haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学数学小学数学

2013最新人教版二年级数学上册期末试卷1

发布时间:2013-12-26 12:44:59  

二年级上册数学期末试卷

学校: 班级: 姓名:

成绩:

一、填空题。(36分)

1、78厘米+22厘米=( )厘米=( )米 ( )小时=60分

2、6个3相加,写成乘法算式是( ),这个式子读作( )。

3、在下面的( )里最大能填几?

( )× 3 < 27 ( )<5×7

4、在算式2×8=16中,2和8是( ),积是( )。

5、在( )里填上“米”或“厘米”。

小明身高132( ) 小花身高1( )32( )

6、一个 要9元, 买7个要( )元。列式是( ),口诀是(

7、一把三角板上有( )个直角。长方形有( )个直角。

8、在○里填上 “<、>、=”或“+、-、×”

9+56○64 36○73-37 9×7○65 1小时○65分钟

20○4=16 4 ○ 9=36 0 ○9=9 0

○ 9=0

10、

小刀长( )厘米 蜡笔长( )厘米

11、用

这三张卡片能组成( )个两位数。

12、7+7+7+7+7=( )×( ); 4×4-4 =( )×( );

13、把口诀补充完整,并写出乘法算式。

( )二十四 ( )二十四

14. ( : )也可以表示成( )。过20分钟是( .

二、选择题(3分)

1、小明有50元钱,买故事书花了28元,他还剩( )元。

A、22 B、30 C、20

2、5+5+5+4,不可以改写成算式( )。

A、5×4 B、5×3+4 C、4×5-1

3、3个好朋友见面互相握手一次,共要握手( )次。

A、3次 B、4次 C、6次

)。 )

三、判断(4分) 1、9个4相加的和是13。 ( )

2、小强身高大约是137厘米。 ( )

3、1米和100厘米一样长。 ( )

4、三角板上的直角和黑板上的直角是不一样大的。 ( )

2.小华吃完饭前做作业,后去看电影, 他9点50吃饭。

做作业 看电影 吃饭

9:50 10:20 8:30

五、计算(22分)

1、口算(6分)

64-18= 36+24= 5+35=

0×7 6×7= 3×9=

6×7+24= 8×(71 - 66)= 30-(19+6)=

2、用竖式计算。(12分)

80-57= 69+16= 73-38=

36+46-58= 80-32-37= 62-34+57=

3、列式计算(6分)

(1)9与3的积再减去18是多少?

(2)一个因数是9,另一个因数是7,积是多少? (3)比67多29的数是多少?

六、作图题(5分)

1、画一条比12厘米少8厘米的线段。

2、画一个比直角大的角,并标上各部分的名称。

3.画图,表示下列乘法算式的含义。

3×5

六、解决问题。(24分)

1、新华字典一本37元,汉语词典一本比它少要9元,他们一共要多少元?(4分)

2、6个人植树,小花、小华、小明、小松、小张每人植了9棵,小牛植了10棵、一共植了多少棵树?(

3、有8名男学生,9名女学生。女学生每名有5本书。

(1)一共有多少名学生?(3分)

(2)女学生一共有多少本书?(3分)

4、公园里面的花有一朵4瓣,一朵7瓣,一朵24瓣的。

(1)买8朵7瓣的,一共有多少瓣花?(3分)

(2)买4朵4瓣和一朵24瓣的,有多少瓣花?(4分)

(3)4朵7瓣的和一朵24瓣的比较,那种多?(4分)

(4)自己提出一个问题,并解答。(4分) 4分)

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com