haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 唐诗宋词唐诗宋词

适合幼儿朗读千字文全文拼音版

发布时间:2014-03-17 17:43:32  

千字文全文拼音版

tiān dì xuán huáng yǔ zh?u h?ng huāng rì yua yíng za ch?n xiù lia zhāng hán lái shǔ wǎng qiū shōu dōng cáng

天地玄黄,宇宙洪荒,日月盈昃,辰宿列张,寒来暑往,秋收冬藏。

rùn yú ch?ng suì lǜ lǚ tiáo yáng yún t?ng zhì yǔ lù ji? w?i shuāng jīn shēng lìshuǐ yù chū kūn gāng

闰余成岁,律吕调阳。云腾致雨,露结为霜。金生丽水,玉出昆冈。

jiàn hào jù qua zhū chēng ya guāng guǒ zhēn lǐ nài cài zh?ng jia jiāng hǎi xián h? dàn lín qián yǔ xiáng

剑号巨阙,珠称夜光。果珍李柰,菜重芥姜。海咸河淡,鳞潜羽翔。

l?ng shī huǒ dì niǎo guān r?n huáng shǐ zhì w?n zì nǎi fú yī shāng tuī wai ràng gu? yǒu yú táo táng

龙师火帝,鸟官人皇。始制文字,乃服衣裳。推位让国,有虞陶唐。

diào mín fá zuì 吊民伐罪,xiá ěr yī tǐ 遐迩一体,gài cǐ shēn fà 盖此身发,zhī gu? bì gǎi 知过必改,m? bēi sī rǎn 墨悲丝染,kōng gǔ chuán shēng空谷传声,zī fù shì jūn 资父事君,sì lán sī xīn 似兰斯馨,dǔ chū ch?ng měi 笃初诚美,cún yǐ gān táng 存以甘棠,wài sh?u fù xùn 外受傅训,jiāo yǒu t?u fēn 交友投分,xìng jìng qíng yì 性静情逸,dū yì huá xià 都邑华夏,tú xiě qín sh?u 图写禽兽,shēng jiē nà bì 升阶纳陛,dù gǎo zhōng lì 杜稿钟隶,gāo guān p?i niǎn

zhōu fā yīn tāng zu? cháo wan dào 周发殷汤。坐朝问道,shuài bīn guī wáng míng fang zài zhú 率宾归王。鸣凤在竹, sì dà wǔ cháng gōng w?i jū yǎng 四大五常。恭惟鞠养, d? n?ng m? wàng wǎng tán bǐ duǎn 得能莫忘。罔谈彼短,shī zàn gāo yáng jǐng xíng w?i xián 诗赞羔羊。景行维贤, xū táng xí tīng hu? yīn a jí 虚堂习听。祸因恶积, yuē yán yǔ jìng xiào dāng ji? lì 曰严与敬。孝当竭力, rú sōng zhī shang chuān liú bù xī 如松之盛。川流不息, shan zhōng yì lìng r?ng ya suǒ jī 慎终宜令。荣业所基, qù ?r yì yǒng la shū guì jiàn 去而益咏。乐殊贵贱, rù fang mǔ yí zhū gū b? shú 入奉母仪。诸姑伯叔, qiē m? zhēn guī r?n cí yǐn ca 切磨箴规。仁慈隐恻, xīn d?ng sh?n pí shǒu zhēn zhì mǎn 心动神疲。守真志满,dōng xī ar jīng bai máng miàn lu? 东西二京。背邙面洛,huà cǎi xiān líng bǐng sha pang qǐ 画彩仙灵。丙舍旁启, biàn zhuàn yí xīng y?u tōng guǎng nai 弁转疑星。右通广内, qī shū bì jīng fǔ lu? jiāng xiàng 漆书壁经。府罗将相, qū gǔ zhan yīng shì lù chǐ fù chuí gǒng ping zhāng ài yù lí shǒu ch?n fú r?ng qiāng

垂拱平章。爱育黎首,臣伏戎羌。

bái jū shí chǎng huà bai cǎo mù lài jí wàn fāng

白驹食场。化被草木,赖及万方。

qǐ gǎn huǐ shāng nǚ mù zhēn ji? nán xiào cái liáng

岂敢毁伤。女慕贞洁,男效才良。

mí shì jǐ cháng xìn shǐ kě fù qì yù nán liáng

靡恃己长。信使可覆,器欲难量。 ka niàn zu? shang d? jiàn míng lì xíng duān biǎo zhang

克念作圣。德建名立,形端表正。

fú yuán shàn qìng chǐ bì fēi bǎo cùn yīn shì jìng

福缘善庆。尺璧非宝,寸阴是竞。 zhōng z? jìn mìng lín shēn lǚ báo sù xīng wēn qìng

忠则尽命。临深履薄,夙兴温凊。

yuān ch?ng qǔ yìng r?ng zhǐ ru? sī yán cí ān dìng

渊澄取映。容止若思,言辞安定。 jí shan wú jìng xu? yōu dēng shì sha zhǐ c?ng zhang

籍甚无竟。学优登仕,摄职从政。

lǐ bi? zūn bēi shàng h? xià mù fū chàng fù suí

礼别尊卑。上和下睦,夫唱妇随。

yōu zǐ bǐ ?r kǒng huái xiōng dì t?ng qì lián zhī

犹子比儿。孔怀兄弟,同气连枝。

zào cì fú lí ji? yì lián tuì diān pai fěi kuī

造次弗离。节义廉退,颠沛匪亏。

zhú wù yì yí jiān chí yǎ cāo hǎo ju? zì mí

逐物意移。坚持雅操,好爵自縻。

fú wai jù jīng gōng diàn pán yù l?u guān fēi jīng

浮渭据泾。宫殿盘郁,楼观飞惊。

jiá zhàng duì yíng sì yán sha xí gǔ sa chuī shēng

甲帐对楹。肆筵设席,鼓瑟吹笙。

zuǒ dá ch?ng míng jì jí f?n diǎn yì jù qún yīng

左达承明。既集坟典,亦聚群英。

lù xiá huái qīng hù fēng bā xiàn jiā jǐ qiān bīng

路侠槐卿。户封八县,家给千兵。

chē jià f?i qīng ca gōng mào shí la bēi ka míng

1

高冠陪辇,驱毂振缨。世禄侈富,车驾肥轻。策功茂实,勒碑刻铭。 pán xī yī yǐn zuǒ shí ā h?ng yǎn zhái qū fù wēi dàn shú yíng huán gōng kuāng h? jì ru? fú qīng

盘溪伊尹,佐时阿衡。奄宅曲阜,微旦孰营。桓公匡合,济弱扶倾。 qǐ huí hàn huì yua gǎn wǔ dīng jùn yì mì wù duō shì shí níng jìn chǔ gēng bà zhào wai kùn h?ng

绮回汉惠,说感武丁。俊义密勿,多士实宁。晋楚更霸,赵魏困横。 jiǎ tú mia gu? jiàn tǔ huì m?ng h? zūn yuē fǎ hán bì fán xíng qǐ jiǎn pō mù y?ng jūn zuì jīng

假途灭虢,践土会盟。何遵约法,韩弊烦刑。起翦颇牧,用军最精。 xuān wēi shā m? chí yù dān qīng jiǔ zhōu yǔ jì bǎi jùn qín bìng yua zōng tài dài chán zhǔ yún tíng 宣威沙漠,驰誉丹青。九州禹迹,百郡秦并。岳宗泰岱,禅主云亭。 yàn m?n zǐ sài jī tián chì ch?ng kūn chí ji? shí jù yě d?ng tíng kuàng yuǎn mián miǎo yán xiù yǎo míng

雁门紫塞,鸡田赤诚。昆池碣石,钜野洞庭。旷远绵邈,岩岫杳冥。 zhì běn yú n?ng wù zī jià sa chù zǎi nán mǔ wǒ yì shǔ jì shuì shú g?ng xīn quàn shǎng chù zhì

治本于农,务兹稼穑。俶载南亩,我艺黍稷。税熟贡新,劝赏黜陟。 mang kē dūn sù shǐ yú bǐng zhí shù jǐ zhōng yōng láo qiān jǐn chì líng yīn chá lǐ jiàn mào biàn sa

孟轲敦素,史鱼秉直。庶几中庸,劳谦谨敕。聆音察理,鉴貌辨色。 yí ju? jiā y?u miǎn qí zhī zhí xǐng gōng jī jia chǒng zēng kàng jí dài rǔ jìn chǐ líng gāo xìng jí 贻厥嘉猷,勉其祗植。省躬讥诫,宠增抗极。殆辱近耻,林皋幸即。 liǎng shū jiàn jī jia zǔ shuí bī suǒ jū xián chù ch?n m? jì liào qiú gǔ xún lùn sǎn lǜ xiāo yáo

两疏见机,解组谁逼。索居闲处,沉默寂寥。求古寻论,散虑逍遥。 xīn z?u lěi qiǎn qī xia huān zhāo qú h? de lì yuán mǎng chōu tiáo pí pá wǎn cuì wú t?ng zǎo diāo

欣奏累遣,戚谢欢招。渠荷的历,园莽抽条。枇杷晚翠,梧桐蚤凋。 ch?n gēn wěi yì lu? ya piāo yáo y?u kūn dú yùn líng m? jiàng xiāo dān dú wán shì yù mù náng xiāng 陈根委翳,落叶飘摇。游鹍独运,凌摩绛霄。耽读玩市,寓目囊箱。 yì y?u yōu wai zhǔ ěr yuán qiáng jù shàn cān fàn shì kǒu chōng cháng bǎo yù pēng zǎi jī yàn zāo kāng

易輶攸畏,属耳垣墙。具膳餐饭,适口充肠。饱饫烹宰,饥厌糟糠。 qīn qì gù jiù lǎo shào yì liáng qia yù jì fǎng shì jīn w?i fáng wán shàn yuán ji? yín zhú wěi huáng

亲戚故旧,老少异粮。妾御绩纺,侍巾帷房。纨扇圆洁,银烛炜煌。 zh?u mián xī mai lán sǔn xiàng chuáng xián gē jiǔ yàn ji? bēi jǔ shāng jiǎo shǒu dùn zú yua yù qiě kāng

昼眠夕寐,蓝笋象床。弦歌酒宴,接杯举殇。矫手顿足,悦豫且康。 dí h?u sì xù jì sì zhēng cháng jī sǎng zài bài sǒng jù kǒng huáng jiān di? jiǎn yào gù dá shěn xiáng

嫡后嗣续,祭祀烝尝。稽颡再拜,悚惧恐惶。笺牒简要,顾答审详。 hài g?u xiǎng yù zhí ra yuàn liáng lǘ lu? dú ta hài yua chāo xiāng zhū zhǎn z?i dào pǔ hu? pàn wáng

骸垢想浴,执热愿凉。驴骡犊特,骇跃超骧。诛斩贼盗,捕获叛亡。 bù sha liáo wán jī qín ruǎn xiāo tián bǐ lún zhǐ jūn qiǎo ran diào shì fēn lì sú bìng jiē jiā miào

布射僚丸,嵇琴阮箫。恬笔伦纸,钧巧任钓。释纷利俗,并皆佳妙。 máo shī shū zī gōng pín yán xiào nián shǐ měi cuī xī huī lǎng yào xuán jī xuán w? huì p? huán zhào

毛施淑姿,工颦妍笑。年矢每催,曦晖朗曜。璇玑悬斡,晦魄环照。 zhǐ xīn xiū hù yǒng suí jí shào jù bù yǐn lǐng fǔ yǎng láng miào shù dài jīn zhuāng pái huái zhān tiào

指薪修祜,永绥吉劭。矩步引领,俯仰廊庙。束带矜庄,徘徊瞻眺。 gū l?u guǎ w?n yú m?ng děng qiào wai yǔ zhù zhě yān zāi hū yē

孤陋寡闻,愚蒙等诮。谓语助者,焉哉乎也。

2

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com