haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 唐诗宋词唐诗宋词

古诗19首(拼音)

发布时间:2014-01-29 10:46:44  

jiāngnánfēng

1.江 南

hànyuafǔ

4.风

tánglǐqiáo

(汉乐府)

jiāngnánkěcǎilián

liányah?tiántián

(唐)李 峤

jiělu?sānqiūya

n?ngkāiaryuahuā

江 南 可 采 莲,莲 叶 何 田 田!

yúxìliányajiān

yúxìliányadōng

解 落 三 秋 叶,能 开 二 月 花。

gu?jiāngqiānchǐlàng

rùzhúwàngānxi?

鱼 戏 莲 叶 间。鱼 戏 莲 叶 东,

过 江 千 尺 浪,入 竹 万 竿 斜。

yúxìliányaxī

yúxìliányanán

鱼 戏 莲 叶 西,鱼 戏 莲 叶 南,

yúxìliányaběi

鱼 戏 莲 叶 北。

chìlagē

2.敕 勒 歌

běicháoyuafǔ

(北朝乐府)

chìlachuān

yīnshānxià

敕 勒 川,阴 山 下,

tiānsìqi?nglú

l?nggàisìyě

天 似 穹 庐, 笼 盖 四 野。

tiāncāngcāng

yěmángmáng

天 苍 苍,野 茫 茫,

fēngchuīcǎodīxiànniúyáng

风 吹 草 低 见 牛 羊。

yǒng

?

3.咏 鹅

tángjiàbīnwáng

(唐)骆宾王

?

?

?

qǔxiàngxiàngtiāngē

鹅 鹅 鹅,曲 项 向 天 歌。

báimáofúlǜshuǐ

h?ngzhǎngbōqīngbō

白 毛 浮 绿 水,红 掌 拨 清 波。

yǒng

liǔ

5.咏 柳

táng

hazhīzhāng

(唐)贺知章

bìyùzhuāngch?ngyīshùgāo

碧 玉 妆 成 一 树 高,

wàntiáochuíxiàlǜsītāo

万 条 垂 下 绿 丝 绦,

búzhīxìyashuícáichū

不 知 细 叶 谁 裁 出,

aryuachūnfēngsìjiǎndāo

二 月 春 风 似 剪 刀。

liángzhōucí

6.凉 州 词

táng

wángzhīhuàn

(唐)王之涣

huángh?yuǎnshàngbáiyúnjiān

黄 河 远 上 白 云 间,

yīpiàngūch?ngwànranshān

一 片 孤 城 万 仞 山。

qiāngdíh?xūyuànyángliǔ

羌 笛 何 须 怨 杨 柳,

chūnfēngbúdùyùm?nguān

春 风 不 度 玉 门 关。

1

dēngguànqual?udànshǐl?ngch?ngfēijiāngzài

7.登 鹳 雀 楼

tángwángzhīhuàn

但 使 龙 城 飞 将 在,

bújiàohúmǎdùyīnshān

(唐)王之涣

báirìyīshānjìn

huángh?rùhǎiliú

不 教 胡 马 度 阴 山。

fúr?ngl?us?ngxīnjiàn

白 日 依 山 尽,黄 河 入 海 流。

yùqi?ngqiānlǐmù

gangshàngyīc?ngl?u

11.芙 蓉 楼 送 辛 渐

táng

wángchānglíng

欲 穷 千 里 目,更 上 一 层 楼。

(唐)王昌龄

chūn

xiǎo

8.春 晓

táng

manghàorán

(唐)孟浩然

chūnmiánbújiàoxiǎo

chùchùw?ntíniǎo

春 眠 不 觉 晓,处 处 闻 啼 鸟。yaláifēngyǔshēng

huālu?zhīduōshǎo

夜 来 风 雨 声,花 落 知 多 少。liáng

zhōu

9.凉 州 词

táng

wang

han

(唐) 王 翰

pútáoměijiǔyaguāngbēi

葡 萄 美 酒 夜 光 杯,

yùyǐnpípámǎshàngcuī

欲 饮 琵 琶 马 上 催。

zuìw?shāchǎngjūnm?xiào

醉 卧 沙 场 君 莫 笑,

gǔláizhēngzhànjǐr?nhuí

古 来 征 战 几 人 回。

chū

sāi

10.出 塞

táng

wángchānglíng

(唐)王昌龄

qínshímíngyuahànshíguān

秦 时 明 月 汉 时 关,

wànlǐchángzhēngr?nwaihái

万 里 长 征 人 未 还。

hányǔliánjiāngyarùwú

寒 雨 连 江 夜 入 吴,

píngmíngs?ngkachǔshāngū

平 明 送 客 楚 山 孤。

lu?yángqīnyǒurúxiāngwan

洛 阳 亲 友 如 相 问,

yīpiànbīngxīnzàiyùhú

一 片 冰 心 在 玉 壶。

lùzhái

12.鹿 柴

táng

wángw?i

(唐)王维

kōngshānbújiànr?n

dànw?nr?nyǔxiǎng

空 山 不 见 人,但 闻 人 语 响。fǎnjǐngrùshēnlín

fùzhàoqīngtáishàng

返 景 入 深 林, 复 照 青 苔 上。s?ngyuánarshǐānxī

13.送 元 二 使 安 西

táng

wángw?i

(唐)王维

waich?ngcháoyǔyìqīngch?n

渭 城 朝 雨 浥 轻 尘,

kashěqīngqīngliǔsaxīn

客 舍 青 青 柳 色 新。

quànjūngangjìnyībēijiǔ

劝 君 更 尽 一 杯 酒,

xīchūyángguānwúgùr?n

西 出 阳 关 无 故 人。

2

jiǔyuajiǔrìyìshāndōngxiōngdìfēiliúzhíxiàsānqiānchǐ

14.九 月 九 日 忆 山 东 兄 弟

飞 流 直 下 三 千 尺,

táng

wángw?i

(唐)王维

dúzàiyìxiàngw?iyìka

独 在 异 乡 为 异 客,

měif?ngjiāji?baisīqīn

每 逢 佳 节 倍 思 亲。

yáozhīxiōngdìdēnggāochù

遥 知 兄 弟 登 高 处,

biànchāzhūyúshǎoyīr?n

遍 插 茱 萸 少 一 人。

jìngyasī

15.静 夜 思

táng

lǐbái

(唐)李 白

chuángqiánmíngyuaguāngyíshìdìshàngshuāng

床前明 月光,疑 是 地上霜。jǔt?uwàngmíngyuadīt?usīgùxiàng

举 头 望 明 月,低 头 思 故 乡。

gǔlǎngyuaháng

ji?xuǎn

16.古 朗 月 行(节选)

táng

lǐbái

(唐)李 白

xiǎoshíbúshíyua

hūzu?báiyùpán

小 时 不 识 月,呼 作 白 玉 盘。

y?uyíyáotáijìng

fēizàiqīngyúnduān

又 疑 瑶 台 镜,飞 在 青 云 端。

wànglúshānpùbù

17.望 庐 山 瀑 布

táng

lǐbái

(唐)李 白

rìzhàoxiānglúshēngzǐyān

日 照 香 炉 生 紫 烟,

yáokànpùbùguàqiánchuān

遥 看 瀑 布 挂 前 川。

yíshìyính?lu?jiǔtiān

疑 是 银 河 落 九 天。

zangwānglún

18.赠 汪 伦

táng

lǐbái

(唐)李 白

lǐbáich?ngzhōujiāngyùháng

李 白 乘 舟 将 欲 行,hūw?nànshàngtàgēshēng

忽 闻 岸 上 踏 歌 声。

táohuātánshuǐshēnqiānchǐ

桃 花 潭 水 深 千 尺,

bújíwānglúns?ngwǒqíng

不 及 汪 伦 送 我 情。

huánghal?us?ngmanghàoránzhī

19.黄 鹤 楼 送 孟 浩 然 之guǎnglíng

táng

lǐbái

广 陵 (唐)李 白

gùr?nxīcíhuánghal?u

故 人 西 辞 黄 鹤 楼,

yānhuāsānyuaxiàyángzhōu

烟 花 三 月 下 扬 州。

gūfānyuǎnyǐngbìkōngjìn

孤 帆 远 影 碧 空 尽,

w?ijiànchángjiāngtiānjìliú

唯 见 长 江 天 际 流。

3

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com