haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学数学小学数学

小学三年级数学上册口算题

发布时间:2013-12-20 14:38:46  

25×2= 25×4= 25×6= 25×8= 25×3= 25×5= 25×7= 25×9= 15×2= 15×4= 15×6= 15×8= 15×3= 15×5= 15×7= 15×9= 45×2= 45×4= 45×6= 45×8= 45×3= 45×5=

45×7= 248+89= 45×9= 85-18= 35×2= 11+22= 35×4= 125-26= 35×6= 456+45= 35×8= 90-19= 35×3= 12+24= 35×5= 130-27= 35×7= 879+54= 35×9= 95-20= 125×2= 60-13= 125×4= 146-23= 125×6= 457+456= 125×8= 100-21= 125×3= 65-14= 125×5= 546-457= 125×7= 7+14= 125×9= 105-22= 123+25= 70-15= 80-17= 896-546= 10+20= 8+16= 120-25=

110-23=

1

75-16= 155×5= 9+18= 115-24= 564-12= 45×10= 45-23= 456-12= 56-45= 56×12= 78-23= 25×6= 125×4= 25×7= 26+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 660÷3= 960÷3= 180÷9= 65+15=

50÷5= 3×800= 420÷7= 3×220= 420-20= 81+12= 60×5= 90-26=

400×5= 17×3= 8×6+7= 45÷3= 12+88= 51+31= 630÷9= 13×3= 52+23= 6×4÷2=

350÷7= 120×4= 93÷3= 880÷4= 1200-200= 0÷51= 0÷76= 0×85= 70÷7= 25×3=

268+125= 280+40= 66-22= 46×20= 85-42=

90-31= 60×9= 55+41= 30×4=

60÷4=

120-50= 300-64= 64×10= 6+6×7= 400×5=

50-31= 425×0= 528-0= 450+80= 57+140= 800×2= 3000-400= 420÷7= 6×80+20= 420-330= 5×28= 700×2= 18×4= 320×3= 60×15= 72÷6÷2= 400×3= 8+2×20= 22+40=

7×8-7= 56÷8= 380-190= 400×6= 50-23=

35×0= 40×6= 300×6= 7+3×4= 2

80×5=

40×5= 15×5+5= 600-50=

56×2= 200-36=

15+5×3= 380+50= 789+0=

300÷5= 15×4+8=

680×0= 40×25= 6×6+6=

43-24= 11×9=

120×3=

360+80= 850÷2= 700+800= 100 × 4 400 300×7= 98+26×0=

9×4= × 8

85+ 47= 6×3= 48÷6= 900× 5 = 310×3= 200×5=

49÷7= 1200+800=

40 × 6 =

18÷6= 720+80= 10 × 9 =

320×2= 660÷6= 700×2= 80×3= 70+550=

800×6= 500×4= 540÷9= 14×5= 350-80=

570+50= 23×3= 180÷3= 200×8= 530-70=

850×2= 263-80=

45+32=

24÷8= 40÷5= 500+300= 450+500=

360-80= 50+800= 9×6= 72÷8=

28÷7= 5×9= 360-30= 730-700= 18÷3= 3400-300= 120+400= 21÷7=

8×7= 460+400= 6×8= 6×7= 45÷5= 200+800= 24-6=

8×3= 3000-1500= 760+60= 35÷7=

27+53= 240-120= 5000-500= 3600-600=

30 × 2 52 × 7

3

3 × 8 =

18 + 53 = 3×7+4= 4×6+2= 5×9+6=

3×8+9= 9×2+4= 5×200= ( )×5<37 7×( )<43 ( )×9<64

4×400= 900×3= 800×4= 2×9+3= 3×4+5= 2×7+8=

2×8+6= 6 × 6 + 7= 38 ÷ 1= 2×9+5= 9× 2+8= 93 ÷3= 90×9=

4×7+5=

77÷7= 400÷2= 800÷4= 14÷7= 5+58= 64÷8= 6×3= 9×9= 8×( )<65 40 ÷ 2= ( )×9<38 80÷4= 6×( )<49

( )×9<20 7×( )<50 5×( )<32

600×4= 50×9= 70×7=

8×800= 5×500= 19×4=

( )×3<25 2×( )<15 ( )×4<25 4×7+9= 3×6+7= 3×9+4=

48÷2=

400 ÷ 2= 800 ÷ 4= 480÷2=

4000 ÷ 2= 8000 ÷4= 4800÷2=

200 ÷ 2= 30 ÷ 3= 6000÷2=

36 ÷ 3= 800÷4= 300÷3= 48 ÷ 2= 99÷9= 26÷2= 600÷3=

5000÷5= 500÷5= 84÷4= 900÷9= 400÷5= 27÷9= 53+8= 84+7= 80-44=

1800-900= 4900-1800= 420+80=

430+1000= 500-60= 89-8= 64-8= 34+9=

4

72÷8= 78+15= 83-20= 43-30= 9÷1= 280+450= 7÷7= 3600+5800= 8×9+21=

4600+4700= 730-190= 3700-370=

8500-5500= 3200+5100= 96-42= 1200-400= 830-300=

800+900= 58-36=

7000+3000= 5×7= 72÷9= 36÷6= 81÷9=

42+13= 24÷3= 24+8= 27-32= 42+13= 42-6= 7+44= 42÷7= 64-8= 21÷3= 4×8= 54÷9= 49÷7= 42÷7= 35÷7=

19+41= 40-4+20= 24-6×3=

7×5-8= 4×8-5= 14÷7+25= 27÷3+6= 15÷5+8= 56÷7-3= 8×9-8= 49÷9+7= 1×2+20= 4×3÷2=

16÷8+30= 6÷3×7= 7×7+8= 8÷4×3= 54÷6+33= 6×5+37= 510+200= 12÷4+18= 15-45÷9= 16÷4×8= 11-40÷8= 8÷4+48= 7+1×8= 25÷5+36= 130+80= 6×8—42= 46-8= 2×8÷4= 8×5-7= 8×9÷9= 9×3-8= 36÷6÷3= 30÷6= 9÷9×6= 36÷4= 42÷7×6= 4×5+44= 96-80+7= 48÷8+7= 64-40-8=

1800+200=

5

93-80= 6×5+37= 10-8÷1= 7×8= 73-4= 3×8÷4= 7×6+10= 72÷8= 64-8= 24×0= 71-7+30= 6+2×8= 35-9= 70-5×9= 8×9+21= 3×6= 18÷3= 18÷6= 15÷3= 6÷3= 25÷5= 20÷5=

5÷5= 30÷6= 9÷3= 4×3= 16÷4= 12÷4= 8÷2= 24÷4= 4×4= 20÷4= 24÷6= 2×5= 1×1= 2×1= 2×2= 8÷2= 10÷5= 9÷3= 5×6= 1÷1= 18÷6= 6÷1=

2÷2= 2×6= 12÷2= 6×6= 2×7= 25÷5= 15÷5= 12÷4= 30÷5= 3×3= 24÷6= 15÷5= 16÷4= 33-9= 20÷4= 18÷3= 15÷3= 8+72= 10÷5= 3×6= 5÷1= 42-5= 18÷6= 20÷5= 30÷6= 50-7= 4×5= 10÷5= 6×3= 26+7= 4÷4= 9÷3= 25÷5= 18+6= 36÷6= 30÷5= 5+1= 20+4= 12÷2= 5+67= 42÷6= 2×5= 24÷3=

2÷2=

6

5÷5= 18÷6= 12÷6= 12÷6= 15÷3= 20÷4= 30÷6= 24÷4= 8÷4= 10÷5= 42÷6= 24÷3= 20÷5= 4÷2= 18÷3= 12÷6= 12÷3= 15÷5= 16÷4= 30÷5= 24÷6= 25÷5=

20+5= 18÷3= 8×6= 39-24= 32÷8= 19-7= 12+6= 12÷6= 30÷6= 15÷3= 25÷5= 20÷5= 24÷4= 20÷4= 15+6= 36÷6= 8+12= 15÷5= 27-8= 8÷4= 10÷2= 5×7=

25+19= 30-18= 9÷3= 77-19= 30÷5= 24+6= 20÷4= 30÷6= 16÷4= 7×8= 25+5= 20÷5= 3×6= 18-6= 18÷3= 15÷3= 30+6= 5×5= 25÷5= 51-8= 3×4= 8+12= 20÷5= 36-7= 24÷4= 24÷6= 18-6= 24+6= 6×2= 16÷4= 18÷6= 25+19= 4×5= 10÷5= 18÷6= 35+6= 4×5= 20÷4= 5×4= 27-8= 17-9= 39-24= 3+18=

36÷6=

7

18÷3= 8+4= 1×1= 2÷2= 1÷1= 4÷1= 4÷4= 9÷9= 25×3= 268+125= 280+40= 66-22= 46×20= 85-42= 90-31= 60×9= 55+41= 30×4= 81+12= 400×5= 45÷3= 51+31=

13×3= 60÷4=

350÷7= 120×4= 200×5= 700×2= 80×5=

320×2= 660÷6=

120-50= 18×4= 40×5= 300-64= 320×3= 15×5+5= 700×2= 64×10= 6+6×7= 400×5=

50-31= 425×0= 528-0= 450+80= 57+140=

800×2= 3000-400= 420÷7= 6×80+20= 420-330=

5×28= 60×5= 17×3= 12+88= 630÷9=

60×15= 600-50= 72÷6÷2= 56×2= 400×3= 200-36=

8+2×20= 15+5×3= 22+40= 380+50= 7×8-7= 789+0= 56÷8= 300÷5= 380-190= 15×4+8=

400×6= 680×0= 50-23= 40×25= 35×0= 6×6+6= 40×6= 43-24= 300×6= 11×9=

7+3×4= 120×3= 90-26= 360+80= 8×6+7= 300×7= 52+23= 85+ 47= 6×4÷2= 310×3=

8

80×3=

70+550= 800×6= 500×4=

540÷9= 14×5=

350-80= 570+50= 23×3=

180÷3= 200×8=

530-70= 850×2= 263-80=

850÷2= 98+26×0=

30+6= 20×3=

100×2= 13×4= 300×3= 36-12= 400×2= 40×2= 15×2= 200×4= 600÷6= 60÷6= 72÷8= 21÷7= 78-28= 20+180= 480-80= 40÷4= 80+60= 28+2= 40÷2= 60+6= 30÷3= 50+50=

14×7= 360-60= 62+18= 60+100= 15×6= 60÷4= 42÷7= 90÷3= 5÷5= 66÷2= 700-300= 300×4= 16×5= 24+54= 98-48= 51-3= 21×4= 92+6= 72+8= 72-41= 9×110= 60÷3= 17×4= 12×4= 68-17= 0×800= 20-14= 140-60= 90-15= 48÷4= 80×5= 20÷2= 72-24= 6000÷6= 900÷9= 25×3= 50-25= 15×6= 84+21= 420-80= 200×4= 80+120= 20×5=

32×3=

9

75+25= 16×3= 40÷2= 42+58= 600×8= 100÷2= 880-300= 40-25= 27+36= 48-16= 130-90= 12×5= 60×2= 52+4= 13×0= 40÷2= 600×2= 12×8= 15÷5= 1×40= 10+30= 500×6=

46-2= 200÷5= 800×3= 120-20= 300×5= 5×60= 36÷2= 14×3= 20-20= 120×4= 17×2= 50+3= 16÷2= 18+16 = 93-28= 86-66= 95-7= 130×3= 25+17= 660-600= 140×3= 160×6=

80÷2= 5×17= 60×6= 86÷2= 44-12= 95÷5= 39÷3= 520×3= 32×3= 63÷7= 14×6= 280÷7= 15-6= 45÷3= 38+27= 91÷1= 40×6= 25×4= 500×3= 3600÷4= 22×4= 102×5= 100÷5= 88÷4= 480÷8= 22×4= 68×8= 66×3= 33÷3= 66÷3= 8×700= 180×7= 26×3= 0÷54= 90×4= 45×2= 2×45= 24×5= 490÷7= 42÷2= 84÷4= 777÷7= 43×2=

320×4=

10

0÷54= 45×2 = 24×5= 42÷2= 777÷7= 320×4= 0÷54= 45×2 = 24×5= 42÷2= 777÷7= 320×4= 270÷9= 900÷3= 4×60= 45×6= 35×0= 0÷17= 34×2= 40÷2= 9×72= 640÷8=

86÷2= 700×4= 3×16= 3×80= 6×42= 65÷5= 8×100=

76×2= 50×9= 75÷5=

96÷3=

71 - 22= 60÷2= 450×3= 30× 2= 400÷8= 200÷4= 8×50= 46÷1= 88÷4= 10×7= 36÷3= 600÷3= 1000×4= 700÷7=

840 ÷ 2= 12×4= 20×6= 93×3= 300÷5= 31×8=

770 ÷ 7= 200÷2= 65×2=

42÷2= 800÷2= 7×8= 90÷3= 94×4= 4× 50= 6×30= 52×3= 84÷4=

8×63= 600×9=

990+100= 5000÷5= 63÷3= 80÷4=

5×30= 81÷9= 700 ÷ 7=1000÷5= 240× 0= 20×7= 320×3= 250×4= 403×3= 5×307=

390 ÷ 3=200÷5= 600×9= 120÷4=

640÷2= 860×2= 68× 5= 0×13= 560÷7= 30×6= 80×5=

11

100÷5= 40÷8=

230 × 3=29×3= 208×6= 200÷4= 13×3=

90÷3= 290-190= 4×19= 540÷9= 77÷7= 240÷8= 2×16= 690 ÷ 3=39×2= 100÷1= 70÷5=

100-19= 29×3= 79×6= 80×4= 4×25= 4×21= 46×20= 85-42=

800×2= 3000-400=

90-31= 420÷7= 2×28= 0×65= 9×13×0= 50+43= 46×2= 7×140= 18×2= 350×4= 87÷3= 820÷2= 23×4= 100-63= 2×27= 28÷4= 130×3= 83-26= 2×29=

23 × 9= 12×7=

14×7= 720÷9= 5×14= 560÷8= 70×8= 61+19= 36×2= 0×999= 18×4= 3×13= 60÷3= 90-28= 12×5= 7×85= 2×45= 25×3=

268+125= 280+40= 66-22= 60×9= 55+41= 30×4= 81+12=

400×5= 45÷3= 51+31= 13×3= 60÷4=

120-50= 300-64= 64×10= 6+6×7= 400×5=

50-31= 425×0= 528-0= 450+80= 57+140=

6×80+20= 420-330= 5×28= 60×5=

17×3= 12+88= 630÷9= 350÷7= 700×2=

18×4= 320×3= 60×15= 72÷6÷2= 400×3=

8+2×20= 22+40=

7×8-7=

56÷8= 380-190=

12

400×6= 680×0= 50-23= 35×0=

23×3= 78-28=

40×25= 180÷3= 20+180= 6×6+6= 200×8=

480-80= 40÷4=

40×6= 43-24= 530-70= 300×6= 11×9= 850×2= 80+60= 7+3×4= 90-26= 8×6+7=

52+23= 6×4÷2= 120×4= 80×5= 40×5=

15×5+5= 600-50= 56×2= 200-36= 15+5×3=

380+50= 789+0= 300÷5= 15×4+8=

120×3= 360+80= 300×7= 85+ 47= 310×3= 200×5= 320×2= 660÷6= 700×2= 80×3= 70+550= 800×6= 500×4= 540÷9= 14×5= 350-80= 570+50= 263-80= 850÷2= 98+26×0=

30+6= 20×3= 100×2=

13×4= 300×3=

36-12= 400×2= 40×2=

15×2= 200×4=

600÷6= 60÷6= 72÷8=

21÷7=

28+2=

40÷2= 60+6= 30÷3= 50+50= 14×7= 62+18= 15×6= 42÷7= 5÷5= 700-300= 16×5= 98-48= 21×4= 72+8= 9×110= 17×4=

13

68-17= 20-14= 90-15= 80×5= 72-24= 900÷9= 50-25= 84+21= 200×4= 20×5= 360-60= 60+100= 60÷4= 90÷3= 66÷2= 300×4= 24+54= 51-3= 92+6= 72-41= 60÷3= 12×4=

0×800= 140-60= 48÷4= 20÷2= 6000÷6= 25×3= 15×6= 420-80= 80+120= 32×3= 75+25= 16×3= 40÷2= 42+58= 600×8= 100÷2= 880-300= 40-25= 27+36= 48-16= 130-90= 12×5=

60×2= 52+4= 13×0= 40÷2= 600×2= 12×8= 15÷5= 1×40= 10+30= 500×6= 46-2= 200÷5= 800×3= 120-20= 300×5= 5×60= 36÷2= 14×3= 20-20= 120×4= 17×2= 50+3=

16÷2= 18+16 = 93-28= 86-66= 95-7= 130×3= 25+17= 660-600= 140×3= 160×6= 80÷2= 60×6= 44-12= 39÷3= 32×3= 14×6= 15-6= 38+27= 40×2= 300×2= 50×3= 400×2=

14

300×2= 100×7= 200×3= 80×5= 900×7= 57÷ 3 = 90÷ 5 = 27 + 46 = 90 + 47 = 18 + 15 = 2×8+6= 6× 6 + 7= 2×9+5= 9× 2+8= 90×9=

4×7+5=

8×( )<65 3× 9 +4= ( )×9<38 8×8+ 7= 11×8= 31×3= 41×2= 5×6+4= 7×2+8= 12×2+3= 20+370= 330+160= 720-140= 900-640= 650+300= 480+120= 47+30= 63÷ 3 = 70÷ 5 = 22÷ 2 = 56÷ 2 =

92 + 65 = 18 + 53 = 3×7+4= 4×6+2= 5×9+6=

3×8+9= 9×2+4= 5×200=

( )×5<37 7×( )<43 ( )×9<64

4×400= 900×3= 800×4=

2×9+3= 3×4+5= 2×7+8=

6×( )<4

( )×9<20 7×( )<50 5×( )<32

600×4= 50 × 9= 70×7= 8×800= 5× 500= 19 ×4= ( )×3<25 2 ×( )<15 ( )×4<25 4×7+9= 3× 6 +7= 3×9+4= 5×5+9=

42 × 3= 25 × 3= 80×9=

52 × 7=

80 ×6= 400×8=

104 × 3=

0 × 105= 900×2=

540 ÷3=

180+170= 500-192= 560+80=

16×4= 15

630÷3= 1206= 210×2= 123×3= 37×6= 20×40= 230×4○1000 50×8﹦ 68÷17= (25-7)×0=

840○120×7 60×7﹦ 46×2○46÷2 9×600﹦ 632○70×9

800×4﹦

5×0×3= 21×6○21×5 20×7﹦ 900÷18=

64÷2= 23×4= 300÷60= 90÷6= 910÷7=

280+60= 80÷16= 750-300= 62+18= 360÷40=

20×40= 750-300= 900÷18= 750÷25= 84÷21=

(5+25)×4= 25×4○24×5 32÷4+13= 32×3○24×6 16+7×2= 308×4○1300

30×6×4= 34×5○35×4 6×(580-80)= 0×19○19+0 420-210×2=

46÷2﹦ 100×3+32= 48÷2﹦ 180×5-120= 80÷4﹦ 5×4×100= 84÷4﹦ 45÷9×200= 1100-500= (100-50) ×

50-26= 50= 71-24= (501-1)×1= 1300-600= 750-250×0=

6×70﹦ 850-( )=300 6×700﹦ 200×( )60÷2﹦ =200

40×5﹦

16

8×50﹦

600×9﹦

46÷2﹦

66÷6﹦ 31×3﹦ 70×5﹦

34×2﹦ 84–34= 44+46=

300+800= 25+57= 24×2﹦

82÷2﹦

15×3﹦

13×5﹦ 12×4﹦ 14×5﹦

36÷3﹦ 36÷6= 80÷2﹦ 700+900= 80÷2﹦ 70×3﹦

18÷3= 47-35= 28+20= 210×4﹦

39+43= 84-34=

60×4﹦ 71+23 = 3000+300= 65-59=

80÷4﹦ 73–70= 46÷2﹦ 70-32= 42÷7﹦ 60÷3﹦

66÷3﹦ 69÷3﹦ 40÷2﹦ 88÷4﹦

46÷2﹦ 66÷3﹦ 44÷4﹦

30×2﹦ 300×2﹦ 50×4﹦ 500×4﹦

30-18= 77-19= 25+19= 39-24=

420+80= 500-60= 34+25= 87-35= 26+44= 80-27= 999×0 = 60÷3﹦ 35+47= 26+34= 47–35= 45–37= 69÷3﹦ 800×3﹦ 700+500= 4×500﹦ 1600–800= 2×320 = 40÷2﹦

110×7﹦ 65+27= 4700–4000= 1200-600=

48÷2﹦ 2×230﹦ 65-27=

400+700= 700×4﹦ 27+23= 63÷3﹦

5×600﹦ 60–24= 90÷9﹦ 68+17=

63-25= 54+18=

47+32= 50×6﹦

40×8﹦ 200×5﹦

31×2﹦ 55+37=

66+24= 65-35=

80-26= 70×8﹦

4×60﹦ 90×5﹦

30×6﹦ 46÷2﹦

48÷2﹦

17

80÷4﹦ 84–34= 66÷3﹦ 60÷3﹦ 84÷4﹦

44+46= 44÷4﹦

35+47=

1100-500= 300+800= 30×2﹦ 26+34= 50-26= 25+57=

300×2﹦ 47–35=

71-24= 24×2﹦ 50×4﹦ 45–37= 1300-600=

6×70﹦ 6×700﹦ 60÷2﹦ 40×5﹦

50×8﹦ 60×7﹦ 9×600﹦ 800×4﹦

20×7﹦ 8×50﹦ 600×9﹦ 46÷2﹦

66÷6﹦ 31×3﹦ 70×5﹦ 34×2﹦

82÷2﹦ 15×3﹦ 13×5﹦ 12×4﹦ 14×5﹦ 36÷3﹦ 80÷2﹦ 70×3﹦ 60×4﹦ 80÷4﹦ 42÷7﹦ 60÷3﹦ 66÷3﹦ 69÷3﹦ 40÷2﹦ 88÷4﹦ 46÷2﹦ 500×4﹦

30-18= 77-19= 25+19= 39-24= 36÷6= 18÷3= 28+20= 71+23 = 73–70= 420+80= 500-60= 34+25= 87-35= 26+44= 80-27= 999×0 =

69÷3﹦

800×3﹦ 700+500= 4×500﹦

1600–800=

80÷2﹦ 47-35= 210×4﹦

3000+300=

46÷2﹦ 2×320 = 40÷2﹦

110×7﹦ 65+27=

4700–4000= 1200-600=

48÷2﹦

18

2×230﹦ 55+37= 65-27= 400+700=

9×600﹦ 70×3﹦

60×4﹦

66+24= 800×4﹦

65-35= 20×7﹦ 80÷4﹦

8×50﹦ 42÷7﹦ 600×9﹦ 60÷3﹦

700×4﹦ 80-26= 27+23= 70×8﹦ 63÷3﹦ 5×600﹦

60–24= 90÷9﹦ 68+17= 700+900=

39+43= 84-34= 65-59= 70-32=

63-25= 54+18= 47+32= 50×6﹦

40×8﹦ 200×5﹦ 31×2﹦

4×60﹦ 90×5﹦ 30×6﹦

46÷2﹦ 48÷2﹦ 80÷4﹦ 84÷4﹦

1100-500= 50-26= 71-24= 1300-600=

6×70﹦ 6×700﹦ 60÷2﹦ 40×5﹦ 50×8﹦ 60×7﹦ 46÷2﹦

66÷6﹦ 31×3﹦ 70×5﹦ 34×2﹦

84–34= 44+46= 300+800= 25+57=

24×2﹦ 82÷2﹦ 15×3﹦ 13×5﹦ 12×4﹦

14×5﹦ 36÷3﹦ 80÷2﹦

66÷3﹦

69÷3﹦

40÷2﹦

88÷4﹦ 46÷2﹦

66÷3﹦

44÷4﹦

30×2﹦ 300×2﹦

50×4﹦

500×4﹦

30-18= 77-19= 25+19=

39-24=

36÷6= 18÷3=

19

28+20= 210×4﹦ 84-34= 40÷5= 71+23 =

3000+300= 65-59=

500+300=

73–70= 46÷2﹦ 70-32= 450+500= 420+80= 2×320 =

63-25= 360-80=

500-60= 40÷2﹦ 54+18= 50+800= 34+25= 87-35=

26+44= 80-27= 999×0 = 60÷3﹦

35+47= 26+34= 47–35= 45–37=

69÷3﹦ 800×3﹦ 700+500=

4×500﹦ 1600–800= 80÷2﹦ 47-35=

110×7﹦ 65+27= 4700–4000=

1200-600= 48÷2﹦ 2×230﹦ 65-27=

400+700= 700×4﹦ 27+23= 63÷3﹦

5×600﹦ 60–24= 90÷9﹦ 68+17=

700+900= 39+43= 47+32=

50×6﹦ 40×8﹦ 200×5﹦31×2﹦

55+37= 66+24= 65-35= 80-26=

70×8﹦ 4×60﹦ 90×5﹦ 6×3= 49÷7= 18÷6= 45+32= 24÷8= 20

9×6=

72÷8=

28÷7=

5×9= 360-30=

730-700=

18÷3=

3400-300= 120+400=

21÷7=

700+800=

9×4= 48÷6=

1200+800= 720+80=

8×7=

460+400=

6×8= 21×9= 0×58= 900×6= 57-35= 12 + 12 = 240+109= 39 + 29 = 200×5= 7×3+9= 6×7= 20×4= 45÷5= 400×8= 200+800= 43÷6= 24-6=

8×3= 3000-1500= 760+60= 35÷7=

27+53= 240-120= 5000-500= 3600-600= 70×2= 3×300= 200×8= 850-660= 80+240= 7×90= 57 - 27 = 23×7= 860-300=

23×6=

256-97= 7×7+6= 62+36= 28+3=

51-11= 17÷2= 40×5= 42×3= 44×2= 78 - 48 = 36÷5= 16×4= 870-530= 470+65= 13×4= 68+27= 4×500=

206×5= 530×3= 302+56= 22×6= 40×9= 25×6= 801×9= 0×8+5= 11×3= 9×5-13= 130×6= 26÷4= 1- 34 + 14 = 25+82= 78×3= 35+55= 81-33= 35×3=

21

36÷7= 380÷19= 40×100= 2020÷20= 75-75÷5= 40+360÷90= 15×4×8= 100-13×6=

660÷60= 70×30= 34÷17×20= 7000-340= 3044+306=(6409+23×17)÷

68= 386-(2525+2005)÷15= 260-80= 1 - 23 = 26+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 99÷3= 770÷7= 660÷3= 960÷3= 180÷9= 65+15= 660÷6= 800×2= 50÷5= 3×800= 420÷7= 3×220=

480÷4= 68-49= 58+33= 80×7= 420-20= 800÷4= 93÷3= 330÷3= 880÷4= 3×23= 1200-200= 64÷2= 11×7= 58+26= 80-46= 34×2= 0÷51= 550÷5= 0÷76= 800×8= 0×85= 420÷2= 70÷7= 63÷3= 14×2= 160÷4= 5×900= 800+700= 2×200= 690÷3= 84÷4= 58-0= 0÷91= 2×440= 930÷3= 48÷2= 390÷3= 480÷2= 0+22= 60×5= 83-57= 2×44= 29+68=

840÷4=

22

440÷4= 32×3= 48÷4= 540÷9= 90÷9= 13×3= 600×7= 120×3= 480÷2= 39÷3= 560÷8= 990÷3= 3×200= 620÷2= 660÷2= 640÷8= 880÷4= 7500-500= 0÷91= 12×4= 3×31= 0×57=

120×4= 0×97= 360÷9= 44×2= 960÷3= 32×2= 2×440= 460÷2= 70+500= 3×33= 280÷4= 9×400= 3×330= 690÷3= 49+33= 700÷7= 23×3= 78-36= 11×4= 230×3= 310×3= 390÷3=

230×3= 800÷4= 11×4= 60-15= 82-55= 900÷3= 310×3= 450÷9= 720÷9= 360÷6= 4700-700= 37+56= 600÷3= 32×3= 48+28= 70×7= 1200640÷8= -700= 480÷8= 300÷6= 7×50= 50×7= 800÷8= 0×37= 880÷8= 53-14= 9×500= 17+27= 80+17= 840÷4= 54+28= 2×14= 42×3= 140÷2= 1700-800= 660÷6= 90÷3= 7×800= 180÷3= 7×700= 300÷5= 840÷2= 930÷3=

430×2=

23

540÷9= 31×3= 13×3= 34+56= 96÷3= 2×330= 50×6= 680÷2= 620÷2= 6×800= 960÷3= 1500-900= 1800-800= 63÷3= 26+57= 800÷8= 33+57= 600×3= 37+8= 480÷8= 630÷3= 62-33=

500+500= 33×2= 800÷2= 700÷8= 0÷47= 560÷7= 440÷4= 93÷3= 24×2= 0÷54= 23×3= 12×30= 7×80= 48×10= 40×40= 40×10= 23×30= 60×50= 70×80= 10×68= 40×50= 30×21=

7×11= 21×40= 50×70= 12×10= 24×2= 31×2= 30×70= 14×20= 10×74= 6×90= 50×10= 20×33= 70×11= 90×20= 30×40= 20×13= 24×20= 31×20= 12×20= 22×3= 30×21= 60×90= 20×70= 39×10= 28×1= 21×2= 20×13= 44×20= 1×36= 12×4= 10×19= 22×30= 11×50= 22×4= 30×30= 30×80= 28×10= 33×10= 20×50= 50×90= 10×36= 12×40= 30×33=

220×3=

24

22×40= 90×40= 200×3= 41×20= 21×30= 10×46= 3×700= 33×30= 20×41= 6×600= 24×20= 50×30= 0×45= 50×70= 800×7= 60÷6= 10×89= 69×10= 13×30= 23×30= 4×90= 60×60=

60×40= 90×30= 21×40= 30×20= 40×90= 2×31= 33×20= 40×70= 48+19= 70×6= 4×900= 2×310= 20+35= 45+35= 32×20= 70×60= 84×1= 900×6= 34×20= 33×30= 31×20= 700×6=

84×10= 46+37= 9×800= 420÷6= 70×30= 300÷6= 2×42= 40×11= 86-47= 360÷9= 5×90= 10×34= 22×30= 40×90= 6×500= 90×60= 8×70= 490÷7= 42×20= 20×34= 400+300= 300×3= 5×900= 80×4= 10×33= 65×0= 22×0= 330÷3= 80×70= 250÷5= 200×4= 680-80= 0÷20= 21×40= 6×60= 80×40= 22×40= 10×37= 44+20= 20×50= 40×40= 2000+300= 43×20=

880÷2=

25

70×20= 400÷4= 0×66= 50×30= 640÷8= 880÷4= 400+300= 34+39= 360÷6= 99×10= 12×20= 30×80= 41×20= 97×10= 700÷7= 33×30= 0÷59= 11×80= 200÷4= 31×20= 600+90= 4700-700=

44-37= 40×12= 84-47= 630÷7= 71-23= 0÷43= 31×30= 21×30= 43×2= 0×20= 75+18= 23+48= 90×30= 30×12= 46+24= 0÷73= 42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5= 52-29= 240×2=

52+39= 420÷6= 400÷8= 300÷6= 480÷8= 240÷4= 33×30= 69×10= 50×5= 22×40= 800×3= 33×20= 60×50= 900÷9= 410×2= 810÷9= 41×20= 630÷9= 310×3= 30×23= 20×23= 330×3= 440÷4= 0×30= 30×32= 750-50= 0×35= 480÷8= 10×35= 5000+2000= 29+61= 77-48= 40×70= 300÷5= 30×30= 300+700= 50×90= 420÷2= 80×30= 820÷2= 20×14= 70×11= 90×50=

4500-500=

26

20×40= 400÷4= 11×40= 900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24= 57+29= 540÷6= 10×73= 10×58= 0÷49= 34×20= 80×90= 30×70= 120×4= 640÷8= 720÷9= 10×34= 65×10= 660÷3=

700×5= 41×20= 7000-3000= 30×30= 10×47= 30×23= 660÷6= 5900-5000= 11×40= 70×40= 10×36= 6000+2000= 80×80= 29+14= 80×50= 200×4= 36+56= 88×10= 600÷6= 22×30= 400+600= 34+29=

800÷8= 43-16= 21×30= 10×80= 720÷8= 57+29= 33×30= 500+40= 32×20= 88×10= 87×10= 700×5= 500+40= 80×90= 22×40= 40×70= 440÷4= 21×30= 33×20= 660÷6= 320÷4= 65×10= 900÷3= 540÷6= 77-29= 22×40= 0÷93= 80×80= 640÷2= 10×47= 30×50= 30×70= 75+18= 0÷93= 600+700= 600÷6= 40×70= 10×36= 43+38= 660÷3= 90×50= 43+38= 84-65=

720÷8=

27

36+56= 23×30= 10×73= 90×50= 800÷8= 6000+2000= 120×4= 640÷2= 9÷3= 90÷3= 900÷3= 70×20= 180÷2= 4000÷5= 360÷6= 1400÷7= 200÷5= 720÷8= 27÷9= 270÷9= 30×60= 300÷6=

150÷5= 490÷7= 90×4= 90÷3= 90×70= 42÷6×6= 24÷4= 240÷4= 90×9= 8100÷9= 300÷5= 420÷7= 720÷9= 20×21= 300÷6= 140÷2= 700×8= 350÷5= 5×6+41= 1600÷4= 2700÷9= 4000÷8=

360÷6= 1400÷2= 200÷4= 720÷9= 78÷4≈ 83÷9≈ 470÷8≈ 178÷6≈ 83÷9≈ 360÷5≈ 410÷7≈ 125÷2≈ 21÷4≈ 71÷9≈ 80÷8= 40×80= 75-64= 20×10= 40÷8= ④320÷4= 85-62= 200÷5=

60×50= 40÷5÷2= 150÷3= 100÷5= 420÷6= 70×20= 180÷2= 80+8= 140-80= 20-7= 60+40= 160-80= 210÷7= 30×80= 800÷2= 40×80= 300÷5= 180÷3= 50×2= 480÷6= 42+36= 8×3÷4=

28

40×50= 41+25= 40×7= 350÷7= 40×9= 36+24= 120÷2= 78-19= 30×8= 12÷4+9= 25÷4≈ 73÷9≈ 65÷8≈ 138÷7≈ 359÷6≈ 435÷7≈ 410÷6≈ 330÷8≈ 321÷4≈ 181÷9≈ 160÷4= 270÷9=

400÷8= 360÷6= 810÷9= 300÷5= 420÷7= 1400÷2= 200÷4= 720÷9= 50÷1= 40×30= 150÷3= 180÷2= 80×60= 40÷2= 60×20= 60÷2= 420÷6= 64÷8×8= 180-10= 50+500= 120-40= 180-60=

600+600= 110-90= 20+70= 40+500= 150-90= 120-50= 720÷9= 40×50= 360÷4= 450÷5= 39+45= 300÷6= 420÷7= 100÷5= 40×2= 18÷2÷3= 245÷8≈ 80÷9≈ 721÷8≈ 453÷6≈ 73÷9≈ 256÷5≈

214÷7≈ 125÷2≈ 21÷4≈ 73÷9≈ 280÷4= 360÷9= 320÷8= 180÷6= 630÷9= 4000÷5= 630÷7= 1600÷2= 2800÷4= 540÷9= 60×5= 300÷5= 60×6= 400÷5= 80×7= 160÷8= 36+42= 210÷3=

29

4×200= 48÷6×4= 900+700= 90+80= 90+9= 12-6= 200-60= 10+10= 120-10= 130-50= 140-50= 200-40= 300×6= 280÷7= 240÷8= 3×90= 200÷5= 4×10= 120÷3= 400×9= 810÷9= 5×7-20=

14÷4≈ 17÷9≈ 650÷8≈ 35÷6≈ 83÷3≈ 41÷5≈ 50÷7≈ 164÷2≈ 19÷4≈ 70÷9≈ 900×5= 140÷2= 40×60= 1500÷5= 210÷3= 80×4= 240÷4= 80×7= 160÷2= 4×8+52= 2000÷4= 2700÷9=

4000÷8= 4200÷6= 8100÷9= 3000÷5= 420÷7= 1000÷2= 2000÷4= 450÷9= 900×2= 80÷4= 490÷7= 45-6= 100÷2= 30×6= 90÷3= 80×60= 400÷10= 9×9+12= 100÷1= 50×50= 720÷8= 810÷9=

80×20= 180÷9= 270÷9= 270÷3= 30×40= 27÷9×9= 75÷9≈ 32÷5≈ 60÷8≈ 37÷6≈ 20÷9≈ 24÷5≈ 48÷7≈ 15÷2≈ 25÷4≈ 80÷9≈ 190-90= 200-90= 150-20= 70+30= 16-2= ⑿40+80=

30

10-8= 110-70= 100-100= 6+10= 240÷6= 30×7= 80÷8= 320÷4= 30×5= 60÷3= 30×21= 630÷9= 40×90= 25÷5×8= 20+10= 110-6= 70+80= 140-2= 70+90= 70+2= 140-7= 70+50=

700+600= 17-1= 720÷8= 9×800= 52+35= 80÷4= 140÷2= 60×2= 60÷2= 490÷7= 100÷2= 54÷6×4= 25÷4≈ 340÷9≈ 470÷8≈ 178÷6≈ 812÷9≈ 201÷5≈ 450÷7≈ 142÷2≈ 35÷4≈ 46÷9≈

13-7= 30+20= 30+70= 10+50= 19-4= ⒁10+60= 20+80= 50+70= 140-20= 190-80= 60÷6= 63+24= 42÷7= 5×21= 56÷7= 25+41= 14÷7= 300×7= 120÷2= 4×9+40= 140-3= 30+6=

130-2= 20+90= 80+20= 60+90= 10-5= 90+20= 17-8= 180-80= 350÷5= 210÷7= 3×8= 80÷2= 40×10= 180÷3= 80×90= 280÷4= 9×100= 8÷1×8= 42×42≈66×54≈42×98≈131÷6≈31

83÷9≈ 45×28≈ 421÷7≈ 150÷2≈ 45×52≈ 65÷9≈ 90÷9= 1600÷2= 71-68= 600÷1= 1500÷3= 9×300= 45+45= 50×90= 66+26= 5×5+52= 90+30= 90+40= 170-90= 110-30= 50+80= 110-80=

50+90= 400+300= 150-60= 160-60= 160÷8= 150+40= 2100÷3= 50×80= 28÷7= 500×4= 24÷8= 12×20= 35÷5= 4×9÷6= 250÷5= 63÷9= 280÷4= 50×50= 810÷9= 300×6= 25+41= 140÷7=

20×31= 40×20= 90-65= 80-25= 52×44≈ 70+45= 74×54≈ 90×2= 41×75≈ 16×6= 131÷6≈ 300×6= 83÷9≈ 540÷9=60 51×82≈ 30×20= 410÷7≈ 400÷4= 125÷2≈ 350-80= 52×94≈ 160+70= 45+15

×

6= 18-64÷8=

250÷5×8= 42÷6+20= 6×5÷2×4= 40-5×7= 30×3+8= 80+60÷3= 400÷4+20×5= 41+18÷2= 10+12÷3+20= 75-11×5= (80÷20+80)÷42+7-29= 4=

5600÷80= 70+(100-10×25×16= 5)=120 120×25= 360÷40=

36×11=

32

1025÷25= 336+70= .25×9×4= 200-33×3= 3020-1010= 12×50= 600 25×8= 23×11= 125÷25= 4200-2200= 220+80= 20×8×5= 600-3×200= 20+20÷2= 35-25÷5= 36+8-40= 2800÷40= 98÷14 = 96÷24 = 56÷14 = 65÷13 = 75÷15 =

120÷24= 200÷25 = 800÷16 = 840÷21 = 560÷14 = 390÷13 = 600÷15 = 72÷24 = 85÷17 = 90÷15 = 96÷16 = 78÷26 = 51÷17 = 80÷40 = 100÷20 = 100÷4 = 240÷40 = 920÷4 = 300÷60= 64÷2 = 64÷4 = 50÷5 =

60÷8 = 96÷4 = 90÷6 = 400+80 = 400-80 = 40×80 = 400÷80 = 48÷16 = 96÷24 = 160×5= 4×250= 0×518= 10×76= 36×10= 15×6= 24×3= 5×18= 26×4= 7×15= 32×30= 40×15= 60×12=

23×30= 30×50= 5×700= 82÷9≈ 20÷4= 16÷8= 25+35=

300×6= 48÷3= 25÷5=

3×400= 20÷5=

99-16= 60×2= 18÷6=

4×501= 18÷6=

401×5= 17-9=

300×6= 36÷4= 72÷6=

33

48÷3= 15÷5= 30-18= 77-19= 24+16= 30÷6= 7×8=

68-19= 150÷3= 51×5=

51-18= 38+12=

24÷6= 24+6= 16÷4=

25+19= 55÷5=

20÷4= 27-8=

39-24= 36÷6= 18÷3=

101×1= 400÷2= 30+6= 24÷4= 3+18= 30+34= 69–17= 59–14= 73–70= 95–50= 78+15= 200×9= 84+17= 80-44= 32÷8= 63÷7= 18÷2= 9×106= 8×70= 6×80= 5×4=

89+4= 35-6= 36-19= 20÷5= 28+20=

58–16= 66–60= 75–29= 38+40= 71+23 =

89–18 = 50+24= 4+55= 96–20= 66–60= 38+21=

25+44=

62+17= 30+49= 86–60= 91–50= 36+30=

51+25= 27÷9= 53+18=

104×9= 28÷2=

32÷8= 8÷1= 420+80= 500-60= 5+58= 280+450=

5×7-25= 7900-900= 400+100= 1100-200=

5000+300= 3000+600=

200+4000= 6400-400= 9900-900= 300×2= 88÷8= 3×700= 99÷1= 80×3= 4×300= 16÷4= 64÷8=

34

401×5= 90×4= 32÷4= 72÷9=

34+25= 87-35=

200×9= 9÷4= 10÷5=

0×700= 107×8= 72÷8= 0÷9= 13+0= 26+44= 80-27= 42÷7=

800×3= 18÷3= 50×5=

31-19= 60-29= 80-37=

63÷9= 0÷3= 42÷7= 2÷1= 6×6= 4×5= 25÷5= 4÷2= 60÷6= 900+3000= 36÷6= 36-0= 48÷6= 95-49=

50×9= 21÷3= 3×500= 87-17= 21+45= 67+19= 150×3= 70×9= 300×1= 0×109=

101×7= 30×9= 4×500= 50×7=

4200-200= 900+200=

8000-6000= 4000+100=

5600+300= 5000+300=

10000-1000= 12÷6= 69÷7= 0÷9= 20÷5= 48÷8= 54÷6= 16÷4=

72÷8= 65÷9= 15÷3= 5÷5=

3×3= 5×6=

9× 8= 3×7= 6×2= 7×6=

4×5= 2×1= 6×4= 6×0= 5×3= 6×7= 9×9= 6×8= 7×5= 8×8= 9×6= 9×7=

35

8÷4= 9÷3= 16÷4= 20÷5= 12÷4= 18÷9= 32÷4= 40÷8= 54÷6= 48÷6= 16÷2= 56÷7= 72÷9= 18÷3= 8÷1= 7÷1= 0÷7= 0÷100=

45÷9= 36÷4= 24÷4= 20÷4= 42÷7= 27÷3= 54÷6= 36÷9= 72÷8= 0÷99= 15÷3= 5÷5= 63÷9= 0÷3= 42÷7= 2÷1= 48÷8= 54÷6= 16÷4= 72÷8= 0×9= 1×7=

8×9= 4×5= 7×7= 4×3= 6×6=

7×2= 3×3= 4×9= 8×0= 0×0= 1×7= 5×6= 9×8= 3×7= 6×2= 7×6= 4×5= 7×6= 2×1= 6×4= 6×0= 5×3=

6×7= 9×9= 6×8= 7×5= 8×8=

9×6= 9×7= 6×6= 4×5= 7×9= 3×1= 0×9= 1×7= 8×9= 9×7= 4÷2= 8÷4= 9÷3= 16÷4= 20÷5= 12÷4= 18÷9=

36

27÷3= 18÷3= 18÷9= 45÷5= 9÷3= 72÷9= 8÷1= 20÷5= 48÷8= 54÷6= 1÷1= 4÷4= 4÷1= 9÷9= 3×6= 18÷3= 18÷6= 15÷3= 6÷3= 25÷5= 20÷5= 5÷5=

30÷6= 9÷3= 4×3= 16÷4= 12÷4= 8÷2= 24÷4= 4×4= 20÷4= 24÷6= 2×5= 1×1= 2×1= 2×2= 8÷2= 10÷5= 9÷3= 5×6= 1÷1= 18÷6= 6÷1= 2÷2=

12÷2= 2×7= 15÷5= 30÷5= 24÷6= 16÷4= 20÷4= 15÷3= 10÷5= 5÷1= 18÷6= 30÷6= 4×5= 6×3= 4÷4= 25÷5= 36÷6= 5+1= 12÷2= 42÷6= 24÷3= 2×6=

6×6= 25÷5= 12÷4= 3×3= 15÷5= 33-9= 18÷3= 8+72= 3×6= 42-5= 20÷5= 50-7= 10÷5= 26+7= 9÷3= 18+6= 30÷5= 20+4= 5+67= 2×5= 2÷2= 5÷5=

37

18÷6= 12÷6= 12÷6= 15÷3= 20÷4= 30÷6= 24÷4= 8÷4= 10÷5= 42÷6= 24÷3= 20÷5= 4÷2= 18÷3= 12÷6= 12÷3= 15÷5= 16÷4= 30÷5= 24÷6= 25÷5= 20+5=

18÷3= 8×6= 39-24= 32÷8= 9÷3= 30÷5= 9×9= 8÷8= 9÷4= 72÷8= 10÷5=

7×8= 3×4= 5×5=

0×7= 7×9= 19-7= 12+6= 12÷6= 30÷6= 15÷3= 25÷5= 20÷5= 24÷4= 20÷4= 15+6= 36÷6= 8+12= 15÷5= 27-8= 8÷4= 10÷2= 5×7= 25+19=

3×7= 9÷1= 8×1= 4×3= 16÷4= 64÷8=

63÷7= 18÷2= 9×6= 8×7= 6×8=

4×5= 9×4= 32÷4= 72÷9= 34+25=

87-35= 2×9=

7×8= 0÷9= 13+0= 26+44=

80-27= 42÷7=

8×3= 18÷3= 5×5=

6÷6= 36÷6=

36-0= 48÷6= 2×8=

5×9= 21÷3=

3×5= 5×6=

38

3×1= 0×9= 1×7= 8×9=

4×5= 7×7= 4×3= 6×6= 7×2=

3×3= 4×9= 8×0= 0×0= 1×7=

27÷3= 18÷3= 18÷9= 45÷5=

9÷3= 12÷6= 63÷7= 4×5= 2×1= 6×4= 60-6= 44+49= 8800-80= 6000+900= 20+67= 36-18= 0÷9= 20÷5= 48÷8= 54÷6= 16÷4= 72÷8= 0÷99= 15÷3= 5÷5= 63÷9= 0÷3= 42÷7= 2÷1= 3×3= 5×6= 9×8= 3×7= 6×2= 7×6=

6×0= 5×3= 6×7= 9×9= 6×8= 7×5= 8×8= 9×6= 9×7= 6×6= 4×5= 23+19= 64-45= 58+36= 40-11= 110-60= 5600-5000= 4300-300-600= 4300-300-600=

200+6000-20009600-6000= 800-60= 64+26= 93-31= 44+49= 200+6000-200015+67= 7300-300= 3600-300= 63-52= 4300-300-600=19+61= 80-55= 50-39= 82-62= 30÷6= 7400+600-800=23+36=

39

30÷3= 78+19=

84÷4= 21×3= 82-26= 64+26= 19+66= 80-22= 7×10= 300+700= 85+28= 76-17= 22+29= 800+600= 900+4000+80= 42÷2= 40-11= 90-43=

31×2=

93-31= 9900-900= 74-29+48= 7×10= 0×24= 0+245= 53-32= 63÷6= 110-60= 63-25= 31-15= 34+19= 18+71=

50÷5= 3100-1000= 600-700= 5400-400= 78-69= 18+71= 2000+60= 58+36= 9300-300= 80-22= 44+29= 76-17= 34+19= 82-62= 2000+800=

93-31= 23+19= 1100-100= 23+19= 82-26=

150-90= 50-39= 18+71= 800+600= 9300-300= 39÷3=

96÷3= 8000-3000=

39÷3= 50÷5= 22÷2= 44+29= 63-52= 34+19= 0÷24=

245÷5= 50-24÷4= 34+64= 42-16= 60-58= 28+56= 49+25= 85-69= 92-27= 37-35= 29+43=

71-35= 36-24=

26+13= 65+33= 12×4= 73+23= 45-42= 72-8= 50-36=

40

120-49= 80-36= 53-16= 18+62= 61-37= 32×3= 67-54= 67+23= 80-37= 55-38= 16+25= 43×2= 32+53= 42+15= 21+79= 120-43= 25-7= 62-35= 47-29= 21×3=

44+17= 21+78= 76-37= 93-17= 28+35= 40×3= 72-35= 72÷3= 9×110= 36+52= 58-46= 68-46= 68-37= 76-68= 80×5= 77-29= 66-38= 72-39= 45+15= 17+46= 200×4= 75+34=

57+33= 400÷8= 22×4= 23-18= 54+17= 12×3= 840÷4= 400÷8= 22×4= 23-18= 54+17= 12×3= 840÷4= 99+1= 31×3= 84-47= 280÷2= 320×2= 540+20= 96-46= 80×50= 420÷7=

65+35= 110×5= 73-28= 930÷3= 24×20= 26+9= 57-38= 1500-700=42×2= 99÷3= 770÷7= 660÷3= 960÷3= 180÷9= 65+15= 660÷6= 800×2= 50÷5= 3×800= 420÷7= 3×220= 480÷4=

41

58+33= 420-20= 93÷3= 880÷4= 1200-200= 11×7= 80-46= 0÷51= 0÷76= 0×85= 70÷7= 14×2= 5×900= 2×200= 84÷4= 0÷91= 930÷3= 390÷3= 0+22= 83-57= 29+68= 68-49=

80×7= 800÷4= 330÷3= 3×23= 64÷2= 37+55= 73-35= 74+21= 120-73= 29×3= ( )×4 = 20 35÷7 = 36÷4 = 31÷5= 13÷2 = 27÷7 = 72÷8= 27÷8 = 21÷4 = 37÷4 = 58+26= 34×2= 550÷5= 800×8= 420÷2= 63÷3= 160÷4= 800+700= 690÷3= 58-0= 2×440= 48÷2= 480÷2= 60×5= 2×44= 840÷4= 54+36=

90-47= 70-32= 56+34= 36+23= 21+67= 56÷3= 43+26= 61+46= 58-45= 10÷3 5÷2 35÷5 = 82÷9= 51÷7 = 84÷9 = 46÷6 =

3×( )= 12 42

÷6 =

×( )= 10 ( )×9 = 81 ÷7 = ÷3= ÷5 = ÷3 = ÷5 =

×( )= 45 ( )×4 = 32 ÷6 = ÷5= ÷6 = ÷5 = ÷8 =

×( )= 36 ( )×5 = 30 5×( )= 25

( )×4 = 36 36÷9 = 28÷9= 39÷9 = 61÷7 = 48÷9 = 9×( )= 72

( )×2 = 6 72÷9 = 24÷4= 67-54= 67+23= 80-37= 55-38=

16+25=

43×2=

41 2 56 29 9 29 24 5 48 43 54 49 79 6

32+53= 42+15= 21+79= 120-43= 25-7= 62-35= 47-29= 21×3= 44+17= 21+78= 76-37= 93-17= 28+35= 40×3= 72-35= 72÷3= 9×110= 36+52= 58-46= 68-46= 68-37= 76-68=

80×5= 77-29= 66-38= 72-39= 45+15= 17+46= 200×4= 75+34= 57+33= 400÷8= 22×4= 23-18= 54+17= 12×3= 840÷4= 400÷8= 22×4= 23-18= 54+17= 12×3= 840÷4= 99+1=

31×3= 84-47= 280÷2= 320×2= 540+20= 96-46= 80×50= 420÷7= 65+35= 110×5= 73-28= 930÷3= 24×20= 26+9= 57-38= 1500-700=42×2= 99÷3= 770÷7= 660÷3= 960÷3= 180÷9=

43

65+15= 660÷6= 800×2= 50÷5= 3×800= 420÷7= 3×220= 480÷4= 58+33= 420-20= 93÷3= 880÷4= 1200-200=11×7= 80-46= 0÷51= 0÷76= 0×85= 70÷7= 14×2= 5×900= 2×200=

84÷4= 0÷91= 930÷3= 390÷3= 0+22= 83-57= 29+68= 68-49= 80×7=

800÷4= 330÷3= 3×23= 64÷2= 58+26= 34×2= 550÷5= 800×8= 420÷2= 63÷3= 160÷4= 800+700=

690÷3= 58-0= 2×440= 48÷2= 480÷2= 60×5= 2×44= 840÷4= 54+36= 37+55= 73-35= 74+21= 120-73= 29×3= 90-47= 70-32= 56+34= 36+23= 21+67= 56÷3= 43+26= 61+46=

58-45= 10÷3 5÷2 35÷5 = 82÷9= 51÷7 = 84÷9 = 46÷6 =

3×( )= 12 ( )×4 = 20 36÷4 = 31÷5= 13÷2 = 27÷7 = 41÷6 =

2×( )= 10 ( )×9 = 81 56÷7 = 29÷3= 9 ÷5 = 29÷3 = 24÷5 =

44

5×( )= 45 ( )×4 = 32 48÷6 = 43÷5= 54÷6 = 49÷5 = 79÷8 = 6×( )= 36

( )×5 = 30 35÷7 = 72÷8= 27÷8 = 21÷4 = 37÷4 = 5×( )= 25

( )×4 = 36 36÷9 = 28÷9= 39÷9 = 61÷7 = 48÷9 = 9×( )= 72

( )×2 = 6 ( )×6 = 48 ( )×5 = 35 16÷2 = 72÷9 = 24÷4= 14÷7 = 23÷6 = 28÷7 = 36÷6= 17÷2 = 40÷6 = 42÷6 = 30÷8= 15÷2 = 17÷6 = 19÷2= 43÷5 = 67÷9 = 9 ÷4 = 47÷7 =

7×( )= 28 ( )×3 = 21 56÷8 = 28÷3= 65÷8 = 26÷3 = 51÷8 =

8×( )= 40 ( )×4 = 16 63÷7 = 34÷6= 10÷7 = 77÷9 = 37÷5 =

6×( )= 24

19÷8 =

7×( )= 56 ( )×1 = 7 54÷9 = 64÷8= 58÷9 = 41÷7 = 66÷7 =

2×( )= 14

( )×7 = 63 24÷6 = 49÷9= 35÷4 = 29÷9 = 29÷4 =

2×( )= 8

45

÷5 =

×( )= 18 ( )×3 = 12 ÷6 = ÷8= ÷9 = ÷8 = ÷7 =

×( )= 45 ( )×9 = 54 ÷4 = ÷6= ÷4 = ÷3 = ÷9 =

×( )= 12 ( )×8 = 24 8×( )= 16

( )×3=27 42÷7 = 23÷5= 35÷6 = 29÷5 = 33÷5 = 1×( )= 4

( )×3 = 9 49÷7 =

45÷5= 19÷2 = 23÷6 = 22÷4 = 7×( )=49

( )×7 = 42 24÷8 =

32 3 12 40 33 46 17 9 32 54 25 23 23 6

26÷4= 37÷8 = 54÷8 = 55÷6 =

6÷6= 8×6= 46÷7= 50÷6= 72+19=

95-68=

6÷1= 0 ÷ 8 = 0×9=

39÷9= 27÷9= 180÷180=

93-39= 910-320=

9×( )= 18 48÷8 =

( )×8 = 64 18÷6 = 64÷9= 69÷8 = 19÷3 = 510÷3= 40×9= 23×30= 84÷4= 15÷3= 12×4= 50×9= 4×25= 99÷9= 75÷5= 205÷5= 46×10=

45+37= 4×7= 550-550=

500-370= 25+75=

55+88= 69+24=

350-80= 77+66 =

790+130= 87-29= 800-330=

99+11= 257-257=

65+35= 64÷8=

92+46=

86-68=

1000-300= 29+63= 54-45= 7×7= 75÷9= 81÷9 = 800-260= 86×0= 470-80=

55÷7= 38 + 52 = 250+630= 77+33= 380+70=

500-490= 63÷7 = 46

73 +37 = 0÷9=

680+220= 550+260= 25÷4=

0+9= 57-38=

8×9= 47÷8=

126-126= 42+42÷7= 64÷8+70=

500+320+80= 60+60+60=

8÷8×8= 30-30÷6=

小学三年级数学应用题(200题)

1. 商店有4筐苹果,每筐55千克,已经卖出135千克,还剩多少千克苹果?

2. 美术组有24人,体育组的人数是美术组的4倍,两个组共有多少人?

3. 每盒粉笔1元3角4分,每瓶墨水6角2分,学校买了6盒粉笔5瓶墨水,共花 多少钱?

4. 有篮球9个,足球的个数是篮球的8倍,足球有多少个?

5. 有足球72个,篮球9个,足球的数量是篮球的多少倍?

6. 有足球72个,正好是篮球个数的8倍,篮球有多少个?

7. 学校买来6箱图书,每箱50本,平均分给4个年级,每个年级分多少本?

8. 在3千米长的公路一边,每隔5米种一棵树,一共要分多少段?

9. 小明从家到学校要走200米长的路,如果他来回走2趟共行多少米?

10. 商店有黄气球19个,红气球比黄气球少7个,花气球的个数是红气球的2倍,花气球有多少个?

11. 同学们做习题,小华做了75道,小明做了85道,小青比小华和小明的 47

总数少30道,小青做了多少道?

12. 学校有14棵杨树,杨树的棵数是松树的2倍,柳树比松树多4棵,有多少棵柳树?

13. 三年级(1)班有46人,其中21人是女生,男生比女生多多少人?

14. 公园有7只大猴,小猴的只数比大猴多9只,公园一共养了多少只猴?

15. 甲有140元,甲的钱数是乙的2倍,甲乙共有多少元?

16. 一列火车早上5时从甲地开往乙地,按原计划每小时行驶120千米,下 午3时到达乙地,但实际到达时间是下午5时整,晚点2小时。问火车实际每小时行驶多少千米? (15-5)*120=1200 1200/ (10+2) =100

17.一辆汽车早上8点从甲地开往乙地,按原计划每小时行驶60千米,下午4时到达乙地。但实际晚点2小时到达,这辆汽车实际每

小时行驶多少千米? (16-8)*60=480 480/ (8+2) =48

18 .小宁、小红、小佳去买铅笔,小宁买了7枝,小红买了5枝,小佳没有买。回家后,三个人平均分铅笔,小佳拿出8角钱,小佳应给宁多少钱?给小红多少钱?(7+5)/3=4 8/4=2 2*(7-4) =6 8-6=2

19.三个好朋友去买饮料,小亮买了5瓶,小华买了4瓶,阳阳没有买。到家 48

后,三个人平均喝完饮料,阳阳拿出6元钱,他应给小亮多少钱?给小华多少钱?

(5+4)/3=3 6/3=2 2*(5-3) =4 6-4=2

20.用一个杯子向空瓶里倒牛奶,如果倒进去2杯牛奶,连瓶共重450克;如果倒进去5杯牛奶,连瓶共重750克。一杯牛奶和一个空瓶各重多少克?(750-450)/3=100 450-(2*100) =250

21.(1)两个因数分别是7和12,积是多少?

(2)250的3倍是多少?

22.一只虎体重180千克,一只熊的体重是虎的2倍,这只熊的体重是多少千克?

23.水果店运来20箱梨,每箱25千克。卖出325千克,还剩多少千克?

24.王老师买排球用了40元,买篮球用的钱数是排球的3倍。王老师买球一共用了多少元?

25.学校美术小组一共有36个同学,其中有女同学27人。女同学人数是男同学的几倍?

26.同学们采集树种子。已经采集了15千克,再采集多少千克,树种的总重 49

量正好是原来的3倍?

27.一个数乘10,得到的数比原来的数多72。原来的数是多少?

28.一辆自行车的价钱是182元,一辆摩托车的价钱比一辆自行车的10倍还多700元。一辆摩托车的价钱是多少元?一辆摩托车比一辆自行车贵多少元?

29.(1)最小的两个两位数的积是多少?

(2)最大的两位数和最小的两位数的积是多少?

30.一次排球锦标赛,有32个队参加,每人有12名运动员。一共有多少名运动员?

31.玩具生产组原来每天做玩具40件,现在每天的产量是原来的10倍。现在比原来每天多做多少件?

32.一个三位数乘6的积,和41乘18的积相等。这个三位数是多少?

33.三年级三个班一共有111名同学。一班有35人,二班和三班的人数相等。二班、三班各有多少人?

50

34.(1)最大的两个两位数的积是多少?

(2)两位数乘两位数,积可能是几位数?

35.学校买来25套大号运动服和45套小号运动服。大号每套57元,小号每套52元。

(1)两种运动服各应付多少钱?

(2)一共应付多少钱?

36.学校买来一些练习本,分给15个班,每班164本,还剩420本。学校买来多少练习本?

37.下面的题,你能不写竖式,直接口算出得数吗?

11×22 12×33 14×55 15×66

38.小虎家养了18只母鸡,五月份下了450个蛋,比四月份多下了36个。这两个月一共下了多少个蛋?

39.两个因数分别是63和4,积是多少?当因数4扩大10倍、100倍时,积分别是多少?

40.一个工厂用3辆汽车运煤,一共运煤9750千克,平均每辆汽车运多少千 51

克?

41.利民水果店运来500千克桃,卖出了13筐,平均每筐25千克,还剩多少千克桃?

42.一个县有1440人参加电视大学学习。每8人准备一台电视机。已经准备好95台,还缺多少台?

43.学校买来4个足球用去220元。一个篮球的价钱比一个足球贵8元,买4个篮球要用多少钱?

44.一个粮食加工厂碾了一批大米。已经装满96袋,每袋75千克,还剩2700千克没有装袋。把这批大米平均分两批运出,一共运出多少千克?

45.大兴林场去年栽松树386棵,栽的杨树是松树的3倍。栽杨树大约多少棵?

46.公园的养鱼池放养红金鱼290条,放养的花金鱼大约是红金鱼的4倍。放养花金鱼大约多少条?

47.一个粮店3天售出大米的数量分别是430千克、380千克、407千克,这个粮店3天大约售出大米多少千克?

52

48.先说出下面各题的数量关系,再解答。

(1)小强每小时能行4500米,2小时能行多少米?

(2)河西纸本厂要装订一批日记本。每天装订340本,16天装订完。这批日记本共有多少本?

49.判断下面各题的对错。

(1)知道每袋洗衣粉的价钱和买的袋数,求总价,应用洗衣粉单价乘袋数。

(2)“小明家到电影院的距离是250米,小明从家到电影走了5分钟。小明每分钟走多少米?”是求路程的题目。

(3)“学校有3棵桃树,平均一棵桃树收桃子85千克,学校共收桃了多少千克?”是求工作总量的题目。

(4)知道每小时走的路程和走的时间,可以求一共走的路程。

50.先填出每题缺少的已知条件,再解答。

(1) ,做了7天,一共做了多少件?

(2)每把椅子12元, ,共用多少元钱?

53

(3)毛毯每大包有20条, 一共运来多少条?

(4)李老师骑自行车去县城, 15分钟要行多少路程。

51.如果已知一辆摩托车的速度,又知道这辆摩托车所行的时间,要求摩托车所行的路程,怎样才能计算出来呢?(选定具体数量,再解答出来。)

52.如果知道水果店运来的橘子的筐数,每筐橘子的千克数,还积压物资卖出的千克数。要求水果店还剩多少千克橘子,该怎么算出呢?(选定具体数量,再解答出来。)

53.一个水果店运来150千克苹果,平均放在6筐里,每千克苹果2元。每筐苹果多少元?

54.张华骑车从学校去少年宫,已知他骑车每分钟行210米,行了8分钟,距少年宫还有140米。从学校到少年宫有多少米?

55.商店卖出蓝布的米数是花布的4倍。卖出花布93米,卖出蓝布大约多少米?

56.荷花村的池塘里去年放养了鱼苗940尾。今年放养的鱼苗是去年的3倍。今年比去年大约多放养了多少尾?

54

57.判断下面各题的对错,把不对的改正过来。

(1)“一个少年排球是42元,学校买了5个排球。共用多少元?”这是一道求总产量的应用题。( )

(2)知道一个工人每天生产产品的数量和这个工人工作的天数,可以求出这几天这个工人一共生产多少产品。( )

(3)要求工作总量,必须知道工作的时间和走的路程。( )

(4)“小红每小时走3000米,李老师每小时走5000米。李老师两小时走多少米?”用“3×5”计算。

58.用“有10棵苹果树”,编一道求总产量的应用题,再解答出来。

59.用“6小时”,编一道求工作总量和一道求路程的应用题,再解答出来。

60.拖拉机每分钟行300米,卡车每分钟比拖拉机多行300米,卡车6分钟多少米?

61.一座楼房有6层,分为4个单元。每个单元第一层住2户,第二层到第六层各住3户,这座楼房一共可以住多少户?

62.一枝铅笔原来长8厘米7毫米,用去了9毫米。现在这枝铅笔有多长? 55

63.武汉长江大桥长1670米,南京长江大桥长6772米。哪座桥长?长出多少米?

64.运动场跑道一圈是400米。小明坚持每天跑3圈,他每天跑多少米?

65.从甲地到乙地,如果骑自行车,每小时行15千米,4小时到达。如果乘汽车,只需2小时,汽车每小时行多少千米?

66.一幢宿舍楼,每两层楼之间有20个台阶,每个台阶的高度是15厘米。一个同学从一楼走到三楼,他升高了多少米?

67.工人叔叔把机器装在载重4吨的卡车上,每行放4台,放了3行。每台机器重300千克。这些机器的重量超过这辆卡车的载重量吗?(口答)

68.鸽子每分钟可以飞2千米,雨燕每分钟飞的距离比鸽子多3千米。雨燕每小时可以飞多少千米?

69.一个粮店运来5吨大米,前2天卖出1700千克,剩下的3天卖完。前2天平均每天卖多少千克?后3天平均每天卖多少千克?

70.一年级有120个新同学。40个人分一班,分成了几班?

56

71.刺绣厂的工人30天用机器刺乡240块桌布,平均每天刺乡多少块?

72.一架直升飞机每小时飞行360千米,一列火车每小时行90千米。这架直升飞机每小时行的千米数是火车的多少倍?

73.一个纺织厂织出窗帘布846米,织出的床单布是窗帘布的3倍。织出的床单布比窗帘布多多少米?

74.从450里减去一个整十数,得到的差再除以这个整十数,商是8。这个整十数是多少?

75.一个节火车车厢可以装60吨货物,要运480吨货物,需要几节车厢。

76.一包练习本有50本。三年级有同学75人,每人买4本。一共需要买多少包练习本?

77.在下面的□里填上适当的数。

□÷40=6 28

500÷□=7 10

78.20个少先队员收了160千克苹果,如果每筐装20千克,还差2个筐。原来有几个筐?

57

79.一列火车每小时行95千米,小明家和省城相距285千米,小明坐火车到省城需要几小时?

80.一个修路队要修路726米,已经修了285米。剩下的如果每天修63米,还要用多少天?

81.同学们锻炼身体。参加打球的有40人,参加跑步的比参加打球的多280人。参加跑步的是参加打球的多少倍?

82.(1)除数是32,商是7,余数是25,被除数是多少?

(2)被除数是359,商是8,除数和余数各是多少?

83.一个养禽专业户养鸡980只,养的鸡比鸭的2倍多20只。养鸭多少只?

84.小刚家种了5棵苹果树,今年一共收苹果215千克。有4棵苹果树平均每棵收苹果45千克,另一棵收苹果多少千克?

85.在方框里分别填哪几个数字,才能使商是一位数,并且没有余数?

86.一个编筐专业户28天编了242个筐,比原计划多编了18个筐,原计划每天编多少个筐?

58

87.副食商店第一天卖出鸡蛋150千克,第二天比第一天卖出的2倍少75千克。第二天卖出鸡蛋多少千克?

88.学校开运动会。16个班共有384名运动员,平均每个班有多少名运动员?

89.一个木工组要做1450张课桌。已经做了640张,剩下的要用30天做完。平均每天要做多少张?

90.学校买来42包练习本,每包20本。每班分84本,能够分给几人班?

91.胜利果园收了118筐苹果,一辆小货车每次运15筐,需要运几次?最后一次运多少筐?

92.小兰在计算除法的时候,把除数65写成56,结果得到的商是13还余52。想一想:正确的商应该是多少?

93.同学们大扫除,打扫操场的有36人,是打扫教室的人数的3倍,打扫院子的有27人。参加大扫除的一共有多少人?

94.同学们收核桃,一工收776克,每25千克装一筐,可以装多少筐,还剩多少千克?

95.用电孵箱孵小鸡一次可孵2880只,一只母鸡一次能孵16只。用电孵箱一次孵小鸡的只数是一只母鸡一次孵的多少倍?

59

96.小燕子孵出以后,大燕子在26天里给一只小燕子一共喂养910只害虫,平均每天喂多少只?

97.在一条长24千米的公路的一边,一共栽了4300棵杨树,3020棵柳树。平均每千米栽了多少棵树?

98.同学位要栽2500棵树,如果每个同学栽4棵,大约需要多少同学参加植树劳动?

99.学校运来3920千克煤,计划烧5个月,平均每个月大约烧多少千克?

100.欣华旅馆6月份接待旅客3046人,7月份接待的旅客比6月份的2倍少968人。7月份大约接待旅客多少人?

101.一份文稿1185字,打字员用6分钟打完这份文稿。她每分钟大约打多少字?

102.判断下面各题的对错,把不对的改正过来。

(1)“修一条长1200米的路,用了3天,求平均每天修多少米?”用“1200÷3”计算。( )

60

(2)知道核桃树的棵数和收核桃的千克数,求每棵核桃树的平均产量,是求总产量的题目。( )

(3)“一辆汽车8小时行360千米, ?”是求路程的题目。( )

103.一架喷气式飞机4小时飞行3600千米。一辆汽车每小时行60千米。这架飞机的速度是这辆汽车的几倍?还可以提别的问题吗?

104.从县城架一条电线到胜利村,长7200米。架了3天以后,离胜利村还有2400米。平均每天架了多少米?每天工作10小时,平均每小时架多少米?

105.(1)被除数是315,除数是45,商是多少?

(2)用25除160,商是多少,余数是多少?

(3)1392是58的多少倍?

(4)6527里面有几个61?

106.农机站有433千克柴油,用了5天,平均每天大约用多少千克?

107.在下面的方框里填上数字,使每个算式中1到9这九个数字各出现一次。 5769÷□□=□□□

61

5346÷□□=□□□

108.红星小学去年植树140棵,今年植树是去年的3倍。今年比去年多植树多少棵?

109.同学们分成两组到菜园摘柿子。第一组摘了14筐,第二组比第一组少摘了2筐,每筐重25千克。第二组摘了多少千克?

110.动物园的一只大象每天吃450千克食物,一只熊猫4天吃72千克食物 。一只大象每天的食量是一只熊猫的多少倍?它比熊猫每天多吃多少食物?

111.同学们栽树。一班要栽58棵,二班要栽67棵。平均栽5行,每行栽多少棵?(列综合算式解答。)

112.一艘客轮8月30日11:00从重庆开出,9月1日17:00到达武汉。从重庆到武汉的航程是1354千米。除去中途在码头上停船时间6小时,估算这艘客轮每小大约行多少千米?

113.学校组织同学去博物馆参观。三年级去了62人,四年级去的人数是三年级的2倍。两个年级一共去了多少人?

114.中、高年级同学听科学家作报告中年级有84人参加,高年级参加的人数是中年级的3倍。听报告的一共有多少人?

62

115.王老师要批改48篇作文,已经批改了12篇。如果每小时批改6篇,剩下的作文要多少小时批改完呢?

116.光明电影院原来每天放映3场电影,现在每天放映1场,平均每场卖票160张。现在每天可以卖多少张票?(列综合算式解答。)

117.中营村去年修了2条水渠,总长604米,今年修的水渠长度是去年的3倍。今年比去年多修多少米?

118.南京长江大桥正桥有10个桥孔,其中9个桥孔的长都是160米,还有一个桥孔的长是128米。正桥(10个桥孔)长多少米?

119.两辆车运苹果,第一辆车运35筐,第二辆车运38筐。第二辆车比第一辆多运75千克。平均每筐有苹果多少千克?第一辆车运了多少千克?

120.小红家今年养了4箱蜜蜂,共收蜂蜜380千克,去年平均每箱收蜂蜜84千克。今年每箱平均产蜜量比去年高多少千克?

121.一艘客轮8月30日11:00从重庆开出,9月1日17:00到达武汉。从重庆到武汉的航程是1354千米。除去中途在码头上停船时间6小时,估算这艘客轮每小大约行多少千米?

122.丁丁、小巧、小亚每人种27棵树,一共种几棵树?

63

123.百货商店第一天上午卖出衣服372件,比下午多卖出39件,下午卖出多少件?

124.一只小羊重900克,一只小猪的重量是一只小羊的6倍,一只小羊重多少克?

125.食品点有糕点910盒,卖出178盒,还剩多少盒?又运进258盒,现在有多少盒?

126.小巧体重29千克,比小胖轻9千克,小巧重多少千克?

127.爸爸买来181本新书后,现在书架上有900本书,书架上原来有书多少本?

128.一本书有450页,小军每天看29页,看了8天,小军一共看了几页?还剩几页?

129.把86本书平均分给9个班,每个班可以分几本?还剩多少本?

130.妈妈买了45只苹果,9只生梨,苹果的只数是生梨的几倍?

131.商店买出4箱肥皂,每箱90块,买出多少块?

64

132.王大妈养了6只母鸡,8只公鸡,共生了48只蛋,平均每只鸡生几只蛋?

133.公园有40棵桃树,柳树的棵树是桃树的10倍,柳树有多少棵?

134.有43粒纽扣,平均每件衣服钉5粒,可以钉几件衣服,还剩几粒纽扣?

135.阿姨买了8盒巧克力,每盒20粒,一共有多少粒?吃了28粒,还剩多少 粒?

136.停车场停了6行轿车,每行14辆,一共有多少辆轿车?

137.鸡蛋和鸭蛋共有203箱,其中鸡蛋有156箱,鸭蛋有多少箱?

138.买一只椅子8元,一张圆桌72元,圆桌的价钱是椅子的几倍?

139.买一支铅笔9分,买60支铅笔要多少钱?

140.体育室足球有42只,乒乓球有75只,三毛球有38只,乒乓球比三毛球多几只?三种球共有多少只?

141.同学们种树,4个人种8棵树,平均每人种几棵?

142.朝春小学评"朝春之星",三年级有25名,比四年级少8名,四年级共有几名?

65

143.书店第一天卖出故事书420本,第二天卖出149本,第一天和第二天相差几本?

144.水果店有橘子24箱,苹果8箱,生梨4箱,橘子的箱数是苹果的几倍?苹果的箱数是生梨的几倍?

145.56个同学跳绳,每8人一组,可以分成几组?每组跳60个,一共跳几个?

146.小巧已经做了29道题,还有28道没有做,一共做几道?

147.城关小学开展“我是环保小卫士”活动。三(1)班同学捡了369个废弃塑料袋,三(2)班捡了441个,两班一共捡了( )个废弃塑料袋。

148.11路公共汽车上原有乘客23人,到邮电局站下了8人,又上来10人。现在车上有乘客( )人。

149.华侨电影院将播放影片《哈利波特与火焰杯》,明明想和爸爸妈妈一起去看。如果每张票价18元,一共要花( )元钱。

150.有32个茶杯,每6个装一盒,可以装( )盒,还剩( )个。

151.一盏台灯98元,买这样的5盏台灯大约需要( )元。

66

152.一人唱一首歌要用4分钟,15个人合唱这首歌需要( )分钟。

153.一袋洗衣粉重800克,5袋这样的洗衣粉一共重( )千克。

154.今年姗姗比彬彬大3岁,5年后姗姗比彬彬大( )岁。

155.打字员要打一份83页的文稿,前3天打了20页,剩下的要在一星期完成,平均每天要打多少页?

156.张军家买回一袋大米,平均每天吃2千克,吃了9天后还剩下7千克。这袋大米原有多少千克?

157.李平向学校图书馆借了一本60页的故事书,借期是一星期,他计划每天看8页,能按期还书吗?

158.用一根铁丝围成了一个长25厘米,宽18厘米的长方形,这根铁丝至少长多少?

159.学校新教学楼有5层,每层有3间教室,每间教室安装了6盏日光灯。 你能根据上面提供的信息,提出2不同的问题,并解答出来吗?试试看,相信你能行!

问题1:

67

问题2:

160.东东有32本画册,送给青青6本后,两人的画册本数就同样多。青青原有画册( )本。

161.三年级3个班一共修补图书45本,一班和二班修补了28本,二班和三班修补了30本。那么一班修补( )本,二班修补( )本,三班修补( )本。

162.学校开展“我能行”俱乐部活动。报名参加“乒坛小将”的人数是“校园NBA”的2倍,已知“乒坛小将”的人数比“校园NBA”多21人。报名参加“乒坛小将”的有( )人。

163.工人叔叔修了7天的路,平均每天修39米,一共修了多少米?

164.二年级有383人,比三年级多29人,三年级有几人?两个年级有多少人?

165.小刚有5角3分,买8分一块的橡皮,可以买多少块?还剩多少钱?

166.一月份有31天,有几个星期,还剩几天?

167.修路队修一条长1500米的公路,已经修好了300米,剩下的要在6天修完,平均每天要修多少米?

68

168.运动场跑道一圈是400米,王叔叔每天坚持跑2圈半。他每天跑多少米?

169.小丽走一步长约5分米,她从家到学校一共走了540步,算一算,她家到学校大约有多少米?

170.兰兰身高134厘米,东东比兰兰高5厘米。东东身高是多少厘米?

171.红领巾小学三年级有男生257人,女生235人,已经体检身体的有387人,没有体检的有多少人?

172.图书室借出456本图书,还剩207本,现在又还回285本,图书室里现在有多少本?

173.红领巾小学买来皮球380个,足球70个,课外活动时借出去423个,现在学校还剩多少个球?

174.三(2)班捐赠图书400本后还剩273本,现在又买来125本,现在三(2)班有图书多少本?

175.冬冬想买一辆310元的滑板车,已经攒了200元。如果他每月攒30元,再攒几个月就够了?

176.东方红小学的学生为希望工程共捐赠900本书,其中故事书326本,科 69

技书475本,其余的是连环画。连环画有多少本?

177.一个正方形的边长是8厘米,如果把它的边长增加10厘米,那么它的周长增加多少厘米?

173.一个长方形的操场周长是400米,长是宽的3倍,这个操场的长和宽各是多少米?

174.有两个同样的长方形,长是8分米,宽是4分米。如果把它们拼成一个长方形,这个长方形的周长是多少分米?如果拼成一个正方形,这个正方形的周长是多少分米?

175.冬冬借了一本科技书有40页,一周后归还,他每天准备看6页,能按时归还吗?

176.三(2)班有44人,老师准备分成8个小组讨论,每组可分几人,还剩几人?

177.用一段长4米的布料可以裁5件同样大小的背心。做一件背心要用多少布?

178.一头小象重4吨,用一辆载重10吨的大货车运,一次最多能运几头小象?

70

179.红旗连锁店原有瓶干632袋,卖出385袋,又运来200袋,这时店里有多少袋瓶干?

180.学校买来810本练习册,一年级领走168本,二年级领走165本,还剩多少本?

181.一列火车的第10号车厢原有116人,到某站后,有58人下车,有45人上本。再开车时,这节车厢有多少人?

182.一台VCD要238元,一台扫描仪要458元,爸爸带了800元钱。够不够? 183.张大爷打了700斤鱼,上午卖出523斤,下午比上午少卖出394斤。

(1)下午卖了多少斤?

(2)这一天一共卖了多少斤?

(3)还剩多少斤?

184.小明和姐姐一道去书店,姐姐买一本《英语辞典》用去87元,小明买一本科技类的书用去24元。姐姐付给收银员150元,应找回多少元?

185.要给一幅长30厘米,宽26厘米的画做画框。画框的周长至少是多少厘米?

71

186.用两个长4厘米,宽3厘米的长方形拼成一个大长方形。大长方形的周长可能是多少?

187.向阳小学的操场是一个长方形,长100米、宽65米。小强围着操场跑了2圈,小强一共跑了多少米?

188.有学生31人,老师2人。每船限乘4人,至少要租多少条小船?

189.一副中国象棋16元,一副跳棋12元,一副围棋是一副中国象棋与一副跳棋价钱和的3 倍。小明带80元,买一副围棋够吗?

190.同学们倡议捐400本图书给"手拉手"学校。一至六年级各捐了58本,还要捐多少本就达到了400本?

191.春季植树。五年级植树12棵,六年级植树16棵,全校植树的棵数是五、六年级植树棵数的3倍,全校共植树多少棵?

192.原来有30个同学,又走来15个。这些同学5人排一行,可以排几行?

193.用一根36厘米的铁丝正好围成一个正方形。这个正方形的边长是多少厘米?

194.一根绳子长25米,先剪下10米,剩下的每两米做一根短跳绳。可以做多少根短跳绳,还剩多少米?

72

195.把一张长36厘米,宽18厘米的长方形纸片,剪成两个最大的正方形,其中一个正方形的周长是多少厘米?

196.一根绳子的5倍是45米,一根铁丝是这根绳子的7倍。这根铁丝长多少米?

197.修一条945米的路,第一个月修了354米,第二个月修了276米,第三个月还要修多少米才能修完?

198.超市上午卖出大米153千克,下午比上午多卖出56袋,这一天工卖出大米多少袋?

199.水果店运回54筐水果,其中48筐是苹果,其余是梨,问苹果的筐数是梨的多少倍?

200.一辆汽车每小时行55千米,照这样计算,4小时可以行多少恰千米?

201.饲养小组养32只白兔,26只黑兔,养的灰兔比白兔的总数少18只,养会灰兔多少只?

1.三年级的学生去茶园里劳动;女生有46人,男生有54人;5名学生 分成一组,一共可以分成多少组?

73

2.商店有4筐苹果,每筐45千克,已经卖出136千克,还剩多少千 克苹果?

3.美术组有22人,体育组的人数是美术组的3倍,两个组共有多少人?

4.每盒粉笔1元3角6分,每瓶墨水6角2分,学校买了8盒粉笔6瓶 墨水,共花多少钱?

5.有篮球9个,足球的个数是篮球的6倍,足球有多少个?

6.有足球81个,篮球9个,足球的数量是篮球的多少倍?

7.三年级有90名学生;每两人用一张课桌,需要多少张课桌?把这些 课桌平均放在3间教室里,每间教室放多少张?

8.一部儿童电视剧共378分钟.分9集播放,每集大约播放多长时间?

9.个果园里栽了125棵苹果树,梨树的棵数比苹果树的4倍少20棵。 这个果园一共栽了多少棵树?

10.一段路长324米,已经修了240米,剩下的计划4小时修完。 平均每小时修多少米?

11.春雨小学389名学生去参观自然博物馆.每辆车准乘45人,租9 74

辆车够吗?

12.红光印刷厂装订一批日记本,前三天共装订了960本,后16天 平均每天装订420本。这批日记本共有多少本?

13.有530把椅子,分5次运完.平均每次运多少把?如果分4次运呢?

14.学校买来6箱图书,每箱50本,平均分给4个年级,每个年级 分多少本?

15. 在3千米长的公路一边,每隔5米种一棵树,一共要分多少段?

16. 小明从家到学校要走200米长的路,如果他来回走2趟共行多 少米?

17. 商店有黄气球19个,红气球比黄气球少7个,花气球的个数是红气球的2倍,花气球有多少个?

18. 同学们做习题,小华做了75道,小明做了85道,小青比小华和小明的总数少30道,小青做了多少道?

19. 学校有14棵杨树,杨树的棵数是松树的2倍,柳树比松树多 4棵,有多少棵柳树?

75

20.一个画展每天的开放时间是8:00—17:00.这个画展每天展出多 长时间?

21.一场排球赛,从19时30分开始,进行了155分钟.比赛什么时候 结束?

22.小明买20枚8角的邮票和30枚2元的邮票.一共要付多少钱?

23.养一张蚕需要桑叶约600千克,可产茧约50千克.我家养了4张蚕. 茧多少千克?需要桑叶多少千克?张村共养了40张蚕,可产茧 多少千克?

24.篮球场的长是28米,宽是15米。它的面积是多少平方米?半 场是多少平方米?

25.公园有7只大猴,小猴的只数比大猴多9只,公园一共养了多 少只猴?

26. 甲有140元,甲的钱数是乙的2倍,甲乙共有多少元?

27. 一列火车早上5时从甲地开往乙地,按原计划每小时行驶120 千米,下午3时到达乙地,但实际到达时间是下午5时整,晚 点2小时。问火车实际每小时行驶多少千米?

76 可产

(15-5)×120=1200 1200÷ (10+2) =100

28.一辆汽车早上8点从甲地开往乙地,按原计划每小时行驶60千米, 下午4时到达乙地。但实际晚点2小时到达,这辆汽车实际每 小时行驶多少千米?

(16-8)×60=480 480÷(8+2)=48

29 .小宁、小红、小佳去买铅笔,小宁买了7枝,小红买了5枝, 小佳没有买。回家后,三个人平均分铅笔,小佳拿出8角钱, 小佳应给宁多少钱?给小红多少钱?

(7+5)÷3=4 8÷4=2 2× (7-4) =6 8-6=2

30.三个好朋友去买饮料,小亮买了5瓶,小华买了4瓶,阳阳没 有买。到家后,三个人平均喝完饮料,阳阳拿出6元钱,他应给 小亮多少钱?给小华多少钱?

(5+4)÷3=3 6÷3=2 2×(5-3)=4 6-4=2

31.用一个杯子向空瓶里倒牛奶,如果倒进去2杯牛奶,连瓶共重 450克;如果倒进去5杯牛奶,连瓶共重750克。一杯牛奶和一 个空瓶各重多少克?(750-450)÷3=100 450-(2×100)=250

33.(1)两个因数分别是7和12,积是多少?

77

(2)250的3倍是多少?

34.一只虎体重180千克,一只熊的体重是虎的2倍,这只熊的体

重是多少千克?

35.工厂要加工360个零件,小王5天可做完,用这样的速度,做

8天能加工多少个零件?

36.明明看一本故事书,每天看20页,5天看了这本书的一半。

这本书一共有多少页?

37.要给一张边长是9分米的正方形桌子配上一块玻璃,要多大的

玻璃?在桌子的四周再固定一圈木料,需要多长的木料?

38.一场广播操有60人参加。分成两组,每组分成5个小圈。每

个小圈有多少人?

要求每个小圈有多少人?可以先求:________________________ 思考题:

1.强强8岁时,他父亲32岁。当父亲的年龄是强强的2倍时,父亲多少岁?

78

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com