haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 唐诗宋词唐诗宋词

成语接龙56条(大字体、带拼音)

发布时间:2014-06-21 14:42:48  

成语接龙(第1—14条)

1、yī zì qiān jīn jīn zhī yù yè yè gōng hào lóng lóng mǎ jīng shén shén cǎi fēi yáng yáng méi tǔ qì qì zhuàng shān hé 一字千金 金 枝 玉 叶 叶 公 好 龙 龙 马 精 神 神 采 飞 扬 扬 眉 吐 气 气 壮 山 河

2、 hé fén mén xià xià bǐ chéng zhāng zhāng jù zhī tú tú yǒu xū míng míng luò sūn shān shān qióng shuǐ jìn jìn rén jiē zhī 河 汾 门 下 下 笔 成 章 章 句 之 徒 徒 有 虚 名 名 落 孙 山 山 穷 水 尽 尽人 皆 知

3、zhī xíng hé yī yī zhù qíng tiān tiān gāo qì shuǎng shuǎng rán ruò shī shī dào guǎzhù zhù rén wéi lè lè jí shēng bēi

知 行 合 一 一 柱 擎 天 天 高 气 爽 爽 然 若 失 失 道 寡 助 助 人 为 乐 乐极 生 悲

4、bēi xǐ jiāo jí jí sī guǎng yì yì guó lì mín mín qióng cái jìn jìn xīn jié lì lì bù cóng xīn xīn yuán yì mǎ mǎ dào chéng gōng

悲 喜 交 集 集 思 广益 益国 利民 民穷 财 尽 尽 心 竭 力 力 不 从 心 心 猿 意 马 马 到 成 功

5、gōng bài chuí chéng chéng jiā lì yè yè jīng yú qín qín jiǎn chí jiā jiā tú sì bì bì lì qiān chǐ chǐ fú qiān lǐ lǐ chū wài jìn 功 败 垂 成 成家 立业 业精 于勤 勤 俭 持家 家 徒四壁 壁立千 尺 尺幅 千里 里出 外进

6、 jìn tuì liǎng nán nán yǐ zhì xìn xìn shì dàn dàn dàn xī huò fú fú zhì xīn líng líng jī qiǎo biàn biàn huà wú qióng

进退 两 难 难 以 置信 信 誓 旦 旦 旦夕 祸福 福至 心 灵 灵 机 巧 变 变 化 无 穷

7、qióng xiōng jí è wù guàn mǎn yíng yíng yíng gǒu gǒu gǒu qiě tōu shēng shēng huā miào bǐ bǐ zǒu lóng shé shé kǒu fēng zhēn 穷凶 极恶 恶贯满盈 蝇营狗苟 苟 且偷生 生花妙笔 笔 走 龙 蛇 蛇 口 蜂 针

8、zhēn fēng xiāng duì duì niú tán qín qín xīn jiàn dǎn dǎn dà rú dǒu dǒu zhuǎn xīng yí yí huā jiē mù mù rén shí xīn

针锋 相 对 对 牛 弹 琴 琴心 剑 胆 胆 大 如 斗 斗 转 星 移 移 花 接 木 木 人 石 心

9、xīn líng shǒu qiǎo qiǎo lì míng mù mù dèng kǒu dāi dāi ruò mù jī jī míng gǒu dào dào yì yǒu dào dào mào àn rán rán dí dú shū 心灵手巧 巧 立 名 目 目 瞪 口 呆 呆若 木 鸡 鸡鸣 狗 盗 盗 亦 有 道 道 貌 岸 然 然荻 读 书

10、shū xiāng tóng chòu chòu wèi xiāng tóu tóu qí suǒ hào hào wéi rén shī shī chū wú míng míng zhèn yī shí shí lái yùn zhuǎn

书 香 铜 臭 臭 味 相 投 投 其 所 好 好 为 人 师 师 出 无 名 名 震 一 时 时 来 运 转

11、zhuǎn huò wéi fú fú dì dòng tiān tiān mǎ xíng kōng kōng xué lái fēng fēng mǎ niú bù xiāng jí jí mén zhī shì shì wèi zhī jǐ zhě sǐ

转 祸 为 福 福 地 洞 天 天 马 行 空 空 穴 来 风 风 马 牛 不 相 及 及门之士 士为知己 者 死

、 sǐ bù míng mù

死不瞑 目

、shí huò wǒ xīn

实 获 我 心

、zhì dà cái shū

志 大 才疏 mù bù shí dīng dīng yī mǎo èr èr xìng zhī hǎo hào gāo wù yuǎn yuǎn jìn wén míng míng bù fù shí 目 不 识 丁 丁 一 卯 二 二 姓 之 好 好 高 骛 远 远 近 闻 名 名 不 副 实 xīn fù zhī huàn huàn dé huàn shī shī zhī háo lí ,miù yǐ qiān lǐ lǐ yìng wài hé hélǐ hé fǎ fǎ qí yí zhì 心 腹 之 患 患 得 患 失 失之毫厘 , 谬 以千里 里 应 外合 合理合法 法其遗志 shū hū zhí shǒu shǒu zhū dài tù tù sǐ hú bēi bēi tiān mǐn rén rén rén zì wēi 疏忽职守 守株 待兔 兔死狐悲 悲天悯人 人人自危 12 13 14

成语接龙(第15—28条)

15、wēi jí cún wáng wáng yuán huò mù mù bù kě diāo diāo chóng xiǎo jì jì yì gāo chāo chāo rán wù wài wài qiáng zhōng gān

危急存亡 亡猿祸木 木不可雕 雕虫小技 技艺高 超 超 然 物 外 外强中干

16、gān gē sì qǐ qǐ sǐ huí shēng shēng lí sǐ bié bié jù yī gé gé gé bù rù rù mù sān fēn fēn miǎo bì zhēng zhēng xiān kǒng hòu

干 戈四 起 起死 回 生 生 离 死 别 别具一格 格格不入 入木三分 分秒必争 争先恐后

17、hòu gù zhī yōu yōu xīn rú fén fén qín zhǔ hè hè lì jī qún qún lóng wú shǒu shǒu qū yī zhǐ zhǐ lù wéi mǎ mǎ gé guǒ shī

后 顾 之 忧 忧 心如 焚 焚 琴 煮 鹤 鹤立鸡 群 群 龙 无 首 首 屈 一指 指鹿 为 马 马 革 裹 尸

18、shī wèi sù cān cān fēng sù lù lù dǎn pī gān gān dǎn xiāng zhào zhào gōng xíng shǎng shǎng xīn yuè mù mù bù xiá jiē

尸 位 素 餐 餐 风 宿 露 露胆披肝 肝胆相照 照功行赏 赏心悦目 目不暇接

19、jiē èr lián sān sān jiān qí kǒu kǒu bù zé yán yán ér wú xìn xìn kǒu cí huáng huáng liáng yī mèng mèng mèi yǐ qiú qiú zhī bù dé 接 二连三 三 缄 其 口 口 不 择 言 言 而 无 信 信 口 雌 黄 黄 粱 一 梦 梦 寐 以 求 求 之 不 得

20、dé cùn jìn chǐ chǐ huò zhī qū qū zhǐ kě shǔ shǔ yī shǔ èr èr táo shā sān shì shì bǎo mǎ téng téng jiāo qǐ fèng fèng míng zhāo yáng 得寸 进 尺 尺 蠖 之屈 屈指可数 数一数二 二桃杀三士 士 饱 马 腾 腾蛟起凤 凤鸣朝阳

21、yáng guān dà dào dào tīng tú shuō shuō sān dào sì sì miàn chǔ gē gē wǔ shēng píng píng xīn jìng qì qì chuǎn rú niú niú láng zhī nǚ 阳关大道 道 听 途 说 说 三 道 四 四面 楚 歌 歌舞升平 平心静气 气 喘 如 牛 牛郎织女

22、nǚ zhōng zhàng fu fū chàng fù suí suí bō zhú liú liú lí shī suǒ suǒ xiàng pī mǐ mǐ mǐ zhī yīn yīn róng xiào mào mào hé shén lí 女中丈夫 夫 唱 妇 随 随 波 逐 流 流离失 所 所 向 披 靡 靡 靡 之 音 音 容 笑 貌 貌 合 神 离

23、lí qún suǒ jū jū ān sī wēi wēi yán sǒng tīng tīng ér bù wén wén fēng sàng dǎn dǎn xiǎo rú dòu dòu kòu nián huá huā ér bù shí 离 群 索 居 居 安 思危 危 言 耸 听 听 而 不 闻 闻 风 丧 胆 胆 小 如 豆 豆 蔻 年 华 华 而 不实

24、shí shì qiú shì shì fēi qū zhí zhí yán bù huì huì mò rú shēn shēn chóu dà hèn hèn zhī rù gǔ gǔ shòu xíng xiāo xiāo shēng nì yǐng

实事 求 是 是非 曲 直 直言不讳 讳 莫 如 深 深 仇 大 恨 恨之 入骨 骨 瘦 形 销 销 声 匿 影

25、yǐng yǐng chuò chuò chuò chuò yǒu yú yú táo dàn jūn jūn zǐ zhī jiāo dàn rú shuǐ shuǐdào qú chéng chéng qiān shàng wàn

影 影 绰 绰 绰 绰 有 余 余桃 啖 君 君 子之交 淡 如 水 水 到 渠 成 成 千 上 万

26、wàn shì jù bèi,zhīqiàn dōng fēng fēng huā xuě yuè yè hēi fēng gāo gāo zhěn wú yōu yōu guó yōu mín mín bù liáo shēng 万 事 俱备,只 欠 东 风 风花雪月 夜 黑 风 高 高 枕 无 忧 忧 国 忧 民 民 不 聊 生

27、shēng lóng huó hǔ hǔ hǔ shēng fēng fēng mén shuǐ kǒu kǒu ruò xuán hé hé shān zhī dé dé yóu rú yǔ yǔ máo wèi fēng

生 龙 活 虎 虎虎 生风 风 门 水 口 口 若 悬 河 河 山 之 德 德 輶 如羽 羽 毛 未 丰

28、fēng yī zú shí shí gǔ bù huà huà jí tún yú

丰衣足食 食 古不 化 化 及 豚 鱼

成语接龙(第29—42条)

29、yú mù hùn zhū zhū lián bì hé hé pán tuō chū chū kǒu chéng zhāng zhāng tái yáng liǔ liǔ àn huā míng míng biàn shì fēi 鱼 目 混 珠 珠 联 璧合 和 盘托 出 出 口 成 章 章 台 杨 柳 柳 暗 花 明 明 辨 是 非

30、fēi tóng xiǎo kě kě xiǎng ér zhī zhī fǎ fàn fǎ fǎ wài shī rén rén zhì yì jìn jìn shàn jìn měi měi zhōng bù zú zú zhì duō móu

非 同 小 可 可 想 而 知 知 法犯 法 法 外施 仁 仁 至 义尽 尽 善 尽 美 美 中 不 足 足智 多 谋

31、móu cái hài mìng mìng cí qiǎn yì yì qì fēng fā fā yáng guāng dà dà bù liú xīng xīng luó qí bù

谋 财 害 命 命 辞 遣 意 意气风 发 发扬 光 大 大 步流 星 星罗 棋 布

32、bù chǐ xià wèn wèn shè qiú tián tián fū yě lǎo lǎo mǎ shí tú tú qióng rì mù mù gǔ chén zhōng zhōng gǔ zhuàn yù

不 耻下 问 问 舍 求 田 田 夫 野 老 老 马 识途 途 穷 日 暮 暮 鼓 晨 钟 钟 鼓 馔 玉

33、yù suì zhū chén chén mò guǎ yán yán tīng jì cóng cóng róng zì rú rú lǚ báo bīng bīng qīng yù jié jié shēn zì hào

玉 碎 珠 沉 沉 默 寡 言 言 听 计 从 从 容 自 如 如履薄 冰 冰 清 玉 洁 洁 身 自 好

34、hǎo dà xǐ gōng gōng dé wú liàng liàng lì ér xíng xíng jiāng jiù mù mù xīn shí fù fù yǒu lín jiá jiǎ dì xīng luō luō què jué shǔ

好 大喜 功? 功 德 无 量 量 力而 行 行 将 就 木 木 心石 腹 腹有 鳞 甲 甲第 星 罗 罗 雀 掘 鼠

35、shǔ mù cùn guāng guāng guài lù lí lí xiāng bèi jǐng jǐng wā zhī jiàn jiàn lì wàng yì yī míng jīng rén rén dìng shèng tiān

鼠 目 寸 光 光 怪 陆离 离 乡 背 井 井 蛙 之 见 见 利 忘 义 一 鸣 惊 人 人 定 胜 天

36、tiān zhēn làn màn màn bù jīng xīn xīn dàng shén yáo yáo bǐ jí lái lái zhě bù jù jù rén yú qiān lǐzhī wài wài róu nèi gāng

天 真 烂 漫 漫 不 经 心 心 荡 神 摇 摇 笔即来 来 者不 拒 拒人 于千 里之外 外 柔 内 刚

37、gāng zhèng bù ē ē yú féng yíng yíng rèn ér lǐ lǐ suǒ dāng rán rán kāng zhào xīn xīn jìn huǒ miè miè mén jué hù hù shū bù xiǔ 刚 正 不阿 阿 谀 逢迎 迎刃 而理 理所 当 然 然 糠 照 薪 薪尽 火 灭 灭 门 绝 户 户 枢不 朽

38、xiǔ mù nàn diāo diāo chóng zhuàn kè kè bù róng huǎn huǎn bīng zhī jì jì shēn lǜ yuǎn yuǎn jiàn zhuó shí shí cái zūn xián

朽 木 难 雕 雕 虫 篆 刻 刻不 容 缓 缓 兵 之计 计深 虑 远 远 见 卓 识 识 才 尊 贤

39、xián liáng fāng zhèng zhèng jīn wēi zuò zuò shì bù jiù jiù wáng tú cún cún shí yī yú qiān bǎi bǎi zhé bù qū qū dǎchéng zhāo

贤 良 方 正 正 襟 危 坐 坐 视不 救 救 亡 图 存 存十 一 于 千百 百折 不 屈 屈 打 成 招

40、zhāo cái jìn bǎo bǎo dāo wèi lǎo lǎo dà wú chéng chéng zhú zài xiōng xiōng huái dà zhì zhì shì rén rén rén yún yì yún

招 财 进 宝 宝 刀 未老 老 大无 成 成 竹 在 胸 胸 怀 大 志 志 士 仁 人 人 云 亦 云

41、yún xiá mǎn zhǐ zhǐ shàng tán bīng bīng wēi jiāng guǎ guǎ bù dí zhòng zhòng zhì chéng chéng chéng běi xú gōng gōng sī jiān gù 云 霞 满 纸 纸 上 谈 兵 兵 微 将 寡 寡不 敌 众 众 志 成 城 城 北 徐 公 公 私 兼 顾

42、gù hòu zhān qián qián suǒ wèi wén wén jī qǐ wǔ wǔ wén nòng mò mò shǒu chéng guī guī xíng jǔ bù bù bù wéi yíng

顾后 瞻 前 前 所 未 闻 闻 鸡 起舞 舞 文 弄 墨 墨 守 成 规 规 行 矩 步 步 步 为营

成语接龙(第43—56条)

43、yíng yíng fěi jǐn jǐn xiù qián chéng chéng mén lì xuě xuě àn yíng dēng dēng hóng jiǔ lǜ lǜ cǎn hóng chóu chóu cháng jiǔ zhuǎn 营蝇 斐锦 锦 绣 前 程 程 门 立 雪 雪 案 萤 灯 灯 红 酒 绿 绿 惨 红 愁 愁 肠 九 转

44、zhuǎn wēi wéi ān ān bù dāng chē chē shuǐ mǎ lóng lóng shé fēi dòng dòng zhé dé iù jiù yóu zì qǔ qǔ fǎ hū shàng,

转 危 为 安 安 步 当 车 车 水 马 龙 龙 蛇飞 动 动 辄 得 咎 咎 由自 取 取法乎 上,

45、jìn dé hū zhōng zhōng yuán zhú lù lù sǐ shuí shǒu shǒu jí yǎn kuài kuài mǎ jiā biān biān bì rù lǐ lǐ tōng wài guó

仅 得 乎 中 中 原 逐 鹿 鹿死 谁 手 手 疾 眼 快 快 马 加 鞭 鞭 辟入里 里通 外国

46、 guó pò jiā wáng wáng yáng bǔ láo láo bù kě pò pò tì wéi xiào xiào lǐ cáng dāo dāo shān huǒ hǎi hǎi kuò tiān kōng

国破 家 亡 亡 羊 补 牢 牢不 可破 破涕为 笑 笑里 藏 刀 刀 山 火 海 海阔 天 空

47、kōng qián jué hòu hòu shēng kě wèi wèi suō bù qián qián chē zhī jiàn jiàn yǐng duó xíng xíng dān yǐng zhī zhī yán piàn yǔ

空 前 绝 后 后 生 可 畏 畏 缩不 前 前 车 之 鉴 鉴 影 度 形 形 单 影 只 只 言 片 语

48、yǔ bù jīng rén rén yǐ qún fēn fēn dào yáng biāo biāo bǐng qiān qiū qiū háo wú fàn fàn yán zhí jiàn jiàn zhēng rú liú liú lián wàng fǎn 语 不惊 人 人 以 群 分 分 道 扬 镳 彪 炳 千 秋 秋毫 无 犯 犯 言 直 谏 谏 争 如 流 流 连 忘 返

49、fǎn lǎo huán tóng tóng yán hè fà fèn fā tú qiáng qiǎng cí duó lǐ lǐ qū cí qióng qióng xíng jìn xiàng xiāng rú yǐ mò

返 老 还 童 童 颜 鹤 发 奋发图 强 强 词 夺理 理屈词 穷 穷 形 尽 相 相 濡以 沫

50、mò míng qí miào miào shǒu huí chūn chūn fēng dé yì yì yóu wèi jìn jìn lì ér wéi wéi rén shī biǎo biǎo lǐ rú yī yī zì zhī shī

莫 名 其 妙 妙 手 回 春 春 风 得 意 意 犹未尽 尽力 而为 为 人 师 表 表 里如一 一字 之师

51、shī chū yǒu míng míng liè qián máo máo sè dùn kāi kāi zōng míng yì yì wú fǎn gù gù míng sī yì yì zhèng cí yán yán zhèn yǐ dài 师出 有 名 名 列 前 茅 茅 塞 顿 开 开 宗 明 义 义无 反顾 顾 名 思义 义 正 词 严 严 阵以 待

52、dài jià ér gū gū míng diào yù yù mǎn tiān xià xià bù wéi lì lì xíng gōng shì shì bàn gōng bèi bèi rì bìng xíng xíng yún liú shuǐ

待价而 沽 沽 名 钓 誉 誉 满 天 下 下 不 为例 例行 公 事 事半 功 倍 倍 日 并行 行 云 流 水

53、shuǐ dī shí chuān chuān bì yǐn guāng guāng míng zhèng dà dà cái xiǎo yòng yòng xīn liáng kǔ kǔ kǒu pó xīn xīn huā nù fàng

水 滴 石 穿 穿 壁 引 光 光 明 正 大 大 材 小 用 用心 良 苦 苦 口婆 心 心花 怒 放

54、 fàng làng xíng hái hài rén tīng wén wén yī zhī shí shí nián shù mù,bǎi nián shù rén rén yán kě wèi wèi shǒu wèi wěi

放 浪 形骸 骇人听 闻 闻 一 知 十 十年 树 木,百 年 树 人 人 言 可 畏 畏 首 畏 尾

55、wěi dà bù diào diào yǐ qīng xīn xīn kǒu rú yī yī máo bù bá bá miáo zhù zhǎng cháng gē dàng kū kū tiān mǒ lèi lèi rú yǔ xià

尾大 不 掉 掉 以 轻 心 心 口如 一 一 毛不 拔 拔苗 助 长 长 歌 当 哭 哭天 抹 泪 泪如 雨下

56、xià bǐ qiān yán yán bù yóu zhōng zhōng liú dǐ zhù zhù shí zhī jiān jiān jiǎ lì rèn rèn yíng lǚ jiě

下笔 千 言 言 不 由 衷 中 流砥 柱 柱 石 之 坚 坚 甲利刃 刃 迎 缕 解

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com