haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 小学教育 > 小学其它学科小学其它学科

二年级多音字组词

发布时间:2013-09-22 11:17:28  

二、多音字组词

1、都:① dōu(都是) ② dū (首都)

2、为:① wéi (为人) ② wèi (因为)

3、降:①jiànɡ (降落) ② xiánɡ (投降)

4、背:① bēi(背包) ② bèi(背景)

5、兴:① xìnɡ(高兴) ② xīnɡ(兴奋)

6、长:① zhǎnɡ (长大) ② chánɡ (长江)

7、乐:① lè (快乐) ② yuè (音乐)

8、曲:① qū ( 弯曲) ② qǔ (曲子)

9、相:① xiānɡ (相信) ② xiànɡ(相片)

10、难:① nán(困难) ② nàn(难民)

11、还:① hái (还有) ② huán(还书)

12、种:① zhònɡ(种田) ② zhǒnɡ(种子)

13、发:① fā (发现) ② fà (头发)

14、转:① zhuàn(转动) ② zhuǎn(转身)

15、干:① ɡān (干净) ② ɡàn(干活)

16、教:① jiāo(教书) ② jiào(教学)

17、漂:① piào(漂亮) ② piāo(漂流)

18、扎:① zā (一扎) ② zhā(扎花)

19、当:① dānɡ(当时) ② dànɡ(上当)

20、传:① chuán(传达) ② zhuàn(传记)

21、角:① jiǎo(角落) ② jué (主角)

22、假:① jiǎ (假如) ② jià (放假)

23、好:① hǎo (好人) ② hào (好学)

24、少:① shǎo(多少) ② shào(少年)

25、行:① xínɡ(行动) ② hánɡ(一行)

26、处:① chù(到处) ② chǔ (处方)

27、朝:① cháo(朝向) ② zhāo(朝阳)

28、中:① zhōnɡ(中间) ② zhònɡ(打中)

29、重:① zhònɡ(重要) ② chónɡ(重做)

30、奔:① bēn (奔跑) ② bèn (投奔)

31、空:① kōnɡ(天空) ② kònɡ(空白)

32、觉:① jiào(睡觉) ② jué (自觉)

33、倒:① dǎo(倒下) ② dào(倒水)

34、喷:① pèn (香喷喷) ② pēn (喷火)

35、分:① fēn (分开) ② fèn (水分)

36、没:① méi(没有) ② mò (埋没)

37、卷:① juàn(卷子) ② Juǎn(卷尺)

38、禁:① jìn (禁止) ② jīn (不禁)

39、弹:① tán (弹琴) ② dàn (子弹)

40、模:① mó (模型) ② mú (模样)

41、了:① le (走了) ② liǎo (了解)

42、着:① zhe (看着) ② zháo(着火)

43、只:① zhǐ(只要) ② zhī(一只小鸟)

44、结:① jiē(结巴) ② jié(结束)

45、曾:① céng(曾经) ② zēng(姓曾)

46、应:① yīng(应该) ② yìng(报应)

47、间:① jiān(中间) ② jiàn(黑白相间)

48、撒:① sā(撒娇)

49、藏:① zàng(宝藏)

50、称:① chēng(称呼)

② sǎ(撒下) ② cáng(捉迷藏) ② chèng(称心)

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com