haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学其它学科小学其它学科

小学二年级上学期看拼音写词

发布时间:2013-10-23 12:38:41  

看拼音写词语 姓名:

jìn lì jìn qíng zhuàng lì

zhuàng guān bō làng dēng long

huá lì shān gǔ l?u c?

ng

zu? w?n míng zi píng guǒ

shēng zì láo d?ng tú huà

niǎo l?ng làng huā y?u qí

shān fēng qū bi? jù shí

qí tā ān quán fāng kuài

zhàn lì chē zhàn yǐ jīng

jiǎ ch?ng cāng ěr zhī shi

shī jīng jīng cháng rú guǒ hǎo shì wá wa zhà kāi

shuǐ wā fēn fēn yú shì shǒu dū shí jìng zhī tiáo

fēng lín rì jì jì zhù y?u yú jú huā xiǎo jìng

hǎo xiàng liú lǎo shī jīn qiū shí ji?

chūn huá qiū shí shān h? zhuàng měi qí xíng guài zhuàng

xiū xi xiū yǎng shēn zhí

xiāo chú sǎo chú nín hǎo

qīng cǎo ān níng jiào shì

qīn qia xiǎng liàng bān zhǎng

bēi bāo nào zhōng tàn xī

yì zhū gē shēng xiǎo yuàn

guà qiān kùn juàn wěi yuá

n

t?ng yàng jiào shī xiào yuá

n

jí tǐ hā qian yuán dàn

tàn qì chí dào ra na

o

ju? dìng ju? xīn h?u huǐ càn làn jí shí shēn tǐ

shēn biān zǐ xì jiā bān míng cì shì wài wài biā

n

jì shí s?ng lǐ guān tiān qì yǎng jīn yú lā èr hú

chàng jīng xì liàn shū fǎ huà tú huà jìng qiāo qiā

o

xīng fèn de y?u xiāng y?u tiá

n

chú xī shān chuān sh?n zhōu

zhēng guāng mín zú lù dì

jiǎng tái zhēng xiān dà lù

shì mín guǎng zhōu yì wàn

z?u yua qīng ji? gu? qìng

qǔ mù ji? jìng gē qǔ

zǔ gu? qí zhì h?ng qí

xiàn lǐ zhōng yāng jiāo gěi

páng biān zhuāng yán yōu xiù pīn tú tiān tán yǎn lai

bù pǐ hǎi yáng hù d?ng běi jīng xiāng t?ng yōng bào

xiāng hù piāo yáng shēn bàn jiǎng huà tīng jiǎng qí guān

dǎ zhàng zhǐ xiàng jiē s?ng chī jīng jīng qí jiē jìn

shí hou gù xiāng lǜ shù ch?ng yīn xiān huā shang kāi

fēng jǐng yōu měi míng shang gǔ jì bù yuē ?r t?

ng

2009-2010学年第一学期二年级语文看拼音写词语练习卷(四) 姓名:

chǐ cùn gōng láo lu? ya bāng zhù bǔ xí gōng ka bǔ ka

bá cǎo suǒ yǐ xiāng xìn tái t?u qīng wā huí dá jǐng yá

n

shí jì huán yuán chū cu? xìn jiàn dá tí hú lu guà shà

ng

qí guài zhì ān měi kē dīng zhù màn chē zěn yàng chuān yī

yī fu piào liang yì si bǐ rú suī rán d? yì fū re

n

biǎo shì hàn shuǐ guà hào xī qì shǒu biǎo shāng xīn bēn pǎ

o

xī shōu chōu dǎ tù zi

jiāo dài pú tao cōng míng gào su hú li h?u

zi

lián máng sù shuō p?ng yǒ

u

màn zǒu yǔ yán yì kē shù yí chuàn chuàn yì kē xīng

guāng tū tū běi jí xīng zì yán zì yǔ wān wān qū qū

qǔ cháng bǔ duǎn zhù r?n w?i lè wú biān wú jì

2009-2010学年第一学期二年级语文看拼音写词语练习卷(五) 姓名:

qiān jīn tiāo shuǐ gēn běn

shù gēn mǎn yì mǎn zú

cǎi huā mù bǎn yǐ zi

bàng wǎn qīng liáng xiāo mia

měi shù tǔ chū zhù yì

bǐ jiān ka zhuō jǐng sa

zhā huài zhuā zhù zhù fú

jiē sh?u chǎo nào chē lún

bǐ zhí dāng miàn dì yī

xiào r?ng r?ng yì zh? zhǐ

tiāo xuǎn dú lì xiāo chú

bai xīn h?u bai dàn shì

bēi bāo lǐ y?u shǒu shù

zhuān zhù ka běn ná chū

qiān bǐ huài shì sōng kā

i

xìng fú zhù yuàn xìng yù

n

zhī qián mìng lìng huā bù

xiàn zài xu? qī dào lù

xiāo qiān bǐ xīn zhí kǒu kuài

2009-2010学年第一学期二年级语文看拼音写词语练习卷(六) 姓名:

chǒu w?n jī a wēn nuǎn

yǒng yuǎn fēng fù kě hèn

zhēn ch?ng nuǎn huo pín fù

shā m? hù kǒu y?ng hù

niú jiǎo chuáng qián mù chuáng zhāng kāi kāi shǐ yà jū

n

sì zhōu bìng r?n kàn bìng

guǎng chǎng shuāng shǒu shuāng fāng

měi shí cāo cháng yua fan

mǐ fěn dú shū fěn sa

qīng zhōu yīn yua kè qi

ch?ng fǎ ch?ng chē ch?ng zhōu

xiāng shí jiǎ rú bāng zhù

shēng yīn rú h? kè r?

n

zu? tiān gū gu jiě ma

i

zu? cāo kū shēng kū qì

xún zhǎo liáng hǎo shēn tǐ

qíng tiān gū niang xīn niá

ng

gāo xìng de shuǐ wāng wāng xuě zhōng s?ng tà

n

2009-2010学年第一学期二年级语文看拼音写词语练习卷(七) 姓名:

líng hu? huā c?ng shēng wù

bǎo wai jī dàn láo fáng

zhuō ch?ng dào lǐ hu? yua

yǎn guāng guān shǎng xīn shǎng

diū shī rēn qiú yǎn jīng

jī ling rēn diào shā lì

zhì shǎo shān yāo yāo dài

jiǎn qǐ qún zh?ng nián qīng

zh?ng yào xǐ ài wai dào

cǎo c?ng huā māo pāi dǎ

bǎo hù d?ng wù yǔ má

o

xīn líng qīng ch?n ch?n lià

n

lǐng kǒu zǎo ch?n shī qù

chuán zhǎng zhǐ jīn zì ju?

jī hū cháng jiǔ bù jiǔ

mǐ lì mián bai shēng sǐ

dǎ lia bìng qiě ka kǔ

qīng sōng lì ka ya wǎ

n

xǐ huān zài hu h?ng lǐng jīn pàng hū hū

bang bang tiào tià

o

2009-2010学年第一学期二年级语文看拼音写词语练习卷(八) 姓名:

wai shēng hǎo yùn yùn y?ng háng xíng háng hǎi jūn jiàn wai shì

shài gān chōng shuǐ hài pà shuǐ chí zāi hài huǒ zāi hēi sa

hēi ya yua qì jī qì píng cháng qiáo d?ng h? àn huā w?

n

bō w?n shān d?ng diàn yǐng zhōu w?i bāo w?i dào yǐng yuán xí

ng

y?u wán shuǐ bēi shì qing piāo lu? zhù jiā bì xū piāo d?

ng

n?ng lì hú xū kě n?ng bù n?ng gù shi yǒu qù huān kuà

i

xiāo mia dài biǎo lì shǐ lái lì huà shí huà xu? w?n huà

zǐ sūn zhí wù zhí shù shì dài yì zhí chǎng zhǎng ní tǔ

jia shào kē jì xìng chōng chōng guā guǒ piāo xiāng

jīng wai tián hǎi r?n zào wai xīng hán kōng mǔ jià

n

yǔ zh?u fēi chuán xìng zhì b? b? yǐn r?n zhù mù

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com