haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学其它学科小学其它学科

长春版三年级上第十一单元测试

发布时间:2013-11-08 13:35:55  

第十一单元测试(一)

一 看拼音填空

m? kū zhōu w?i hōng zhà shāng liang biān zhī zàn shǎng huǒ yào

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) jiào hǎn xiōng hěn jiàn zhù jià shǐ bǐ sài sì miàn bā fāng zhěng qí

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) tíng xiē zhǔn qua děng dài xiàn mù biān jì màn tūn tūn lián zhū pào

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) yán shí fang kuáng fēng bào yǔ dà làng tāo tiān háo bú zài hū

( ) ( ) ( ) ( ) sì jiǎo cháo tiān zhí liú kǒu shuǐ píng ān wú shì sh?n tōng guǎng dà dǎ jià

( )( )( )( )( ) dà shì bú mào kǒu m? sì jiàn cháo xiào w?i gān páo xiào jiān láo fú zhuāng

( ) ( ) ( )( )( )( )( ) táo zǒu dǎ chái yùn zǒu fān chuán zháo jí qiāng gǎn yì pǐ mǎ yí shàn m?n

( )( )( )( ) ( )( )( )( ) yì fān fēng shùnjí shuǐ guàn gài cháng ? ban yua niú láng zhī nǚ huī gū niāng

( )( )( ) ( )( ) bái xuě gōng zhǔ h?u yì sha rì nǚ wā bǔ tiān

( ) ( )( )

二 写出下列字的笔顺

匹:

滔:

赛:

三 写出几个出自童话或寓言的成语

第十一单元测试(二)

一 给加点的字注音

堡( ) 窟( ) 塌( ) 歇( ) 羡( )滔( )准( )灌( ) ........魔( ) 赞( ) 狠( ) 吞( ) 慕( )啦( )汲( )溉( ) ........桅( ) 嫌( ) 咆( ) 哮( ) 柴( )匹( ) ......

二 多音字组词

āāù( )

朝chá?迫Pǎ三 区别字组词

筑( )驶(巩( )使(架( )编(驾( )偏(狠( )药(很( )约(岩( )朝(颜( )嘲(服( )逃(股( )跳(帆( )帜(

际( )示(杆ǎ?佛ú)商( )摘( )赛( )寒( )喊( )减( )潮( )啦( )柴( )紫( )运( )滔(

?u( ) ?( )

落ào( )

à( ) )准( )谁( )牢( )牵( )狂( )汪( )寺( )监( )篮( )蓝( )急( )皱( ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

)正( )整( )吞( )蚕( )泡( )炮( )等( )拉( )匹( )四( )远( )涛(

第十一单元测试(三)

一 成语填空

四( )八( ) 四( )( )天 直( )口( ) 平( )无( )

( )风( )雨 ( )浪( )天 ( )不在( ) ( )通( )大 大( )不( ) 口( )四( ) 一( )风( ) ( )水灌溉 不( )不( ) 嫦娥( )( ) 牛( )( )女 ( )( )公主 后( )( )日 女( )( )天

二填合适的词语

( )地学画画 ( )地叫起来 ( )地问道 ( )地说 ( )地飞开 ( )的章鱼 ( )的小岛 ( )的海底 ( )似的问道 ( )的老爷爷 ( )的海龟 ( )的阳光 ( )的天地 ( )的活动 ( )的魔王 ( )的公主 ( )的大自然 ( )的紫红色 三回答问题

1 《沙滩上的童话》中,“城堡”是指( );城堡里住着( );我为什么把妈妈当成公主?( )。 2 你想对《老海龟的悲剧》中的老海龟说( )。 3马良画了( ),表达了( )的心愿。

4“我们欢呼着胜利,欢呼着炸死了魔王,欢呼着救出了公主。”这句话用( )修辞方法,表达了我们( )的心情。

5在“奇思妙想”这一个版块中,你最喜欢( ),因为他( )。 6我最喜欢的童话故事( )。

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com