haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 唐诗宋词唐诗宋词

春江花月夜 古汉语音标对照版

发布时间:2014-07-09 09:23:26  

春江花月夜

chjyn krung hrua ngyat jah

春江潮水連海平 海上明月共潮生

灩灩隨波千萬里 何處春江無月明

chjyn krung drieu sjyix lien haix bieng, haix zjangx mieng ngyat gyungh drieu srieng. jemh jemh zsye pua chen myanh lix, gha chjoh chjyn krung myo ngyat mieng.

江流宛轉遶芳甸 月照花林皆似霰

空裏流霜不覺飛 汀上白沙看不見

krung liu qyanx tryenx njeux phyang denh, ngyat cjeuh hrua lim krai zsix senh. khung lix liu sriang pyot kruk pyoi, theng zjangx brak sra khan pyot kenh.

江天一色無纖塵 皎皎空中孤月輪

江畔何人初見月 江月何年初照人

krung then qjit srik myo siem drin, keux keux khung triung ko ngyat lyn. krung buanh gha njin chrio kenh ngyat, krung ngyat gha nen chrio cjeuh njin.

人生代代無窮已 江月年年祇相似

不知江月待何人 但見長江送流水

njin srieng daih daih myo giung jix, krung ngyat nen nen cjex siang zsix. pyot trie krung ngyat daix gha njin, danx kenh driang krung sungh liu sjyix.

白雲一片去悠悠 青楓浦上不勝愁

誰家今夜扁舟子 何處相思明月樓

brak yon qjit phenh khioh ju ju,

chieng piung phox zjangx pyot sjing zriu. zjyi kra kim jah phjen cju cix,

gha chjoh siang si mieng ngyat lu.

可憐樓上月徘徊 應照離人妝鏡臺

玉戶簾中卷不去 擣衣砧上拂還來

khax len lu zjangx ngyat buai ghuai, qing cjeuh lie njin criang kiengh dai. ngyuk ghox lem triung kyenx pyot khioh, taux qioi trim zjangx phyot ghruan lai.

此時相望不相聞 願逐月華流照君

鴻雁長飛光不度 魚龍潛躍水成文

chiex zji siang myangh pyot siang myon, ngyanh driuk ngyat ghrua liu cjeuh kyon. ghung ngranh driang pyoi kuang pyot doh, ngio lyung ziem jak sjyix zjeng myon.

昨夜閑潭夢落花 可憐春半不還家

江水流春去欲盡 江潭落月復西斜

zak jah ghren dom miungh lak hrua, khax len chjyn puanh pyot ghruan kra. krung sjyix liu chjyn khioh jyuk zinx, krung dom lak ngyat biuh se zsia.

斜月沈沈藏海霧 碣石瀟湘無限路

不知乘月幾人歸 落月搖情滿江樹

zsia ngyat drim drim zang haix myoh, giat zjek seu siang myo ghrenx loh.

pyot trie zsjing ngyat kioix njin kyoi, lak ngyat jeu zieng muanx krung zjyoh

上一篇:古诗古文
下一篇:唐诗与太阳
网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com