haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 唐诗宋词唐诗宋词

普通话之古诗学习

发布时间:2014-03-08 17:23:54  

01 咏 鹅 【唐】骆宾王 ? ? ? 鹅, 鹅, 鹅, qū xiàng xiàng tiān gē 02 敕勒歌 北朝民歌

敕 勒 川, 阴 山 下。 Tiān sì qi?ng lú lǒng gài sì yě chì la chuān yīn shān xià

曲 bái 白 hōng 红

项 向 天 歌。 máo fú lǜ shuǐ 毛 浮 绿 水, zhǎng bō qīng bō 掌 拨 清 波。 天 似 穹 庐, 笼 盖 四 野。 tiān cāng cāng yě máng máng 天 苍 苍, 野 茫 茫, fēng chuī cǎo dī xiàn niú yáng 风 吹 草 低 见 牛 羊。

03 春晓【唐】孟浩然

春 眠 不 觉 晓, chù chù w?n tí niǎo 04 回乡偶书 【唐】贺知章

少 小 离 家 老 大 回, xiāng yīn wú gǎi bìn máo shuāi chūn mián bù ju? xiǎo shào xiǎo lí jiā lǎo dà huí

处 处 ya lái 夜 来 huā luo 花 落

闻 fēng 风 雨zhī duō 知 多 啼 yǔ 声,shǎo 少。 鸟。 shēng 乡 音 无 ?r t?ng xiāng 儿 童 相 xiào wan ka 笑 问 客

改 jiàn 见 c?ng 从 鬓 毛 衰。 bù xiāng shí 不 相 识, h? chù lái 何 处 来。

05 静夜思 【唐】李白

chuáng qián míng yua guāng 床 前 明 月 光, yí shì dì shàng shuāng 006 忆江南 【唐】白居易

jiāng nán hǎo fēng jǐng jiù c?ng ān 江 南 好 ,风 景 旧 曾 谙。 rì chū jiāng huā hóng shèng huǒ 疑 是 jǔ t?u 举 头 dī t?u 低 头

地 上 霜。 wàng míng yua 望 明 月, sī gù xiāng 思 故 乡。 日 出 江 chūn lái jiāng 春 来 江 n?ng bù yì 能 不 忆

花 红 胜 火, shuǐ lǜ rú lán 水 绿 如 蓝, jiāng nán 江 南?

7 游子吟 【唐】孟郊 cí mǔ shǒu zhōng xiàn 慈 母 手 中 线, you zǐ shēn shàng yī 08 古朗月行(节选) 【唐】李白 xiǎo shí bù shí yua 小 时 不 识 月, hū zu? bái yù pán 游 子 身 上 衣。 lín xíng mì mì f?ng 临 行 密 密 缝, yì kǒng chí chí quī 意 恐 迟 迟 归。 shuí yán cùn cǎo xīn 谁 言 寸 草 心, bào d? sān chūn huī 报 得 三 春 晖?

呼 作 y?u yí 又 疑 fēi zài 飞 在

白 yáo 瑶 qīng 青 玉 盘。 tái jìng 台 境, yún duān 云 端。

09 元日 王安石

bào zhú shēng zhōng yī suì chú 爆 竹 声 中 一 岁 除, chūn fēng s?ng nuǎn rù tú sū 10 登鹳雀楼 【唐】王之涣 bái rì yī shān jìn 白 日 依 山 尽, huáng h? rù hǎi liú 春 风 送 暖 入 屠 苏。 qiān m?n wàn hù t?ng t?ng rì 千 门 万 户 曈 曈 日, zǒng bǎ xīn táo huàn jiù fú 总 把 新 桃 换 旧 符。

黄 河 yù qiǒng 欲 穷 gang shàng 更 上

入 海 qiān lǐ 千 里 yī c?ng 一 层 流。 mù 目, l?u 楼。

11 望庐山瀑布 【唐】李白

日 照 香 炉 生 紫 烟, 12 早发白帝城 【唐】李白 朝 辞 白 帝 彩 云 间, rì zhào xiāng lú shēng zǐ yān zhāo cí bái dì cǎi yún jiān Yáo kàn pù bù guà qián chuān qiān lǐ jiāng líng yī rì huán

遥 看 fēi liú 飞 流 yí shì 疑 是

瀑 zhí 直 yín 银 布 挂 xià sān 下 三 h? luo 河 落 前 川。 qiān chǐ 千 尺, jiǔ tiān 九 天。 千 里 江 陵 一 日 还。 liǎng àn yuán shēng tí bù zhù 两 岸 猿 声 啼 不 住, qīng zhōu yǐ guo wàn chong shān 轻 舟 已 过 万 重 山。

13 江畔独步寻花【唐】杜甫 huáng sì niáng jiā huā mǎn xī 黄 四 娘 家 花 满 蹊, qiān duǒ wàn duǒ yā zhī dī 千 朵 万 朵 压 枝 低。 liú lián xì di? shí shí wǔ 留 连 戏 蝶 时 时 舞, zì zài jiāo yīng qià qià tí 自 在 娇 莺 恰 恰 啼。

14 六月二十七日望湖楼醉书 苏轼 Hēi yún fān m? wai zhē shān 黑 云 翻 墨 未 遮 山, Bái yǔ tiào zhū luàn rù chuán 白 雨 跳 珠 乱 入 船。 juǎn dì fēng lái hū chuī sàn 卷 地 风 来 忽 吹 散, wàng hú lou xià shuǐ rú tiān 望 湖 楼 下 水 如 天。

15 小池 杨万里

quán yǎn wú shēng xī xì liú 泉 眼 无 声 惜 细 流, shù yīn zhào shuǐ ài qíng róu 16 四时田园杂兴 范成大

zh?u chū yún tián ya jī má 昼 出 耘 田 夜 绩 麻, cūn zhuāng ?r nǚ gè dāng jiā 树 荫 xiǎo h? 小 荷 cǎo yǒu 早 有

照 cái 才 qīng 蜻 水 爱 晴 柔。 lù jiān jiān jiǎo 露 尖 尖 角, tíng lì shàng tóu 蜒 立 上 头。村 庄 儿 女 各 当 家。 t?ng sūn wai jiě g?ng gēng zhī 童 孙 未 解 供 耕 织 , yě bàng sāng yīn xu? zh?ng guā 也 傍 桑 阴 学 种 瓜。

17 悯农 【唐】李绅 chú hé rì dāng wǔ 锄 禾 日 当 午, hàn dī hé xià tǔ 汗 滴 禾 下 土。 shuí zhī pán zhōng cān 谁 知 盘 中 餐, lì lì jiē xīn kǔ 粒 粒 皆 辛 苦 。

18 咏柳 【唐】贺知章 bì yù zhuāng ch?ng yī shù gāo 碧 玉 妆 成 一 树 高, wàn tiáo chuí xià lǜ sī tāo 万 条 垂 下 绿 丝 绦。 bù zhī xì ya shuí cái chū 不 知 细 叶 谁 裁 出, èr yuè chūn fēng sì jiǎn dāo 二 月 春 风 似 剪 刀。

19 晓出净慈寺送林子方 杨万里 bì jìng xī hú liù yua zhōng 毕 竟 西 湖 六 月 中, fēng guāng bù yǔ sì shí tóng 风 光 不 与 四 时 同。 jiē tiān lián ya wú qi?ng bì 接 天 莲 叶 无 穷 碧, yìng rì h? huā bi? yàng h?ng 映 日 荷 花 别 样 红。

20 绝句 【唐】杜甫 chí rì jiāng shān lì 迟 日 江 山 丽, chūn fēng huā cǎo xiāng 春 风 花 草 香。 ní róng fēi yàn zǐ 泥 融 飞 燕 子, shā nuǎn shuì yuān yāng 沙 暖 睡 鸳 鸯。

21 送元二使安西 【唐】王维 wai ch?ng zhāo yù yì qīng ch?n 渭 城 朝 雨 浥 轻 尘, kè shě qīng qīng liǔ sè xīn 22 赋得古原草送别 【唐】白居易

lí lí yuán shàng cǎo 离 离 原 上 草,

yì suì yì kū r?ng 一 岁 一 枯 荣。 客 舍 青 青 柳 色 quàn jūn gēng jìn yī bēi 劝 君 更 尽 一 杯 xī chū yáng guān wú gù 西 出 阳 关 无 故

新。 jiǔ 酒, r?n 人。 yě huǒ shāo bù jìn 野 火 烧 不 尽, chūn fēng chuī y?u shēng 春 风 吹 又 生。

yuǎn fāng qīn gǔ dào 远 芳 侵 古 道, qíng cuì jiē huāng ch?ng 晴 翠 接 荒 城,

y?u s?ng wáng sūn qù 又 送 王 孙 去, qī qī mǎn bié qíng 萋 萋 满 别 情。

23 鹿柴 【唐】王维

kōng shān bù jiàn r?n 空 山 不 见 人, dàn wén rén yǔ xiǎng 24 凉州词【唐】王翰

pú táo měi jiǔ yè guāng běi 葡 萄 美 酒 夜 光 杯, yú yǐn pí pā mǎ shàng cuī 但 闻 人 Fǎn yǐng rù 返 景 入 fù zhào qīng 复 照 青

语 响。 shēn lín 深 林, tái shàng 苔 上。 欲 饮 琵 zuì wò shā 醉 卧 沙 gǔ lái zhēng 古 来 征

琶 马 上 催。 chǎng jūn mò xiào 场 君 莫 笑, zhàn jǐ rén huí 战 几 人 回?

25 别董大【唐】高适

qiān lǐ huáng yún bái rì xūn 千 里 黄 云 白 日 曛, běi fēng chuī yàn xuě fēn fēn 北 风 吹 雁 雪 纷

mò chóu qián lù wú zhī

莫 愁 前 路 无 知

tiān xià shuí r?n bù shí

天 下 谁 人 不 识 纷。 jǐ 己, jūn 君。

上一篇:古诗鉴赏海报
下一篇:诗,词
网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com