haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 唐诗宋词唐诗宋词

弟 子 规(拼音)

发布时间:2013-12-19 09:35:43  

弟 子 规

【总 叙】

dì zǐ ɡu? shanɡ r?n xùn shǒu xiào tì cì jǐn xìn 弟 子 规 圣 人 训 首 孝 悌 次 谨 信 fàn ài zh?nɡ ?r q?n r?n yǒu yú lì z? xu? w?n 泛 爱 众 而 亲 仁 有 余 力 则 学 文

【入则孝】

fù mǔ hū yìnɡ wù huǎn fù mǔ mìnɡ xínɡ wù lǎn 父 母 呼 应 勿 缓 父 母 命 行 勿 懒

fù mǔ jiào xū jìnɡ t?nɡ fù mǔ z? xū shùn ch?nɡ 父 母 教 dōnɡ z? wyn xi冬 则 温 chū bì ɡào f出 必 告 shì su? xiǎo w事 虽 小 wù su? xiǎo w物 虽 小 q?n suǒ hào l亲 所 好 shyn yǒushünɡ y身 有 伤 q?n ài wǒ xi亲 爱 我 q?n yǒu ɡu? ji亲 有 过 jiàn bú rù yu谏 不 入 q?n yǒu jí y亲 有 疾 sünɡ sün nián ch丧 三 年 sünɡjìnlǐ j丧 尽 礼 xiōnɡ dào yǒu d兄 道 友 cái wù q?nɡ yu财 物 轻 hu? yǐn shí hu或 饮 食 zhǎnɡ hū r?n j长 呼 人 chynɡ zūn zhǎnɡ称 尊 长

须 敬 听 父 母 责 à z? qìnɡ ch?n z? xǐnɡ夏 则 凊 晨 则 省 ǎn bì miàn jū yǒu chánɡ反 必 面 居 有 常 ù shàn w?i ɡǒu shàn w?i z勿擅 为 苟擅 为 ù s? cánɡ ɡǒu s? cánɡ q勿 私 藏 苟 私 藏 ì wai jù q?n suǒ wù j力 为 具 亲 所 恶 í q?n yōu d? yǒu shünɡ y贻亲 忧 德有 伤 ào h? nán q?n zynɡ wǒ xi孝 何 难 亲 憎 我 àn shǐ ɡynɡ yí wú sa r谏 使 更 怡 吾 色 a fù jiàn hào qì suí t悦 复 谏 号 泣 随 ào xiün chánɡ zh?u ya shì b药 先 尝 昼 夜 侍 ánɡ byi ya jū chù biàn ji常 悲 咽 居 处 变 ìjìnch?nɡ shìsǐzht r祭 尽 诚 事 死 者 【出 则 弟】

ì dào ɡōnɡ xiōnɡ dì mù xi弟 道 恭 兄 弟 睦 àn h? shynɡ yán yǔ rtn f怨 何 生 言 语 忍 ? zu? zǒu zhǎnɡ zht xiün y或 坐 走 长 者 先 í dài jiào r?n bù zài j即代 叫 人 不 在 ù hū mínɡ duì zūn zhǎnɡ w勿 呼 名 对 尊 长 1

须 顺 承 ūn z? dìnɡ 昏 则 定 a wú biàn 业 无 变 ǐ dào ku? 子 道 亏

?n x?n shünɡ 亲 心 伤 ǐn wai qù 谨 为 去 í q?n xiū 贻 亲 羞

ào fünɡ xián 孝 方 贤 ?u wú shynɡ 柔 吾 声 à wú yuàn 挞 无 怨 ù lí chuánɡ 不 离 床 ǔ r?u ju? 酒 肉 绝 úshìshynɡ 如 事 生

ào zài zhōnɡ 孝 在 中 an zì mǐn 忿 自 泯 ?u zht h?u 幼 者 后 ǐ jí dào 已 即 到 ù xiàn n?nɡ 勿 见 能 h y w

lù yù zhǎnɡ jí qū y? zhǎnɡ wú yán tuì ɡōnɡ lì 路 遇 长 疾 趋 揖 长 无 言 退 恭 立 qí xià mǎ ch?nɡ xià jū ɡu? y?u dài bǎi bù yú 骑 下 马 乘 下 车 过 犹 待 百 步 余 zhǎnɡ zht lì y?u wù zu? zhǎnɡ zht zu? mìnɡ nǎi zu? 长 者 立 幼 勿 坐 长 者 坐 命 乃 坐 zūn zhǎnɡ qián shynɡ yào d? d? bù w?n qua fyi yí 尊 长 前 声 要 低 低 不 闻 却 非 宜 jìn bì qū tuì bì chí wan qǐ duì shì wù yí 进 必 趋 退 必 迟 问 起 对 视 勿 移 shì zhū fù rú shì fù shì zhū xiōnɡ rú shì xiōnɡ 事 诸 父

zhüo qǐ zǎo y

朝 起 早

ch?n bì ɡuàn ji

晨 必 盥

ɡuün bì zhanɡ ni

冠 必 正

zhì ɡuün fú y

置 冠 服

y? ɡuì ji? b

衣 贵 洁

duì yǐn shí w

对 饮 食

nián fünɡ shào w

年 方 少

bù cōnɡ r?nɡ l

步 从 容

wù jiàn yù w

勿 践 阈

huǎn jiy lián w

缓 揭 帘

zhí xū qì r

执 虚 器

shì wù mánɡ m

事 勿 忙

d?u nào chǎnɡ ju

斗 闹 场

jiünɡ rù m?n w

将 入 门

r?n wan shuí du

人 问 谁

y?nɡ r?n wù x

用 人 物

jia r?n wù j

借 人 物 如 事 父 事 诸 兄 如 事 兄 【谨】 a mián chí lǎo yì zhì x? cǐ shí 夜 眠 迟 老易 至 惜 此 时 ün shù kǒu biàn niào huí zh? jìnɡ shǒu 兼漱 口 便溺 回 辄 净 手 ǔ bì ji? wà yǔ lǚ jù jǐn qia 纽 必 结 袜 与 履 俱 紧 切 ǒu dinɡ wai wù luàn dùn zhì wū huì 有定 位 勿乱 顿 致污 秽 ú ɡuì huá shànɡ xún fan xià chan jiü 不贵 华 上 循 分 下 称 家 ù jiǎn z? shí shì kt wù ɡu? z? 勿 拣 择 食 适 可 勿 过 则 ù yǐn jiǔ yǐn jiǔ zuì zuì w?i chǒu 勿饮 酒 饮 酒 醉 最为 丑 ì duün zhanɡ y? shyn yuán bài ɡōnɡ jìnɡ 立 端 正 揖 深 圆 拜 恭 敬 ù bǒ yǐ wù j? jù wù yáo bì 勿 跛 倚 勿 箕 踞 勿 摇 髀 ù yǒu shynɡ kuün zhuǎn wün wù chù l?nɡ 勿 有 声 宽 转 弯 勿 触 棱 ú zhí yínɡ rù xū shì rú yǒu r?n 如 执 盈 入 虚 室 如 有 人 ánɡ duō cu? wù wai nán wù q?nɡ l?a 忙 多 错 勿 畏 难 勿 轻 略 ? wù jìn xi? pì shì ju? wù wan 绝 勿 近 邪 僻 事 绝 勿 问 an shú cún jiünɡ shànɡ tánɡ shynɡ bìyánɡ 问 孰 存 将 上 堂 声 必 扬 ì yǐ mínɡ wú yǔ wǒ bù fyn mínɡ 对 以 名 吾 与 我 不 分 明 ū mínɡ qiú tǎnɡ bù wan jí w?i tōu 须 明 求 倘 不 问 即 为 偷 í shí huán h?u yǒu jí jia bù nán 及 时 还 后 有 急 借 不 难

2

【信】

Fánc hū yán xìn w?i xiün zhà yǔ wànɡ x? kt yün 凡 出 言 信 为 先 诈 与 妄 奚 可 焉 Huà shuō duō bù rú shǎo w?i qí shì wù nìnɡ qiǎo 话 说 多 不 如 少 惟 其 是 勿 佞 巧 Jiün qiǎo yǔ huì wū cí shì jǐnɡ qì qiajiazh? 奸 巧 语 秽 污 词 市 井 气 切 戒 之

jiàn wai zhyn wù q?nɡ yán zh? wai dì wù q?nɡ chuán 见 未真 勿 轻 言 知 未 的 勿 轻 传 Shì fyi yí wù q?n ɡnu? ɡǒu q?nɡ nu? jìn tuì cu? 事 非 宜 勿 轻 诺 苟 轻 诺 进 退 错 Fán dào zì zh?nɡ qit shū wù jí jí w

凡 道 字 重 且 舒 勿 急 疾

Bǐ shuō chánɡ cǐ shuō duǎn bù ɡuün jǐ m

彼 说 长 此 说 短 不 关 己

Jiàn r?n shàn jí s? qí z?nɡ qù yuǎn y

见 人 善 即 思 齐 纵 去 远

jiàn r?n a jí nai xǐnɡ yǒu z? ɡǎi w

见 人 恶 即 内 省 有 则 改

w?i d? xu? w?i cái yì bù rú r?n d

唯 德 学 唯 才 艺 不 如 人

ru? y? fú ru? yǐn shí bù rú r?n w

若 衣 服 若 饮 食 不 如 人

w?n ɡu? nù w?n yù la sǔn yǒu lái y

闻 过 怒 闻 誉 乐 损 友 来

w?n yù kǒnɡ w?n ɡu? x?n zhí liànɡ shì ji

闻 誉 恐 闻 过 欣 直 谅 士

wú x?n fyi mínɡ w?i cu? yǒu x?n fyi m

无 心 非 名 为 错 有 心 非

ɡu? n?nɡ ɡǎi ɡu? yú wú tǎnɡ yǎn shì z

过 能 改 归 于 无 倘 掩 饰

【泛 爱 众】

fán shì r?n jiy xū ài tiün tonɡ fù d

凡 是 人 皆 须 爱 天 同 覆

xìnɡ ɡüo zht mínɡ zì ɡüo r?n suǒ zh?nɡ f

行 高 者 名 自 高 人 所 重

cái dà zht wànɡ zì dà r?n suǒ fú f

才 大 者 望 自 大 人 所 服

yǐ yǒu n?nɡ wù zì s? r?n suǒ n?nɡ w

己 有 能 勿 自 私 人 所 能

wù chǎn fù wù jiüo pín wù yàn ɡù w

勿 谄 富 勿 骄 贫 勿 厌 故

r?n bù xián wù shì jiǎo r?n bù ün w

人 不 闲 勿 事 搅 人 不 安

r?n yǒu duǎn qia m? jiy r?n yǒu s? qi

人 有 短 切 莫 揭 人 有 私

dào r?n shàn jí shì shàn r?n zh? zh? y

道 人 善 即 是 善 人 知 之

3 ù m? hū 勿 模 糊 ? xián ɡuǎn 莫 闲 管 ǐ jiàn j? 以 渐 跻 ú jiü jǐnɡ 无 加 警 ünɡ zì lì 当 自 砺 ù shynɡ q? 勿 生 戚 ì yǒu qua 益 友 却 àn xiünɡ q?n 渐 相 亲 ínɡ w?i a 名 为 恶 ynɡ yì ɡū 增 一 辜 ì t?nɡ zài 地 同 载 yi mào ɡüo 非 貌 高 yi yán dà 非 言 大 ù q?nɡ z? 勿 轻 訾 ù xǐ x?n 勿 喜 新 ù huà rǎo 勿 话 扰 a m? shuō 切 莫 说 ù s? miǎn 愈 思 勉

yanɡ r?n a jì shì a jí zh? shan hu? qit zu? 扬 人 恶 即 是 恶 疾 之 甚 祸 且 作 shàn xiünɡ quàn d? jiy jiàn ɡu? bù ɡu? dào liǎnɡ ku? 善 相 劝 德 皆 建 过 不 规 道 两 亏 fán qǔ yǔ ɡuì fyn xiǎo yǔ yí duō qǔ yí shǎo 凡 取 与 贵 分 晓 与 宜 多 取 宜 少 jiünɡ jiü r?n xiün wan jǐ jǐ bú yù jí sù yǐ 将 加 人 先 问 己 己 不 欲 即 速 已 yn yù bào yuàn yù wànɡ bào yuàn duǎn bào yn chánɡ 恩 欲 报 怨 欲 忘 抱 怨 短 报 恩 长 dài bì pú shyn ɡuì duün su? ɡuì duün cí ?r kuün 待 婢 仆 shì fú r?n x势 服 人 tonɡ shì r?n l同 是 人 ɡuǒ r?n zht r果 仁 者 n?nɡ q?n r?n w能 亲 仁 bù q?n r?n w不 亲 仁 bú lì xínɡ d不 力 行 dàn lì xínɡ b但 力 行 dú shū fǎ y读 书 法 fünɡ dú cǐ w方 读 此 kuün w?i xiàn j宽 为 限 x?n yǒu yí su心 有 疑 fánɡ shì q?nɡ qi房 室 清 m? m? piün x墨 磨 偏 lia diǎn jí y列 典 籍 su? yǒu jí ju虽 有 急 fyi shanɡ shū b非 圣 书 wù zì bào w勿 自 暴 身 贵 端 虽 贵 端 ?n bù rán lǐ fú r?n f心 不 然 理 服 人 【亲 仁】

ai bù qí liú sú zh?nɡ r类 不 齐 流 俗 众 ?n duō wai yán bú huì s人 多 畏 言 不 讳 ú xiàn hǎo d? rì jìn 无 限 好 德 日 进 ú xiàn hài xiǎo r?n jìn b无 限 害 小 人 进 【 余力学文】

àn xu? w?n zhǎnɡ fú huá ch但 学 文 长浮 华 ù xu? w?n ran jǐ jiàn m不 学 文 任 己 见 ǒu sün dào x?n yǎn kǒu x有三 到 心 眼 口 ù mù bǐ cǐ wai zhōnɡ b勿慕 彼 此 未 终 ǐn y?nɡ ɡōnɡ ɡōnɡ fū dào zh紧 用 功 工 夫 到 í zhá jì jiù r?n wan qi随札 记 就 人 问 ánɡ bì jìnɡ j? àn ji? b墙 壁 净 几 案 洁 ?n bù duün zì bú jìnɡ x心不 端 字不 敬 ǒu dìnɡ chù dú kàn bì hu有定 处 读 看 毕 àn shù qí yǒu quy huài ji卷束 齐 有 缺 坏 ǐnɡ wù shì bì cōnɡ mínɡ hu屏 勿 视 敝 聪 明 ù zì qì shanɡ yǔ xián k勿自 弃 圣 与 贤 4

慈 而 宽 ünɡ wú yán 方 无 言

?n zht x? 仁 者 希 a bú mai 色不 媚 ɡu? rì shǎo 过 日 少 ǎi shì huài 百 事 坏

?nɡ h? r?n 成 何 人 ai lǐ zhyn 昧理 真

ìn jiy yào 信 皆 要 ǐ wù qǐ 彼 勿 起 ì sa tōnɡ 滞塞 通 ú qua yì 求确 义

ǐ yàn zhanɡ 笔砚 正

?n xiün bìnɡ 心 先 病

án yuán chù 还原 处 ù bǔ zh? 就 补 之 ài x?n zhì 坏心 志 t xún zhì 可 驯 致

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com