-5= 9-5= 4-1= 6+1= 6-3= 2+6= 8-7= 8-3= 2+3= 4-2= 9-2= 3-1= 1+1= 2+7= 1+4= 3-2= 3+5= 5+2= 4-3= 2+8= 6-1= 9-7= 8-6= 2+4= 8-2= 9-3= 9-6= 5+3= 7+3= 1+7= 7-5= 1+8= 4+4= 9-8= 7-4= 1+6= 6-2= 5-1-2= 3-3+5= 8-7+2= 6-3-3= 5-3+3= 2+7-5= 5-5+6= 7+1-6= 6-5+1= 1+3+1= 9-2= 5-1= 4-2= 5-3= 4-1= 8-4= 9+1= 6-5= 3-1= 3-2= 8-5= 7-3= 9-5= 4+2+4= 6-6+4= 7-4+1= 2-2+9= 9-7-1=

100道口算题(100以内简单难度)

班级: 姓名: 得分: 用时: 6+4= 3+1= 5-4= 5+4= 9-8= 6+4= 7-2= 8-4= 9-4= 2+4= 3+3= 6+2= 6+3= 7-6= 7-4= 5-1=

4+3=

5+1=

9+1=

3+2=

2+3=

3-2=

4+6=

7+1=

6-1=

5-3=

5+3=

7-5=

4+2-2=

4-4+5=

7-1-4=

4+4-3=

7+1-3= 1+5= 8+1= 7-1= 1+2= 8+2= 2+5= 1+3= 2-1= 3+7= 2+6= 9-5= 8-7= 8-3= 8-1= 3-1= 4+2= 2+7= 1+4= 8-5= 5-2= 4+5= 2+1= 4+1= 1+1= 2+8= 6+1= 3+4= 7+2= 6-3= 6-5= 8-6= 1+9= 4-1= 7-3= 1+8= 4+4= 2+2= 9-7= 9-6= 6-1+5= 2+5+1= 5-3+1= 3+5-7= 6+2-8= 3+1-4= 1-1+8= 4+2+2= 4-3+3= 8-5+7= 3+7= 6+3= 5+3= 5+5= 2+6= 7-5= 2+8= 3+1= 8-4= 9-7= 1+9= 6-4= 3+2= 7-4+7= 5+4-1= 5-3-2= 1+5-1= 1+7-4=

100道口算题(100以内简单难度)

班级: 姓名: 得分: 用时: 8+1= 1+6= 1+7= 5-4= 7-2= 5+5= 7-4= 5+4= 6+4= 5-3= 6-4= 6-2= 3+3= 9-8= 7-6= 7-6=

5-1=

8+2=

3+5=

9-2=

5+1=

2+3=

4+5=

1+1=

3+4=

6-5=

4-1=

5+2=

9-7-1=

3+5+2=

7-1+2=

3+2-1=

4-2+7= 3+1= 7-2= 8-4= 4+3= 8+1= 1+5= 2+5= 7-1= 2-1= 6+2= 9-1= 7+3= 3+2= 4-3= 8-7= 9-3= 1+2= 4+2= 3+6= 4-2= 3-1= 8-2= 2+1= 9-4= 6+3= 4+6= 2+4= 6+1= 7+2= 1+4= 8-1= 3-2= 7+1= 1+9= 5-3= 3+7= 1+3= 1+8= 5-2= 7-1-1= 5-5+8= 1+7-8= 2+4-6= 2+4-4= 1+2+4= 6+2-3= 5+1-6= 8-4-3= 7-3-3= 4+5= 7-1= 7+1= 1+7= 3+6= 1+5= 4+6= 8-1= 2-1= 4+3= 1+3= 4-2= 3+7= 9-2-7= 5+1+4= 6+1-4= 1+4+5= 9-5+2=

100道口算题(100以内简单难度)

班级: 姓名: 得分: 用时: 3+6= 2+2= 4+4= 7-5= 3+3= 5-4= 1+7= 8-3= 9-7= 2+4= 5+4= 2+6= 5+3= 9-5= 9-4= 9+1=

2+7=

6-2=

1+5=

2+5=

4-3=

1+2=

3-1=

4+2=

6+3=

2+4=

4+3=

3-2=

9-9+2=

1+4+2=

4-2+3=

4-1+5=

4-3+4= 3+3= 5+5= 6+4= 4+1= 2+8= 9-6= 6-1= 7-6= 7-1= 3+5= 7-2= 2-1= 9-1= 6+2= 7+3= 9-2= 9-3= 5+1= 2+3= 3+6= 4-2= 7-3= 1+6= 3+1= 8+1= 8+2= 8-5= 3+2= 9-8= 5-1= 8-4= 8-6= 1+4= 9-4= 8-2= 6+1= 8-1= 1+1= 1+3= 9-2+3= 9-6+1= 7-6+1= 4+1-1= 2+6-1= 8-1-5= 2+4-1= 1+3-4= 4-1+3= 8-8+4= 6+3= 6+2= 9-7= 2+7= 5+1= 4+1= 1+9= 7-3= 3+1= 1+1= 5+2= 7-1= 1+3= 1+7-5= 4+5-7= 3+3-6= 7+3-10= 5+3-4=

100道口算题(100以内简单难度)

班级: 姓名: 得分: 用时: 4+1= 1+8= 5+2= 3+7= 5+3= 7-5= 5-4= 1+7= 8-3= 1+4= 9-7= 5+4= 2+6= 5+3= 7-2= 9-5=

4+5=

6-5=

4+1=

6-4=

6-2=

3+3=

7-1=

3+1=

1+6=

1+5=

9-8=

8-2=

5-4-1=

9-8+9=

2+4-5=

8-3-4=

8-2+3= 9+1= 4+4= 7+1= 5+5= 7+2= 2+8= 7-4= 5-2= 2+2= 2+7= 4-1= 3+4= 2+1= 2-1= 2+5= 9-6= 8-7= 6-3= 1+9= 7-6= 9-3= 7-2= 6-1= 7-3= 4+2= 5+1= 8+1= 8-5= 3+2= 8+2= 5-1= 8-4= 8-6= 4+3= 1+4= 9-4= 4+6= 3+5= 1+1= 1+8-3= 9-8+7= 7-5+8= 9-4-1= 3+5-3= 3+1-2= 1-1+6= 7-2+4= 8-3+3= 4-4+1= 9-6= 1+8= 9+1= 4+3= 9-7= 6-1= 1+5= 4-1= 1+6= 8+1= 5-2= 2+1= 3+1= 6+1-4= 4+5+1= 8-5+6= 10-10+8= 8-5+5=

100道口算题(100以内简单难度)

班级: 姓名: 得分: 用时: 7-6= 4-3= 4-2= 9-1= 9-3= 2+4= 1+8= 5-3= 3+6= 7-3= 1+7= 9-2= 7-5= 6+1= 9-2= 9-7= 5+4= 9+1= 4+4= 7+1= 4+5= 5+5= 7+2= 2+8= 6-5= 7-4= 5-2= 2+2= 4+1= 2+3= 8-3= 3-2= 3+7= 4-1= 6+2= 7+3= 1+2= 2+6= 3-1= 2+1= 8-7= 6-2= 1+9= 3+3= 8-1= 3+4= 6-4= 2+5= 5-4= 6-3= 7-6= 9-3= 5+1= 3+1= 8+1= 7-3= 3+2= 8+2= 5-1= 8-6= 9-8= 5+2= 8-4= 9-5= 1+3= 6+3= 1+5= 10-10+4= 3+6-2= 7-3+2= 7-3+4= 8-4-2= 2+2-1= 5+2-5= 9-2-7= 1+8-8= 5-1-3= 1+5-4= 6-6+7=

3+5-3= 1-1+1= 6-4+6= 6-5= 5-1= 8+2= 4+6= 2+4= 1+1= 3-2= 2+5= 3+6= 7+3= 6-2= 3+4= 7+1= 1+2+3= 6-1-3= 2-1-1= 3+6+1= 2+3-2=

100道口算题(100以内简单难度)

班级: 姓名: 得分: 用时: 7+1= 2-1= 4-3= 8-2= 6+1= 4-2= 9-4= 1+4= 7-2= 9-5= 4+6= 5-3= 9-6= 3+5= 5+2= 1+1=

9-1=

7+2=

6+1=

4+1=

6+2=

3-1=

1+9=

4+3=

9-7=

4+2=

5-1=

5+2=

7-4+1=

8+1-6=

4+3-5=

5-3+3=

6-3+3= 7-1= 2+4= 6+4= 2+7= 3+6= 5+3= 9-2= 7+1= 9+1= 6-5= 6-1= 2+2= 2+3= 3+7= 3-2= 8-3= 1+2= 7+3= 2+1= 2+6= 4-1= 1+6= 2+8= 8-5= 6-2= 1+8= 2+5= 1+7= 5+4= 7-5= 7-3= 5+1= 8-1= 8-6= 9-3= 9-8= 8-4= 1+3= 9-5= 9-9+4= 2+4-3= 8-2-6= 7-3-1= 9-9+3= 4+1+4= 2-1+6= 6+1+2= 8-7+2= 6-3-1= 3-1= 6-1= 4-3= 8-4= 9-3= 9-6= 3+5= 1+4= 2+8= 6-5= 2-1= 2+6= 6+4= 4+1+2= 10-10+10= 10-10+2= 7-7+2= 6-3-3=

100道口算题(100以内简单难度)

班级: 姓名: 得分: 用时: 8-3= 6+3= 2-1= 1+5= 8-1= 8-2= 6-3= 8-7= 7-4= 3-2= 4+4= 1+4= 8+1= 9-4= 2+1= 9-6=

4+5=

5-2=

8+2=

4+6=

5-3=

2+2=

5-4=

1+6=

8-5=

9-7=

4-1=

7-5=

4-1-1=

2+1+5=

8-4-4=

9-2-3=

4+2+3= 3+2= 7-1= 7-2= 3+1= 5+5= 6+4= 6-4= 2+7= 5+3= 9+1= 7+1= 6-1= 3+3= 1+1= 4+1= 7+2= 6-5= 7-6= 7+3= 8-3= 6+1= 2+1= 1+9= 9-1= 4+3= 1+2= 6-2= 1+8= 2+6= 6+2= 3+6= 7-3= 1+7= 4+2= 5-1= 5+4= 9-8= 8-6= 8-4= 8-5+7= 5+2-7= 3+5-6= 4+5-5= 3+2-5= 2+2+5= 4+3+2= 8-1-1= 7+2-7= 3-1+1= 1+6= 9-7= 3+1= 7-4= 6-3= 3+6= 9+1= 8+2= 2+7= 3+3= 1+8= 7-5= 8-3= 2-2+6= 7-1-5= 2-1+3= 6-3+7= 5+3+2=

100道口算题(100以内简单难度)

班级: 姓名: 得分: 用时: 5-2= 3+5= 8-1= 2+5= 7+3= 4-3= 3+4= 6-3= 4-2= 4+6= 8-7= 9-2= 2+3= 2+4= 6+3= 8+1=

8-2=

3+2=

6-4=

5+3=

3+3=

6-5=

9-5=

6+1=

5+1=

6+2=

9-7=

4+3=

6-3+2=

4+2-6=

4+4+1=

6+1-2=

8-8+6= 3-1= 9-3= 3-2= 4+4= 7-4= 9-4= 4+5= 5-2= 6+3= 8+2= 5+5= 3+1= 4+6= 7+1= 1+1= 6-1= 7+2= 5-3= 2+2= 7-6= 7+3= 5-4= 1+5= 2-1= 7-2= 9-1= 6+4= 1+4= 7-1= 1+2= 3+7= 1+3= 1+9= 2+6= 3+6= 5+2= 2+1= 4-1= 5-1= 5-2+4= 7-7+8= 8+1-8= 5+1-4= 3-1+7= 1-1+4= 9-6+1= 4-3+1= 7-2-2= 3-1+8= 3+5= 4-2= 7+2= 6-1= 1+7= 6-5= 9-1= 3+4= 9+1= 8-2= 9-4= 5-2= 7-2= 6-2-4= 1+1+3= 3+4-1= 4-3+8= 5-4+7=

100道口算题(100以内简单难度)

班级: 姓名: 得分: 用时: 7+3= 8-3= 3+5= 8-1= 5-4= 9+1= 8-4= 2+5= 4-3= 6+2= 4-2= 3+4= 9-2= 8-7= 1+3= 2+3=

3-2=

1+6=

2+8=

3+1=

8-6=

5+3=

2+2=

7+3=

1+5=

7-1=

1+2=

2+6=

1+8-6=

6-6+5=

5+4-7=

4-1+5=

5+3-4= 2+4= 3-1= 9-3= 8-2= 4+4= 2+7= 8-5= 4+1= 9-4= 9-6= 6+3= 7-4= 9-8= 5+4= 6-4= 4+2= 7-3= 8+1= 7+2= 1+1= 5-3= 6-1= 5-4= 4+6= 9-5= 2-1= 6+1= 9-1= 7-2= 6+4= 6+2= 5+1= 3+7= 9-7= 1+4= 3+6= 5+2= 1+3= 4+3= 4-1-3= 4+2-5= 6+1-1= 3-2+9= 4-3+6= 1+2+2= 6-4+4= 6-4+6= 5-2-3= 7-7+5= 5+1= 1+5= 2+5= 8-3= 4+1= 6+1= 5+2= 6+4= 9-5= 3-2= 8-2= 4+2= 9-4= 2+6-3= 7-5+2= 1+6-5= 9-3-6= 6+3-2=

100道口算题(100以内简单难度)

班级: 姓名: 得分: 用时: 6+3= 1+7= 7-5= 1+8= 9-6= 3+3= 8+2= 5+5= 9+1= 6+3= 4-3= 6-2= 3+2= 7-6= 7-4= 5-1=

8-4=

3-2=

9-4=

4+4=

3+1=

4+2=

8-1=

6-1=

9-5=

6+4=

3+7=

9-7=

4+6-10=

6-1-2=

4-3+5=

7-5+1=

3+4-1= 6-5= 8-3= 2+5= 3-1= 8-2= 8-7= 1+6= 8-5= 2+7= 4+1= 2+8= 9-6= 6+3= 9-8= 7-4= 5+4= 8-6= 7-3= 8+1= 5+3= 9-2= 3+5= 9-3= 2+4= 7+3= 4-1= 2-1= 3+4= 2+3= 6-3= 7-2= 1+5= 7-1= 6+2= 5+1= 6+1= 2+6= 3+6= 1+3= 5+2-3= 6+3+1= 4-4+7= 7-7+4= 2+4+1= 2+6-2= 6-4+1= 1+5+4= 7+1-8= 6+3-1= 1+6= 5+5= 1+7= 8-6= 4-3= 3+3= 3+7= 8-3= 6+1= 7-1= 6+2= 3-2= 1+2= 6-4+3= 2+3+1= 1+8-7= 8-1-6= 7-5-2=

100道口算题(100以内简单难度)

班级: 姓名: 得分: 用时: 3-2= 4+3= 1+4= 5+2= 6+4= 1+2= 1+9= 5-3= 7+2= 9+1= 4+5= 1+7= 5-2= 3+2= 8-4= 2+1=

6-2=

4+6=

2+7=

8-5=

9-6=

2+5=

4+2=

2+4=

8+1=

7+3=

1+1=

2+2=

3+6-7=

8-2-3=

7+2-7=

1+7+1=

7-7+9= 6-4= 8+2= 1+8= 8-4= 7-5= 5+5= 5-1= 8-7= 3-1= 3-2= 4+1= 7+1= 8-3= 4+4= 9+1= 2+8= 1+6= 3+1= 7-3= 8-2= 8-6= 7-4= 5+4= 6+3= 9-8= 5+3= 6-1= 2-1= 9-5= 2+3= 6-3= 4-1= 6-5= 3+4= 3+3= 7-2= 7-6= 5-4= 9-1= 9-8+7= 4-2-1= 7-2+5= 4+4+2= 4+1-1= 2+2+5= 5-2+1= 4+3-2= 3-2+4= 6-2+5= 6-3= 2+6= 3+1= 6-2= 5-1= 4+1= 7-4= 7-5= 4+3= 8+2= 4+5= 1+8= 3+2= 6+3-7= 2-1+7= 7-1-5= 10-10+9= 8-3-3=

100道口算题(100以内简单难度)

班级: 姓名: 得分: 用时: 9-8= 1+5= 2+6= 4+3= 5-3= 5+2= 4-2= 6+2= 9-7= 7+1= 5-3= 1+9= 7+2= 1+7= 2+1= 3+2=

2+1=

5+5=

5-1=

7+1=

4-3=

3+7=

8-6=

6+4=

6+3=

3+1=

2+3=

3+3=

7+1-2=

4+3-1=

7-2-2=

6+3-4=

3+3+1= 4+5= 5-2= 8+2= 6-4= 6-2= 7-5= 1+8= 4+6= 8-7= 8-4= 2+7= 4+1= 8-5= 1+2= 9-2= 9-3= 6+1= 1+3= 4+4= 8-1= 3+5= 1+6= 2+8= 7-4= 3-1= 3+6= 3-2= 2+4= 2-1= 4+2= 2+5= 9-5= 7+3= 6-3= 6-5= 3+4= 2+2= 4-1= 5-4= 9-4+3= 9-4-2= 1+2+5= 8-6+6= 2+7-9= 1+6-1= 2-1+4= 6-3+6= 4+3+1= 2+3-3= 9-7= 8-4= 4-1= 6-4= 4+4= 2+5= 7+3= 1+1= 3-1= 5-1= 3+5= 4+5= 9-1= 5-1+6= 8-2+2= 1+2+4= 7-1+2= 10-10+6=

100道口算题(100以内简单难度)

班级: 姓名: 得分: 用时: 6+3= 1+1= 7-6= 9-1= 3+4= 4+3= 5+1= 2+6= 1+4= 2+3= 5+2= 9-4= 4-2= 5-3= 6+2= 1+9=

8-3=

1+5=

5-2=

4+1=

9-2=

8-5=

8+1=

8-1=

2+8=

3-1=

2+5=

3+1=

7+2-8=

5-2-1=

5-2+2=

5+3-1=

4-4+5= 5+3= 7+2= 8-2= 2+1= 6-4= 6+2= 4+5= 7-1= 3+2= 4+6= 8-4= 2+7= 9+1= 7-3= 1+2= 7-2= 1+7= 9-6= 9-3= 1+3= 3+7= 5+4= 4-3= 1+6= 6+4= 6+1= 3+5= 3-2= 6+3= 2-1= 4+2= 3+6= 9-5= 2+4= 7-4= 2+3= 7+3= 2+2= 1+8= 2+6-4= 10-10+9= 7-5+2= 7-5-2= 4+2-5= 9-4+5= 2-2+9= 8-8+3= 9-1-3= 3-1+4= 8-1= 9-4= 3-2= 2+6= 1+5= 6+3= 7-3= 1+4= 7-4= 3+7= 5-3= 5+3= 1+3= 5+3-3= 3+7-10= 6+3+1= 6-4-2= 5+3+2=

100道口算题(100以内简单难度)

班级: 姓名: 得分: 用时: 2+6= 9-7= 6-2= 5+5= 9-6= 8-6= 9-8= 6-3= 7-5= 8+2= 5+1= 4+3= 4+4= 3+3= 7-2= 9-4=

2+6=

8-2=

3+2=

2+7=

1+2=

7-2=

9-1=

8+1=

1+1=

5+4=

4+2=

6-5=

6-2+4=

6+3-6=

2+3+4=

1-1+7=

7-3-4= 8-7= 5+3= 6-1= 8-3= 1+4= 5+2= 8+2= 4+5= 1+5= 7-1= 5-2= 8-4= 4+1= 9+1= 7-3= 3+4= 7-6= 6-4= 1+9= 2+1= 4+6= 9-6= 4-2= 5-1= 7+1= 1+6= 8-5= 1+7= 5-3= 9-2= 2+8= 3+5= 6+4= 2-1= 9-5= 7-4= 5-4= 4-1= 2+2= 2+8-10= 2+6-7= 9-6+3= 1+3-4= 1+7-2= 8-8+6= 6-1+5= 9-5-3= 7-5+6= 1+8-2= 2+7= 8+1= 7-1= 9-5= 2+6= 4+3= 5+4= 4+1= 9-1= 6-2= 9-8= 3+4= 6-3= 8-3+4= 7-4+7= 3+4-4= 2+1-1= 2-2+3=

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com