haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 唐诗宋词唐诗宋词

20130304小学生必背古诗70首(注音版)

发布时间:2014-03-09 19:38:57  

jiāngnánchìlè

hànyuèfǔ

běicháomíngē

1、江 南

汉 乐 府

2、敕 勒 歌

北 朝 民 歌

jiāngnánkěcǎilián

江 南 可 采 莲,

liányèhétiántián

莲 叶 何 田 田。

yúxìliányèjiān

鱼 戏 莲 叶 间。

yúxìliányèdōng

鱼 戏 莲 叶 东,

yúxìliányèxī

鱼 戏 莲 叶 西。

yúxìliányènán

鱼 戏 莲 叶 南,

yúxìliányèběi

鱼 戏 莲 叶 北。

chì

lèchuān

敕 勒 川,

yīnshānxià

阴 山 下,

tiānsìqiónglú

天 似 穹 庐,

lónggàisìyǎ

笼 盖 四 野。

tiāncāngcāng

天 苍 苍,

yěmángmáng

野 茫 茫,

fēngchuīcǎodīxiàn风 吹 草 低 见

1

niúyáng

牛 羊。

yǒngé

3、咏 鹅

táng

jiàbīnwáng

(唐)骆 宾 王

é

é

é

鹅 ,鹅,鹅,

qǔxiàngxiàngtiāngē

曲 项 向 天 歌。

báimáo

fúlǜshuǐ

白 毛 浮 绿 水,

hóngzhǎngbōqīngbō

红 掌 拨 清 波。

fēng

4、风

táng

lǐqiáo

(唐) 李 峤

jiěluò

sānqiūyè

解 落 三 秋 叶,

néngkāièryuèhuā

能 开 二 月 花。

guòjiāngqiānchǐlàng

过 江 千 尺 浪,

rùzhúwàngānxiá

入 竹 万 竿 斜。

2

yǒngliǔ

táng

hèzhīzhāng

liángzhōucí

5、咏 柳

6、凉 州 词

táng

wángzhīhuàn

(唐)贺 知

bìyùzhuāngchéngyíshùgāo

碧 玉 妆 成 一 树 高,

wàntiáochuíxiàlǜ

sītāo

万 条 垂 下 绿 丝 绦。

bùzhīxìyèshuícáichū

不 知 细 叶 谁 裁 出,

èryuèchūnfēngsìjiǎndāo

二 月 春 风 似 剪 刀。

3

(唐)王 之 焕

huánghéyuǎnshàngbáiyúnjiān

黄 河 远 上 白 云 间,

yīpiàngūchéngwànrènshān

一 片 孤 城 万 仞 山。

qiāngdíhéxūyuànyángliǔ

羌 笛 何 须 怨 杨 柳,

chūnfēngbúdùyùménguān

春 风 不 度 玉 门 关。

dēngguànquèlóuchūnxiǎo

7、登 鹳 雀 楼

táng

wángzhīhuàn

8、春 晓

táng

mènghàorán

(唐)王 之 焕 (唐)孟 浩 然

báirì

yīshānjìn

白 日 依 山 尽,

huánghérùhǎiliú

黄 河 入 海 流。

yùqióngqiānlǐmù

欲 穷 千 里 目,

gèngshàngyìcénglóu

更 上 一 层 楼。

chūnmiánbùjuéxiǎo

春 眠 不 觉 晓,

chùchù

wéntíniǎo

处 处 闻 啼 鸟。

yèláifēngyǔshēng

夜 来 风 雨 声,

huāluòzhīduōshǎo

花 落 知 多 少?

4

liángzhōucíchūsài

9、凉 州 词

táng

wánghàn

10、出 塞

táng

wángchānglíng

(唐)王 翰 (唐)王 昌 龄

pútáoměijiǔyèguāngbēi

葡 萄 美 酒 夜 光 杯,

yùyǐnpípámǎshàngcuī

欲 饮 琵 琶 马 上 催。

zuìwòshāchǎngjūnmòxiào

醉 卧 沙 场 君 莫 笑,

gǔláizhēngzhànjǐrénhuí

古 来 征 战 几 人 回?

qínshímíngyuèhànshíguān

秦 时 明 月 汉 时 关,

wànlǐchángzhēngrénwèihuán

万 里 长 征 人 未 还。

dànshǐlóngchéngfēijiàngzài

但 使 龙 城 飞 将 在,

bújiàohúmǎdùyīnshān

不 教 胡 马 度 阴 山!

5

fúrónglóusòngxīnjiàn11、芙 蓉 楼 送 辛 渐

táng

wángchānglíng

(唐)王 昌 龄

hányǔliánjiāngyèrùwú

寒 雨 连 江 夜 入 吴,

píngmíngsòngkèchǔshāngū

平 明 送 客 楚 山 孤。

luòyángqīnyǒurúxiāngwèn

洛 阳 亲 友 如 相 问,

yípiànbīngxīnzàiyùhú

一 片 冰 心 在 玉 壶。

lùzhài

12、鹿 柴

táng

wángwéi

(唐)王 维

kōngshānbújiànrén

空 山 不 见 人,

dànwénrényǔxiǎng

但 闻 人 语 响。

fǎnjǐngrùshēnlín

返 景 入 深 林,

fùzhàoqīngtāishàng

复 照 青 苔 上。

6

sòngyuánèrshǐānxī13、送 元 二 使 安 西

táng

wángwéi

(唐)王 维

wèichéngzhāoyǔyìqīngchén

渭 城 朝 雨 浥 轻 尘,

kèshèqīngqīngliǔsèxīn

客 舍 青 青 柳 色 新。

quànjūngèngjìnyìbēijiǔ

劝 君 更 尽 一 杯 酒,

xīchūyángguānwúgùrén

西 出 阳 关 无 故 人。

jiǔyuèjiǔrì

14、九 月 九 日

yìshāndōngxiōngdì

忆 山 东 兄 弟

táng

wáng(唐)王

dúzàiyìxiāngwéiyìkè

独 在 异 乡 为 异 客,

měiféngjiājiébèisīqīn

每 逢 佳 节 倍 思 亲。

yáozhīxiōngdìdēnggāochù

遥 知 兄 弟 登 高 处,

biànchāzhūyúshǎoyìrén

遍 插 茱 萸 少 一 人。

7

wéi

jìngyèsī

táng

lǐbái

gǔlǎngyuèxíngjiélùtáng

lǐbái

15、静 夜 思

(唐)李 白

16、古 朗 月 行(节 录)

(唐)李 白

chuángqiánmíngyuèguāng

床 前 明 月 光,

yíshìdìshàngshuāng

疑 是 地 上 霜。

jǔtóuwàngmíngyuè

举 头 望 明 月,

dītóusīgùxiāng

低 头 思 故 乡。

xiǎoshíbùshíyuè

小 时 不 识 月,

hūzuòbáiyùpán

呼 作 白 玉 盘。

yòuyíyáotáijìng

又 疑 瑶 台 镜,

fēizàiqīngyúnduān

飞 在 青 云 端。

8

wànglúshānpùbù

17、

望 庐 山 瀑 布

táng

lǐbái

zèngwānglún

18、赠 汪 伦

táng

lǐbái

(唐)李 白

(唐)李 白

rìzhàoxiānglúshēngzǐyān

日 照 香 炉 生 紫 烟,

yáokànpùbùguàqiánchuān

遥 看 瀑 布 挂 前 川,

fēiliúzhíxiàsānqiānchǐ

飞 流 直 下 三 千 尺。

yíshìyínhéluòjiǔtiān

疑 是 银 河 落 九 天。

lǐbáichéngzhōujiāngyùxíng

李 白 乘 舟 将 欲 行,

hūwénànshàngtàgēshēng

忽 闻 岸 上 踏 歌 声。

táohuātánshuǐshēnqiānchǐ

桃 花 潭 水 深 千 尺,

bùjíwānglúnsòngwǒqíng

不 及 汪 伦 送 我 情。

9

huánghèlóusòng

19、

黄 鹤 楼 送

mènghàoránzhīguǎnglíng

zǎofābáidìchéng

20、早 发 白 帝 城

táng

lǐbái

孟 浩 然 之 广 陵

táng

lǐbái

(唐)李 白gùrénxī

cíhuánghèlóu

故 人 西 辞 黄 鹤 楼,

yānhuāsānyuèxiàyángzhōu

烟 花 三 月 下 扬 州。

gūfānyuǎnyǐngbìkōngjìn

孤 帆 远 影 碧 空 尽,

wéijiànchángjiāngtiānjìliú

惟 见 长 江 天 际 流。

(唐)李 zhāocíbáidìcǎiyúnjiān

朝 辞 白 帝 彩 云 间,

qiānlǐjiānglíngyí

rìhuán

千 里 江 陵 一 日 还。

liǎngànyuánshēngtíbúzhù

两 岸 猿 声 啼 不 住,

qīngzhōuyǐguòwànchóngshān

轻 舟 已 过 万 重 山。

10

wàngtiānménshānbiédǒngdà

21、望 天 门 山

táng

lǐbái

22、别董大

táng

gāoshì

(唐)李白

(唐)高适

tiānménzhōngduànchǔjiāngkāi

天 门 中 断 楚 江 开,bìshuǐdōngliúzhìcǐhuí

碧 水 东 流 至 此 回。

liǎngànqīngshānxiāngduìchū

两 岸 青 山 相 对 出,

gūfānyí

piànrìbiānlái

孤 帆 一 片 日 边 来。

11

qiānlǐhuángyúnbáirìxūn

千 里 黄 云 白 日 曛,

běifēngchuīyànxuěfēnfēn

北 风 吹 雁 雪 纷 纷。

mòchóuqiánlùwúzhījǐ

莫 愁 前 路 无 知 己,

tiānxiàshuírénbúshíjūn

天 下 谁 人 不 识 君?

juéjùchūnyèxǐyǔ

23、绝 句

táng

dùfǔ

24、春 夜 喜 雨

táng

dùfǔ

(唐)杜甫 (唐)杜甫

liǎnggèhuánglímíngcuìliǔ

两 个 黄 鹂 鸣 翠 柳,

yìhángbáilùshàngqīngtiān

一 行 白 鹭 上 青 天。

chuānghánxīlǐngqiānqiūxuě

窗 含 西 岭 千 秋 雪,

ménbódōngwúwànlǐchuán

门 泊 东 吴 万 里 船。

hǎoyǔzhīshíjié

dāngchūnnǎifāshēng

好 雨 知 时 节,当春乃发生。

suífēngqiánrùyè

rùnwùxìwúshēng

随 风 潜 入 夜,润物细无声。

yějìngyúnjùhēi

jiāngchuánhuǒdúmíng

野 径 云 俱 黑,江船火独明。

xiǎokànhóngshīchù

huāzhòngjǐnguānchéng

晓 看红湿处,花重锦官城。

12

juéjùjiāngpàndúbùxúnhuā

25、绝 句

táng

dùfǔ

26、江 畔 独 步 寻 花

táng

dùfǔ

(唐)杜甫

(唐)杜甫

chírìjiāngshānlì

迟 日 江 山 丽,

chūnfēnghuācǎoxiāng

春 风 花 草 香。níróngfēiyànzǐ

泥 融 飞 燕 子,

shānuǎnshuìyuānyāng

沙 暖 睡 鸳 鸯。

huángshītǎqiánjiāngshuǐdōng

黄 师 塔 前 江 水 东,chūnguānglǎnkùnyǐwēifēng

春 光 懒 困 倚 微 风。táohuāyícùkāiwúzhǔ

桃 花 一 簇 开 无 主,

kěàishēnhóngàiqiǎnhóng

可 爱 深 红 爱 浅 红?

13

fēngqiáoyèbóyóuzǐyín

27、枫 桥 夜 泊

táng

zhāngjì

28、游 子 吟

táng

mèngjiāo

(唐)张yuèluòwūtíshuāngmǎntiān

月 落 乌 啼 霜 满 天,

jiāngfēngyúhuǒduìchóumián

江 枫 渔 火 对 愁 眠。

gūsūchéngwàihánshānsì

姑 苏 城 外 寒 山 寺,

yèbànzhōngshēngdàokèchuán

夜 半 钟 声 到 客 船。

14

(唐)孟郊

címǔshǒuzhōngxiànyóuzǐshēnshàngyī

慈 母 手中线,游 子身上衣。

línxíngmìmìféng

yìkǒngchíchíguī

临 行 密 密 缝,意 恐 迟 迟归。

shuíyáncùncǎoxīn

bàodésānchūnhuī

谁 言 寸 草 心,报 得 三春晖。

jiāngxuěyúgēzǐ

29、江 雪

táng

liǔzōngyuán

30、渔 歌 子

táng

zhāngzhìhé

(唐)柳宗元

(唐)张 志 和

qiānshānniǎofēijué

千 山 鸟 飞 绝,wànjìngrénzōngmiè

万 径 人 踪 灭。gūzhōusuōlìwēng

孤 舟 蓑 笠 翁,dúdiàohánjiāngxuě

独 钓 寒 江 雪。

15

xīsàishānqiánbáilùfēi

西 塞 山 前 白 鹭 飞,táohuāliúshuǐguìyúféi

桃 花 流 水 鳜 鱼 肥。qīngruòlì

青 箬 笠,

lǜsuōyī

绿 蓑 衣,

xiéfēngxìyǔbùxūguī

斜 风 细 雨 不 须 归。

sàixiàqǔwàngdòngtíng

31、塞 下 曲

táng

lúlún

32、望 洞 庭

(唐)卢纶

táng

liúyǔxī

(唐)刘禹锡

yuèhēiyànfēigāo

月 黑 雁 飞 高,

chányúyèdùntáo

单 于 夜 遁 逃。yùjiāngqīngqízhú

欲 将 轻 骑 逐,dàxuěmǎngōngdāo

大 雪 满 弓 刀。

húguāngqiūyuèliǎngxiānghé

湖 光 秋 月 两 相 和,

tánmiànwúfēngjìngwèimó

潭 面 无 风 镜 未 磨。

yáowàngdòngtíngshānshuǐcuì

遥 望 洞 庭 山 水 翠,

báiyínpánlǐ

yīqīngluó

白 银 盘 里 一 青 螺。

16

làngtáoshāfùdégǔyuáncǎosòngbié

33、浪 淘 沙

táng

liúyǔxī

34、赋 得 古 原 草 送 别

táng

báijūyì

(唐)刘禹锡

(唐)白居易

jiǔqǔhuánghéwànlǐshā

九 曲 黄 河 万 里 沙,làngtáofēngbòzìtiānyá

浪 淘 风 簸 自 天 涯。

rújīnzhíshàngyínhéqù

如 今 直 上 银 河 去,

tóngdàoqiānniúzhīnǚjiā

同 到 牵 牛 织 女 家。

líyuánshàngcǎo

yísuìyìkūróng

离 离原上草,一 岁 一 枯荣。

yěhuǒshāobújìn

chūnfēngchuīyòushēng

野火烧不尽, 春风吹又生。

yuǎnfāngqīngǔdàoqíngcuìjiēhuāngchéng

远芳 侵 古道,晴翠 接荒

城。

yòusòngwángsūnqù

qīqīmǎnbiéqíng

又 送 王孙 去,萋萋满别情。

17

chíshàngyìjiāngnán

35、池 上

táng

báijūyì

36、忆 江 南

táng

báijūyì

(唐)白居易

(唐)白居易

xiǎowáchēngxiǎotǐng

小 娃 撑 小 艇,tōucǎibáiliánhuí

偷 采 白 莲 回。

bùjiěcángzōngjì

不 解 藏 踪 迹,fúpíngyídàokāi

浮 萍 一 道 开。

jiāngnánhǎo

江 南 好,

fēngjǐngjiùcéngān

风 景 旧 曾 谙。

rìchūjiānghuāhóngshènghuǒ

日 出 江 花 红 胜 火,chūnláijiāngshuǐlǜrúlán

春 来 江 水 绿 如 蓝。

néngbúyìjiāngnán

能 不 忆 江 南?

18

xiǎoérchuídiàomǐnnóng

37、小 儿 垂 钓

táng

húlìngnéng

38、悯 农

táng

lǐshēn

(唐)胡令能

(唐)李绅

péngtóuzhìzǐxuéchuílún

蓬 头 稚 子 学 垂 纶,

cèzuòméitáicǎoyìngshēn

侧 坐 莓 苔 草 映 身。

lùrénjièwènyáozhāoshǒu

路 人 借 问 遥 招 手,

pàdéyújīngbúyìngrén

怕 得 鱼 惊 不 应 人。

19

chúhérìdāngwǔ

锄 禾 日 当 午,

hàndīhéxiàtǔ

汗 滴 禾 下 土。

shuízhīpánzhōngcān

谁 知 盘 中 餐,lì

lìjiēxīnkǔ

粒 粒 皆 辛 苦。

mǐnnóngxúnyǐnzhěbúyù

39、悯 农

táng

lǐshēn

40、寻 隐 者 不 遇

táng

jiǎdǎo

(唐)李绅

(唐)贾岛

chūnzhòngyí

春 种 一 粒 粟,qiūshōuwànkēzǐ

秋 收 万 颗 子。sìhǎiwúxiántián

四 海 无 闲 田,

nóngfūyóu

è

农 夫 犹 饿 死。

sōngxiàwèntóngzǐ

松 下 问 童 子,

yánshīcǎiyàoqù

言 师 采 药 去。

zhǐzàicǐshānzhōng

只 在 此 山 中,

yúnshēnbùzhīchù

云 深 不 知 处。

20

shānxíng

41、山 行

táng

dùmù

(唐)杜牧

qīngmíng

42、清 明

yuǎnshànghánshānshíjìngxiá

远 上 寒 山 石 径 斜,báiyúnshēnchùyǒurénjiā

白 云 深 处 有 人 家。

tíngchēzuòàifēnglínwǎn

停 车 坐 爱 枫 林 晚,

shuāngyèhóngyúèryuèhuā

霜 叶 红 于 二 月 花。

táng

dùmù

(唐)杜牧qīngmíngshíjiéyǔfēnfēn

清 明 时 节 雨 纷 纷,

lùshàngxíngrényùduànhún

路 上 行 人 欲 断 魂。

jièwènjiǔjiāhéchùyǒu

借 问 酒 家 何 处 有?

mùtóngyáozhǐxìnghuācūn

牧 童 遥 指 杏 花 村。

21

duōshǎolóutáiyānyǔzhōng

多 少 楼 台 烟 雨 中。

jiāngnánchūn

43、江 南 春

táng

dùmù

(唐)杜牧qiānlǐyīngtí

lǜyìnghóng

千 里 莺 啼 绿 映 红,

shuǐcūnshānguōjiǔqífēng

水 村 山 郭 酒 旗 风。

náncháosìbǎibāshísì

南 朝 四 百 八 十 寺,

dēnglèyouyuán

44、登 乐 游 原xiàngwǎnyìbúshì

向 晚 意 不 适,qūchēdēnggǔyuán

驱 车 登 古 原。22

táng

lǐshāngyǐn

唐)李商隐

xīyángwúxiànhǎowúxiànfēngguāngjìnbèizhàn

夕 阳 无 限 好,

zhǐshìjìnhuánghūn

无 限 风 光 尽 被 占。

cǎidébǎihuāchéngmìhòu

只 是 近

fēng

45、蜂

búlùnpíng不 论 平

黄 昏。 dìyǔshān地 与 山 táng

luóyǐn

(唐)罗 隐jiān

尖,

采 得 百 花 成 蜜 后,

wèishuíxīnkǔwèishuítián

为 谁 辛 苦 为 谁 甜?

jiāngshàngyúzhě

46、江 上 渔 者

sòng

fànzhòngyān

(宋)范仲淹23

jiāngshàngwǎngláirén

江 上 往 来 人,

dànàilúyúměi

但 爱 鲈 鱼 美。

jūnkànyíyèzhōu

君 看 一 叶 舟,

chūmòfēngbō

出 没 风 波 里。

yuánrì

47、元 日

sòngwángānshí

(宋)王安石

bàozhúshēngzhōngyísuìchú

爆 竹 声 中 一 岁 除,

chūnfēngsòngnuǎnrùtúsū

春 风 送 暖 入 屠 苏。

qiānménwànhùtóngtóngrì

千 门 万 户 曈 曈 日,

zǒngbǎxīntáohuànjiùfú

总 把 新 桃 换 旧 符。

24

bóchuánguāzhōu

48、泊 船 瓜 洲

sòng

wángānshí

shūhúyīnxiānshēngbì

(宋)王安石

49、书 湖 阴 先 生 壁

jīngkǒuguāzhōuyìshuǐjiān

京 口 瓜 洲 一 水 间,

zhōngshānzhīgéshùchóngshān

钟 山 只 隔 数 重 山。chūnfēngyòulǜjiāngnánàn

春 风 又 绿 江 南 岸,

míngyuèhéshízhàowǒhái

明 月 何 时 照 我 还?

sòng

wángānshí

(宋)王安石

máoyánchángsǎojìngwútái

茅 檐 长 扫 净 无 苔,

huāmùchéngqíshǒuzìzāi

花 木 成 畦 手 自 栽。

yīshuǐhùtiánjiānglǜrào

一 水 护 田 将 绿 绕,

liǎngshānpáitàsòngqīnglái

两 山 排 闼 送 青 来。

25

liùyuèèrshíqī

rìwànghúlóu

50、六 月 二 十 七 日 望 湖 楼

zuìshū

醉 书

sòng

sūshì

(宋)苏轼 hēiyúnfānmòwèizhēshān

黑 云 翻 墨 未 遮 山,

báiyǔtiàozhūluànrùchuán

白 雨 跳 珠 乱 入 船。

juǎndìfēngláihūchuīsàn

卷 地 风 来 忽 吹 散,

wànghúlóuxiàshuǐrútiān

望 湖 楼 下 水 如 天。

yǐnhúshàngchūqínghòuyǔ

51、饮 湖 上 初 晴 后 雨

sòng

sūshì

(宋)苏轼

shuǐguāngliànyànqíngfānghǎo

水 光 潋 滟 晴 方 好,

shānsèkōngméngyǔyì

山 色 空 蒙 雨 亦 奇。

26

yùbǎxīhúbǐxīzǐchūnjiāngshuǐnuǎnyāxiānzhī

欲 把 西 湖 比 西 子,

dànzhuāngnóngmǒzǒngxiāngyí

春 江 水 暖 鸭 先 知。

lóuhāomǎndìlúyáduǎn

淡 妆 浓 抹 总 相 宜。 蒌 蒿 满 地 芦 芽 短,

huìchóngchūnjiāng52、惠 崇 春 江 zhúwàitáohuāsānliǎng竹 外 桃 花 三 两

wǎnjǐng

晚 景

sòng

sūshì

(宋)苏轼

zhī

枝,

zhèngshìhétúnyùshàngshí

正 是 河 豚 欲 上 时。

xīlínbì

53、题 西 林 壁

sòng

sūshì

(宋)苏轼

27

héngkànchénglǐngcèchéngfēng

横 看 成 岭 侧 成 峰,

yuǎnjìngāodīgèbùtóng

远 近 高 低 各 不 同。

bùshílúshānzhēnmiànmù

不 识 庐 山 真 面 目,

zhǐyuánshēnzàicǐshānzhōng

只 缘 身 在 此 山 中。

xiàrìjuéjù

54、夏 日 绝 句

sònglǐqīngzhào

(宋)李清照

shēngdāngzuòrénjié

生 当 作 人 杰,

yìwéiguǐxióng

死 亦 为 鬼 雄。

zhìjīnsīxiàngyǔ

至 今 思 项 羽,

bùkěnguòjiāngdōng

不 肯 过 江 东。

28

shìér

55、示 儿

sòng

lùyou

(宋)陆游

qiūyèjiāngxiǎochūlíményíngliángyǒugǎn

56、秋夜将晓出篱门迎凉有感

sǐqùyuánzhīwànshìkōng

死 去 元 知 万 事 空,

dànbēibújiànjiǔzhōutóng

但 悲 不 见 九 州 同。

wángshīběidìngzhōngyuánrì

王 师 北 定 中 原 日,jiājìwúwànggàonǎiwēng

家 祭 无 忘 告 乃 翁。

sòng

lùyou

(宋)陆游sānwànlǐ

hédōngrùhǎi

三 万 里 河 东 入 海,

wǔqiānrènyuèshàngmótiān

五 千 仞 岳 上 摩 天。

yímínlèijìnhúchénlǐ

遗 民 泪 尽 胡 尘 里,

nánwàngwángshīyòuyìnián

南 望 王 师 又 一 年。

29

sìshítiányuánzáxìng

xiàrì57、四 时 田 园 杂 兴(夏日)

sòng

fànchéngdà

(宋)范成大

zhòuchūyúntiányèjìmá

昼 出 耘 田 夜 绩 麻,

cūnzhuāngérnǚgèdāngjiā

村 庄 儿 女 各 当 家。

tóngsūnwèijiěgònggēngzhì

童 孙 未 解 供 耕 织,

yěbàngsāngyīnxuézhǒngguā

也 傍 桑 阴 学 种 瓜。

sìshítiányuánzáxìng

xiàrì58、四 时 田 园 杂 兴 (夏日)

sòng

fànchéngdà

(宋)范成大

méizijīnhuángxìngzǐféi

梅 子 金 黄 杏 子 肥,

màihuāxuěbáicàihuāxī

麦 花 雪 白 菜 花 稀。

30

rìchánglíluòwúrénguò日 长 篱 落 无 人 过,

wéiyǒuqīngtíngjiádiéfēi

唯 有 蜻 蜓 蛱 蝶 飞。

xiǎochí

59、小 池

sòng

yángwànlǐ

(宋)杨万里quányǎnwúshēngxī

xìliú

泉 眼 无 声 惜 细 流,

shùyīnzhàoshuǐàiqíngróu

树 阴 照 水 爱 晴 柔。

xiǎohécáilùjiānjiānjiǎo

小 荷 才 露 尖 尖 角,

zǎoyǒuqīngtínglìshàngtóu

早 有 蜻 蜓 立 上 头。

xiǎochūjìngcísìsònglínzǐfāng 60、晓 出 净 慈 寺 送 林子方sòng

yángwànlǐ

(宋)杨万里31

bìjìngxīhúliùyuèzhōng

毕 竟 西 湖 六 月 中,

fēngguāngbúyǔsìshítóng

风 光 不 与 四 时 同。

jiētiānliányèwúqióngbì

接 天 莲 叶 无 穷 碧,

yìngrìhéhuābiéyànghóng

映 日 荷 花 别 样 红。

chūnrì

61、春 日

sòngzhūxī

(宋)朱熹

shèngrìxúnfāngsìshuǐbīn

胜 日 寻 芳 泗 水 滨,

wúbiānguāngjǐngyìshíxīn

无 边 光 景 一 时 新。

děngxiánshídédōngfēngmiàn

等 闲 识 得 东 风 面,

wànzǐqiānhóngzǒngshìchūn

万 紫 千 红 总 是 春。

32

tílínāndǐ

62、题 临 安 邸

sòng

línshēng

yóuyuánbùzhí

(宋)林shānwàiqīngshānlóuwàilóu

山 外 青 山 楼 外 楼,

xīhúgēwǔjǐshíxiū

西 湖 歌 舞 几 时 休?

nuǎnfēngxūndéyóurénzuì

暖 风 熏 得 游 人 醉,

zhíbǎhángzhōuzuòbiànzhōu

直 把 杭 州 做 汴 州。

33

63、游 园 不 值

sòng

yèshàowēng

(宋)叶绍

翁yìngliánjīchǐyìncāngtái

应 怜 屐 齿 印 苍 苔,

xiǎokòucháifēijiǔbùkāi

小 扣 柴 扉 久 不 开。

chūnsèmǎnyuánguānbúzhù

春 色 满 园 关 不 住,

yīzhīhóngxìngchūqiánglái

一 枝 红 杏 出 墙 来。

xiāngcūnsìyuè

64、乡 村 四 月

sòng

wēngjuǎn

(宋)翁卷lǜbiànshānyuánbáimǎnchuān

绿 遍 山 原 白 满 川,

zǐguīshēnglǐ

yǔrúyān

子 规 声 里 雨 如 烟。

xiāngcūnsìyuèxiánrénshǎo

乡 村 四 月 闲 人 少,

cáiliǎocánsāngyòuchātián

才 了 蚕 桑 又 插 田。

mòméi

65、墨 梅

yuán

wángmiǎn

(元)王

冕wǒjiāxǐyànchítóushù

我 家 洗 砚 池 头 树,

duǒduǒhuākāidànmòhén

朵 朵 花 开 淡 墨 痕。

34

búyàorénkuāyánsèhǎolièhuǒfénshāoruòděngxián

不 要 人 夸 颜 色 好,

zhīliúqīngqìmǎnqiánkūn

烈 火 焚 烧 若 等 闲,

fěngǔsuìshēnhùnbúpà

只 留 清 气 满 乾 坤。 粉 骨 碎 身 浑 不 怕,

shíhuīyín

66、石 灰 吟

míng

yúqiān

(明)于谦qiānchuíwànzáochūshēnshān

千 锤 万 凿 出 深 山,

yàoliúqīngbái要 留 清 白

zhúshí

67、竹 石

35

zàirénjiān

在 人 间。 qīng

zhèngxiè

(清)郑燮

即郑板桥

yǎodìngqīngshānbúfàngsōng

qīngyuánméi

咬 定 青 山 不 放 松,

lìgēnyuánzàipòyánzhōng

(清)袁枚

mùtóngqíhuángniú

立 根 原 在 破 岩 中。

qiānmówànjī千 磨 万 击 rèněrdōngxī任 尔 东 西

suǒjiàn

68、所 见

háijiān还 坚nánběi南 北jìng

劲,

fēng

风。 牧 gē歌 yì意 hū忽

36

童 骑 黄 牛,

shēngzhènlínyuè

声 振 林 樾。

yùbǔmíngchán

欲 捕 鸣 蝉,

ránbìkǒulì

然 闭 口 立。

cūnjū

69、村 居

qīng

gāodǐng

jǐhàizáshī

(清)高cǎozhǎngyīngfēièryuètiān

草 长 莺 飞 二 月 天,

fúdīyángliǔzuìchūnyān

拂 堤 杨 柳 醉 春 烟。

értóngsànxuéguīláizǎo

儿 童 散 学 归 来 早,

mángchèndōngfēngfàngzhǐyuān

忙 趁 东 风 放 纸 鸢。

37

70、己 亥 杂 诗

qīng

gōngzìzhēn

(清)龚自珍hàodànglíchóubáirìxiá

浩 荡 离 愁 白 日 斜,

yínbiāndōngzhǐjítiānyá

吟 鞭 东 指 即 天 涯。

luòhóngbúshìwúqíngwù

落 红 不 是 无 情 物,

huàzuòchūnnígènghùhuā

化 作 春 泥 更 护 花。

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com