haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 唐诗宋词唐诗宋词

小学古诗必备80首含拼音

发布时间:2014-01-09 09:49:48  

01 咏鹅 骆宾王

é
鹅 qū 曲 bái 白 hōng 红 , xiàng 项 máo 毛 zhǎng 掌

é
鹅 xiàng 向 fú 浮 bō 拨 , tiān 天 lǜ 绿 qīng 清

é
鹅 gē 歌 shuǐ 水 bō 波 。 , 。 ,

02 敕勒歌 北朝民歌 chì 敕 lè 勒 chuān 川 , yīn 阴 shān 山 xià 下 。

tiān


sì qióng
似 穹 cāng 苍 cǎo 草


庐 , yě , dī 低 野 xià n 见

lǒng
笼 máng 茫 niú 牛

gài
盖 máng 茫 yáng 羊
tiān cāng 天 苍fēng chuī 风 吹03 春晓 孟浩然 chūn 春 chù 处 mián 眠 chù 处 bù 不 wén 闻 jué 觉 tí 啼 xiǎo 晓 niǎo 鸟 。 , 。 ,


夜 huā 花

lái
来 luò 落

fēng
风 zhī 知


雨 duō 多

shēng
声 shǎo 少

04 回乡偶书 贺知章 shào 少 xiǎo 小 lí 离 jiā 家 lǎo 老 dà 大 huí 回 ,

xiāng 乡
ér 儿 xiào 笑

yīn 音

wú 无

gǎi 改

bì n 鬓
bù 不 hé 何

máo 毛
xiāng 相 chù 处

shuāi 衰
shí 识 lái 来 。 ,tóng xiāng jiàn 童 wèn 问 相 kè 客 见 cóng 从

05 静夜思 李白
chuáng qián mí ng yuè guāng

shì

shàng


shuāng疑 jǔ
举 dī

是 tóu
头 tóu

地 wàng
望 sī

上 mí ng
明 gù

霜 yuè
月 xiāng

06 忆江南 白居易
jiāng 江 rì 日 chūn 春 néng nán 南 chū 出 lái 来 bù hǎo 好 jiāng 江 jiāng 江 yì , huā 花 shuǐ 水 jiāng fēng 风 hóng 红 lǜ 绿 nán jǐng 景 shèng 胜 rú 如 jiù 旧 huǒ 火 lán 蓝 , , céng 曾 ān 谙 。

07 游子吟 孟郊
cí mǔ shǒu zhōng xiàn


yóu 游 lí n 临 yì


zǐ 子 xí ng 行 kǒng


shēn 身 mì 密 chí


shàng 上 mì 密 chí

线
yī 衣 féng 缝 quī
shuí 谁 bào 报


yán 言 dé 得


cùn 寸 sān 三


cǎo 草 chūn 春


xīn 心 huī 晖08 古朗月行(节选)李白 xiǎo 小 hū 呼 shí 时 zuò 作 bù 不 bái 白 shí 识 yù 玉 yuè 月 pán 盘 。 ,

yòu 又
fēi 飞

yí 疑
zài 在

yáo 瑶
qīng 青

tái 台
yún 云

jì ng 境
duān 端 。09 元日 王安石
bào zhú shēng zhōng yī suì chú

爆 chūn 春
qiān 千 zǒng 总

竹 fēng 风
mén 门 bǎ 把

声 sòng 送
wàn 万 xīn 新

中 nuǎn 暖
hù 户 táo 桃

一 rù 入
tóng 曈 huàn 换

岁 tú 屠
tóng 曈 jiù 旧

除 sū 苏
rì 日 fú 符

10 登鹳雀楼 王之涣 bái
shān


jì n
尽 ,

huáng
黄 yù 欲 gèng 更


河 qióng 穷 shàng 上


入 qiān 千 yī 一

hǎi
海 lǐ 里 céng 层

liú
流 mù 目 lóu 楼 。 , 。

11 望庐山瀑布 李白 rì 日 yáo zhào 照 kàn xiāng 香 pù lú 炉 bù shēng 生 guà zǐ 紫 qián yān 烟 chuān ,

遥 fēi
飞 yí 疑

看 liú
流 shì 是

瀑 zhí
直 yí n 银

布 xià
下 hé 河

挂 sān
三 luò 落

前 qiān

千 jiǔ 九

川 chǐ
尺 tiān 天12 早发白帝城 李白 zhāo 朝 qiān cí 辞 lǐ bái 白 jiāng dì 帝 lí ng cǎi 彩 yī yún 云 rì jiān 间 huán ,


liǎng 两 qīng 轻


àn 岸 zhōu 舟


yuán 猿 yǐ 已


shēng 声 guò 过


tí 啼 wàn 万


bù 不 chóng 重


zhù 住 shān 山13 江畔独步寻花 杜甫
huáng 黄 qiān 千 liú 留 zì 自 sì 四 duǒ 朵 niáng 娘 wàn 万 jiā 家 duǎ 朵 huā 花 yā 压 mǎn 满 zhī 枝 xī 蹊 dī 低 。 ,

lián
连 zài 在


戏 jiāo 娇

dié
蝶 yīng 莺

shí
时 qià 恰

shí
时 qià 恰


舞 tí 啼 。 ,

14 六月二十七日望湖楼醉书 苏轼
hēi 黑 bái 白 juǎn 卷 wàng 望 yún 云 yǔ 雨 dì 地 hú 湖 fān 翻 tiào 跳 fēng 风 lóu 楼 mò 墨 zhū 珠 lái 来 xià 下 wèi 未 luàn 乱 hū 忽 shuǐ 水 zhē 遮 rù 入 chuī 吹 rú 如 shān 山 chuán 船 sàn 散 tiān 天 。 , 。 ,

15 小池 杨万里
quán yǎn wú shēng xī xì liú


shù 树 xiǎo 小 cǎo 早


yīn 荫 hé 荷 yǒu 有


zhào 照 cái 才 qīng 蜻


shuǐ 水 lù 露 ting 蜒


ài 爱 jiān 尖 lì 立


qí ng 晴 jiān 尖 shàng 上

流,
róu 柔。 jiǎo 角, tóu 头。

16 四时田园杂兴 范成大

zhòu
昼 cūn

chū
出 zhuān g

yún
耘 ér

tián
田 nǚ


夜 gè


绩 dāng


麻 jiā ,


tóng


sūn


wèi


jiě


gòng


gēng


zhībàng


sāng


yīn


xué


zhòng


guā17 悯农 李绅
chú 锄 hàn Hé 禾 dī rì 日 hé dāng 当 xià wǔ 午 tǔ ,


shuí 谁 lì 粒


zhī 知 lì 粒


pán 盘 jiē 皆


zhōng 中 xīn 辛


cān 餐 kǔ 苦
18 咏柳 贺知章
bì yù zhuāng chéng yī shù gāo

碧 wàn
万 bù 不 èr 二

玉 tiáo
条 zhī 知 yuè 月

妆 chuí
垂 xì 细 chūn 春

成 xià
下 yè 叶 fēng 风

一 lǜ
绿 shuí 谁 sì 似

树 sī
丝 cái 裁 jiǎn 剪

高 tāo
绦 chū 出 dāo 刀

19 晓出净慈寺送林子方 杨万里
bì 毕 jì ng 竟 xī 西 hú 湖 liù 六 yuè 月 zhōng 中 ,

fēng 风
jiē 接 yì ng 映

guāng 光
tiān 天 rì 日

bù 不
lián 莲 hé 荷

yǔ 与
yè 叶 huā 花

sì 四
wú 无 bié 别

shí 时
qióng 穷 yàng 样

tóng 同
bì 碧 hóng 红 。 ,20 绝句 杜甫
chí 迟 chūn rì 日 fēng jiāng 江 huā shān 山 cǎo lì 丽 xiāng ,


ní 泥 shā 沙


róng 融 nuǎn 暖


fēi 飞 shuì 睡


yàn 燕 yuān 鸳


zǐ 子 yāng 鸯


, 。

21 送元二使安西 王维
wèi 渭 chéng 城 zhāo 朝 yù 雨 yì 浥 qīng 轻 chén 尘 ,

kè 客
quàn 劝 xī 西

shè 舍
jūn 君 chū 出

qīng 青
gēng 更 yáng 阳

qīng 青
jì n 尽 guān 关

liǔ 柳
yī 一 wú 无

sè 色
bēi 杯 gù 故

xīn 新
jiǔ 酒 rén 人 。 ,
22 赋得古原草送别 白居易 lí
离 yì 一 yě 野 chūn 春


离 suì 岁 huǒ 火 fēng 风

yuán
原 yì 一 shāo 烧 chuī 吹

shàng
上 kū 枯 bù 不 yòu 又

cǎo
草 róng 荣 jì n 尽 shēng 生 。 , 。 ,

yuǎn 远 qí ng 晴

fāng 芳 cuì 翠

qīn 侵 jiē 接

gǔ 古 huāng 荒

dào 道 chéng 城 , ,

yòu
又 qī 萋

sòng
送 qī 萋

wáng
王 mǎn 满

sūn
孙 bié 别


去 qí ng 情 。 ,

23 鹿柴 王维
kōng 空 dàn shān 山 wén bù 不 rén jiàn 见 yǔ rén 人 xiǎng ,

但 fǎn
返 fù 复

闻 yǐng
景 zhào 照

人 rù
入 qīng 青

语 shēn
深 tái 苔

响 lí n
林 shàng 上


, 。

24 凉州词 王翰 pú 葡 yú 欲 zuì 醉 táo 萄 yǐn 饮 wò 卧 měi 美 pí 琵 shā 沙 jiǔ 酒 pā 琶 chǎng 场 yè 夜 mǎ 马 jūn 君 guāng 光 shàng 上 mò 莫 běi 杯 cuī 催 xiào 笑 , ? 。 ,
lái


zhēng


zhàn

rén


huí


25 别董大 高适
qiān 千 lǐ 里 huáng 黄 yún 云 bái 白 rì 日 xūn 曛 ,

běi 北
mò 莫 tiān 天

fēng 风
chóu 愁 xià 下

chuī 吹
qián 前 shuí 谁

yàn 雁
lù 路 rén 人

xuě 雪
wú 无 bù 不

fēn 纷
zhī 知 shí 识

fēn 纷
jǐ 己 jūn 君 。 ,26 出塞 王昌龄 qí n 秦 wàn 万 dàn 但 shí 时 lǐ 里 shǐ 使 mí ng 明 长 lóng 龙 yuè 月 征 chéng 城 hàn 汉 rén 人 fēi 飞 shí 时 wèi 未 jiàng 将 guān 关 huán 还 zài 在 , 。 。 ,

cháng zhēng
jiàoyīn


shān


27 望天门山 李白 tiān 天 bì 碧 liǎng 两 mén 门 shuǐ 水 àn 岸 zhōng 中 dōng 东 qīng 青 duàn 断 liú 流 shān 山 chǔ 楚 zhì 至 xiāng 相 jiāng 江 cǐ 此 duì 对 kāi 开 huí 回 chū 出 , 。 。 ,
fān

piàn

biān


lái


28 山行 杜牧
tiān 天 mén 门 zhōng duàn 中 断 chǔ 楚 jiāng 江 kāi 开 ,

bì 碧 liǎng 两
gū 孤

shuǐ 水 àn 岸
fān 帆

dōng 东 qīng 青
yí 一

liú 流 shān 山
piàn 片

zhì 至 xiāng 相
rì 日

cǐ 此 duì 对
biān 边

huí 回 chū 出
lái 来 。

29 长歌行 汉乐府 qīng 青 qīng 青 yuán 园 zhōng 中 kuí 葵 ,

zhāo
朝 yáng 阳


露 chūn 春

dài
待 bù 布


日 dé 德


晞 zé 泽 , 。

wàn

shēng


guāng


huī
辉 。

cháng

kǒng

qiū

jié

zhì

常 kūn
焜 bǎi 百

恐 huáng
黄 chuān 川

秋 huā
华 dōng 东

节 yè
叶 dào 到

至 shuāi
衰 hǎi 海。 ,

hé 何 shào
少 lǎo 老

shí 时 zhuàng
壮 dà 大

fù 复 bù
不 tú 徒

xī 西 nǔ
努 shāng 伤

guī 归 lì
力 bēi 悲 。 ,30 绝句 杜甫
liǎng 两 gè 个 huáng 黄 lí 鹂 mí ng 鸣 cuì 翠 liǔ 柳 , 。


一 chuān g 窗

háng
行 hán 含

bái
白 xī 西


鹭 lǐng 岭

shàng
上 qiān 千

qīng
青 qiū 秋

tiān
天 xuě 雪mén 门

bó 泊

dōng 东

wú 吴

wàn 万

lǐ 里

chuán 船 。

31 竹里馆 王维
dú 独 tán zuò 坐 qí n yōu 幽 fù huáng 篁 cháng lǐ 里 xiào ,

弹 shēn
深 mí ng 明

琴 lí n
林 yuè 月

复 rén
人 lái 来

长 bù
不 xiāng 相

啸 zhī
知 zhào 照


, 。

32 梅花 王安石
qiáng 墙 lí ng jiǎo 角 hán shù 树 dú zhī 枝 zì méi 梅 kāi ,

凌 yáo
遥 wèi 为

寒 zhí
知 yǒu 有

独 bù
不 àn 暗

自 shì
是 xiāng 香

开 xuǎ
雪 lái 来


, 。

33 石灰吟 于谦
qiān 千 chuí 锤 wàn 万 jī 击 chū 出 shēn 深 shān 山 ,

liè 烈
fěn 粉 yào 要

huǒ 火
shēn 身 liú 留

fén 焚
suì 碎 qīng 清

shāo 烧
gǔ 骨 bái 白

ruò 若
hún 浑 zài 在

děng 等
bù 不 rén 人

xián 闲
pà 怕 jiān 间 。 ,34 九月九日忆山东兄弟 王维
dú 独 Zài 在 yì 异 xiāng 乡 wéi 为 yì 异 kè 客 ,

měi 每
yáo 遥 biàn 遍

Féng 逢
Zhī 知 Chā 插

jiā 佳
xiōng 兄 zhū 茱

jié 节
dì 弟 yú 萸

bèi 倍
dēng 登 shāo 少

sī 思
gāo 高 yì 一

qīn 亲
chù 处 rén 人 。 ,35 七步诗 曹植 zhǔ dòu rán dòu qí


lù 漉 qí 萁 dòu


chǐ 豉 zài 在 zài


yǐ 以 fǔ 釜 fù


wéi 为 xià 下 zhōng


zhī 汁 rán 燃 qì


。 ,


běn 本 xiāng 相


shì 是 jiān 煎


tóng 同 hé 何


gēn 根 tài 太


shēng 生 jí 急


, 。

36 望洞庭 刘禹锡
hú 湖 guāng 光 Qiū 秋 yuè 月 liǎng xiāng 两 相 hé 和 ,

tán 潭
yáo 遥 bái 白

miàn 面
wàng 望 yí n 银

Wú 无
Dòng 洞 Pán 盘

fēng 风
tí ng 庭 lǐ 里

jì ng 镜
shān 山 yī 一

wèi 未
shuǐ 水 qīng 青

mó 磨
cuì 翠 luó 螺 。 ,37 惠崇《春江晓景》 苏轼
zhú 竹 wài 外 Táo 桃 huā 花 sān 三 liǎng 两 zhī 枝 ,

chūn 春
lóu 蒌 zhèng 正

jiāng 江
hāo 蒿 shì 是

shuǐ 水
mǎn 满 hé 河

nuǎn 暖
dì 地 tún 豚

yā 鸭
lú 芦 yù 欲

xiān 先
yá 芽 shàng 上

zhī 知
duǎn 短 shí 时 。 ,38 题西林壁 苏轼
héng 横 kàn 看 Chéng 成 lǐng 岭 cè 侧 chéng 成 fēng 峰 , 。 , 。

yuǎn
远 bù 不 zhǐ 只

jì n
近 shí 识 yuán 缘

Gāo
高 Lú 庐 Shēn 身


低 shān 山 zài 在


各 zhēn 真 cǐ 此


不 miàn 面 shān 山

tóng
同 mù 目 zhōng 中

39 乐游原 李商隐
xiàng 向 qū wǎn 晚 chē yì 意 dēng bù 不 gǔ shì 适 yuán ,

驱 xī
夕 zhǐ 只

车 yáng
阳 shì 是

登 wú
无 jì n 近

古 xiàn
限 huāng 黄

原 hǎo
好 hūn 昏


, !

40 赠汪伦 李白
xiàng 向 qū wǎn 晚 chē yì 意 dēng bù 不 gǔ shì 适 yuán ,

驱 xī
夕 zhǐ 只

车 yáng
阳 shì 是

登 wú
无 jì n 近

古 xiàn
限 huāng 黄

原 hǎo
好 hūn 昏


, !

41 黄鹤楼送孟浩然之广陵 李白
gù 故 Rén 人 xī 西 cí 辞 huáng 黄 hè 鹤 lóu 楼 ,

yān


gū 孤 wéi 惟

huā 花
Fān 帆 jiàn 见

sān 三
yuǎn 远 cháng 长

yuè 月
yǐng 影 jiāng 江

xià 下
bì 碧 tiān 天

yáng 扬
kōng 空 jì 际

zhōu 州
jì n 尽 liú 流 。 ,42 塞下曲 卢纶
jí n 林 jiāng àn 暗 jūn cǎo 草 yè jīng 惊 yǐn fēng 风 gōng ,

将 pí ng
平 mò 没

军 mí ng
明 zài 在

夜 xún
寻 shí 石

引 bái
白 棱

弓 yǔ
羽 中


, 。

léng zhōng

43 浪淘沙 刘禹锡
jiǔ 九 qū 曲 Huáng 黄 hé 河 wàn 万 lǐ 里 shā 沙 ,

làng 浪
rú 如 tóng 同

táo 淘
jīn 今 dào 到

Fēng 风
Zhí 直 Qiān 牵

bǒ 簸
shà ng 上 niú 牛

zì 自
yí n 银 zhī 织

tiān 天
hé 河 nǚ 女

yá 涯
qù 去 jiā 家 。 ,44 渔歌子 张志和
xī 西 sài 塞 Shān 山 qián 前 bái 白 lù 鹭 fēi 飞 ,

táo 桃
qīng 青 xié 斜

huā 花
ruò 箬 fēng 风

Liú 流
Lì 笠 Xì 细

shuǐ 水
, yǔ 雨

guì 鳜
lǜ 绿 bù 不

yú 鱼
suō 蓑 xū 须

féi 肥
yī 衣 guī 归 。 ,45 江雪 柳宗元
qiān 千 wàn Shān 山 jì ng niǎo 鸟 rén fēi 飞 zōng jué 绝 miè ,

万 gū
孤 dú 独

径 zhōu
舟 diào 钓

人 suō
蓑 hán 寒

踪 lì
笠 jiāng 江

灭 wēng
翁 xuě 雪


, 。

46 游园不值 叶绍翁
yīng lián Jī chǐ yì n cāng tái


xiǎo 小 chūn 春 yī 一


kòu 扣 sè 色 zhī 枝


chái 柴 mǎn 满 hóng 红

齿
fēi 扉 yuán 园 xì ng 杏


jiǔ 久 guān 关 chū 出


bù 不 bù 不 qián g 墙


kāi 开 zhù 住 lái 来


。 ,47 逢雪宿芙蓉山主人 刘长卿
rì 日 tiān mò 暮 hán cāng 苍 bái shān 山 wū yuǎn 远 pí n ,

天 chái
柴 fēng 风

寒 mén
门 xuě 雪

白 wén
闻 yè 夜

屋 quǎn
犬 guī 归

贫 fèi
吠 rén 人


, 。

48 竹石 郑燮
yǎo 咬 lì 立 qiān 千 rèn 任 dì ng 定 gēn 根 mó 磨 ěr 尔 qīng 青 yuán 原 wàn 万 dōng 东 shān 山 zài 在 jī 击 xī 西 bù 不 pò 破 hái 还 nán 南 fàng 放 yán 岩 jiān 坚 běi 北 sōng 松 zhōn g 中 jì n 劲 fēng 风 。 , 。 ,

49 独坐敬亭山 李白
zhòng 众 gū 孤 xiāng 相 niǎo 鸟 yún 云 kàn 看 gāo 高 dù 独 liǎng 两 fēi 飞 qù 去 bù 不 jì n 尽 xián 闲 yàn 厌 , 。 。 ,

zhǐ


yǒu


jì ng


tí ng


shān


50 枫桥夜泊 张继 yuè 月 jiāng 江 luò 落 fēng 枫 Wū 乌 yú 渔 tí 啼 huǒ 火 shuāng 霜 duì 对 mǎn 满 chóu 愁 tiān 天 mián 眠 。 , 。 ,


姑 yè 夜


苏 bàn 半

chéng
城 zhōng 钟

wài
外 shēng 声

hán
寒 dào 到

shān
山 kè 客


寺 chuán 船

51 寻隐者不遇 贾岛
sōng 松 yán xià 下 shī wèn 问 cǎi tóng 童 yào zǐ 子 qù ,

言 zhǐ
只 yún 云

师 zài
在 shēn 深

采 cǐ
此 bù 不


山 zhī 知


中 chù 处


, 。

shān zhōng

52 墨梅 王冕
wú 吾 jiā 家 xǐ 洗 yàn 砚 chí 池 tóu 头 shù 树 ,bù 不 zhǐ 只

gè 个
yào 要 liú 留

huā 花
rén 人 qīng 清

kāi 开
kuā 夸 qì 气

dàn 淡
hǎo 好 mǎn 满

mò 墨
yán 颜 qián 乾

hén 痕
sè 色 kūn 坤 。 ,53 悯农 李绅 chūn 春
qiū 秋 sì 四 nóng 农

zhòng 种
shōu 收 hǎi 海 fū 夫

yī 一
wàn 万 wú 无 yóu 犹

lì 粒
kē 颗 xián 闲 è 饿

sù 粟
zǐ 子 tián 田 sǐ 死 ! , 。54 清明 杜牧
qīng 清 lù mí ng 明 shàng shí 时 xí ng jié 节 rén yǔ 雨 yù fēn 纷 duàn fēn 纷 hún ,

路 jiè
借 mù 牧

上 wèn
问 tóng 童

行 jiǔ
酒 yáo 遥

人 jiā
家 zhǐ 指

欲 hé
何 xì ng 杏

断 chù
处 huā 花

魂 yǒu
有 cūn 村


, 。

55 寒食 韩翃 chūn 春 hán 寒 chéng 城 shí 食 wú 无 dōng 东 chù 处 fēng 风 bù 不 yù 御 fēi 飞 liǔ 柳 huā 花 xié 斜 。 , 。 ,


日 qīng 轻


暮 yān 烟

hàn
汉 sàn 散

gōng
宫 rù 入

chuán
传 wǔ 五


蜡 hóu 侯

zhú
烛 jiā 家

56 春日 朱熹
shèng 胜 rì 日 xún 寻 fāng 芳 sì 泗 shuǐ 水 bīn 滨 ,

wú 无
děng 等 wàn 万

biān 边
xián 闲 zǐ 紫

guāng 光
shí 识 qiān 千

jǐng 景
dé 得 hóng 红

yī 一
dōng 东 zǒng 总

shí 时
fēng 风 shì 是

xīn 新
miàn 面 chūn 春 。 ,57 宿建德江 孟浩然
yí 移 rì zhōu 舟 mù bó 泊 kè yān 烟 chóu zhǔ 渚 xīn ,

日 yě
野 jiāng 江

暮 kuàng
旷 qīng 清

客 tiān
天 yuè 月

愁 dī
低 jì n 近

新 shù
树 rén 人


, 。

58 饮湖上初晴后雨 苏轼
shuǐ 水 shān guāng 光 sè jiàn 潋 kōng yàn 滟 méng qí ng 晴 yǔ fāng 方 yì hǎo 好 qí ,

山 yì
欲 dàn 淡

色 bǎ
把 zhuāng 妆

空 xī
西 nóng 浓

濛 hú
湖 mǒ 抹

雨 bǐ
比 zǒng 总

亦 xī
西 xiāng 相

奇 zǐ
子 yí 宜


, 。

59 从军行 王昌龄 qīng


hǎi


cháng


yún


àn


xuě


shān
山 , 。 ,


孤 huáng 黄 bù

chéng
成 shā 沙 pò

yáo
遥 bǎi 百 lǒu

wàng
望 zhàn 战 lán


玉 chuān 穿 zhōng

mén
门 jīn 金 bù

guān
关 jiǎ 甲 huán

60 凉州词 王之涣

huáng 黄 yī
一 qiāng 羌 chūn 春

hé 河 piàn
片 dí 笛 fēng 风

yuǎn 远 gū
孤 hé 何 bù 不

shàng 上 chéng
城 xū 须 dù 度

bái 白 wàn
万 yuàn 怨 yù 玉

yún 云 rèn
仞 yáng 杨 mén 门

jiān 间 shān
山 liǚ 柳 guān 关 。 , 。61 秋浦歌 李白 bái 白 yuán 缘 bù 不 fà 发 chóu 愁 zhī 知 sān 三 sì 似 mí ng 明 qiān 千 gè 个 jì ng 镜 zhàng 丈 cháng 长 lǐ 里 , 。 。 ,
chù

qiū


shuāng


62 商山早行 温庭筠

chén 晨 kè 客 jī

qǐ 起 xí ng 行 shēng

dòng 动 bēi 悲 máo

zhēng 征 gù 故 diàn

duó 铎 xiāng 乡 yuè 。 ,

鸡 rén 人

声 jì 迹

茅 bǎn 板

店 qiáo 桥

月 shuāng 霜

hú 槲

yè 叶

luò 落

shān 山

lù 路 ,

zhǐ
枳 yīn 因 fú 凫

huā
花 sī 思 yàn 雁

mí ng
明 dù 杜 mǎn 满


驿 lí ng 陵 huí 回

qiáng
墙 mèng 梦 táng 塘 。 , 。

63 芙蓉楼送辛渐 王昌龄
hán 寒 yǔ 雨 lián 连 jiāng 江 yè 夜 rù 入 wú 吴 ,

pí ng 平
luò 洛 yí 一

mí ng 明
yáng 阳 piàn 片

sòng 送
qīn 亲 bīng 冰

kè 客
yǒu 友 xīn 心

chǔ 楚
rú 如 zài 在

shān 山
xiāng 相 yù 玉

gū 孤
wèn 问 hú 壶 。 ,64 江南逢李龟年 杜甫
qí 岐 wáng 王 zhái 宅 lǐ 里 xún 寻 cháng 常 jiàn 见 ,

cuī 崔
zhèng 正 luò 落

jiǔ 九
shì 是 huā 花

táng 堂
jiāng 江 shí 时

qián 前
nán 南 jié 节

jǐ 几
hǎo 好 yòu 又

dù 度
fēng 风 féng 逢

wén 闻
jǐng 景 jūn 君 。 ,65 滁州西涧 韦应物
dú 独 lián 怜 yōu 幽 cǎo 草 jiàn 涧 biān 边 shēng 生 ,

shàng 上
chūn 春 yě 野

yǎu 有
cháo 潮 dù 渡

huáng 黄
dài 带 wú 无

lí 鹂
yǔ 雨 rén 人

shēn 深
wǎn 晚 zhōu 舟

shù 树
lái 来 zì 自

mí ng 鸣
jí 急 héng 横 。 ,66 乌衣巷 刘禹锡
zhū 朱 què 雀 qiáo 桥 biān 边 yě 野 cǎo 草 huā 花 ,

wū 乌 jiù 旧
fēi 飞

yī 衣 shí 时
rù 入

xiàng 巷 wáng 王
xún 寻

kǒu 口 xiè 谢
cháng 常

xī 夕 táng 堂
bǎi 百

yáng 阳 qián 前
xì ng 姓

xié 斜 yàn 燕
jiā 家 。

67 江南春 杜牧
qiān 千 lǐ 里 yīng 莺 tí 啼 lǜ 绿 yì ng 映 hóng 红 ,

shuǐ 水
nán 南 duō 多

cūn 村
cháo 朝 shǎo 少

shān 山
sì 四 lóu 楼

guō 郭
bǎi 百 tái 台

jiǔ 酒
bā 八 yān 烟

qí 旗
shí 十 yǔ 雨

fēng 风
sì 寺 zhōng 中 。 ,68 竹枝词 刘禹锡
yáng 杨 liǔ 柳 qīng 青 qīng 青 jiāng 江 shuǐ 水 pí ng 平 ,

wén 闻
dōng 东 dào 道

láng 郎
biān 边 shì 是

jiāng shàng chàng 江
rì 日 wú 无

gē 歌
biān 边 yǎu 有

shēng 声
yǔ 雨 qí ng 晴 。 ,


chū 出 qí ng 晴


xī 西 què 却69 秋夕 杜牧
yí n 银 zhú 烛 qiū 秋 guāng 光 lěng 冷 huà 画 pí ng 屏 ,

qīng 轻
tiān 天 zuò 坐

luó 罗
jiē 阶 kàn 看

xiǎo 小
yè 夜 qiān 牵

shàn 扇
sè 色 niú 牛

pū 扑
liáng 凉 zhī 织

liú 流
rú 如 nǔ 女

yí ng 萤
shuǐ 水 xīng 星 。 ,70 赠花卿 杜甫
jǐn 锦 chéng 城 sī 丝 guǎn 管 rì 日 fēn 纷 fēn 纷 ,

bàn 半
cǐ 此 rén 人

rù 入
qǔ 曲 jiān 间

jiāng 江
zhǐ 只 néng 能

fēng 风
yīng 应 dé 得

bàn 半
tiān 天 jǐ 几

rù 入
shàng 上 huí 回

yún 云
yǒu 有 wén 闻 。 ,71 题临安邸 林升
shān 山 wài 外 Qīng 青 shān 山 lóu 楼 wài 外 lóu 楼 ,

xī 西
nuǎn 暖 zhí 直

hú 湖
fēng 风 bǎ 把

Gē 歌
xūn 熏 háng 杭

wǔ 舞
dé 得 zhōu 州

jǐ 几
yóu 游 zuò 作

shí 时
rén 人 biàn 汴

xiū 休
zuì 醉 zhōu 州 。 ,72 朝天子?咏喇叭 王磐

lǎ 喇 bā 叭 , suǒ 唢 , nà 呐 ,
ér


xiǎo


qiāng


ér大 。

guān chuán wǎng
官 全 jūn 军 船 仗 tīng 听 往 nǐ 你 le 了 quán zhàng

lái
来 tái 抬 jūn 军

luàn
乱 shēn 身 chóu 愁


如 jià 价 ,


麻 。 ,

mí n 民 nǎ 哪 yǎn 眼

tīng 听 lǐ 里 jiàn 见

le 了 qù 去 de 的 le 了 de 的

mí n 民 biàn 辨 chuī 吹 nà 那 shuǐ 水

pà 怕 shén 什 fān 翻 jiā 家 jì n 尽 , é 鹅 fēi 飞 bà 罢 , me 么 le 了 zhēn gòng 真 zhè 这 共 jiā 家

chuī shāng 吹 zhǐ 只 伤 chuī 吹

73 示儿 陆游
sǐ 死 qù 去 yuán 元 zhī 知 wàn 万 shì 事 kōng 空 ,

dàn 但
wáng 王 jiā 家

bēi 悲
shī 师 jì 祭

bù 不
běi 北 wú 无

jiàn 见
dì ng 定 wàng 忘

jiǔ 九
zhōng 中 gào 告

zhōu 州
yuán 原 nǎi 乃

tóng 同
rì 日 wēng 翁 。 ,74 秋夜将晓出篱门迎凉有感 陆游
sān 三 wàn 万 lǐ 里 hé 河 dōng 东 rù 入 hǎi 海 ,

wǔ 五
yí 遗 nán 南

qiān 千
mí n 民 wàng 望

rèn 仞
lèi 泪 wáng 王

yuè 岳
jì n 尽 shī 师

shàng 上
hú 胡 yòu 又

mó 摩
chén 尘 yī 一

tiān 天
lǐ 里 nián 年 。 ,75 菩萨蛮?书江西造口壁 辛弃疾
yù 郁 zhōng 中 xī 西 kě 可 gū 孤 jiān 间 běi 北 lián 怜 tái 台 duō 多 xià 下 shǎo 少 qīng 清 xí ng 行 ān 安 shān 山 。 , jiāng 江 rén 人 shuǐ 水 lèi 泪 。 ,

wàng cháng 望 wú 无 长 shù 数

qīng
青 bì 毕 jiāng 江 shān 山

shān
山 jì ng 竟 wǎn 晚 shēn 深

zhē
遮 dōng 东 zhèng 正 wén 闻


不 liú 流 chóu 愁 zhè 鹧

zhù
住 qù 去 yú 余 gū 鸪 。 , 。 ,

76 夏日绝句 李清照
shēng 生 sǐ dāng 当 yì zuò 作 wéi rén 人 guǐ jié 杰 xióng ,

死 zhì
至 bù 不

亦 jīn
今 kěn 肯

为 sī
思 guò 过

鬼 xiàng
项 jiāng 江

雄 yǔ
羽 dōng 东


, 。

77 泊船瓜州 王安石
jīng 京 kǒu 口 guā 瓜 zhōu 洲 yī 一 shuǐ 水 jiān 间 ,

zhōng 钟
chūn 春 mí ng 明

shān 山
fēng 风 yuè 月

zhǐ 只
yòu 又 hé 何

gé 隔
lǜ 绿 shí 时

shù 数
jiāng 江 zhào 照

chóng 重
nán 南 wǒ 我

shān 山
àn 岸 huán 还 ? ,78 闻官军收河南河北 杜甫 jiàn 剑 chū wài 外 wén hū 忽 tì chuán 传 lèi shōu 收 mǎn jì 蓟 yī běi 北 shāng ,


què 却 màn 漫


kàn 看 juǎn 卷


qī 妻 shī 诗


zǐ 子 shū 书


chóu 愁 xǐ 喜


hé 何 yù 欲


zài 在 kuáng 狂


, 。

báifàng

zòng

jiǔ


qīng 青 jì 即 biàn 便


chūn 青 cóng 从 xià 下


zuò 作 bā 巴 xiāng 襄


bàn 伴 xiá 峡 yáng 阳


hǎo 好 chuán 穿 xiàng 向


huán 还 wū 巫 luò 洛


xiāng 乡 xiá 峡 yáng 阳

79 春夜喜雨 杜甫

hǎo 好 dāng 当 suí 随 rùn 润

yǔ 雨 chūn 春 fēng 风 wù 物

zhī

知 nǎi 乃 qián 潜 xì 细

shí 时 fā 发 rù 入 wú 无

jié 节 shēng 生 yè 夜 shēng 声 。 , 。 ,

yě 野

jì ng 径

yún 云

jù 俱

hēi 黑 ,

jiāng
江 xiǎo 晓 huā 花

chuán
船 kàn 看 zhòng 重

huǒ
火 hóng 红 jǐn 锦


独 shī 湿 guān 官

mí ng
明 chù 处 chéng 城 。 , 。

80 己亥杂诗 龚自珍

jiǔ

zhōu

Shēngshì

fēng

léi


wàn 万


mǎ 马


qí 齐


yīn 喑


jiū 究


kě 可


āi 哀


我 bù 不

quàn
劝 jū 拘

tiān
天 yī 一

gōng
公 gé 格

chóng
重 jiàng 降

dǒu
抖 rén 人

sǒu
擞 cái 才 。 ,


网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com