haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学其它学科小学其它学科

人教版三年级上册词语表(看拼音写词语第五册)

发布时间:2013-11-13 12:42:36  

第一单元

píng bà

piāo yáng

y?u xì chuān dài jìng lǐ zhāo yǐn dǎ bàn hú di? ra nào huān chàng hào qí gǔ lǎo zhāo hū kǒng qua wǔ t?ng zhōng ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) cū zhuàng

( )

shang kāi

( )

r?ng máo

( )

diào yú

( )

yǒu qù

( ) (

fēng dǐng

( )

zán men

( )

fang wěi zhú ( ) wán shuǎ ( ) jiǎ zhuāng ( ) guān chá ( ) ju? xīn ) ( sì hū ( ) fan lì ( ) ji? bái yáo huàng ) ( ) yī běn zhang jīng shǐ jìn ) ( ) zha xiē yǐn r?n zhù mù ) ( ) huā bàn h? lǒng shǒu zhǎng ) ( ) ( ) jū rán lì liàng ) ( ) hū rán bái fà cāng cāng ) ( ) zhōng yú biàn zi yǒng qì ) ( ) ( ) 1 ( ( ( ( ( (

第二单元 jiāo wài

( ) miàn bāo zhā

( ) kě xī

( ) ch?ng shí

( ) tū rán

( ) dǎ liang

( ) qí guài

( ) qiāo qiāo

( ) xìng qù

( ) zhuān m?n

( ) ch?ng guǒ

( )

sàn bù ( ) hu? zhě ( ) kěn dìng ( ) zá zhì sha ( ) lì ka ( ) bǎi n?ng ( ) zhù míng ( ) duǒ shǎn ( ) lì shǐ ( ) kǎo chá ( ) zhan jīng ( ) xiōng pú yǎng wàng huān kuài ( ) ( ) ( ) yán hán zì yán zì yǔ ( ) ( ) guǒ rán huān bang luàn tiào ( ) ( ) jì zhě zhuǎn gào ( ) ( ) r?n xíng dào zhào xiàng jī ( ) ( ) zhǔn bai jiāo juǎn mì shū ( ) ( ) ( ) dì zhì xu? jiā zhuō mí cháng ( ) ( ) yán yán shí shí zhuàn lái zhuàn qù ( ) ( ) píng zhěng tuī d?ng lǚ xíng ( ) ( ) ( ) qín lǐng yí jì yán jiū ( ) ( ) ( ) 2

第三单元 jīng xīn bēn pǎo xún zhǎo xī wàng dǒu d?ng

yī yán dà jīng shī sa

fēi wǔ pīn mìng

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

qiān hū wàn huàn

jì xù ( ) ( ) ( ) ( )

chuí t?u sàng qì m? fang ( ) ( )

( ) ( )

qīng liáng liú yì shàn zi ( ) ( ) ( ) liáng shuǎng shì zi xiān zǐ ( ) ( ) ( ) xiāng tián liáng shi jiā jǐn

( ) ( ) ( ) yáng shù fēng shōu

( ) ( )

第四单元

zhēng qí d?u yàn fēn fāng mí r?n

( ) ( ) sū xǐng shī dù mì qia ( ) ( ) ( ) shì yí shì yìng zhǎn shì ( ) ( ) ( ) chuán bō zhí wù xu? jiā xiū jiàn ( ) ( ) ( ) wú lùn shì yàn zhǐ dài ( ) ( ) ( )

jī hū

dà gài jiǎn shǎo ( ) ( ) ( ) tuī ca

bāo ku?

jiǎn chá

3

yán ra y?u piào ) ( ) bō lu? qì wai

) ( ) y?u liàng liàng

) liú xīn yàn lì ) ( )

guān xi jiāo nan ) ( ) xū yào kūn ch?ng ) ( ) lù xù dà zhì ( ) ( ) zhang shí fēi sàn ) ( ) zǔ lì yáo yuǎn ) ( ) mí shī

zhǔn qua wú wù

( ( ( ( ( ( ( (

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

yán tú

qua qua shí shí chāo cháng làng fai fàng dà jìng jiǎn dān bài fǎng

jìng piàn xì wēi xiǎn wēi jìng wán jù

jì yì lì kān shǒu yua dú

běn n?ng dìng shí suí yì

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) míng tang qīng xián tiáo ji? wēi shēng wù

第五单元

yuǎn jìn w?n míng

yíng h?u bǎo liú hēi àn jī fū zī rùn cān jiā jiǎn qīng měi guān

xiāng jù

děng h?u chuán sh?u shàng shēng liáo ku? chuàng zào xi?ng wěi chōng jī lì shí lán

quán bù zh?ng liàng lán bǎn

h?ng kuà ji? shěng jīng měi

xu? wan

fēng ch?n pú pú

zhǎng jìn pǐn xíng qì xī bēn líu bù xī

( ) ( ) ( ) ( ) nà man qǐng jiào yǔ zh?u sì zhī mào shang sha jì chuàng jǔ jiān gù

zhǐ jìng jìng zh?ng xià jiàng xua ya

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

4

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

jǐ lái jǐ qù ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

tú àn qián zhǎo huí shǒu cái gàn

yáo wàng bǎo guì

yí chǎn

( ) ( ) ( ) ( )

shuāng l?ng xì zhū ( ) 第六单元

fēng jǐng yōu měi

xìng huáng

wù chǎn fēng fù

jiāo cu? lǎn yáng yáng piāo piāo yáo yáo

yú ya gōng r?n

wǔ guāng shí sa gāo dī bù píng pī jiǎ yán sa ( )

wēi wǔ xíng zhuàng ( )

( ) ( ) ( ) shēn lán

( ) ( ) ( ) ( )

ga zhǒng ga yàng ( ) ch?ng qún ji? duì

qiān qí bǎi guài

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

sì jiǎo cháo tiān

( ) ( ) ( ) mào mì f?i liào chōu chū dǎng zhù míng guì

第七单元

jí h?

zhāo jià jìn gōng

jǐn zhāng pào kǒu

shǒu cì

gù rán tǎn ka

wū guī h? ar w?i yī

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) zì wai zhàn chǎng

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

dà xiǎn sh?n wēi

luàn ch?ng yì tuán ( )

( ) ( ) ( )

5

zǔ zǔ bai bai shōu cáng

huì ch?ng xiàn chū

xīn shǎng mì mì c?ng c?ng kě kōu

xiān nan sh? t?u ( )

( ) ( ) ( ) ( )

nan lǜ shì xiàn yào cái

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

y?u sōng y?u ruǎn

( ) ( ) ( )

cháng chù shang lì zhě

( ) ( )

bīng xi? fǔ t?u ( ) ( ) qiǎng zǒu nán gu? ( ) ( ) r?ng rán dí r?n ( ) ( ) jiāo ào ào màn

( ) ( )

xiāng tí bìng lùn

( ) guāng ji? pǔ sù

( ) ( )

第八单元 zhǎng shēng w?n jìng ( ) ( ) qíng kuàng màn tūn tūn ( ) ( ) píng xī qíng xù ( ) ( ) ch?ng gōng shí yàn ( ) ( ) dài biǎo chá beī

( ) ( ) bù jiǎ sī suǒ

jī d?ng ( ) ( )

shǒu jù ( ) suàn shù ( ) tái jiē ( ) qiān xū ( ) lǐ huì ( ) jià zhí

( ) yuàn yì ( ) zhù shì ( ) jiǎng shù ( ) jiào yù jiā ( ) weī xiǎn

( ) hu? d? ( ) 6

wán yì ( ) dāng chū ( ) suǒ yǐ ( ) sh?n qì ( ) huāng liáng ( ) xìng fan

( )

zī shì ( ) ra lia ( ) pǔ tōng huà ( ) píng zi ( ) shùn lì

( ) gǔ lì

)

miǎn d? ( ) suí biàn ( ) dǒng d? ( ) nǎo nù ( )

jīng yà

( )

lún liú ( ) chí jiǔ ( ) d?ng tīng ( ) sh?ng zi ( ) rú shí

( )

(

jǐ yǔ shì tàn

kuān yù

cāi ca

yōng bào xīn yì qián xī lì jí r?n ài zhù fú tián mì ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) dān xīn àn shì xiǎn rán tí xǐng xìng gāo cǎi lia kǎ piàn t?ng qíng pàn wàng tǐ tiē ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

(

) ( ) ( 7 ) ( ) ( )

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com