haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学数学小学数学

二年级上册数学试卷(5)

发布时间:2014-01-03 09:01:37  

13、把口诀补充完整,并写出乘法算式。

( )二十四 ( )二十四

14.

( : )也可以表示成( )。过20分钟

是( )。

.

二、选择题(3分)

1、小明有50元钱,买故事书花了28元,他还剩( )元。 A、22 B、30 C、20

2、5+5+5+4,不可以改写成算式( )。 A、5×4 B、5×3+4 C、4×5-1 3、3个好朋友见面互相握手一次,共要握手( )次。 A、3次 B、4次 C、6次

2.小华吃完饭前做作业,后去看电影, 他9时50吃饭。 做作业 看电影 吃饭

9:50 10:20 8:30

四、判断(4分)

1、9个4相加的和是13。 ( ) 2、小强身高大约是137厘米。 ( ) 3、1米和100厘米一样长。 ( )

4、三角板上的直角和黑板上的直角是不一样大的。 ( ) 五、计算(22分) 1、口算(6分)

64-18= 36+24= 5+35= 0×7 6×7= 3×9=

6×7+24= 8×(71 - 66)= 30-(19+6)=

2、用竖式计算。(12分)

80-57= 69+16= 73-38=

36+46-58= 80-32-37= 62-34+57=

3、列式计算(6分)

(1)9与3的积再减去18是多少?

(2)一个因数是9,另一个因数是7,积是多少? (3)比67多29的数是多少?

六、作图题(5分)

1、画一条比12厘米少8厘米的线段。

2、画一个比直角大的角,并标上各部分的名称。

3.

3×5

六、解决问题。(24分)

1、新华字典一本37元,汉语词典一本比它少要9元,他们一共要多少元?(4分)

2、6个人植树,小花、小华、小明、小松、小张每人植了9棵,小牛植了10棵、一共植了多少棵树?(4分)

3、有8名男学生,9名女学生。女学生每名有5本书。 (1)一共有多少名学生?(3分)

(2)女学生一共有多少本书?(3分)

4、公园里面的花有一朵4瓣,一朵7瓣,一朵24瓣的。 (1)买8朵7瓣的,一共有多少瓣花?(3分)

(2)买4朵4瓣和一朵24瓣的,有多少瓣花?(4分)

(3)4朵7瓣的和一朵24瓣的比较,那种多?(4分)

(4)自己提出一个问题,并解答。(4分)

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com