haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学其它学科小学其它学科

长春版三年级上第五六单元测试

发布时间:2013-11-08 13:35:57  

第五六单元测试(一)

一 看拼音填空

xià qí jì suàn shǔ biāo t?ng sǒu lǎo sǒu sōu suǒ xìng liú liú lǎn

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) bēn t?ng shēn ch?n hū xī jiān yí hǎi dǐ gǔ qǐ lù yīn jī jī r?u

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ruǎn piàn wú qi?ng wú jìn bēn pǎo bēn chí t?u ban ban t?u jiāo shí

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) sh?n mì kuān ku? shā tān hǎi ōu jiāo jí zháo jí xīn jí rú f?n

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

jí bù kě dài shí wàn huǒ jí yǎng tiān cháng tàn fān gǔn bēn t?ng bō tāo

( )( )( )( )( ) guāng míng zang liàng yǒng h?ng bù mǐn bō li jīng yíng y?u xì y?u yǒng

( ) ( ) ( )( )( )( ) shì jiě hǎi dǐ yíng xiǎng fǎn sha shì fǒu gōng jī tuī lǐ yǒu xiē

( )( )( )( ) ( )( )( ) ( ) bai lai tiě r?n qì guān shǎn shu? xì bāo xiá gǔ xǔn sù pǔ tōng lù dì

( )( )( )( )( )( )( )( )( ) kào jìn chàng tú qí yì wù chǎn fēng fù qia qia sī yǔ cháo shēng

( )( )( )( )( ) ( )

二 写出几个形容着急的成语 四 默写《浪淘沙》

三 多音字组词

bē奔 ban( )

第五六单元测试(二)

一 给加点的字注音

算( ) 搜( ) 否( ) 仰( )异( ) 赢( ) 胞( ) .......鼠( ) 游( ) 藻( ) 烁( )穷( )叟( )泯( ) .......

二 区别字组词

棋( )穷( )呀( )低( )此( ) 旗( )究( )牙( )底 ( )些( ) 叟( )肌( 搜( )机( 标( )秘( 奈( )必( 刘( )滩( 浏( )准( 录( )焦( 露( )礁( 三 成语填空

心( )如( ) ( )不可( ) 光明( )( ) 永( )不( ) 四 填合适的词语

( )的身体 ( )的肌肉 ( )的世界 ( )的星星 ( )的玻璃 (

)的波涛 )仰( )影( )柳( )景( )滔( )射( )涛( )躲( )晶( )否( )品( )杏( )莹( )功( )萤( )攻( 十( )火( ) ( )天长( ) 窃窃( )( ) 物产( )( ) ( )的潮声 ( ( )的精力 ( ( )的海底 ( ( )的鱼 ( ( )的乐趣 ( ( )的翅膀 ( )营( )滔( )蕉( )瞧( )呼( )乎( ) )

翻滚( )( ) )的目光)的童心)的生命)的大海)的浪花)的呼吸) ) ) ) ) )

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com