haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 唐诗宋词唐诗宋词

dìzǐguī弟子规

发布时间:2014-05-24 08:04:49  

dìzǐguī弟子规 zǒng xù 【总 dì 弟 fàn 泛 rù

zǐ 子 ài 爱 zé

叙】

guī 规 zhòng 众 xiào 孝】

yìng 应 xū 须 xià 夏 fǎn 反 wù 勿 wù 勿 lì 力 yí 贻 xiào 孝 jiàn 谏 yuè

wù 勿 jìng 敬 zé 则 bì 必 shàn 擅 sī 私 wèi 为 qīn 亲 hé 何 shǐ 使 fù

huǎn 缓 tīng 听 qìng 凊 miàn 面 wéi 为 cáng 藏 jù 具 yōu 忧 nán 难 gēng 更 jiàn

fù 父 fù 父 chén 晨 jū 居 gǒu 苟 gǒu 苟 qīn 亲 dé 德 qīn 亲 yí 怡 hào

mǔ 母 mǔ 母 zé 则 yǒu 有 shàn 擅 sī 私 suǒ 所 yǒu 有 zēng 憎 wú 吾 qì

mìng 命 zé 责 xǐng 省 cháng 常 wéi 为 cáng 藏 wù 恶 shāng 伤 wǒ 我 sè 色 suí

xíng wù lǎn 行 勿

shèng 圣 ér 而

rén 人 qīn 亲

xùn 训

shǒu 首 yǒu 有

xiào 孝 yú 余

tì 悌 lì 力

cì 次 zé 则

jǐn 谨 xué 学

xìn 信 wén 文

rén 仁

【入 则 fù 父 fù 父

mǔ hū 母 呼

mǔ jiào 母 教

xū shùn chéng 须 顺 hūn zé 昏 则

承 dìng 定

dōng zé wēn 冬

则 温

chū bì gào 出

必 告

yè wú biàn 业 无 zǐ

shì suī xiǎo 事

虽 小

dào kuī

子 道

wù suī xiǎo 物

虽 小

qīn xīn shāng 亲 心

qīn suǒ hào 亲

所 好

jǐn wèi qù 谨 为

shēn yǒu shāng 身

有 伤

yí qīn xiū 贻 亲

qīn ài 亲

xiào fāng xián 孝 方

爱 我

qīn yǒu guò 亲

有 过

róu wú shēng 柔 吾 tà

jiàn bú rù wú yuàn

1

谏 不 入 tì 弟】 yǒu 友 qīng 轻 shí 食 rén 人

悦 yào 药 cháng 常 jì 祭

复 xiān 先 bēi 悲 jìn 尽

谏 cháng 尝 yè 咽 chéng 诚

号 zhòu 昼 jū 居 shì 事

泣 yè 夜 chù 处 sǐ 死

随 shì 侍 biàn 变 zhě 者

挞 无 bù lí 不 离

怨 chuáng 床

qīn yǒu jí 亲

有 疾

sāng sān nián 丧

三 年

jiǔ ròu jué 酒 肉

sāng jìn lǐ 丧

尽 礼

rú shì shēng 如 事

chū zé 【出 则 xiōng dào 兄

dì 弟 yuàn 怨 huò 或 jí 即 wù 勿 jí 疾 chéng 乘 yòu 幼 shēng 声 tuì 退

dào 道 hé 何 zuò 坐 dài 代 hū 呼 qū 趋 xià 下 wù 勿 yào 要 bì 必

gōng 恭

xiōng di mù 兄

弟 睦

xiào zài 孝 在 fèn zì 忿 自 yòu zhě 幼 者 jǐ

zhōng 中 mǐn 泯 hòu 后 dào 到 néng 能

cái wù 财

shēng 生

yán yǔ rěn 言

语 忍

huò yǐn 或

zǒu 走

zhǎng zhě xiān 长

者 先

zhǎng hū 长

jiào 叫

rén bù zài 人

不 在

已 即 wù xiàn 勿 见

chēng zūn 称 lù 路 qí 骑

尊 yù 遇 xià 下

zhǎng 长

míng 名 yī 揖 jū 车

duì zūn zhǎng 对

尊 长

zhǎng 长 mǎ 马 lì 立 qián 前 qū 趋

zhǎng wú yán 长

无 言

tuì gōng lì 退 恭 bǎi bù 百 步 mìng nǎi 命 乃 què fēi 却 非 shì wù 视 勿

立 yú 余 zuò 坐 yí 宜 yí 移

guò yóu dài 过

犹 待

zhǎng zhě 长

zuò 坐 dī 低

zhǎng zhě zuò 长 dī 低

者 坐 bù wén 不 闻

zūn zhǎng 尊 jìn 进

长 bì 必

chí 迟

wèn qǐ duì 问

起 对

2

shì zhū 事 诸

fù 父

rú 如

shì 事

fù 父

shì zhū xiōng 事

诸 兄

rú shì 如 事

xiōng 兄

jǐn 【谨】 zhāo qǐ 朝 起 chén bì 晨 必 guān bì 冠 必

zhì guān置 冠 yī guì 衣 贵 duì yǐn 对 饮 nián fāng 年 方 bù cōng步 从 wù jiàn 勿 践 huǎn jiē 缓 揭 zhí xū 执 虚 shì wù 事 勿 dòu

nào

zǎo yè 早 夜 guan jiān 盥 兼 zhèng niǔ 正 纽 fú yǒu 服 有 jié bú 洁 不 shí wù 食 勿 shào wù 少 勿 róng lì 容 立 yù wù 阈 勿 lián wù 帘 勿 qì rú 器 如 máng máng 忙 忙 chǎng

jué

mián chí 眠 迟

shù kǒu 漱 口 bì jié 必 结

ding wèi 定 位

guì huá 贵 华 jiǎn zé 拣 择 yǐn jiǔ 饮 酒

duān zhèng 端 正 bǒ yǐ 跛 倚

yǒu shēng 有 声

zhí yíng 执 盈

duō cuò 多 错 wù jìn

lǎo yì 老

biàn niào 便

wà yǔ 袜

wù luàn 勿

shàng xún 上

shí shì 食

yǐn jiǔ 饮 酒 yī shēn 揖

wù jī 勿

kuān zhuǎn 宽 转 rù xū 入

wù wèi 勿

xié pì

zhì xī 至 惜 huí zhé 回 辄 lǚ jù 履 俱 dùn zhì 顿 致 fèn xià 分 下 kě wù 可 勿 zuì zuì 醉 最 yuán bài 圆 拜 jù wù 踞 勿 wān wù 弯 勿 shì rú 室 如 nán wù 难 勿 shì

jué

cǐ shí 此 时 jìng shǒu 净 手 jǐn qiè 紧 切 wū huì 污 秽 chèn jiā 称 家 guò zé 过 则 wéi chǒu 为 丑 gōng jìng 恭 敬 yáo bì 摇 髀 chù léng 触 棱 yǒu rén 有 人 qīng lüè 轻 略 wù

wèn

3

斗 jiāng 将 rén 人 yòn 用 jiè 借 xìn 【信】 Fán 凡 huà 话 jiān 奸 jiàn 见 shì 事 fán 凡 bǐ 彼 jiàn 见 jiàn 见

闹 rù 入 wèn 问 grén 人 rén 人

场 mén 门 shuí 谁 wù 物 wù 物

绝 wèn 问 duì 对 xū 须 jí 及

勿 近 邪 僻 事 táng 堂 wǒ 我 wèn 问 jí 急

绝 勿 问 yáng 扬 míng 明 tōu 偷 nán 难

shú cún 孰 存 yǐ

jiāng shàng 将

shēng bì 声 bù 不 jí 即 jiè 借

必 fēn 分 wéi 为 bù 不

míng

wú yǔ 吾

以 名

míng qiú 明 求

tǎng bù 倘

shí huán 时 还

hòu yǒu 后

chū 出 shuō 说 qiǎo 巧 wèi 未 fēi 非 dào 道 shuō 说 rén 人 rén 人

yán 言 duō 多 yǔ 语 zhēn 真 yí 宜 zì 字

xìn 信 bù 不 huì 秽 wù 勿 wù 勿 zhòng 重 cǐ 此 jí 即 jí 即

wéi 为 rú 如 wū 污 qīng 轻 qīng 轻 qiě 且 shuō 说 sī 思 nèi 内

xiān 先 shǎo 少 cí 词 yán 言 nuò 诺 shū 舒 duǎn 短 qí 齐 xǐng 省

zhà 诈 wéi 惟 shì 市 zhī 知 gǒu 苟 wù 勿 bù 不

yǔ 与 qí 其 jǐng 井 wèi 未 qīng 轻 jí 急 guān 关

wàng 妄 shì 是 qì 气 dì 的 nuò 诺 jí

yān 焉

奚 可

wù nìng qiǎo 勿 佞

qiè jiè zhī 切 戒

wù qīng chuán 勿 轻

jìn tuì cuò 进 退

wù mó hū 勿 模

疾 jǐ

cháng 长 shàn 善 è 恶

mò xián guǎn 莫 闲 yǐ

己 yuǎn 远 gǎi 改

zòng qù 纵 yǒu 有

去 zé 则

jiàn jī

跻 jǐng 警

以 渐 wú jiā 无 加

4

wéi 唯 ruò 若 wén 闻 wén 闻 wú 无 guò 过 fàn ài 【泛 爱 fán shì 凡 是 xìng gāo 行 高 cái dà 才 大 yǐ yǒu 己 有 wù chǎn 勿 谄 rén bù 人 不 rén yǒu 人 有 dào rén

dé 德 yī 衣 guò 过 yù 誉 xīn 心 néng 能

xué 学 fú 服 nù 怒 kǒng 恐 fēi 非 gǎi 改 zhòng 众】 rén 人 zhě 者 zhě 者 néng 能 fù 富 xián 闲 duǎn 短 shàn

wéi 唯 ruò 若 wén 闻 wén 闻 míng 名 guī 归

cái 才 yǐn 饮 yù 誉 guò 过 wéi 为 yú 于

yì 艺 shí 食 lè 乐 xīn 欣 cuò 错 wú 无

bù 不 bù 不 sǔn 损 zhí 直 yǒu 有 tǎng 倘

rú 如 rú 如 yǒu 友

rén 人 rén 人 lái 来

dāng zì 当 自

lì 砺

wù shēng qī 勿 生

yì yǒu què 益 友

liàng shì 谅 xīn 心 yǎn 掩

士 fēi 非 shì 饰

jiàn xiāng qīn 渐 相

míng wéi è 名 为 zēng yì 增 一

恶 gū 辜

jiē 皆 míng 名 wàng 望 wù 勿 wù 勿 wù 勿 qiè 切 jí

xū 须 zì 自 zì 自 zì 自 jiāo 骄 shì 事 mò 莫 shì

ài 爱 gāo 高 dà 大 sī 私 pín 贫 jiǎo 搅 jiē 揭 shàn

tiān tóng 天 同 rén suǒ 人 所 rén suǒ 人 所 rén suǒ 人 所 wù yàn 勿 厌 rén bù 人 不 rén yǒu 人 有 rén zhī

fù 覆

dì tóng zài 地 同

zhòng 重 fú 服 néng 能 gù 故 ān 安 sī 私 zhī

fēi mào gāo 非 貌

fēi yán dà 非 言

wù qīng zī 勿 轻 wù xǐ 勿 喜

訾 xīn 新

wù huà rǎo 勿 话

qiè mò shuō 切 莫 yù sī

说 miǎn

5

道 人 yáng rén 扬 人 shàn xiāng 善 相 fán qǔ 凡 取 jiāng jiā 将 加 ēn yù 恩 欲 dài bì 待 婢 shì fú 事 服 qīn 【亲

rén

善 è 恶 quàn 劝 yǔ 与 rén 人 bào 报 pú 仆 rén 人

即 jì 即 dé 德 guì 贵 xiān 先 yuàn 怨 shēn 身 xīn 心

是 shì 是 jiē 皆 fēn 分 wèn 问 yù 欲 guì 贵 bù 不

善 è 恶 jiàn 建 xiǎo 晓 jǐ 己 wàng 忘 duān 端 rán 然

人 知 jí zhī 疾 之 guò bù 过 不 yǔ yí 与 宜 jǐ

之 shèn 甚 guī 规 duō 多 yù 欲

愈 思 勉

huò qiě zuò 祸 且

dào liǎng kuī 道 两 qǔ yí 取 宜 jí

亏 shǎo 少 yǐ 已 cháng 长 kuān 宽

己 不 即 速 bào ēn 报 恩 cí ér 慈 而

bào yuàn duǎn 抱 怨 suī guì 虽 贵 lǐ

短 duān 端 rén 人

fāng wú yán 方 无

理 服

仁】

lèi 类

bù 不

qí 齐 wèi 畏 hǎo 好 hài 害

liú 流 yán 言 dé 德 xiǎo 小

sú 俗 bú 不 rì 日 rén 人

zhòng 众

rén 仁 sè 色 guò 过 bǎi 百

zhě 者 bú 不 rì 日 shì 事

xī 希 mèi 媚 shǎo 少 huài 坏

tóng shì rén 同 guǒ 果

rén zhě 仁

rén duō 人

huì 讳 jìn 进 jìn 进

néng qīn rén 能 bù 不

wú xiàn 无

qīn rén 亲

仁 xué 学

wú xiàn 无 wén 文】 dàn 但

yú lì 【余 力 bú lì 不

xíng 行

xué wén 学

zhǎng fú 长

huá 华

chéng hé 成

rén 人

6

dàn lì 但

dú shū 读

fāng dú 方

kuān wéi 宽

xīn yǒu 心

fang shì 房

mò mó 墨

liè diǎn 列

suī yǒu 虽

fēi shèng 非

wù zì 勿 自

xíng bù 行 不 fǎ yǒu 法 有 cǐ wù 此

勿 xiàn jǐn 限 紧 yí suí 疑

随 qīng qiáng 清

墙 piān xīn 偏 心 jí yǒu 籍 有 jí juàn 急

卷 shū bǐng 书

屏 bào wù 暴

xué wén 学

sān dào 三

mù bǐ 慕

yòng gōng 用

zhá jì 札

bì jìng 壁

bù duān 不

ding chù 定

shù qí 束

wù shì 勿 视 zì qì 自

rèn jǐ 任

xīn yǎn 心 眼 cǐ wèi 此

gōng fū 工 夫 jiù rén 就 人 jī àn 几 案 zì bú 字 不 dú kàn 读

yǒu quē 有 缺 bì cōng敝

shèng yǔ 圣

jiàn mèi lǐ 见 昧

kǒu xìn jiē 口

信 皆 zhōng bǐ wù 终 彼

dào zhì sè 到 滞

wèn qiú què 问 求 确 jié bǐ yàn 洁 笔

jìng xīn xiān 敬 心

bì huán yuán 毕 还 原 huài jiù bǔ 坏 就

míng huài xīn 明 坏 心 xián kě xún 贤

zhēn 真 yào 要 qǐ 起 tōng 通 yì 义 zhèng 正 bìng 病 chù 处 zhī 之 zhì 志 zhì 致

7

上一篇:一首唐诗
下一篇:敕勒歌赏析
网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com