haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学其它学科小学其它学科

鲁教版 二年级上册 看拼音写词语练习(第四单元)

发布时间:2013-10-14 10:33:39  

鲁教版 第四单元看拼音写汉字练习

cùn cǎo cùn x?n cùn j?n cùn yǒu suǒ cháng

lu? xià lu?

h?u lu? ya cí

yǔ bǔ xí

bǔ ka bǔ ch

ōng bá miáo bá h

? gōng ka

gōng láo büng zh

ù zhù zhǎng zhù r?n w?i la

qǔ d? zhyng q

ǔ suǒ yǐ chǐ y

ǒu suǒ duǎn tú dì tú bù t

ái t?u tái shuǐ

xiüng xìn xìn y

?ng jǐng yün yün l

ù tái shuǐ

wú biün wú j

ì gu? jì q?ng w

ü níu wü

cu? gu?

duì cu?

hy shuǐ

kǒu k

t huí dá

wan dá hai you mti tiü

n d?ng zhe d?ng shüo

zhì ch?ng zhì hǎo y? ky shù shàng ka q? ky x?ng

guà qiün guà h

ào guà niàn qí gu

ài guài wù

màn màn de màn z

ǒu ztn me ztn yang s? xi

ǎng

s? niàn chuün y

? chuün gu? wün q

ū wün lù guüng liàng míng liàng duì bǐ bǐ rú qiǎn se

qiǎn lǜ sa piào liàng y? fú fú qì fú zhuüng qiàn fū qiàn shǒu pǐ fū zhǐ shì gào shì

mti a hàn shuǐ shüng x?n shüng kǒu x? shuǐ

bti jí nán jí jí diǎn wú yǐng wú zōng

y? chuàn chuàn zhū tù zi gào sù sù shuō hú lí h?u shün yìng shuō gu? yìng

üáǎà ō?ǒ? y?ta ?íǐì ūúǔù ?ǖǘǚǜ

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com